عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

 عطاری بهار

وگوئیم:از ماهیچه های حرکت دهنده سر،برخی ویژه خود سر هستندوبرخی دیگر بین سر وپنج مهره از مهره های گردن مشترکند،حرکت همزمان سروگردن بوسیله این ماهیچه های مشترک بصورت منظم انجام می گیرد.
سربراثر جنبش خود،چه بوسیله ماهیچه های وبژه خود وچه بوسیله ماهیچه های مشترک به جلو خم میشود ویابه عقب می گراید،ویا به طرف راست وچپ حرکت میکند ویادرموقع بازپس نگریستن چرخش مشترکی همراه گردن انجام میدهد.
فرودآمدن سربوسیله دوماهیچه صورت می گیردکه دردوطرف راست وچپ سرقراردارندودربالا هردوبوسیله تارهای خود پشت گوش رادربردارندودرپائین درزیر استخوانهای جناغ سینه قرارگرفته اند.
هردواین ماهیچه ها با چنان پیوستگی بالا میروند که مانند یک ماهیچه بنظر میرسند،لیکن باید پنداشت که دوماهیچه اند ونمیتوان آنها را سه ماهیچه انگاشت،زیرا سریکی ازآن دوماهیچه دوشاخه میشود،وقتی یکی از آن دوحرکت میکند سرراباگرایش به سوی خودبه طرف جلو فرود می آورد وهرگاه هردوباهم حرکت کنند سررادرست وبدون کج گرائی خم مینمایند.
اماماهیچه هائی که سروگردن راباهم به سوی جلو خم میکنند،عبارتنداز:دوماهیچه که درمری نهاده شده اند وهردوباهم به مهره های اول ودوم گردن رسیده اند وبااین دومهره جوش خورده اند،هرگاه راس دیگر این جفت ماهیچه که به مری پیوسته است منقبض شود فقط سرفرود می آید وهرگاه سردیگرآن بامهره اول ودوم جوش خورده است به کار افتد گردن خم میشود.
ماهیچه هائی که سربوسیله آنها به عقب گرایش می یابد،عبارتنداز:چهارجفت ماهیچه که درزیر ماهیچه های مذکوردربالاقراردارند.رستنگاه این چهارجفت عقب گردان بربالای مفصل است.
یک جفت ازآنها درقسمت بالائی به لبه های مفصل میرسد ورستنگاه آن از حدوسط عقبی دورتر است،جفت دیگر به بالهای مفصل میرسد ورستنگاهش دروسط قرارداردوازهمین جفت،جفتی دربالا به هردوبال مهره اول می آید ونیز جفتی ازآن چهراجفت به لبه های مهره دوم میرسد.
جفت سوم تارهای خودراازبال مهره اول به لبه مهره دوم مبفرستد،ویژگی این جفت دراین است که چون مورب میباشد،سرراازحال واژگونی به حال طبیعی برمیگرداند.
جفت چهارم ازبالا شروع میشود وبطور مورب اززیر جفت سوم به طرف خارج نفوذ میکند وبه بال مهره یکم می چسبد،دوجفت اول ودوم از چهار جفت ماهیچه ها سررابطرف عقب بدون کج گرائی برمیگرداند،کارجفت سوم برطرف کردن کجی است وجفت چهارم سرراباکجی نمایانی به عقب برمیگرداند،جفت چهارم ازبالا شروع میشود وبطور مورب اززیر جفت سوم به طرف خارج نفوذ میکند وبه بال مهره یکم می چسبد.
دوجفت اول ودوم ازچهار جفت ماهیچه ها سررا بطرف عقب بدون کج گرائی برمی گردانند،کارجفت سوم برطرف کردن کجی است وجفت چهارم سرراباکجی نمایانی به عقب بر میگرداند،اگریکی از جفت سوم وجفت چهارم به تنهایی به سوئی حرکت کند سربه همان سوی می گراید واگر هردوجفت باهم منقبض شوند سربدون کج شدن به سوی عقب بر میگردد.
اما ماهیچه هائی که سروگردن راباهم به سوی جلو خم میکنند،عبارتنداز:دوماهیچه پوشیده ویک زوج پوشنده هرفردی ازاین زوج پوشنده بشکل مثلث وقاعده اش استخوان انتهای مغزاست وبقیه قسمتهای آن بطرف گردن پائین آمده است،ازسه زوج که زیرپوشش زوج پوشنده قراردارند یک زوج ازدوطرف مهره ها سرازیراست وزوج دیگر بطرف بالها میرود وزوج سوم دروسط هردو طرف مهره ها واطراف بالها جای گرفته است.
 عطاری بهار
ماهیچه هایی که سر رابه راست وچپ برمیگردانند دوزوج هستندکه با مفصل سرپیوسته اند،یک زوج آن دربخش جلوی سر قراردارد که یکی ازطرف راست ودیگری از طرف چپ درحد بین سرو مهره دوم قرارمیگیرد،زوج دوم درپشت سرقرارداردکه یکی از راست ودیگری ازچپ مهره اول راباسرمربوط میسازد.
وقتی یکی ازاین پهراماهیچه منقبض میشود سربطور مورب بطرف آن می گراید واگر دوتا ازانها دریکطرف منقبض شوند سربدون کج شدن به سوی آنها روی می آورد ،اگردوماهیچه جلو سرحرکت کند سر به جلو فرود می آید وچنانچه دوماهیچه عقبی حرکت کنند سربه عقب برمیگردد.
درصورتیکه هرچهارعضله باهم بکارافتند سرراست می ایستد.
این چهارماهیچه ازتمام ماهیچه ها کوچکترند،لیکن بلحاظ اینکه درجای بسیار مناسب قراردارندودر زیر ماهیچه های دیگر پناه گرفته اند،کمبودشان راازلحاظ امتیازی که ماهیچه های بزرگ دارند تلافی میکنند،مفصل سربرای ازکارنماندن وپایداری به دوچیز متضاد نیازمنداست،برای پایداری،به استواری وپابرجایی نیازداردکه دراینحالت میبایست حرکت کمتری داشته باشد،به حرکت زیادنیازمنداست ودرچنین وضعی باید دارای نرمش وسست عنانی باشد،برای وصول به این هدف،ماهیچه های فراوانی که گرداگرد مفصل ها هستند برآنها پیچیده وآنها را استواری بخشیده اند که سستی حاصل ازنرمش پذیری را جبران میکنند.
بااین ترتییب دوضد باهم جمع شده اند وسازگاری یافته اند.
بزرگی مرایزدراکه بهترین آفریننده اوست.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic