عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

ماهیچه های ران:ماهیچه های ران بترتیب حجم واهمیت شان عبارتنداز:
1-ماهیچه های بازکننده ران که بزرگترین ماهیچه ران است.
2-ماهیچه تا کننده ران.
این دوماهیچه ازاین روی بزرگترازسایر ماهیچه ها هستند که مهمترین وارزنده ترین اعمال ران راکه همان بازشدن است بعهده دارد،ماهیچه بازکننده نیزازآن روی از ماهیچه تاکننده بزرگتراست که حالت بازشدن برای ران بهتروبیشتر ازحالت تاشدن موردنیازاست،زیراکه برخاستن به بازشدن نیازدارد.
3-ماهیچه دورکننده ران ازتن.
4-ماهیچه نزدیک کننده ران به طرف داخل.
5-ماهیچه گرداننده ران که چرخش ران به اطراف بوسیله آن صورت می گیرد.
عطاری بهار
ماهیچه هائی که بازشدن ران بوسیله آنها میسر می گردد عبارتنداز:
الف-ماهیچه ای که پوشش استخوان زهارواستخوان سرینی است وازداخل وازعقب برتمام ران پیچیده است وازهردو سوی تازانو می رسد،این ماهیچه بزرگترین ماهیچه تن است،تارهای این ماهیچه ازمنشاء های مختلف پدیدآمده اند وبه این جهت هم این بزرگترین ماهیچه بدن کنش های مختلف ومتنوعی نشان می دهد.
مبداء تارهای این ماهیچه بقرارزیراست:برخی ازتارهای این ماهیچه ازقسمت پائین استخوان زهارمی آیند وران بوسیله انها بطرف داخل گرایش می یابد،عده ای ازآنها کمی بالاترازقسمت پائین استخوان زهار منشاء می گیرند وران بوسیله انها فقط به طرف بالا بلند میشود،مبداء گروهی دیگرازتارها بسیار بالاتر ازمنشاء تارهای مذکوراست وران بوسیله آنها بطرف داخل بلند میشود،سرانجام تارهای دیگر ماهیچه ران ازاستخوان سرینی آمده اند وران بوسیله آنها بصورت مستقیم ومناسب باز میشود.
ب-دومین ماهیچه ای که بازشدن را را میسر میسازد ماهیچه ای است که درسمت عقب،تمام مفصل سرین را پوشانیده است،این ماهیچه دارای سه شاخه ودوجانب است.
شاخه های سه گانه ان ازتهیگاه وسرین ودنبالچه آمده اند،دوشاخه ازآن ها گوشتی وشاخه سوم غشائی است وهردوجانب این ماهیچه به بخش عقبی سرران پیوسته اند،اگریکی ازاین دوجانب به تنهائی ران را کشش دهد،ران به سوی کشنده بازمیشودوهرگاه هردوجانب درکشیدن ران مشارکت کنند،ران بطورمستقیم باز میشود.
ج-سومین وسیله بازکردن ران ماهیچه ای است که مبداء ان سرتاسر سطح استخوان تهیگاهی است.
این ماهیچه بوسیله قسمت بالائی زائده بزرگ(بنام طروخ)به طیراعظم پیوسته است وکمی به سوی جلو کشیده شده است،این ماهیچه ران راباگرایش به سوی داخل باز میکند.
د-ماهیچه چهارم ماهیچه ای است که درآغاز به بخش پائین زائده کوچکتر می پیوندد وبعدازسرازیر میشودوهمان کارراانجام می دهدکه ماهیچه سوم بعهده دارد،لیکن ران براثر عمل این ماهیچه اندکی بازمیشود وبسیار گرایش پیدا میکند،ماهیچه چهارم مشابه ماهیچه سوم است ومبداء آن دربخش پائین تر،سطح استخوان رستنگاهی است.
ه-ماهیچه پنجم ماهیچه ای است که با گرایش به سوی عقب ازاستخوان سرینی برخاسته است ودوکاررابعهده دارد،نخست اینکه ران راباکمی گرایش به سوی عقب باز میکند،دوم اینکه ران را بعدازبازکردن بطور مناسب بطرف داخل گرایش می دهد.
ماهیچه هائی که تاشدن ران بوسیله آنها انجام می گیرد عبارتنداز:
الف-ماهیچه مستقیم که دومنشاءدارد.منشاءاول آن قسمت انتهائی پشت ومنشاء دوم استخوان تهیگاهی است،این ماهیچه به زائده کوچک روبداخل متصل است،ران بوسیله این ماهیچه باکمی گرایش به سوی داخل به حالت تاشدن در می آید.
ب-ماهیچه ای که منشاء آن استخوان زهاراست وبه بخش پائین زائده کوچک پیوسته است.
ج-ماهیچه ای که بطور مورب زائده کوچک کشیده میشود وبنظر می رسد که جزئی اززائده بزرگ باشد.
د-ماهیچه ای که مبداء آن بخشی است که از استخوان تهیگاه بطورراست برآمده وبلند شده است این ماهیچه بااینکه وسیله بسته شدن ران است ساق رانیز می کشاند.
برخی از ماهیچه هائی را که ران بوسیله آنها به سوی داخل روی می آورد دربحث ماهیچه های بازکننده وتاکننده ذکرکردیم،برای اینوع حرکت ماهیچه ای وجودداردکه از استخوان زهار میروید،بسیار دراز میشود وبه زانو میرسد.
ماهیچه هائی که ران بوسیله آنها بطرف خارج روی می آورد دوتا هستند که یکی ازآنها ازاستخوان پهن می روید.
ماهیچه هائی که ران بوسیله آنها میتواند بچرخد دوتا هستند،یکی ازآنها ازسطح روبخارج استخوان زهار ودیگری ازسطح روبداخل آن سربرآورده است،این دوماهیچه بطور مورب ودرنزدیکی بخش عقبی زائده بزرگ،دریک فرورفتگی بهم میرسند،وقتی یکی از این دوماهیچه به تنهائی ران را می کشد،ران باکمی بازشدن بطرف آن می پیچد.این رابایدبدانی.
ماهیچه های ساق وزانو:ماهیچه های حرکت دهنده مفصل زانو عبارتنداز:
عطاری بهار
سه ماهیچه ای که دربخش جلوی ران قراردارند وبزرگترین ماهیچه های ران هستند.عمل این سه ماهیچه بازکردن است واختصاصات آنها بشرح زیر میباشد:
الف:یکی ازآنها همانند ماهیچه مضاعف است ودارای دوسر(بطن) میباشد،یک سرآن اززائده بزرگ شروع میشودوسردیگر ازقسمت جلوی ران می آید،سردوم دارای دوکناره است،یکی ازآن دوکناره قبل ازتبدیل شدن به وتر،گوشتی است وبه استخوانهای زانو پیوسته است.کناره دیگر آن غشائی است وبه سطح روبداخل ران چسبیده است.
ب:ماهیچه دوم ازجمله ماهیچه های حرکت دهنده مفصل زانو همان است که دربحث مربوط به ماهیچه های تا کننده ازآن یاد کردیم،ومنظورماهیچه ای است که رستنگاه آن حاجزی است که دراستخوان تهیگاهی جای گرفته است.
ج:ماهیچه سوم ماهیچه ای است که اززائده(کندیل)روبخارج استخوان ران سربرآورده است.
ماهیچه های دوم وسوم بهم پیوسته اند ویکی شده اند وازهردوی آنها وتر پهنی ایجادشده است که استخوان زانورادربرگرفته.
آنرابااستخوانهای زیرین زانو بطور محکم پیوندداده است،همین وتربعدا به اولین بخش ساق می پیوندد،وقتی ساق درامتداد ران قرارمی گیرد،زانو بوسیله این وتر باز میشود.
د:علاوه برسه ماهیچه بازکننده مفصل زانو ماهیچه دیگری نیزوجودداردکه درمحل رسیدن به استخوان زهار پدیدآمده است.
این ماهیچه بطورمورب درسطح روبداخل ران عبور میکند وسرانجام بابخش رگدارقسمت فوقانی ساق جوش میخورد وساق بوسیله این ماهیچه باحالت بازشده به سوی داخل روی می آورد.
ه:دربرخی کتب مربوط به تشریح از ماهیچه پنجمی نیزیادشده است که درسطح روبخارج،دربرابر ماهیچه چهارم قراردارد،این ماهیچه ازاستخوان سرین شروع میشود وبطورمورب ازسطح روبخارج عبورمیکند وبه قسمت رگداربخش فوقانی ساق می رسد.
ماهیچه ای مورب تر ازان وجودندارد،ساق بوسیله این ماهیچه بطرف خارج روی می آورد،اگر ماهیچه چهارم وپنجم باتفاق دربازکردن شرکت جویند ساق بطورمستقیم بازمیشود.
عطاری بهار

ماهیچه هائی که ساق بوسیله آنها حالت تا شدن رابخود می گیرد عبارتنداز:
الف:ماهیچه باریک ودراز که ازاستخوان تهیگاه واستخوان زهاربرخاسته است وبه منشاء ماهیچه بازکننده ساق که همان ماهیچه چهارم است وبرحاجزوسط تهیگاه قرارداردنزدیک میشود.
این ماهیچه بعدابطور مورب بداخل هردوکناره زانونفوذ میکندوسپس سربیرون می آورد وبه برجستگی موجود دربخش رگدارزانو می رسدوباآن جوش میخورد.
ساق بوسیله این ماهیچه روببالا کشیده میشود وقدم را به سوی بیخ ران ها گرایش میدهد.
ب:ماهیچه ای که روبه طرف داخل دارد.
ج-ماهیچه ای که روبه سوی خارج است.
د-ماهیچه ای که درمبان بخش های خارجی وداخلی قرارگرفته است.
ساق بوسیله ماهیچه هائی که دروسط ودرقسمت روبخارج هستند حالت تاشدن را باگرایش به سوی خارج بخود می گیرد،تاشدن ساق باگرایش به سوی داخل بوسیله ماهیچه روبداخل انجام می پذیرد،رنگ ماهیچه روبداخل تقریبا سبزفام است،منشاء این ماهیچه قاعده استخوان سرینی است وبحالت مورب از بخش عقبی ران عبور میکند،وسرانجام درقسمت روبداخل خودرا به بخش رگدارساق می رساند وبه آن می چسبد.
ماهیچه های سوم وچهارم که همان ماهیچه های قسمت خارجی وقسمت میانی هستند،هردونظیر ماهیچه روبداخل،ازقاعده استخوان سرینی منشاء میگیرند ولیکن برخلاف دومی ازجانب روبخارج ساق با بخش رگدار ساق می پیوندند.
ه-ماهیچه پنجم ماهیچه ای است که درمفصل زانو جای داردودرزیر پوشش زانو مخفی شده است وکارش همان است که ماهیچه میانی برعهده دارد.
بنظر می رسد شاید بخشی ازاولین ماهیچه بازکننده ساق که به ماهیچه مضاعف تعریف شده است زانو را بطور عرضی گرفته اشد.درمحل بهم رسیدن این بخش بزانو وتری بوجودآمده است که به حقه سرین پیوسته است وآنراباجوانب خودپیوندداده است.
ماهیچه های مفصل قدم(پا):ماهیچه هائی که مفصل قدم بوسیله آنها بحرکت درمی آید.
عطاری بهار
 عبارتنداز:ماهیچه های بردارنده وماهیچه های فرود آورنده.
ماهیچه های بردارنده ماهیچه هائی هستند که قدم بوسیله آنها میتواند بطرف بالا بحرکت درآید وازدوماهیچه تشکیل میشوند:نخست ماهیچه بزرگ که درجلوی قصبه روبداخل(بزرگ نی) قراردارد.
این ماهیچه ازبخش روبخارج سرقصبه داخلی می آید،برساق می گذرد وبه سوی انگشت ابهام می رود وبه محل نزدیک بیخ انگشت شست می رسد،قدم بوسیله این ماهیچه به سوی بالابرداشته میشود.
ماهیچه دیگر ماهیچه ای است که خاستگاهش ازسرقصبه(درشت نی)روبخارج است،ازاین ماهیچه وتری می روید که به نزدیکی بیخ انگشت خنصر می پیوندند،این ماهیچه نیز وسیله بلندشدن قدم به سوی بالاست،وقتی هردو ماهیچه دربرداشتن قدم بطورهمزمان شرکت کنند،قدم بطورمستقیم به سوی بالا بحرکت می افتد.
ماهیچه هائی که بوسیله آنها قدم به طرف پائین فرود می آید عبارتنداز:
الف وب:یک زوج ماهیچه ای که از سرران شروع میشود،بطرف پائین سرازیر میگرددولایه قسمت عقبی راازگوشت پرمیکند.
ازاین دوماهیچه وتری می روید که بزرگترین وتراست وبه استخوان پاشنه پیوسته است وبنام وترپاشنه مرسوم است،قدم بوسیله این وتر،بحالت مورب به سوی خارج کشیده میشود وبدینوسیله برزمین استوار میماند.
عطاری بهار
ج:ماهیچه ای که یاری دهنده زوج ماهیچه نامبرده دربالاست،رنگ این ماهیچه بادنجانی است،مبداء آن سرقصبه روبخارج است که ازآنجا سرازیر میشود وبدون هیچ وتری،باهمان حالت گوشتی بربالای وترچسبیده قبلی به بخش عقبی پاشنه متصل میشود.
وقتی این دوماهیچه یاوتر این جفت ماهیچه آسیبی ببینند،قدم دچار نقص میگردد.
د:ماهیچه ای که ازآن دووترپدیدآمده است،یکی ازوترها وسیله بسته شدن قدم ودیگری وسیله بازشدن شست می باشد،این ماهیچه چهارم درمحل بهم رسیدن قصبه(نی)داخلی(درشت نی)وقصبه خارجی(نازک نی)ازسرقصبه داخلی پدیدمی آید،دربین دوقصبه سرازیر میشود ودووتر بوجودمی آورد.
یکی از این وترها درجلوی انگشت شست به قسمت پائین مچ پا می پیوندد وبوسیله همین وتراست که قدم پائین می آید،وتردیگرکه ازبخشی به غیرازبخش مولد وتراول،ازاین ماهیچه بوجودآمده است به مفصل اول انگشت هست پیوسته است وشست بوسیله این وتر باحالت مورب به سوی داخل تن باز میشود.
ه:ماهیچه ای که ازسرروبخارج(کندیل طرفی)ران پدیدآمده است وبه یکی ازدوماهیچه چسبیده به پاشنه متصل میگردد وبعدازرسیدن به نزدیکی درون ساق از ماهیچه پاشنه جدا میشود ووتری ازآن می روید که آستر بخش پائین قدم میشود ودرسطح زیرین آن گسترش می یابد،وضع این ماهیچه عینا مشابه حالت ماهیچه ای است که درسطح داخلی کف دست گسترده است ووظایف مشابه آنرا انجام می دهد.
ماهیچه های انگشتان پا:ماهیچه هائی که انگشتان پا بوسیله آنها بحرکت در می آیند ازاینقرارند:
عطاری بهار
الف:ماهیچه هائی که انگشتان پا بوسیله آنها حالت تا شدگی می یابند وعبارتنداز:
1-ماهیچه ای که ازسرروبخارج درشت نی شروع میشود،درامتدادآن سرازیر میگردد ووتری راایجاد میکند که آن نیز به دووتر تقسیم میشود.
یکی ازاین وترها وسیله بسته شدن انگشت میانی ودیگری وسیله بسته شدن انگشت بنصراست.
2-ماهیچه ای که کوچکتر ازماهیچه اولی ومنشاء آن بخش عقبی ساق است.ازاین ماهیچه وتری پدید می آید که بعدا به دووتر تبدیل میشود،یکی ازاین وترها برای تاکردن انگشت کالوچ(انگشت کوچک)ودیگری برای بستن انگشت شست بکار می آید،پس ازآن ازهزیک ازدوقسمت مزبور انشعابی حاصل میشود ودوشاخه منشعب شده باهم درمی آمیزند ویک وتررابوجود می آورند،این وتر حاصل ازتجمع دوانشعاب به انگشت شست می رود وحالت تا شدن شست را میسر می سازد.
3-ماهیچه ای که قبلا ذکرشد وآن همان ماهیچه ای است که ازسطح روبخارج قصبه روبدخل تن(سطح خارجی درشت نی)پدید می آید ودربین هردوقصبه بسوی پائین می رود،بخشی از آن برای بسته شدن قدم گسیل میشود وبخش دیگر به مفصل اول انگشت شست می پیوندد.
این بود تشریح ماهیچه هائی که برساق ودربخش عقبی ساق قراردارند وعامل حرکت انگشتان پا میشوند،تشریح کنندگان پیش از جالینوس به این نکته پی نبرده بودند که درکف پا ده ماهیچه وجوددارد،اولین تشریح کننده ای که آنراکشف کرد جالینوس بود.
ماهیچه های دهگانه کف پا که جالینوس کشف کرده است ازاینقرارند:
دردوطرف راست وچپ هرانگشت پا یک ماهیچه وجوددارد،وقتی یکی از این ماهیچه های انگشتی تنها بحرکت درمی اید انگشت باگرایش بسوی آن بسته میشود واگر هردوماهیچه چپ وراست باهم وبطور یکنواخت حرکت کنند،انگشت بطور مستقیم بسته میشود.
ب:ماهیچه هائی که برمچ پا قراردارند چهارتا هستند که هرکدام به انگشتی اختصاص داردودوماهیچه نیزوجوددارند که ویژه انگشت شست وانگشت کالوچ می باشند ودرحالت بسته شدن این دوانگشت موثرند.
تمام ماهیچه هائی که وسیله تا شدن انگشتان هستند بحدی درهم نفوذ کرده اند وباهم درآمیخته اند که وقتی به یکی یا برخی ازآنها آسیبی برسد وازکاربیفتد،ماهیچه های دیگر نیز درانجام وظایف خویش سستی می یابند تا جائی که نمیتوانند بخش کمی ازکارهای آن ماهیچه آسیب دیده وازکارافتاده رابجای آن انجام دهند.
بعلت همین آمیختگی است که می بینیم انگشتان پا همه باهم بسته میشوند وبزحمت ممکن است که فقط یکی از آنها رابدون شرکت دیگری ببندیم،همچنین درقدم پنج ماهیچه وجودارندکه هریک به انگشتی تعلق داردوانگشت بوسیله ماهیچه اش میتواند بسوی خارج روی آورد،درزیر این ماهیچه ها،پنج ماهیچه دیگر نیزقراردارند که هریک ازآنها نیز متعلق به انگشتی است وهریک ازاین ماهیچه ها انگشت متعلق بخودرادرفاصله بین انگشتان،به انگشت مجاور پیوند میدهد.وقتی ماهیچه بحرکت می افتد،انگشت به سوی داخل گرایش می یابد.
وظیفه وفوائد این پنج ماهیچه زیرین بادوماهیچه ویژه شست وخنصر همان وظیفه وفائده هفت ماهیچه وسط کف دست است.
همچنین ده ماهیچه مکتشفه جالینوس با ماهیچه های یازده گانه وسط کف که آنها نیز ازکشفیات جالینوس بوده اند،ازلحاظحالت وفوائد مشابهند.
بااین قرارماهیچه های تن آدمی مجموعا به پانصد وبیست ونه عدد می رسد.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات