عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

وگوئیم:ماهیچه های بازوکه مفصل کتف را بحرکت در می آورند سه ماهیچه(نزدیک کننده)هستند وازطرف سینه به سوی مفصل می آیند وآنرا به طرف پائین می کشند.
یکی از آنها(سینه ای یا صدری کوچک) اززیر پستان بوجودامده است ودرقسمت جلوی گریبان ترقوه به بخش جلوی بازو می چسبد وکارش این است که بازورا با نوعی پائین آوردن،به تبعیت از کتف،به سینه نزدیک کند.
مبداءماهیچه دوم ازبالاترین قسمت استخوان است ودرپیرامون بخش خارجی سربازوقرارداردوبازورا با کمی بلند کردن،به سینه نزدیک میکند.
ماهیچه سوم(سینه ای یا صدری بزرگ) ماهیچه ای است بزرگ ومضاعف وازتمامی استخوان سینه منشاء گرفته است وبطرف پائین بخش جلوئی بازو می چسبد.
وقتی تارهای قسمت بالایی این ماهیچه بکارمی افتد بازورا بحالت بلند کردن به سینه نزدیک می سازد ووقتی تارهای قسمت پائین بکارمی افتد بازورابا حالت رها کردن به سوی سینه بحرکت در می آورد.اگرهردوقسمت تارهاباهم بکار افتند،بازورادرحالت افقی وبطور مستقیم بطرف سینه حرکت می دهند.
عطاری بهار

علاوه برسه ماهیچه مذکور،دوماهیچه دیگرنیز وجوددارند که از سمت تهیگاه می ایند،وداخلی تر از محل اتصال ماهیچه بزرگ ومضاعف که ازاستخوان سینه بالا امده بود،به بازو می چسبند.
یکی از این دوماهیچه بزرگ است وازنزدیکی تهیگاه وازدنده های عقبی می آید وبازورا بطور مستقیم به طرف دنده های عقبی می کشاند.
ماهیچه دوم باریک است ونه از استخوان تهیگاه،بلکه از پوست تهیگاه می آید وبیشتر ازاولی به وسط گرایش داردوبا وتری می پیونددکه ازسوی پستان وبه شکل مقعر بالا امده است.
این ماهیچه یاری دهنده ماهیچه اول است واورا درکارش کمک میکند،لیکن این ماهیچه بازوراکمی به سوی عقب گرایش می دهد.
پنج ماهیچه دیگر(دورکننده)نیز وجوددارند که مبداءشان ازاستخوان کتف است،یکی ازآنها ازاستخوان کتف برخاسته است وفضای بین ضلع بالائی کتف وحاجز رااشغال کرده است وبه قسمت انتهای خارجی سربازوبا کمی گرایش به سوی داخل نفوذ میکند.
این ماهیچه بازوراباگسترش به سوی داخل(ازقفس سینه)دورمیکند،دوماهیچه دیگرازاین پنج ماهیچه ازضلع بالاتر کتف بوجودآمده اند،یکی از آنها بزرگتر است وتارهای خودرابطرف بخش های پائین حاجز میفرستدوفضای بین حاجز ودنده پائین تر رااشغال میکند وازآن طرف خارجی به سربازومی چسبدوبازوراباگرایش،بسوی خارج دورمی سازد.
ماهیچه دوم چنان به ان پیوسته است که گوئی جزئی از آن است ودرآن نفوذ میکند وکارش نیزمانند آن است،لیکن این ماهیچه باسرکتف بسیار پیوند نشده است بلکه بطور مورب به سطح بازو چسبیده است وبازورا به سوی خارج گرایش می دهد.
ماهیچه چهارم ماهیچه ای است که فرورفتگی استخوان کتف را اشغال کرده است ووترهایش به بخش های درونی سر استخوان بازو چسبیده است واین ماهیچه بازورا به سوی عقب می چرخاند.
ماهیچه پنجم ماهیچه ای است که مبداء آن از قسمت پائین ضلع تحتانی کتف است ووتر آن به قسمت فوقانی محل اتصال ماهیچه بزرگی که از تهیگاه بالا امده است می چسبد،کاراین ماهیچه آن است که سربازورابطرف بالا بکشاند.
برای حرکت بازو ماهیچه دیگری نیز وجوددارد که ماهیچه دوسراست(عضله دالی)ودوکار انجام می دهد ودرکاردیگری نیز شرکت دارد،این ماهیچه دوسر از پائین ترقوه وازگردن می آید وسربازورا دربر می گیرد وبه محلی نزدیک میشود که درانجا وتر ماهیچه بزرگ که ازسینه به بازورسیده است به بازو می پیوندد وگفته اند یکی ازدوسران درداخل قرارداردوبازوراباکمی کجی به سوی داخل گرایش می دهد وسر دیگرآن ازخارج وبرقسمت پائین پشت کتف قرارداردوبازوراباکمی کجی به سوی خارج حرکت میدهد،هرگاه هردوسر این ماهیچه درداخل وخارج باهم بکارافتند بازوبطور مستقیم بلند میشود.
برخی عقیده دارند که علاوه برماهیچه های ذکرشده،دوماهیچه دیگر نیز وجوددارند که درحرکت بازوسهیم اند.مبدا یکی از آنها پستان است ودیگری درمفصل کتف قرارداردوممکن است با ماهیچه آرنج همکاری کنند.
ماهیچه های ساعد:ماهیچه هایی که ساعد بوسیله آنها حرکت میکند ازاین قرارند:
1-ماهیچه های تاکننده ساعد.
2-ماهیچه های بازکننده،این ماهیچه برروی بازو قراردارند.
3-ماهیچه هایی که ساعد راروبه زمین می خوابانند.
4-ماهیچه هایی که ساعد راپشت به زمین میخوابانند.این دوماهیچه برروی بازو قرارندارند.
ماهیچه های بازکننده یک زوج هستند که مبداء هریک ازآنها درزیر قسمت جلوئی بازوودنده پائین وکتف است وبه بخش های داخلی آرنج پیوسته است.
این یک ماهیچه ساعد راباگرایش به سوی داخل باز میکند،ماهیچه دوم از محل گودی بازو می آید وبه بخش های بیرونی آرنج می پیوندد وساعد بوسیله آن با گرایش بسوی خارج باز میشود،اگر دوماهیچه مذکور باهم بکار افتند،ساعد رابطور مستقیم وبدون تمایل بطرفی باز میکنند.
عطاری بهار
ماهیچه های تا کننده نیز یک زوج است،یکی از آنها بزرگتر ازدیگری است ومبداءآن اززنددرپائین کتف وازغرابی است وازهریک ازاین دومحل،یک سرآن منشاء میگیرد،این ماهیچه بداخل بازو می آید ووتری ازعصب رابه قسمت جلوی زند زیرین پیوند میدهد،ساعد بوسیله این ماهیچه باگرایش به سوی داخل تا میشود،ماهیچه دوم ازاین زوج،ازسطح عقبی بازوشروع میشود ودارای دوسرگوشتی است که یکی از آن درعقب ودیگری درجلو بازواست ودرطول خودکمی آستر میشود تا به بخش جلوی زند زیرین میرسد ودرنتیجه،بخشی که ساعد رابه طرف خارج بدن می کشد به قسمت پائین زند وبخشی که ساعد رابه سوی داخل بدن می کشد به قسمت بالای زند میرسد،تا کشش بطور محکم ترانجام گیرد.
عطاری بهار
ساعد بوسیله همین ماهیچه است که باگرایش،به سوی خارج تا میشود،وقتی دوتا ازاین ماهیچه ها به کار می افتند،ساعد رابطور مستقیم وبدون گرایش بطرفی می بندند.
ماهیچه دیگری درساعد وجودداردکه بنظر می رسد جزئی ازماهیچه تاکننده باشد که درسطوربالا ذکرشد واین ماهیچه آستر هردوماهیچه بازکننده ساعد است واستخوان بازورا دربرگرفته است.
ماهیچه هائی که بوسیله آنها ساعد پشت به سوی زمین می نماید(ماهیچه باطحه)یک زوج هستند،یکی از آنها از خارج درفاصله دوزند قرارگرفته وبدون ونربه زند زبرین پیوسته است،ان دیگری که باریک ودرازاست ازبخش فوقانی سطح راس بازوپدید می آید وبخش اعظم آن درساعد عبور می کند ودرآن داخل میشود تا به مچ نزدیک میگردد وبه قسمت داخلی انتهای زندزبرین می رسد وبوسیله وتری غشائی به زند زبرین می پیوندد،ماهیچه هائی که ساعد راروی به زمین می کنند(مکبه) یک جفت هستند ودرخارج ساعد قراردارند.
یکی از این جفت ازقسمت بالا روبه داخل سربازوشروع میشود ودرنزدیکی مفصل مچ به زند زبرین می پیوندد ودیگری که کوتاه ترازاولی است وتارهای آن بطور عرضی نسبت به ساعد قرارداردوعصب کنارش محکم تراست ازخود زند زیرین شروع میشود ودرمفصل مچ به انتهای زند زبرین می پیوندد.
ماهیچه های مچ:ماهیچه هائی که مچ بوسیله آنها حرکات مختلف انجام می دهند از این قرارند:
1-ماهیچه های تاکننده.
2-ماهیچه های بازکننده.
3-ماهیچه های روی انداز(مکبه).
4-ماهیچه های پشت انداز(باطحه).
عطاری بهار

ماهیچه های بازکننده:ماهیچه ای که بازشدن بوسیله آن انجام می پذیرد ماهیچه ای است که با ماهیچه دیگری آنچنان بهم پیوسته است که گوئی هردو یک ماهیچه هستند،لیکن مبداء ماهیچه اول وسط زند زیرین است ووترش به انگشت شست می پیوندد وبوسیله این وتر،انگشت شست ازانگشت شهادت فاصله می گیرد،ماهیچه دوم اززند زبرین شروع میشود ووترش به اولین استخوان مچ پیوسته است،منظورم این است که به نزدیکی شست رسیده است،اگراین دوماهیچه باهم به حرکت درآیند،مچ راباکمی گرایش بطرف زمبن باز میکنند وهرگاه ماهیچه دوم به تنهایی بکارافتد مچ پشت بزمین میگردد.
عطاری بهار
درصورتیکه ماهیچه اول به تنهایی حرکت کند،انگشت شست وانگشت شهادت را ازهم دورمیسازد،برای بازشدن مچ ماهیچه دیگری نیز وجودداردکه درسطح خارجی زند زبرین جایگزین است،ومنشاء این ماهیچه بخش های پائین سربازو است ووتر دوسری ازآن خارج میشود که درقسمت جلوی انگشت میانی وانگشت شهادت بوسط کف دست می پیوندد وسر وترهای آن درمچ به زند زیرین تکیه میکند،این ماهیچه مچ را روبه زمین باز میکند.
ماهیچه های تا کننده:ماهیچه هائی که مچ بوسیله آنها حالت بسته شدن بخود می گیرد عبارتنداز:یک جفت ماهیچه ای که درقسمت خارجی ساعد جای گرفته اندویکی ازآنها بربالای دیگری قراردارد،ماهیچه پائینی ازراس روبداخل بازوشروع میشود ودرجلوی انگشت کوچک درکف دست پایان می یابد،ماهیچه بالائی،بالاتر ازسرروبداخل باز وشروع میگرددوردکف دست درجلوی انگشت کوچک پایان می یابد.
ماهیچه دیگری بااین دوماهیچه همراه است که از قسمت پائین باز وشروع میشود،این ماهیچه دروسط دوماهیچه نامبرده قرارمیگیردودارای دوسراست که صلیب وارتقاطع کرده اند وهردوسرآن به وسط انگشت شهادت وانگشت میانی می پیوندند،اگر دوماهیچه باهم حرکت کنند مچ راتا میکنند.
ماهیچه های عامل برروی افتادن وبرپشت افتادن مچ همان ماهیچه ها هستند که برای باز کردن وتاکردن مچ بکار میروند،اگر یکی از دوماهیچه مقابل هم بطور مورب بحرکت افتد یکی ازدوحالت بازشدن ویاتاشدن مچ پیش می آید،چنانچه ماهیچه ای که درجلو انگشت خنصر به کف دست پیوسته است به تنهایی حرکت کند کف دست رابرمیگرداندودرصورتیکه ماهیچه شست که بعداآنرا ذکرخواهیم کرد به این ماهیچه کمک کند کف دست تماما پشت بطرف زمین بر میگرددواگر ماهیچه ای که درجلو هست به مچ پیوسته است به تنهایی حرکت کند کف دست راکمی روبه زمین مینماید ودرحالتی که ماهیچه خنصر که بعدا آنرا ذکر خواهیم کرد بااین ماهیچه همکاری کند،کف دست بکلی روبطرف زمین گرایش می یابد.این راباید بدانی.
ماهیچه های انگشتان دست:برخی از ماهیچه هائی که انگشتان دست را بحرکت درمی آورند درکف دست وبرخی دیگردرساعد قراردارند،چه اگر همه آنها درکف دست بودند کف دست بواسطه زیادی گوشت سنگین میشد وچون ماهیچه های مچ از انگشتان دوربودند می بایست برای رسیدن به انگشتان،وترهای درازی داشته باشندواین وترها نیز به محافظی نیازمند بودند،وترها گذشته ازاینکه نیرومند وبشکل مستدیر هستند،بوسیله غشاهائی پوشیده شده اند که آنها را مانند قلعه ای محافظت میکنند.
عطاری بهار
مگردرحالتی که نیازی به پهن شدن داشته باشندووقتی پهن میشوند اندام حرکت کننده رابخوبی وبطور متناسب دربرمی گیرند.
تمام ماهیچه هائی که انگشتان بوسیله آنها باز میشوند وهمچنین همه ماهیچه هائی که انگشتان رابطرف پائین بحرکت درمی آورند برساعد قراردارند.
ماهیچه ای که انگشتان راباز میکند دروسط سطح قرارگرفته است.این ماهیچه ازبخش برآمده انتهای پائین بازوبرخاسته است وچهاروتر رابه چهار انگشت وصل میکند،همین چهاروترند که انگشتان راحالت بازشدن می دهند،ماهیچه هائی که انگشتان رابطرف پائین گرایش می دهند سه تا هستند وهرسه درکنار ماهیچه بازکننده بهم متصل شده اند،یکی از این سه ماهیچه دربین دوبرجستگی سربازوکه بطرف بیرون است از بخش میانی منشاءگرفته است ودووتر آن به انگشت کوچک وانگشت بنصر می رسد.
عطاری بهار

ماهیچه دیگر مانند ماهیچه سوم ازنوع مضاعف است ومبداء هردو ماهیچه مضاعف مزبور از بخش پائینی دوبرجستگی سربازو به سوی داخل وانتهای زند زیرین است،این ماهیچه دووتر خودرابطرف انگشت میانی وانگشت شهادت فرستاده است،ماهیچه سوم که یکی ازدوماهیچه مضاعف است ازبالاترین نقطه زند زبرین پدید می آید ووتری رابطرف انگشت شست گسیل میدارد.
ماهیچه سوم باماهیچه دیگری همراه است که یکی ازدوماهیچه حرکت دهنده مچ می باشد وآنرا ذکر کرده ایم،مبداء این ماهیچه همراه،ازوسط زندزیرین است ووترآن انگشت شست راازانگشت شهادت دور میسازد.
ماهیچه هائی که انگشتان دست میتواند بوسیله آنها بحالت بسته درآیند دردوموضع قراردارند:برخی ازآنها دردرون کف دست وبرخی دیگربرساعد جای گرفته اند،ماهیچه های تا کننده سه ماهیچه اند که برروی همدیگر قرارگرفته اند وبرساعد جای دارند،حجیم ترین آنها ماهیچه ای است که درزیر دوماهیچه دیگر مخفی شده است وبه استخوان زند زیرین چسبیده است،چه،هراندامی که کاربیشتری داردباید جای امن تری داشته باشد.
عطاری بهار
این ماهیچه بزرگ از وسط سرروبخارج بازوشروع میشود ،بطرف داخل می آید،عبور می کند ووتر خودرا پهن میسازد وآنرا به پنج قسمت تقسیم میکند وهریک ازاین پنج وتر رابدرون یکی ازانگشتان می فرستد.
هریک از چهاروتری که به انگشتان غیرازشست می رسد،به مفصل اول وسوم انگشت مربوط حالت بسته شدن را می دهد،زیرا مفصل اول با ماهیچه تا کننده ای بستگی داردکه به مفصل پیچیده شده است ومفصل سوم ازآن روی که ،سروتر به آن می رسد وبه اومی چسبد،لیکن وتری که به انگشت شست می رسد به مفصل دوم ومفصل سوم آن انگشت می پیوندد وهردو مفصل راحالت بسته شدن می دهد.
ماهیچه دوم که بالاتر از ماهیچه بزرگ وپائینی ودروسط سه ماهیچه است،از ماهیچه پائینی کوچکتر است وازانتهای داخلی به داخل باز وپیش می رود وکمی به زند زیرین می پیوندد واز مرز مشترک بین کناره داخلی وخارجی سطح فوقانی زند زیرین عبور میکند وبعدازرسیدن به نزدیکی انگشت شست روبداخل می رود ووترهائی به مفاصل وسطی چهارانگشت غیر شست می رساند تا بتواند عمل بسته شدن راانجام دهند،شاخه ای ازوتر به شست می رود که این وتر نه ازاین ماهیچه،بلکه ازجای دیگری آمده است،ماهیچه اول که همان ماهیچه بزرگ است بعدازشروع مرحله اول،منشاء دیگری داردکه ازراس زند زیرین وزند زبرین است ومبداء ماهیچه دوم ازراس زند زیرین میباشد.
انگشت شست فقط دارای یک ماهیچه برای بسته شدن است،لیکن هریک ازچهارانگشت دیگرواجد دوماهیچه برای این کارهستند،زیرا این چهارانگشت به بسته  شدن بیشتر می پردازندوبیشترین عمل هست،بازشدن ودورشدن ازانگشت شهادت است.
ماهیچه سوم ازاین سه ماهیچه،عمل بستن انگشتان را برعهده ندارند،لیکن وترهای خودرابه درون کف دست می فرستد ودرآنجا پخش میکند تا کف دست دارای حس باشدوتااینکه موی برآن نروید وبخش وسطی آنرا استواری بخشد وهمچنین کف دست رادرکنش هایی که نشان میدهد یاری وتقویت کند.این بود بحث درباره ماهیچه هائی که درمچ قراردارند.
ماهیچه هائی که درخودکف دست قراردارند هیجده تا هستند بقرارزیر:
برخی از این ماهیچه ها برروی دیگرجای میگیردوهمراه آن دوردیف تشکیل میدهد،ردیف پائین درداخل کف وردیف بالا بطرف پوست قرار گرفته است.
ردیف داخلی(پائینی)ازهفت ماهیچه تشکیل شده است،عمل پنج ماهیچه از ماهیچه های این ردیف گرایش دادن انگشتان پنج گانه بطرف بالاست.دربین این پنج ماهیچه،خاستگاه ماهیچه ویژه انگشت شست اولین استخوان ازاستخوان های مچ است،ماهیچه ششم کوتاه وپهن است وتارهای آن مورب می باشد،سراین ماهیچه درنزدیکی انگشت میانی به استخوان کف دست چنگ می زندووتر آن انگشت شست را می گیرد واین انگشت رابطرف پائین بحرکت وامیدارد.
مبداء ماهیچه هفتم که به انگشت خنضر می رسد نزدیکترین استخوان از استخوان های کف دست به انگشت کوچک است،گرایش انگشت کوچک به سوی پائین بوسیله این ماهیچه صورت می گیرد،هیچیک ازاین هفت ماهیچه،حالت بسته شدن رابه انگشتان نمی دهد،کارپنج ماهیچه ازاین ردیف بلند کردن انگشتان وکاردوماهیچه دیگر پائین اوردن انگشتان است.
ماهیچه های ردیف دوم که دربالاقراردارندولیکن درزیر ماهیچه ای هستند که بروسط کف دست گسترده است،یازده ماهیچه هستند که جالینوس اولین بار آنها را کشف کرده است.هشت ماهیچه ازآنها بصورت چهرازوج درامده اند که هرزوجی با مفصل اول یکی از انگشت غیرشست بشکل انفرادی پیوسته است.فرد ماهیچه بالائی مفصل دربرگرفته را حالت بسته شدن میدهد وکمی آنراجرکت میدهد وبلند میکند.
ماهیچه پائین مفصل رابانشاندن وپائین آوردن نگهمیدارد،وقتی هردوفرد یعنی یک زوج باهم حرکت کنند،انگشت رابطورمستقیم می بندند،سه ماهیچه دیگرازاین ردیف ویژه انگشت شست هستند،همچنانکه قبلا دانستی،یکی از آنها بشته شدن مفصل اول ودوماهیچه دیگربسته شدن مفصل دوم را بعهده دارند.
درپایان این بحث به این نتیجه می رسیم که دروسط هرانگشتی ماهیچه ای هست،سه انگشت شهادت ومیانی وبنصرهرکدام بوسیله یک ماهیچه وهریک ازدوانگشت شست وخنضربوسیله دوماهیچه محافظ میشوند،هرانگشتی بوسیله چهارماهیچه بسته میشود وبوسیله ماهیچه ای به طرف بالا گرایش می یابد.اینرانیزبدان.
 
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic