عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

مقدمه:کلمه عنصربه معنی ریشه است ودرعلوم سنتی ایران عناصر،ارکان واسطقسات به آب،هوا،خاک وآتش گفته میشده ومقصودازآتش نوروحرارت آفتاب بود،یکی ازاشتباهات شیمی جدید ایران این است که کلیه فلزات وشبه فلزات راکه تعداشان ازنود متجاوزاست عنصرنامیده اند.
درحالیکه دانسمندان سنتی تعدادی ازاین فلزات وشبه فلزات رامی شناختند ولی چون آنها راریشه زندگانی نمیدانستند هرگز عنصرخطاب نمیکردند،وریشه زندگانی ومصالح ساختمانی حیوانات وگیاهان آب،خاک،هوا،نوروحرارت آفتاب بود.
درکتاب هدایه صفحه 14درمورد پیدایش مواد آلیه حیوانی وگیاهی چنین آمده است:
"ایزد سبحانه تعالی این اجسام راازچهارعنصرآفریده است:آتش،هوا،خاک وآب ومعنی آتش پدرمن جایگاه این گرمی خواهم که آفتاب میتابدومثل دراین صفت داندکه گوید گیاه نبود،الاازخاک وآب وهواوآفتاب،اگریکی ازاین چهارکم بود گیاه نروید وتخم فاسدشود".
پس ازاین مقدمه نتیجه می گیردکه:چون غذای حیوانات گیاهخوارگیاه است وگوشتخواران هم ازگوشت گیاهخواران تغذیه میکنند پس مصالح ساختمانی تمام اجسام آلی ازاین چهارعنصراست،درکتاب هدایه وسایرکتب سنتی معتبرهیچگاه این چهارعنصررابسیط ندانسته،بلکه مرکب خوانده وقید کرده اند که گیاهان جوهرهائی ازاین ریشه ها می گیرندودربعضی ازکتب که بعدازحمله مغول نوشته شده است وبعضی ازلغت نامه ها این عناصرراعناصربسیطه لقب داده اند.
این اشتباه تصورمیکنم ازاینجاپیداشده است که پزشکان سنتی ایران علاوه برعناصرچهارگانه به کیفیات چهارگانه یعنی سردی-گرمی-تری وخشکی معتقد بوده اندواین کیفیات چهارگانه رابسیط میدانستند ودرمقابل اینها،چهارکیفیت مرکبه یعنی سردی وخشکی،سردی وتری،گرمی وخشکی،گرمی وتری وجودداشت.
عنصرخاک سردوخشک،عنصرهواگرم تر-عنصرآب سردوتروعنصرآتش گرم خشک است وگیاهان ازاین چهارعنصرکه مرکب میباشند،جوهرهائی با کیفیات خاص آنها اخذ میکند،بعلت کمی وزیادی این جوهرها است که خصال وصفات وخصوصیات موادآلی باهم فرق میکند ومتمایزاست.
عقیده زیست شناسان:
درزیست شناسی هم همین عقیده وجوددارد،منتهی باعبارتی دیگربیان میشود،هنگامیکه حرارت آفتاب معتدل شده وازسردی هواکاسته شود،بهنگام روزکه نوروحرارت آفتاب وجوددارد،سبزینه گیاهان گازکربنیک راازهوامیگیرد،وآنراباآب ترکیب میکندودرنتیجه اسید فرمیک درست کرده ویک اتم اکسیژن آزادمیشود،ازترکیب چنداسید فرمیک واملاح معدنی ای که ریشه گیاه ازخاک می گیرداجسام آلی درست میشوند.
عناصرخاص:
غیرازعناصرچهراگانه که عناصرعام میباشند پزشکان وداروسازان سنتی ایران برای بدن انسان عناصرخاصی نیزقائل بودند که بنام اخلاط چهارگانه:خون،صفرا،سوداوبلغم بود.
خون طبعی گرم وترداردچون هوا،صفراطبعی گرم وخشک داردچون آتش،سوداطبعی سردوخشک داردچون خاک،بلغم طبعی سردوترداردچون آب.
شرح مفصل این اخلاط واستفاده هائیکه ازدانستن طبایع این اخلاط میتوان برد مفصل است ومادراینجا کمی دراطراف خون صحبت میکنیم تا وظیفه خون رادربدن بدانیم.
اندرخون:
آغازازصفت خون کنیم که تولد غذای هراندام ازوی است.
بدانکه هرطعامی وشرابی که مردم بخورد نخست دهان بوقت خائیدن آن را بگرداند،به دلیل آنکه اگرطعام راپس ازخائیدن بچشد بدان مرده نباشد که اول بود.
ملاحظه بفرمائید کتاب هدایه اول به وظیفه خون که رساندن غذابه تمام اندامهای بدن است اشاره کرده وبعدنقش بذاق رادرروی غذاواثر تمام اندامهای بدن است اشاره کرده وبعدنقش بذاق رادرروی غذاواثرآن رابیان میکند وپس ازاین مقدمه مراحل بعدی هضم غذاراشرح میدهدتاآنجا که غذاوارد خون شده وازآنجا روانه تمام اندامهای بدن میگرددوحرارت غریزی رابه وجود می آورد.
هرکس این مبحث ومبحث ساختمان قلب وعروق رادراین کتاب مطالعه کند متوجه خواهدشدکه نویسنده درهزارسال پیش به وظایف وساختمان قسمتهای مختلف بدن به خوبی ودرستی آشنا بوده ودرآن زمان به گردش خون آشنا بوده است،اگرخواندن این مباحث قانع کننده نیست درشرح بیماری سل به شما ثابت خواهدشدکه پزشکان سنتی ایران ازجریان وگردش خون بی اطلاع نبوده اند.
عوامل انتقال وراثت:
دانشمندان سنتی عقیده داشتند که نطفه حیوانات وبذرگیاهان دارای عوامل بسیارریزی هستند که بسیاری ازصفات وخصائص رابه نسل بعدی منتقل مینمایند،به این عوامل ورگه های سازنده به زبان تازی"عرق الدساس"میگفتند.
واین نام ازاین خبرپیداشده است که میگویند:روزی یکی ازاعراب باهمسرش شرفیاب حضورپیغمبراکرم(ص) گردیده،عرضه داشت:یارسول الله این زن دخترعمو وهمسرمن میباشد،فوق العاده نجیب وعفیف است ولی اکنون برای من فرزندی آورده است که شباهتی زیادبه حبشی ها دارد،درحالیکه درخانواده ماهمه سفیدپوست میباشند،حضرت رسول پس ازآنکه اززن سئوالاتی فرمودند روبه مردکرده فرمودند:زن تو نجیب است واین بچه ازآن تست،درنطفه این طفل نودونه عرق الدساس وجودداشته که یکی ازآنها حبش بوده است حتمایکی ازاجدادشما حبشی بوده واین عرق الدساس یادگاراوست.
امروزه مابه این رگه های سازنده"کروموزن"می گوئیم که دارای مقادیرزیادتری ژن میباشد،نطفه انسان دارای 48کروموزن وتخمک نیزدارای 48کروموزن میباشد وتعدادژنهابسیارزیاداست.
درفرمایش پیغمبر(ص) نیزعددنودونه عددخاص نبوده بلکه دلالت برتعدادزیادی دارد.
پیدایش موجودات زنده:
کون موجودات بردونوع است:یکی آنکه ازطریق تناسل وآمیزش نروماده به وجود می آید ودیگرازعفونت،ونوع اول ممکن است بصورت رشد جنین دررحم ویا تخم گذاری باشد،
درزیست شناسی جدید هم تگثیر حیوانات راازراه تناسل میدانند وتکثیرموجودات تک سلولی یاازطریق تقسیم یا هاک گذاری است که ایجادعفونت مینماید.
جنسیت نوزاد:
"اندرمنی گوهرهوائی وآتش بیشتراست وگوهرآبی وخاکی کمتر"هدایه پس ازذکرمقدمه ای نتیجه میگیرد که مزاج منی گرم است ومزاج رحم سردوچون گرمی برسردی غلبه داردازرحم همان حیوانی بیرون می آید که منی وی بودوهرغذائی که بیاید آن غذابصورت ومزاج همان حیوان میگردد.
نبات راحال همین بود که هرتخمی یا شاخه ای که اندرزمین افتد وآب خوش معتدل وهوای معتدل یافت بروید وآن خاک وآب رابگومرخویش آرد وازاین قبیل است که بریک جا بیست گونه نبات بود وآب وخاک وتابش هواهمان بود.
وحال ماده ونرنیزهمین قیاس بودکه اگرقوت منی ماده خشک بود ومزاج منی پدرتربود فرزند ماده آید وبرعکس این،اگرقوت منی پدرقوی تربودومزاج ماده گرم تربود فرزند نرآید.
کتاب هدایه درقسمت مزاج منی مرد راقوی تردانسته وپدررامسئول پسریادخترشدن جنین میداند وازطرفی به ترشحات رحم اشاره کرده می گوید که اگرمزاج منی ماده خشک باشد فرزند ماده آید واگرگرم بودفرزند نرآید.
دانشمندان جدید هم عقیده دارند که اگرترشحات دهانه رحم قلیایی(گرم)باشد جنین پسر میشود واگراسید(خشک)باشد فرزند دخترخواهدشد.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic