عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

وگوئیم:حنجره اندامی غضروفی است وبرای صوت آفریده شده است،این اندام ازسه غضروف تشکیل میشودکه یکی ازآنها درقسمت جلوی گلو درزیر زنخدان است ومیتوان آنرابالمس وحس درک کرد،این غضروف رادرقی یا سپری می نامند،چه بمناسبت فرورفتگی داخلی وتحدب پشتی اش به نوعی سپرشباهت دارد.
غضروف دوم درپشت غضروف اول جای گرفته وبه گردن چسبیده است وآنراغضروف بی نام می گویند.
عطاری بهار

غضروف سوم هردو غضروف دیگررامی پوشاند وبه غضروف بی نام پیوسته است وبه غضروف سپری می رسدولی به او نمی پیوندد وبنام غضروف دربرگیرنده(طرجهاری)(آری تنوئید)موسوم است.
دربین غضروف دربرگیرنده وغضروف بی نام مفصلی بادومنفذ قرارگرفته است که دوزائده ازغضروف بی نام درآن دومنفذ جای گرفته وبوسیله زردپی هائی باهم پیوسته اند،وقتی غضروف سپری به غضروف بی نام می رسد ویا غضروف بی نام ازغضروف سپری دور می شود،حنجره گشاد ویا تنگ میگرددوهرگاه غضروف دربرگیرنده غضروف سپری رادرزیر خودبگیرد ویاازغضروف سپری دورشود حالت بازوبسته شدن پیش می آید.
درقسمت جلوی حنجره استخوان مثلثی وجودداردکه به شکل حرف لام یونانی(لاندا)است وآنرا استخوان لامی می نامند،حکمت درافرینش استخوان لامی آن است که تکیه گاه ودست آویزی باشد وتارماهیچه های حنجره ازآن بوجودآیند،زیراحنجره برای بهم رساندن غضروف سپری وغضروف بی نام وبرای دربرگرفتن وروی هم قراردادن طرجهاری وبرای اینکه طرجهاری ازدوغضروف سپری وبی نام جداشودوگشودن حنجره انجام پذیرد به ماهیچه هائی نیازدارد.
ماهیچه های گشاینده حنجره دوتاست که ازاستخوان لامی پدید آمده،به جلوی غضروف سپری میرسند وباآن جوش میخورندوبرآن گسترده میشوند.
وقتی این ماهیچه منقبض میشوند طرجهاری به سوی بالا میرود وحنجره باز میشود.
عطاری بهار

دربین ماهیچه های گلو یک زوج ماهیچه وجودداردکه آنها راماهیچه های پائین بر میدانند ولی به نظر ماباید آنها را ماهیچه های مشترک دربین دو ماهیچه گشاینده بشمار آورد واین دوماهیچه اخیر ازان طرف جناغ سینه پدیدآمده اند که به سوی غضروف سپری است،دربسیاری ازجانوران دوماهیچه دیگربراین ماهیچه ها اضافه شده است.
برای فراخی دادن وگسترش حنجره دوزوج ماهیچه وجوددارد،یک زوج ازآنها ازعقب به طرجهاری می رسند وباآن جوش میخورندووقتی منقبض میشوند طرجهاری را بلند میکنند وآنرا بطرف عقب می کشند.طرجهاری دراین موقع ازهمبستگی با غضروف سپری دست برمیدارد ودرنتیجه حنجره فراخنای میگردد.دوزوج دیگر هردوماهیچه به دوکناره طرجهاری می رسندووقتی منقبض میشوند طرجهاری راازسپری جدا می سازند وآنرا درپهنایش کشیدگی می دهند ودرنتیجه حنجره گسترده میشود.
ماهیچه هائی که تنگ گردانیدن حنجره رابعهده دارند به قرارزیرند:
1-یک زوج ماهیچه ای که ازاستخوان لامی می آید وبه سپری می پیونددوبعدازآن به پهنی می گرایدوبه طرف بی نام برمیگردد.هردوکناره هریک ازاین زوج درسمت عقب بی نام بهم میرسند ویکی میشوند ووقتی منقبض شدند حنجره تنگ تر میشود.
2-چهارماهیچه که شاید بتوان آنرابصورت دوماهیچه مضاعف تصورکرد،دربین سپری وبی نام قراردارند،وقتی این ماهیچه ها منقبض میشوند قسمت پائین حنجره تنگ میشود،گمان میرود جفتی ازآنها آستروجفت دیگر رویه این آسترباشد.
3-ماهیچه های برهم گذاریا پوشنده که درداخل حنجره قراردارندووقتی منقبض میشوند طرجهاری را به سوی پائین می کشند وآنرا برهم می آورند.
4-دوماهیچه دیگروجودداردکه ازبیخ سپری بوجود می ایند واین دوماهیچه ازداخل،ازراست وچپ هردوکناره طرجهاری وبیخ بی نام بالا میروند ووقتی منقبض میشوند مفصل را می کشندوانگاه حنجره برهم می آید تادربندآوردن راه تنفس دربرابر ماهیچه های سینه وحجاب مقاومت کند.
این دوماهیچه کوچک ولی زورمند،ازاین جهت کوچکند که برای حنجره،تنگی فراهم نیاورند وازاین لحاظ زورمندند که درانجام دادن برهم گذاری حنجره وبندآوردن راه تنفس کوچک بودن خودراتلافی کنند.
مسیر این دوماهیچه چنین است:بااندکی انحراف وبصورت مستقیم بالا میروند وسپری وبی نام بوسیله آنها بهم پیوسته اند.
دوماهیچه درزیر طرجهاری قراردارند که زوج ماهیچه مذکورراکمک می کنند.
ماهیچه های حلق:برای بخش عقبی حلق بطورکلی دوزوج ماهیچه وجودداردکه آنرابه سوی پائین می کشند،یک زوج ازآنها(تیروهیوئید)رادربحث حنجره ذکرکردیم.
زوج دیگر(استرنوهیوئید)نیز مانند زوج اول ازاستخوان جناغ سینه روئیده است وروببالا می رود وبه استخوان لامی می پیوندد وبعدازآن به بخش عقبی حلق می چسبد.
عطاری بهار

لیکن ماهیچه های حلق عبارتنداز:دوماهیچه پیمانه(پالاتوفارینگئوس واستیلوفارنگوس) که درگلو قراردارند وآن را درعمل بلع کمک میکنند.این رابدان.
ماهیچه های زبان:ماهیچه های گرداننده زبان نه تا هستند.
دربین آنها دوماهیچه(استیلو گلوسوس)پهن هستند واززائده های پیکانی می آیند وبه هردوکناره زبان می چسبند.
عطاری بهار

دوماهیچه دیگر(ژنیوهیوئید)طویل هستند وازقسمت بالائی استخوان لامی پدیدآمده اند وبه بیخ زبان چسبیده اند.
دوماهیچه دیگر(هیوگلوسوس)که زبان رابطورمورب بحرکت درمی آورند،ازضلع پائینی استخوان لامی مبداء میگیرند وازوسط دوماهیچه پهن ودوماهیچه درازدرزیر زبان نفوذ می کنند.
دوماهیچه دیگر(ژینوگلوسوس)ازجمله ماهیچه های گرداننده زبان،برزبان کشیده شده اند وقالب آن گشته اند،جای این دوماهیچه درزیر دوماهیچه وسطی نامبرده قرارگرفته است،رشته های این دوماهیچه بطورعرضی درزیر زبان گسترده شده است وبه تمام استخوان فک پیوسته اند.
ماهیچه نهم ماهیچه ای است منفرد وازدوجانب به زبان واستخوان لامی چسبیده است ویکی رابه سوی دیگری می کشاند،بعید نیست که این ماهیچه،زبان رابصورت طویل وبرآمده به حرکت دراورد،زیرا این ماهیچه میتواند خودبخودکشیده شود وهمچنین قادراست خودبخود کوتاه شود ودرهم کشد. 
عطاری بهار

ماهیچه های گردن وپس گردن:ماهیچه های گرداننده گردن(ماهیچه های جناغی چنبری وپستانی)دوزوج هستند،زوجی درطرف راست وزوج دیگر درطرف چپ گردن قراردارند.
وقتی یکی ازاین زوج دریکطرف منقبض میشود،گردن را بصورت مورب بطرف خود می کشد ووقتی هردوماهیچه که دریکطرف هستند باهم منقبض شوند گردن بصورت مستقیم وبدون کجی به آن سوی می گراید.
  

هرگاه دوجفت درهردوطرف باهم منقبض شوند،گردن بدون هیچگونه گرایش بطرفی،راست می ایستد.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات