عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

یکی از شایع ترین بیماریهایی که بسیاری از افراد جامعه باآن دست به گریبانند دردکمراست.گسترش روزافزون فناوری؛تغییر شیوه زندگی؛کم تحرکی؛نشستن وایستادن در وضعیت های نامناسب باعث ضعف ماهیچه های بدن بویژه نواحی اطراف ستون فقرات شده ومیتواند اثرات جانبی زیادی بر سلامت وروان افراد بگذارند.
گرچه این عارضه ممکن است در هرسنی اتفاق بیفتد؛اما بیشتر در افراد بالای 45 سال دیده میشود.بسیاری ازاوقات یک حرکت اشتباه وناگهانی باعث التهاب کمرشده ودردآن زندگی مارامختل میکند.اسپاسم عضلات دیسک کمر؛تنگی کانال ستون مهره کمری و...ازجمله بیماریهای شایع در ناحیه کمراست.
 عطاری بهار
این روزها کمردرد بیشتر در جامعه شایع شده؛دلیل آن چیست؟شیوع کمردرد به این علت است که افراد بدنبال این نیستند که ورزش کنند.برای حفظ عضلات اطراف ستون فقرات(عضلاتی هستند که باعث تحرک ستون فقرات در جهات مختلف جلو؛عقب؛طرفین و... میشوند)این عضلات را باید تقویت کرد.
ورزش هایی که معمولا این عضلات راتقویت میکنند؛شنا؛راهپیمایی درسطح صاف ودوچرخه ثابت هستند.این ورزشها کمک میکنند عضلات بازسازی شده وقوی بمانند.درنتیجه تحرک زیاد؛باروفشاری که روی کمر می آید دردی ایجاد نمیکند. 
چه گروههایی به لحاظ شغلی وسنی بیشتر دچار کمردرد میشوند؟معمولا کمردردرا دردهه های اول ودوم زندگی کمتر مشاهده میکنیم؛برای این که بچه ها دردهه اول ودم زندگی روپا هستند ودائم فعالیت ورزشی میکنند.این باعث میشود عضلات خوب ساخته شود.کسانیکه دردهه های اول ودوم زندگی کمردرد دارندباید متوجه باشند که وجود نقایص تشکیلاتی استخوانهای کمر ولغزندگی مهره ها روی هم موجب این کمردردشده است.بنابراین توصیه میکنم جوان هایی که دردهه اول ودوم زندگی ازکمردردشکایت دارند بهتراست قبل از اینکه بخواهند هزینه های زیادی کنند؛یک عکس دینامیک ساده در حال خم شدن به جلو وبه عقب بگیرندتا ببینند این مهره ها روی همدیگر لغزندگی دارند یانه؟دردهه های بالامعمولا مشکلات دیسکی زیاد اتفاق می افتد.به این معنی که ممکن است هنگام جابه جا کردن یک جسم سنگین در اثر فشار زیادی که به ستون فقرات وارد می آید.یکی از دیسکها پاره شودویک تکه ازآن داخل کانال برود وباعث ایجاد دردکمر شود.
وقتی این دردایجاد شوداگر زیرریشه عصب رفته باشد؛درد کمرهمراه بادردی میشود که از ناحیه سرین پشت؛ران؛پشت ساق وروی پا وبغل و..است.بسته به این دارد کدام ریشه عصب تحت فشار قرارگرفته که به این درد؛دردسیاتیکمی گویند.
اگردردسیاتیکی ایجادشدبایدبیماربررسی شودکه اولین مرحله معاینه می باشدتا تشخیص دهد که ضایعات دیگر مانند ضایعات عروقی و...باعث بروز این دردها نشده باشد.وقتی مشخص شد که علائم؛علائم سیاتیکی است بیمار به چندروز استراحت نیازدارد.استراحت هم باید طوری باشد که فردفعالیت فیزیکی نداشته باشد.وبیشتردررختخواب باشد.همین رختخوابهای معمولی برای استراحت کافی است.اگرباداروهای ضددردبهترنشد آنوقت دیسک باید بررسی شود؛درآن صورت mri یاctscan های مخصوص انجام میدهندتا محل دررفتگی ووسعت دیسک را روشن کند.کسانیکه مشکل دیسک کمردارند؛به هیچ عنوان نباید روی تردمیل بروند.دیسک را می کوبد ومشکل آنها راتشدیدمیکند.حتی آنها ازوزنه هم نبایداستفاده کنند؛تنها می توانند بصورت خوابیده روی میز بدنسازی از وزنه هایی مثل هالتر برای تقویت عضلات بالاتنه استفاده کنند.امامساله مهم این است ؛سن افراد دردهه های6و7 زندگی مقدمه ایی برای شروع آرتروزاست.آرتروزصدمات تحلیل رونده ایی است که به دیسک واردشده است وعکس العملهای استخوانی مهره بالایی وپائینی رشد استخوانی ودیسکی بوجود می آورند که بازخوداین می تواند به داخل کانال فشار بیاورد.اگر در چندسطح باشد ممکن است کانال را تنگ کند.این تنگی کانال درده های بالا مشکلاتی بوجود می آورد.درآن صورت است که تنگی کانال راباید جراحی کرد.
آیااشخاصی که تنگی کانال نخاعی درستون مهره کمری دارندحتماباید جراحی شوندیاروشهایی وجودداردکه بدون نیاز به جراحی درمان شود؟بدون شک درمانهایی دارویی وجوددارد.درمانهایی که بیماری پیشرفت نکند.ورزش هایی مثل شناکه قبلا اشاره شدممانعتی ندارد؛بیمار اگر شنا کند وعضلات کمرخودراتقویت کند از فرسایشی که روی دیسکها دراثر راه رفتن طلانی ممکن است بوجودآید.جلوگیری می کند.ازسوی دیگر؛آنهایی که تنگی کانال نخاعی درستون مهره کمری دارند؛نباید کوهنوردی کنند.اگرکوهنوردی هم می کنند زمان بالارفتن مشکلی ندارندولی هنگامی که می خواهند پائین بیایند باید از بالابرهایی که وجوددارداستفاده کنند.
تاکید میکنم اگر بالابر موجود نمیباشد به همان مدت زمانی که ازکوه بالارفته اند پائین بیایند.به عبارتی یواش وآرام آرام بیایند تا فشار به کمرشان نیاید.
بیماری که کمردردداردبرای تشخیص آن باید به متخصص مغزواعصاب مراجعه کند یاارتوپد؟اصولا عمل جراحی دیسک کمر در اختیار جراحان مغز واعصاب است.
تنگی کانال نخاعی درستون مهره کمری چه زمانی باید جراحی شود؟اگرعلائم عصبی پیش رونده درپاها پیداشود بخصوص ضعف عضلات پا؛حال اگر شصت پا ضعیف شده باشداشکالی ندارد؛ما میگوئیم آنهایی که تنگی کانال در ستون مهره کمری دارند ببینند چه بلایی سرشان می آید.به محض اینکه نقص حرکتی دراندامهای پایین پایشان پیداشودباید جراحی شوند.
دررفتگی دیسک کمر چیست وچه نشانه هایی دارد؟کمر5 مهره دارد؛مهره های 1تا5وبعد دنبالچه است که به آن خاجی میگویند.دیسکهای یک تا دو یعنی مهره 1تا2؛صفحه غضروفی هستندکه قابل ارتجاع وتغییر بوده ومحتوای آنها جابه جا میشوند.این دیسکها بصورت عدسی بین 2 مهره قرارگرفته اند وارتفاع خاصی دارند.دراندازه های بالا شانس این که در بروند خیلی کم است.بیشتر دررفتگی ها در مهره های پایین؛بین مهره 4تا5ویک قرارمیگیرند.
چه عاملی باعث دررفتگی دیسک کمر میشود؟سن که بالا میروددیسک هم مثل نقاط دیگربدن تغییرات تحلیل رونده درمسن شدنش پیدا میکند که به آن"دژنرا تیو"می گویند.دیسکی که دژنره میشود ممکن است در اثر فشار یک چیز سنگین؛خم وراست زیاد یاتصادف ناگهانی پاره شود.این پارگی؛ممکن است به طرف پشت شکم دربرودویک دردنامشخص بوجودآوردکه به مرورزمان خوب میشود.وقتی دیسک پاره میشود آن موقع مهم است که به کانال مهره بیاید؛حال اگر"تکه"بزرگی دربرودممکن است تمام رشته های عصبی"شاخه های دم اسبی"وهرچه عصب آنجا هست تحت فشار قراربگیرند.درنتیجه دوپا ممکن است فلج پیداکندویاممکن است اختلال؛مثانه مریض را ازنظر کنترل بهم بزند.چون آنها هم بوسیله همین عصب ها کنترل میشودولی این خیلی نادراست.اگر چنین اتفاقی بیفتد بایددراسرع وقت این دیسک را درآورد وفشار راازروی آن برداشت.
فتق دیسک چیست وچگونه اتفاق می افتد؟فتق یعنی بیرون زدن یک جسمی از یک سوراخ یا جایی؛بنابراین فتق دیسک هم همین است.جایی که نباید باشد.فشارآن به داخل کانال می آید وبرجسته میشود.یک موقع تکه ایی از دیسک به علت فشار زیاد کنده میشود واین تکه که آزاد است به کانال می آید وبه آن "اکس ترودد" می گویند؛اینها جراحی شان باید سریعتر از کسی که یک برجستگی دیسک یا فتق دیسک بطرف کانال پیدا کرده انجام شود.
چه موقع بیمار نیاز به جراحی دارد؟اگر دیسک فقط دردداشته باشد ابتدا باید درمان طی شود.اگردردکمرودردسیاتیکی دارد ولی نقص عصب بوجود نیاورده بازهم باید درمان طبی شود.درمان طبی هم شامل استراحت.داروی ضدالتهاب؛ضددردوصبراست.ممکن است فردیکهفته بخوابدوببیند80درصد دردش ازبین رفته؛بعدازآن باید احتیاط کند که خم نشودووسیله سنگین بلند نکند تادرددوباره تشدیدنشود.سپس باورزشی مثل شنا بتوانند عضلات را تقویت کنند تا ستون فقرات را محکم نگه دارد.

اما زمانیکه دررفتگی دیسک کمر باعث شدکه دراندامهای تحتانی.گزگز وکرختی؛بعد بی حسی ایجادشد وقدرت عضله کاهش پیداکرد؛سریعا باید تحت عمل جراحی قرارگیردوتکه دیسک رادربیاورند.خوشبختانه سلولهای دیسکی که باقی می مانند قدرت بازساخت دارند.درنتیجه اگر دیسک تخلیه شودومقداری سلول باقی بماند؛مقداری از دیسک رابازسازی میکندولی هیچوقت ارتفاع این دیسک باارتفاع دیسکهای بالا وپائین ؛یکی نخواهد بود وکمتر میشود.
عمل جراحی دیسک چه زمانی بازوچه موقع بسته انجام میشود؟ما یک سری دیسک داریم که اینجا بدلیل تحلیل رفتگی دردکمر ایجاد میکنند.این دیسکهاراکه درآن نسوج تحلیل رفته وتخریب شده میتوان با لیزر تبخیر کرد.درخیلی از موارداین موثراست.ولی اینکه می گویند دیسک رابااستفاده از لیزر در می آورند این دروغ گفتن است.
آیانوع دیسک کمر تنگی کانال در ستون مهره کمری وکمردردهادرخانمها وآقایان متفاوت است؟درخوددیسک نه؛خانمهاحسنشان این است که وقت زیادتری دارندتابه ورزش بپردازند.اگر ورزش هایی مثل شنا؛راهپیمایی درسطح صاف؛دوچرخه ثابت وحتی نرمش و...برای عضلات کمرآگاهانه انجام شودباعث تقویت عضلات کمرشده درنتیجه شانس دررفتگی دیسک در خانمها کمترخواهدشد؛ازنظر تنگی کانال هم مردها بعلت کارفیزیکی سنگینی که انجام می دهند احتمال بیشتری برای ابتلا به آرتروز کمردارند.
آیا ژنتیک هم دردیسک کمرویا کمردردهای عمومی نقش دارد؟بدون تاثیر نیست؛این را به تجربه می گویم.هنوز بطور علمی مشخص نشده است که بگویم ژنتیک اثردارد؛ولی ما به تجربه مشاهده کردیم که مریض هایی که مراجعه کردند بندرت دارای خانواده ای هستند که پدر-برادرو...دیسک دارند.
برخی بیماران وقتی مراجعه میکنند میگویند اسپاسم عضلانی داریم؛اسپاسم عضلانی چگونه پیش می آید؟اسپاسم عضلانی زمانی بوجود می آیدکه مریض یک حرکت ناگهانی در کمرانجام داده باشد.مثلا فردتصادف کرده یایک جسم سنگین رابرداشته باشد؛شی سنگین را که بلند کرده عضلات دراطراف ستون فقرات آزرده شده است.این آزردگی بصورت اسپاسم است که اگر یکطرفه باشدحالت کجی هم در ستون فقرات موقتا بوجود می آورد.بنابراین فردوقتی اسپاسم می شودستون فقرات یک حالت قوس طبیعی برای جبران کردن آن بخودش میگیرد.
زیادی وزن چقدردردیسک کمرنقش دارد؟بدون شک دربروز وپیشرفت علائم آرتروزکمربدون تاثیر نیست.
ماسازدرمانی وطب سوزنی چقدردرکاهش دردکمرنقش دارد؟طب سوزنی یک جنبه روانی داردودیسک وکمردرد هم یک جنبه روانی دیگر؛خیلی ساده است.من میتوانم بگویم کمرم درد میکندواز یکسری فعالیتها معذور شوم؛نمی توانی ثابت کنی که من کمردرددارم یانه؛بنابراین اگر مریض فکر میکندکه باطب سوزنی بهتر میشود برود انجام دهد.
ماسازدرمانی هم در موقع همان فیزیوتراپی است.ماهیچه ای که به اسپاسم رفته روی آن کارمیشودواسپاسم ازبین میرود.بقیه فیزیوتراپی این است که به فرد ورزشهایی بدهند که عضلات قوی شوندولی درمورداسپاسم بدون شک نقش دارد.
 عطاری بهار
برای پیشگیری ازکمردردشماچه راهکارهای را توصیه میکنید؟افراددرهرسنی که هستند برای اینکه استرس زیادی به کمروارد نشود.بصورت خمیده جسم سنگین بلند نکنند.شی رابغل کرده وباپابلندشوندوازعضلات قوی پااستفاده کنند.برای افرادمسن هم راهپیمایی درسطح صاف وشنا راتوصیه میکنم.البته نه این که برای آب درمانی بروندوفقط درجکوزی بنشیند.اگرشنابلد نیستنداز کسانیکه آنجا هستندبخواهندبه آنهاشنا یاد دهندتا عضلاتشان راتقویت کنند.
هشدارهای کمردردچیست؟بنظرمن کسانیکه کمردردهای کوچک دارندبایدیک بررسی از ستون فقرات داشته باشندکه شامل گرفتن یک عکس ساده است.بعداگر لازم شدmri انجام شود.درپایان mriدرمان نیست بلکه تشخیص میباشد. 
عطاری بهار
 

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات