عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تعریق واکنش طبیعی به حرارت است.برای تبخیر سطحی وکاستن حرارت اضافه بدن به سطح متوسط میباشد.ونیز خارج کردن املاح معدنی وبعضی مواد دیگر وپاکسازی پوست وبازکردن مسام های آن برای رفت وآمد هوا میباشد.
ازنظرعلل تعریف عرق را میتوان چنین خلاصه کردکه عرق عبارت است: ازادرار رقیق شده وبیشتر ترکیبات عرق وادرار مشابه به یکدیگراست.بدین جهت اگر عرق مدتی بماند بدبوشده ودر محل آن ممکن است ناراحتی های پوستی از قبیل:خارش؛سوزش؛وپیدایش غرورولکه های قرمز بنام عرق سوز پیداشودکه بایستی تحت درمان ومعالجه قرارگیرد.
مقدار کم عرق برای نرم شدن پوست لازم است.اما اگرزیاد از حدطبیعی گردیدزیان میرساند.بیشتر بیماریهای قارچی در محل عرق زا زندگی میکند.هم چنین باکتریها ومیکروبها.لذا خیلی زود محل تعریق بدبو میشود.
تعریق زیاد یکی از عارضه های آزار دهنده میباشد.که بسیاری از مردم گرفتار آن هستند.عوامل محرک مزید علت شده وشخص را آزرده تر میکنند.تعریق زیاد برای بدن مفید نبوده وعوارضی در پی داردکه ممکن است جبران هم نشود.
بدنهای مرطوب بخاطر تنگی منافذپوستی؛بخارات به شکل عرق خارج میشودوبدنهای خشک برعکس؛رطوبت به شکل بخار خارج میشود.
عرق به دوگونه است:عرق سردوگرم؛عرق سرد از هیجانات عصبی بوجود می آید؛مثل شرمساری وترس ولی عرق گرم از تب یا گرم شدن بدن؛یا عوامل بیماری زا بوجود می آید.
تعریق زیاد از حد چیست؟اگر در هوای گرم بیشتر از بقیه عرق می ریزیدویا هنگام کاروفعالیت عرق میکنید؛معمولا این نوع تعریق شما خطرناک نیست.عرق کردن واکنش طبیعی بدن به کارزیاد ونیاز به خنک شدن است.افراد مختلف با شدت های مختلف عرق می کنند.واینوع عرق کردن طبیعی می باشد.بعضی افراد راحت تر از بقیه عرق می نمایند.
عرق کردن زیادوبیش از حد نشانه بیماری است.یعنی بسیار بیشتر ازانچه که معمول است عرق کنیم.اگر مبتلا به تعریق زیاد هستید.زمانهای نامناسب که دلیلی برای عرق کردن وجودندارد.بشدت عرق می نمایید.بعنوان مثال:هوا کاملا مطبوع ومناسب است.شما مضطرب نیستید؛تب نداریدوبطور مثال در حال دیدن تلویزیون هستیدویادراز کشیده اید؛اگر ناگهان شروع به عرق کردن کردید ومیزان آن بیش از حدطبیعی بود.پس عرق کردن شما نرمال نیست.
تعریق بیش ازحد به دودسته کلی تعریق عمومی وتعریق موضعی تقسیم میشود.
تعریق موضعی یا عرق کردن زیاد اولیه کانونی:عرق کردن زیاد اولیه کانونی باعث بیماری نمی شود.بطور کلی؛در این حالت مشکل شما فقط تعریق زیاد در یک نقطه بوده ودچار یک بیماری شده اید.افراد مبتلا به اینوع سالم هستندومشکل خاصی ندارند.علایم ونشانه های تعریق کانونی نسبتا خاص هستند.برای اینوع عرق کردن زیاد؛کانی ویا موضعی 
می گویندکه فقط بخش خاصی مانند زیربغل؛ران؛سر؛صورت؛دستها ویا پاها را تحت تاثیر قرار میگیرد.
چرا افراد به اینوع تعریق دچار میشوند؟هنوز محققان مطمئن نیستند؛با این حال بنظر میرسد که اینوع تعریق ناشی از نقص در سیستم عصبی باشد.مدارکی وجوددارد که ثابت میکند اینوع تعریق بصورت ارثی نیز منتقل میشود.
تعریق عمومی با عرق کردن زیاد عمومی:اینوع شیوع کمتری داشته وباعث تعریق در سراسر بدن ونه فقط دست ویاپا میشود.دلیل اینکه به این نوع تعریق ثانویه می گوینداین است که تعریق ناشی از سایر بیماری ها میباشند.یکی از علایم معمول ومشهور تعریق عمومی ثانویه عرق کردن در شب میباشد.
بعضی از بیماریهاویا مواردیکه باعث تعریق عمومی ثانویه میشوند.شامل:قاعدگی-بارداری-مشکلات تیروئیدی-دیابت-اعتیاد به الکل-بیماریهای عفونی هم چون مرض سل- بیماری پارکینسون-ورم مفاصل-سکته مغزی-نارسایی قلبی-سرطان ها همچون لوسمی ولنفوم.افراد مضطرب یعنی کسانیکه دچار اختلال اضطرابی هستند؛بیشتر از سایر افراد عرق مینمایند.اما محققان معتقد هستند اینوع تعریق با تعریق ثانویه عمومی متفاوت میباشد.البته در بعضی از افراد هردواین اختلالات رخ میدهد.
داروهایی که باعث تعریق میشوندعبارتنداز:
1-بعضی از داروهای اعصاب.
2-بعضی از داروهای فشار خون.
3-بعضی از داروهای تجویز شده برای خشکی دهان.
4-بعضی از داروهای آنتی بیوتیک.
5-بعضی از انواع مکملها. 
مواقعی که میبایست برای بررسی ومشاوره به متخصص مراجعه کنید:
1-تعریق شبانه:اگر شبها که از خواب بیدار میشوید؛عرق برروی شما نشسته ویا صبح که بیدار میشویدملحفه تان خیس است.
2-تعریق عمومی:اگرنه فقط صورت؛دست؛پاها ویاران شما بلکه همه بدن شما دچار عرق میشود.
3-تعریق نامتقارن:اگردیدید که فقط یکطرف بدن شما مثلا فقط یکی از زیر بغل هایتان عرق میکند.
4-تغییرات ناگهانی:اگر تعریق شما ناگهان شدید شد.
5-تغییرات دارویی وتعریق:اگر بعد از تغییر دارودچار تعریق شدید.
6-تعریق بهمراه سایر علامتها:این علامتها میتوانند شامل:خستگی؛بیخوابی؛افزایش تشنگی؛افزایش ادرار ویاسرفه باشد.حتی اگر دچار این علایم نیستید؛ولی تعریق زیاد شما را اذیت کرده ویا سرفه باشد.حتی اگر دچار این علایم نیستید ولی تعریق زیاد شما را اذیت کرده ویابرروی زندگی شما تاثیر گذاشته؛میبایست برای مشاوره ویافتن علت ودرمان به متخصص مراجعه کنید.هنگام مراجعه لیستی از داروهایی که مصرف میکنید را با خود به همراه داشته باشید.
عوارض زیاد عرق کردن:
1-خروج نمک واملاح مفید بدن.
2-کم شدن ادرار.
3-خارش بدن(در شهرهای گرم؛بخاطر خروج رطوبت پوست).
4-عرق کردن؛سبب میشودکه مقدار زیادی آب ازراه پوست از بدن خارج شود.لذابهمین مقدارادرارکم میشود.
5-برای خارج کردن بلغم زائد؛میتوان از عرق کردن درحمام گرم استفاده کرد.کسیکه مبتلا به رعشه شده؛چه از ضعف بدن باشد؛چه از سرما؛بهترین کاربرای اوعرق کردن در حمام است.
6-رعشه ولرزش بدن در بالاتنه باتعریق در حمام گرم معالجه میشودودرپائین تنه که هشدار به ریختن فضولات در آن است؛باقی وتلطیف تدبیر غذایی درست میشود.
عرق کردن چند سبب احتمال دارد که از قرار زیرند:
1-سبب بوجودآمدن وجمع شدن ماده خلط عرق زا وعرق افزا؛نزدیک است.منظر از سبب نزدیک اینست که قریب معده پروانباشته ومالامال شده است وپرشدن معده از خوراکیهایی است که مدتی دورنیست به معده وارد شده اند.
دفع بلای اینوع از مالامالی معده چندراه دارد:
الف-شخص بسیار عرق ریز گرسنه شود.
ب-آقا یا خانم قهرمان بعد از عرق کردن ورزش کند.
ج-عرق طبیعی؛خودازراه بیرون امدن از جسم بلای مالامالی را ازمعده دفع میکند.
2-شاید سبب؛سابقه داراست؛یعنی از مدتها پیش چیزهای سزاوار ریختن برهم جمع آمده اند ودست به خرابکاری زده اندوانسان را غرق در عرق کرده اند.اینحالت راباید وسیله پاکسازی کامل وپاک کننده بدن چاره کرد.اگر پاکسازی کامل صورت نگیردواعتماد برعرق کردن کنی وفکر کنی که عرق کردن ماده رابیرون میدهدخطااست.
زیرا ممکن است همراه عرق چیزی از ماده به بیرون راه یابداماتنها قسمت بسیار کم مایه ولطیف وکم در اندازه وسیله عرق پاکسازی میشود وقسمت فاسد وتباه خود گیرومتمرد را ترک میکند؛که در بدن بماند وطبیعت زیربارگران خلط فاسد پرمایه بنالد ودرنتیجه ناتوان گردد.
3-گرمی بیش ازدمای قابل تحمل بدن.
4-فعالیت های جسمی مثل کاروورزش سنگین.
5-برخی بیماریها که اخلاط را بهم می زنندوزمینه تعریق را فراهم میکنند.
6-رطوبت وپری معده (اختلالات گوارشی).
7-بیش از اندازه بازبودن دریچه های عرق.
8-خواب وبیماری بستری.
بقراط میفرمایند:اگر کسی در هنگام خوابیدن بسیارعرق کرد وسببی معلم برای این زیاد عرق کردن نبود.دلیل این است که آن شخص بیش ازآنکه تحمل کندوظرفیت داشته باشد غذارا در معده انباشته است.
9-نوشیدن آب سردبابدن گرم(درهوای گرم)-باعث بهم خوردن ناگهانی دمای بدن شده وبدن با عرق به این عمل واکنش نشان میدهد.(همانطور که شیشه سرد استکان در مقابل حرارت آب شکسته میشود؛پوست ودستگاه گوارش هم شوکه میشود).
10-مصرف بعضی غذاها ومیوه ها مثلا انجیر تعریق بدن را زیاد میکند.
یا به بیان دیگر:
1=گرما ورطوبت هوا:هنگامی که هوا گرم باشد.غدد عرق شروع به فعالیت میکنندوعرق ترشح میکنند.عرق کردن روش طبیعی بدن برای خنک کردن خوداوست.
وقتی عرق از سطح پوست تبخیرشود؛گرمای بدن را می گیردولی هنگامیکه هوامرطوب است.شما احساس گرمای بیشتری می کنید.زیرادرهوای مرطوب عرق از روی پوست شما تبخیر نمیشود.
2=عصبانی شدن:هنگامیکه عصبانی هستید؛هورمونهای استرس زا آزاد میشوندکه موجب افزایش ضربان قلب وفشار خون میشوندودمای بدن رابالا میبرندکه موجب عرق کردن میشود.عصبانی شدن در برخی مواقع طبیعی است.اما وقتی که همیشه وبطور منظم عصبانی شوید؛میتواند نشانه ای از مشکل باشد.عرق کردن روش طبیعی بدن برای خنک کردن خود اوست.
3=ورزش کردن:عرق کردن در اثر ورزش خوب است .هنگامیکه عرق میکنید.مقدارمایعات بدن کم میشود.پس در این مواقع وبخصوص در هوای گرمغبهتر است آب ومایعات بنوشید.به یادداشته باشیدکه قبل؛حین وبعدازورزش کردن به مقدار نیاز آب ومایعات بنوشید تا دچار کم آبی بدن نشوید،این روش باعث میشود که دمای بدن تغییر محسوسی نکند وورزش را خوب انجام دهید.
4=تحت استرس وفشار عصبی بودن:استرس؛عصبانیت؛خجالت میتواند دلیلی برای عرق کردن باشد.فشار روحی باعث فعالیت غدد عرق در کف دستها وپاها میشود.به این دلیل است که هنگام عصبی بودن؛دستها می لرزند.
5=شب:هنگام تب؛مغز درجه حرارت بدن را کمی بالا میبرد.وقتی مغز درجه حرارت را افزایش میدهد؛شما احساس سرما ولرزمیکنید.این احساس تب ولرزبرای اینست که بدن برای ورود میکروبها در حال دفاع میباشد.هنگامیکه تب برطرف شدودمای بدن به 37 درجه طبیعی رسید.شما احساس گرما میکنید وعرق می نمایید.عرق کردن باعث خنک شدن بدن میشود.
6=بیمار شدن دلیلی برای عرق کردن:عرق کردن فقط به دلیل تب نیست؛تعریق می تواند نشانه وجودآنژین(دردقفسه سینه)؛حمله قلبی؛عفونت؛دیابت وپرکاری غده تیروئید باشد.برخی امراض از قبیل:سرطان وایدز؛می تواند باعث تعریق شبانه گردد.اگر شما بدون هیچ دلیلی عرق میکنید باید به متخصص مراجعه کنید.
7=قهوه:درصبح نوشیدن یک فنجان قهوه؛میتواند شمارابیدارکندوباعث تعریق گردد.قهوه باعث افزایش تعریق به دوطریق میشود.کافئین قهوه موجب تحریک سیستم عصبی مرکزی می گردد واین خودباعث فعال شدن غدد عرق میشود.کرمای بدست آمده از نوشیدنی گرم؛باعث گرم شدن بدن وتعریق میشود.
8=غذاهای تند:غذاهای تند وادویه دار؛گیرنده های عصبی را تحریک میکند وبدن فکر میکند که گرم است وعرق میکند.رگهای خونی در پوست گشاد میشوندوغدد راوادرابه فعالیت میکنند.بااین کاراحساس برافروختگی در شما کم میشود.
9=یائسگی:درطی یائسگی؛ترشح کم هورمون استروژن بر هیپوتالاموس ودمای بدن اثر میگذارد.وباعث گرگرفتگی خانم یائسه میشود.این مهم نیست که چقدرهواسرداست.گرگرفتگی باعث میشودکه احساس کنیددردرونتان یک کوره روشن است.برای دفع گرمای اضافی؛رگهای خونی در پوست گشاد میشوندوغدد عرق را واداربه فعالیت میکنند.بااین کار احساس برافروختگی در شما کم میشود.
10=مصرف زیادالکل:مصرف الکل؛باعث گشادشدن رگهای خونی درپوست وافزایش تعریق میشود.
11=عوارض جانبی برخی داروها:تعریق یکی از عوارض جانبی داروها میباشد.ازجمله:داروهای ضدافسردگی،داروهای غیر استروئیدی ضدالتهاب؛داروهای فشارخون؛داروهای سرطان وبرخی داروهای دیابت.
12=سیگارکشیدن:نیکوتین موجوددرسیگار باعث آزادشدن ماده استیل کولین دربدن میشود.استیل کولین غدد عرق راتحریک میکند وباعث افزایش ضربان قلب وفشار خون ودمای بدن میشود.
13=عاشق شدن:هنگامیکه شما عاشق میشوید.مغز شما موادی همانند آدرنالین ترشح میکند.این مواد بنام مواد شیمیایی عشق شناخته شده اند.این مواد باعث افزایش ضربان قلب ؛تعریق کف ودست ودیگرعلائم میشوند.
14=بارداری:هورمونهای ترشح شده در طی بارداری وافزایش سوخت وساز بدن میتواند باعث تحریک غدد عرق وافزایش تعریق میکردد.
دراین دوران باید مایعات کافی بنوشید تا بدن شما وجنین در معرض کمبودآب نباشد.
بااین 8توصیه میتوانید از میزان تعریق بدنتان بکاهید وکمترآزار ببینید:
1-استرستان را کم کنید:تنشهای بیش از حد روزانه واسترس باعث تعریق بیشتر میشوند.برای کاهش تعریق؛کمی آرام تر باشید واسترس خودراکنترل کنید.
2-لباس نخی روشن وکفش چرمی بپوشید:الیاف طبیعی مثل کتان یا پنبه عرق رابخوبی بخود میگیرد.درحالیکه الیاف مصنوعی آن را جذب نمیکنند وباعث رطوبت بیشترآن ناحیه وبوی بدعرق میشوند.بنابراین بهتر است در فصول گرم؛لباس های نخی نازک وروشن بپوشیدکه نورخورشیدراکمتر جذب میکنند وخنک تر هستند.بهتر است کفش را هم از نوع جلو بازوازجنس چرم انتخاب کنید.زیراکفش های بسته آن هم از جنس مصنوعی باعث تعریق بیشترپا وبوی نامطبوع آن میشوند.
3=شام سبکی بخورید:اگر شبها در خواب زیاد عرق میکنید؛قبل ازخواب؛شام مفصل نخورید.زیرا اگر چند ساعت قبل از خواب؛شام سبکی میل کنید؛غذایتان سریع تر هضم میشودودرنتیجه دستگاه گوارش مجبورنیست طی خواب فعال باشدوسموم را به شکل عرق از بدن دفع کند.
4=مصرف نوشیدنی های کافئین دارراکم کنید:نوشیدن برخی مایعات از جمله چای؛قهوه ونوشابه های کولا میتواند باعث افزایش تعریق در فصل های گرم شود.پس مصرف آن را به حداقل برسانید.
5=اپیلاسیون رافراموش نکنید:تعریق؛عکس العمل طبیعی بدن برای کاهش دما ورساندن آن به دمای 37 درجه است.عرق ترکیبی از املاح وآب است وبوی نامطبوعی داردوآنچه باعث بوی بد آن میشود؛باکتریهایی هستند که روی پوست زندگی میکنند ودرمحیط گرم ومرطوب مثل زیربغل تکثیر میشوند.
موهای این مناطق جایگاه مناسبی برای رشد باکتریها هستند.زیرارطوبت رادرخودنگه میدارند.بهترین توصیه برای از بین بردن بوی نامطبوع عرق؛اپیلاسیون (زدودن موهای زائد)زیربغل وپاها وشستشوی روزانه بدن باصابون یاشامپووخشک کردن کامل بدن از جمله بین انگشتان پا است.
6=مقدارپروتئین دریافتی تان را متعادل کنید:هضم غذا باافزایش دمای بدن همراه است.هرچه وعده غذایی که مصرف میکنید حاوی پروتئین بیشتری باشد؛دمای بدنتان بالاتر میرودوبیشترعرق میکنید.
منابع پروتئین عبارتنداز:انواع گوشتها؛تخم مرغ وحبوبات.
7=آب خیلی سرد ننوشید:نوشیدن مایعات خیلی سردباعث ایجادتغییرات شدید دمادربدن وتعریق بیشتر میشود.برخلاف آنچه تصور میکنیم؛نوشیدن آب خنک باعث کاهش دما وخنک شدن بدن نمیشود.وقتی بدن خنکی آب را احساس میکند؛عکس العمل نشان میدهدوسعی میکندخودراگرم کند وافزایش دمای بدن دراینحالت باعث تعریق بیشتر میشود.
برعکس وقتی مایع گرمی مینوشیم؛بدن سعی میکند.خودراخنک کند.ولی ازآنجا که نوشیدن مایعات گرم درتابستان دلچسب نیست؛بهترین توصیه؛مصرف مایعاتی است که دمای ولرم دارند.
8=غذاهای کم ادویه بخورید:ادویه ها میتوانند باعث بالارفتن دمای بدن وافزایش تعریق شوند؛مصرف سبزی هایی نظیر سیروپیاز نیز روی بوی عرق تاثیر میکذاردوآن رابدبومیکند.برخی موادغذایی حاوی روی نظیرنان گندم سبوس دارهم همین تاثیر رادارند.امابدن به روی نیازداردونمیتوان منابع حاوی آنراازبرنامه غذایی حذف کرد.نیازی نیست بافرارسیدن فصلهای گرم سال؛ادویه راکاملا از برنامه غذایی خودحذف کنید.فقط کافیست میزان آنراکاهش دهیم.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات