عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تشریح مری ومعده
مری ازچیست؟مری ترکیبی است از گوشت که چندطبقه آبشامه را آستر کرده است.لیف غشاهادردرازاقراردارندتابرای کشیدن خوراک وبلیعدن آن کارآسان صورت گیرد.خودت این را میدانی!که درصورتی در کاربلیعدن نوعی کوتاهی رخ دهد.لیف به درازاکشیده؛آن را می کشد.

                                                                       
برمری آبشامه ای کشیده شده است که لیفهای آن روبه پهنا قرار دارندتادفع کردن را به آسانی انجام دهد وخودت می دانی که کار دفع کردن وهول دادن به عهده لیف پهناوراست.ماده گوشتین در مری پایداراست.
هردوطبقه بالایی وپائینی در بلیعدن باهم همکاری می کنند؛یعنی یکی خوراک را به سوی درون می کشدوآن دیگری بر خوراک کشیده به سوی درون فشار می آورد.کسیکه شکاف به درازادرمری داشته باشد,به زحمت می تواند چیزی راببلعد زیرا کشنده پائین آورنده راازدست داده است.
عمل برآوردن (قی)تنها بوسیله آبشامه خارجی صورت می پذیرد,وسبب این است که قی از بلیعدن دشوارتر است.
مری به طور ایستاده ومستقیم بر مهره های گردن جای داردوجایش استواروامن است.همراه مری؛یک جفت پی از مغزسرازیر میشوند.مری درحالیکه روبه پائین ادامه می یابد؛درجایی که دربرابر مهره چهارم از مهره های پشت قرارمیگیردوهمین که از فقره چهارم روبه پایین گذرکرد؛اندکی به سوی طرف راست می گراید؛تا جای رگی که از قلب آمده وازآنجا می گذردگشادباشدوفرستاده قلب در تنگنا نیفتد.مری سرازیرآمدن راادامه می دهدوهرهشت مهره باقی مانده را پشت سر می گذارد تا به حجاب می رسدوبوسیله یک زردپی به حجاب می پیوندد.زردپی ربط دهنده کمکی مری را بلند میکندتا برآن قسمت از رگ بزرگ که ازداخل حجاب می گذردفشاری واردنیاید.دراین بلند شدن مری حکمتی دیگری هست.گواینکه عصبی که بامری در سرازیرشدن همراه است.پیچ وخمی رادرراه سفرببیندوازآسیب درازکشیدن مستقیم محفوظ باشد؛آسیب وقتی متوقع است که سنگینی برای معده رخ دهد.هرگاه مری حجاب را پشت سرگذاشت وازحجاب ردشد,به آن اندازه که اول ودربالابه سوی راست کج شده بود؛این باره به سوی چپ می گراید.این گرایش مری به سوی چپ هنگامی است که مری ازبرابر مهره دهم به سوی مهره یازدهم ودوازدهم روی آورده است.بعداز آنکه در حجاب نفوذ میکند؛شروع به پهن شدن میکندوباز میشودوهمچون دهانی که برای معده باشد میماندوآن را اصطلاحا دهانه معده مینامند,که درنهایت جرم گشاد وفراخنای معده خودنمایی میکند.
آبشامه آستر مری ازبالا به پائین فرقهایی دارد.آنچه دربالاست نسبت به قسمتهای دیگرش که سرازیر شده است ستبرتر وگشاده تراست؛زیرا راهروچیز سخت است.قسمت بالایی غشای آستر از قسمتی که ازاول روده ها می گذردسخت تراست.همین غشاء که آستر معده میشود؛حالت میانه در ستبری وتنگی دارد؛قسمت نرمترغشاءآن است که در دهانه معده می باشدوآنچه درسرآغاز روده هاست نرمترین قسمت است.
این آبشامه آستر مری از آبشامه پوشنده دهان آمده است وبه آخرین نقطه معده رسیده است.ببین تفاوت ره ازکجاست تابه کجا؟
این یکپارچگی واین راه پیمایی طولانی برای چیست؟
1-تا عمل جذب وکشیدن از دهان به سوی پایین بدون وقفه ودرنگ صورت پذیرد.
2-تادروقت بلیعدن-که مری باید بلیعده را پایین بکشد-دربلندشدن حنجره مددکارباشد.
اگربه دقت تحقیق کنی؛می دانی که مری جزئی از معده است وازبالاتنگ است وبه تدریج گشاد میشودتا به معده می رسد.
هردوطبقه آبشامه مری همانند دوطبقه آبشامه معده هستند.
طبقه نزدیک تر به مری بیشتر به آبشامه می ماندولیفهایش راه را به درازا میپیمایند وطولانی قرارگرفته اند.طبقه خارجی از این دوطبقه ؛هرآنچه که از مری دورتر است؛گوشتین وستبر بوده ولیفهایش در پهنا قراردارندوپهناورند.این غشاء بالایی ازآن قسمتی که برای معده خلق شده است گوشتالوتر است.لیکن جزئی ازآن است که درمعده است ودرضعیت وپیوستگی یکی هستند.
اما آن قسمت ازغشاء که درقسمت سرآغازروده هاست؛جزئی از معده نیست.لیکن از نزدیک با معده پیوستگی دارد.این بیگانگی غشاءسرآغاز روده ها؛سبب شده است که مری در آنجا شروع به تنگ شدن تدریجی نمیکند.طبقات آبشامه سرآغازروده هانیز همانند طبقات معده نیستند.ودرمیان مری ومعده تا اندازه ای فرق پایداراست.گوهر سرشتی مری بسیار شبیه به ماهیچه است وگوهر معده بسیار شبیه به پیهاست.
درجایی که معده ومری به هم میرسند-که مری در آنجا به حجاب رسیده است-جزئی از معده به حالت مخروطی وتنگ در می آید؛همان مخروطی از بالاباریک وتنگ وازپائین گشاد میشود؛زیراپایگاه خوراک بلیعده شده ودرقسمت پائینی است وباید گشاد باشد.
مری مستدیر آفریده شده وحکمت دراین مستدیر آفریده شدن را میدانی!مری از سوی عقبی مسطح است تادربرخوردباجسم سخت آماده ترباشد.مری خودبه خوددوطبقه است.طبقه داخلی لیفهایشش طولانی ودردرازاقراردارند؛وسبب را میدانی که برای جذب کردن وکشیدن؛نیاز به طولانی بودن لیف هست ولیفی که دردرازاقرارگرفته است کشیدن خوراک به سوی داخل را به عهده می گیرد.
هنگامیکه عملیات بلیعدن سر می رسد؛معده درهم می فشرد(کوتاه میشود)وحنجره بالا میرود.طبقه خارجی آنچه از مری دورتر است لیفهایش پهناورند ودر پهنا کشیده شده اند.سبب را می دانی که هول دادن بلیعده به لیف پهناور نیاز دارد.
چرا لیف خارجی برای هول دادن معین شده است وچرادفع کننده باید در خارج قرارگیرد؟زیرااولین کارمری در اعمال بلیعدن؛کشیدن است.وباید نزدیک ترین قسمت غشاءخودرابه کمک گیرد.دفع کردن ؛نوبتش بعدازکشیده شدن خوراک است؛پس کاردومی ودردرجه دوم را به دورتر واگذارکرده است.
دفع کردن چه عملیاتی دارد؟لیفهای دفع کننده که در پهنای آبشامه قراردارندوپهناورنددرآوندماده کشیده شده به درون زنجیره فشارهایی بر محتوی آوند وارد می آورندتاهرچه درآوندجای گرفته است بیرون ریزد.کشیدن ماده به درون؛تا بیرون دادن چیزی را می خواهد که دراین میانه بتواند ماده را نگه دارد.کشیده را بگیردتادفع کننده به سروقتش می رسد.برای این گرفتن لیفی قیقاج در طبقه داخلی مری هست که کارگرفتن؛ماده به عهده اوست واگر اسهالی روی ندهد.این لیف قیفاج بیکار است ومری آن را به حال خود می گذاردوبه اصطلاح ولش می کند.
طبقه داخلی مری همگی پی آلود است زیرابا جرمهای سفت وپرپشت روبه رومیشودتا بتواند مقاومت کند.طبقه خارجی مری هنگامی که به ته میرسد.بیشتر گوشتالود میشودتاگرم ترباشدودرهضم کاراتر.دهانه پائینی طبقه خارجی مری-که همان دهانه معده میشود-بیشترازسایر قسمتهایش پی آلود است؛تا حساسیت بیشتر داشته باشد.
شاخه ای از عصب مغزآمده است وبه این قسمت دهانه پیوسته است وحساسیت به وی می بخشد تااگر گرسنگی ونیازبه ماده تغذیه بوداحساس کندوزنگ آرزوی غذابه صدادرآورد.دراین حساسیت واحساساتی بودن دهانه معده در میان سایراجزاءمعده همه کاره است.معده نیازمند است که هرگاه ازغذاخالی شدخبربدهد وپیک خبررسان داشته باشد.پس اگراندام قسمت سرآغازمعده-که دهانه معده است-ازعهده این کاربرآمدوتوانست برای خودش وبرای غیر خودش غذابطلبد.دیگر نیازی به غیر آن نمی افتدودیگر اجزاءمعده از حساس بودن معاف شده اند.
عصبی که از مغزراهی است وکارش حساسیت بخشیدن به دهانه معده یا بهتربگوییم دهانه آن طرفی مری است,درجایی نزدیک به معده به مری پیچ می خوردوبعدازیک بارپیچ خوردن دورمری؛به معده می پیوندد.
رگی بزرگ درطول معده برکوژترین جای معده سواراست.شعبه های زیادی را که باوی پیونددارندبه سوی معده فرستاده وشعبه های باریک ونازک پهلوبه پهلوی هم دریک رده راهی معده شده اند.
شریانی نیزبه آن رگ بزرگ چسبیده است وازشریان نیز شعبه هایی مانند شعبه های رگ بزرگ روئیده اند.هردورگ بزرگ وشریان بر صفاق تکیه داده اندوازجمله آنها ثرب تنیده میشودکه ثرب وکارثرب را نیز شرح خواهیم داد.
هضم چگونه صورت می پذیرد؟معده بوسیله حرارت سرشتی-که در گوشتش هست-وبه وسیله حرارتی که از اندامان همسایه اش به او می رسد؛هضم را انجام میدهد.کبدازبالابطرف راست معده سواراست.چرابرطرف چپ سوارنشده؟زیرادرطرف راست معده مخروطی مانندی هست که بهتر سواری می دهد.انگشتان ماننده هایی از کبد آمده اند ومعده را محکم در برگرفته اند که سوار نجنبد وپرت نشود.درطرف چپ معده؛از پائین؛طحال زیر انداز مانندی برای معده شده است.طحال کمکی از حجاب دورافتاده که حجاب را آسوده بگذارد(تا حجاب از پلیدیها که با طحال است درامان باشد).
چراکبد وطحال دوتایی بر معده سوار نشده اند؟زیرا اگر دوتایی بر معده سوار می شدندبارمعده بیش از توانائیش سنگین میشد ودرمی ماند.
چرابه جای کبد که سوار شده است طحال سوار معده نشده؟زیرا همیشه کارمفید وارزنده؛بر کارکم بهره وکم ارزش برتری داد.علاوه بر این کبددرجرم نسبت به جرم طحال بسیار بزرگ است؛واز نیازی که به کبد بودبایستی بزرگ باشدوباید بزرگ جثه را بر چیزی مناسب سوارکرد که زیاد خسته نشود.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic