عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

گفتارویژه ای راجع به عصب:
عصب دارای دوفائده است:فائده ذاتی وفائده عرضی.
فائده ذاتی آن دراین است که مغزبوسیله اعصاب حس وحرکت رابه سایر اندام ها می رساند.
فائده عرضی درآن است که اعصاب گوشت رامتراکم میگرداندد وتن را تقویت میکنند.
عطاری بهار
اگراندام های بدون حس مانند جگروطحال وشش راآسیبی رسد،بوسیله اعصاب(پوشش غشائی شان)ازآن آگاه میشوند،چه هرچند این اندامها فاقد حس میباشند،لیکن دراعصابی پیچیده اند وغشاءهائی آنها راپوشانده است که وقتی یکی ازاین اندامها براثربادکردن متورم شد ویا بعلت گسترش بادانبساط یافت.سنگینی تورم وانتشار باددراندام به اعصاب پیچیده برآن اندام وبه ریشه این اعصاب سرایت می کند.
اعصاب براثرسنگینی(فشار)ورم انقباض حجم وبراثر گسترش بادانبساط پیدامیکندوباین ترتیب اندام ها را ازروی آوردها آگاه می سازند.
چنانکه معلوم ومشخص گردیده است،منشاء اعصاب مغزاست وانتهای آنها به پوست می رسد.
عطاری بهار
اعصابی که دراندام های مجاور پوست قراردارند،تارهائی ازخود منشعب می سازند که شاخه های ریز آنها هستند وباپوست آمیخته اند.
مغزمنشاء اعصاب است واین منشاءبودن یا مستقیم است ویا غیرمستقیم،درحالت غیرمستقیم واسطه ای وجودداردکه همان نخاع است،اعصابی که مستقیما ازمغزبیرون می آیند،اعصابی هستند که حس وحرکت رافقط به اندامهای سروصورت واحشاء درونی می رسانند.
اندامهای دیگرتن،حس وحرکت راازاعصابی دریافت می دارند که از نخاع منشاء میگیرند ودرطول بدن پراکنده می شوند.
جالینوس توضیح داده است که احشاءدرحدزیادی مورد عنایت مغزواقع شده است وازروی اعصابی که از مغز به احشاءرسیده است میتوان دریافت که مغز تا چه حد اندازه به رعایت احشاءاهمیت داده است،آفریدگار دانا وتوانا که نامش گرامی باد،درحفظ ورعایت وضع احشاء احتیاط هائی رامرعی داشته است که نصیب سایر اندامها نیست،این رعایت ویژه درمورد اعصاب رسیده به احشاءازآن است که وقتی یک عصب ازمنشاءدورمیشود بایستی تاب وتوان بیشتری نصیبش شود وبرای این منظور این عصب رابوسیله جسمی که از لحاظ سرشت حدوسط بین عصب وغضروف است پوشانیده است.
هرجا که عصب برای رسیدن به احشاءبه مسیر موربی نیازداشته است،جسم پوشاننده آن نیز شکل جسم عصب را بخود می گیرد،این راه مورب وعبورازپیچ وخم اعصاب درسه موقع پیش می آید،بشرح زیر:اول درحنجره،دوم در موقعی که به سوی دهان راهی دارد،سوم هنگامی که سینه را پشت سر می گذارد.
سایر اعصاب بخشنده حس که از مغزبیرون می آیند بطور مستقیم وبدون کجروی به مقصد روی می آورند،چه راه راست،راهی رازودتر به مقصد می رساند،دراین راست روی فائده دیگر نیزوجودداردوآن اینکه اعصاب حسی اگرنرم ترباشند واز همانندی سرشت منشاءخود یعنی مغزکه نرم است دورنگردد بهتر میتوانند حس رابه اندامها برسانندواعصاب راست رونرم می مانند ونیازی به سفت بودن ندارند.
عطاری بهار
لیکن اعصاب حرکتی که به سوی مقصد گسیل شده اند بایستی پیچ وخم هائی درمسیر خود ببینند،کجروی راه رادورتر می سازد واعصاب بناچار ازمنشاء دورتر می افتند وازاین روی احتیاج به سفتی دارند وباین جهت همینکه ازمنشاء دورمیشوند بتدریج سخت وسخت می گردند.
هریک ازدوبخش اعصاب حسی واعصاب حرکتی که بریکی نرمی وبردیگری سفتی مقرراست،تابع منشاء وخاستگاه خویشند،بخش اعظم اعصاب حسی ازقسمت جلوی مغزمنشاءگرفته اند واین قسمت معزنرم تراست،بخش اعظم اعصاب حرکتی زاده قسمت عقبی مغزهستند واین قسمت مغزدرسرشت خودسخت تردرست شده است.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic