عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

وضع تشریحی قلب
الف)وزن قلب: در مردها بین 275گرم تا 312گرم میباشد.وزن متوسط قلب مردها290ودرزنها260گرم میباشد.وزن قلب نسبت ببالارفتن سن اضافه میگردد.
قلب از دوقسمت چپ وراست تشکیل میشود.حجم قلب راست بزرگتر از قلب چپ میباشد.
هریک از قلب های چپ یا راست متشکل از دوقسمت است یکی بطن که در قسمت نوک قلب ودهلیزها که در قسمت قاعده قلب قرارگرفته است.
ب)ابعاد قلب:طول قلب در مردها 98میلی متروعرض قلب 105میلیمتر(ازنظرتشریحی)است وابعاد قلب در زنها کمی کمتر از مردها میباشد.
ج)ظرفیت قلب:ظرفیت قلب نسبت به حجم قلب متفاوت است؛دهلیز راست 110 تا 185سانتی مترمکعب.دهلیزچپ 100تا130سانتی مترمکعب.بطن چپ 143تا212سانتی مترمکعب.بطن راست 160تا230سانتی متر مکعب.
حجم کلی قلب از 513تا 757 سانتی مترمکعب میباشد.
د)گنجایش قلب:چپ 243 سانتی مترمکعب وقلب راست 270سانتی مترمکعب.
ه)کارکردقلب:در24ساعت؛قلب متجاوز از صدهزار ضربان داشته ودرحدود نه هزار لیتر در 24ساعت خون به قلب داخل وازقلب خارج میشود.
بیماریهای قلبی
برای روشن شدن اذهان خوانندگان گرامی مختصری از بیماریهای قلبی را دراین بخش یادآوری مینمایم:
بیماریهای قلبی معمولا به 3 دسته تقسیم میشود:
1-بیماریهای مادرزادی قلبی:که انواع مختلف داردومهمترین آنها بیماری کبودرنگ اطفال میباشدکه ضایعه عضوی قلب بوده وطفل درموقع بدنیا آمدن بدان مبتلا میباشد.
2-بیماریهای میکروبی قلبی از جمله روماتیسم قلبی است که بیشتر قلب اطفال وجوانان را مورد حمله قرارمی دهد.
3-بیماریهای تغذیه که دراثر سوءتغذیه بیشتر عارض میگردد که ازآن جمله بیماریهای آنژین دوپواترین وانفارکتوس قلبی(سکته قلبی)-فشارخون آرتریت(بیماری عروقی)میباشدوبیشتربحث ما؛روی بیماریهای تغذیه وانواع آنها وطرزپیشگیری واطلاعات مختصری راجع به آنها میباشد.ما دراین بحث به درمان بیماریهای ذکر شده نپرداخته بلکه فقط برروی پیشگیری وبهداشت آنها بحث مینمائیم.
پیشگیری بیماریهای مادرزائی قلبی:بیماریهای مادرزائی قلبی تقریبا پیش گیری نداشته وبهترین راه پیشگیری آنها مواظبت مادران باردارمیباشد که مبتلا به بیماریهای عفونی وویروسی نگردندودرصورت ابتلاءبسرعت درمان شوند.دیگری تشخیص بموقع بیماری مادرزائی قلبی وجراحی قلب بموقع ودرسن طفولیت واوائل جوانی میباشد.
پیشگیری بیماری میکروبی قلبی:بیماریهای میکروبی انواع واقسام مختلفی دارد؛که یکنوع مشهورآن نوع روماتیسمی حاد وزیر حاد میباشدکه عامل آن نوعی استرپتوکک میباشد؛این بیماری با علائم تب شدید ویا خفیف-دردهای مفصلی بخصوص مفاصل بزرگ-اورام مفصلی-طپش قلب ظاهروپس ازرفع بحران بیماری؛ضایعه کم وبیش درقسمتهای مختلف قلب بخصوص دریچه ها باقی میماند.
پیشگیری روماتیسم قلبی:بهترین راه پیشگیری روماتیسم قلب مراجعه سریع به متخصص اطفال وقلب میباشد.بمحض کوچکترین دردمفاصل وتب درنزد کودکان بایستی پیشگیری روماتیسم حادمفصلی انجام شود.
کانونهای چرکی؛مثل لوزتین-سینوزیت-وحتی دندانهای چرکی را باید بسرعت ازبین برد.
لوزتین:لوزتین یکی از مراکر ورود میکروبها وبخصوص استرپتوکک یعنی عامل روماتیسم حاد وزیر حاد دربدن است.
تاچندی قبل رسم برآن بودکه توصیه میشدکه لوزتین رابخصوص درنزداطفال عمل نموده واین عمل را یکنوع پیشگیری برضدابتلاءبیماری روماتیسم حاد میدانستند.
امادرصورتیکه لوزتین متورم وچرکی وناخوشی زاباشدووسیله ایجادبیماریهای عفونی وروماتیسم حادمفصلی شودوسرچشمه ادامه این بیماری گردد؛بایستی آنرا توسط متخصصین وبیهوشی عمومی حتما عمل نموده وبرداشت.
 بیماریهای عروقی:
مانند آنژین دوپوآترین-انفارکتوس(سکته قلبی)فشارخون-آرتریت دست وپا-بیماری عروقی کلیتین,این بیماریها تقریبا یکی بوده وبیماری عروقی میباشدکه اسامی مختلف برحسب محل مختلف بخود میگیرد.مثلااگر این عارضه درعروق قلب باشد؛بنام آنژین دوپوآترین معروف میشودواگردرمغزباشدآرتریت عروق مغزنامیده میشود وسکته های مغزی راایجاد میکندواگردرعروق پا این عارضه باشد آرتریت پاها را تولید میکندکه علائم آن دردپاها وسردی انگشتان ولنگیدن متناوب وسیاه شدن انگشتان وحتی پاها می باشد.
اگراین عارضه درکلیه هاایجادگرددنوعی فشارخون راتولید میکند,
درهرحال تمام بیماریهای عروقی دراثرایجادلکه هاوجراحاتی بنام آرتروم میباشدکه درجدارعروق ایجادمیشودوچربی وکلسترول وتری گلیسریدوفسفولیپیدهادرپیدایش آن رل عمده بازی میکنند.
معمولااین لکه ها وجراحات مجرای عروق را تنگ کرده وگردش خون رابطئی میکنند .ضمنا گاهی واکنش عصبی نیزدرروی این عروق آتروم داراضافه شدومجراتنگ تر نموده وبکلی مجرا تنگت تر نموده وبکلی عبورخون را ازمجرای عروق کم ویا بکلی مسدود مینماید ودرنتیجه:بیماری معروف آنژین دوپوآترین در ابتداوبعدا انفارکتوس(سکته قلبی)را که شرح دادیم ایجاد مینماید.
طبقه بندی بیماریهای قلبی:چنانچه ملاحظه میکنیم بیماریهای قلبی به 3دسته تقسیم میشود:
دسته اول: همان بیماریهای مادرزائی قلبی بوده که درسنین اولیه کودکی تظاهر میکندوپیش گیری موثری نداشته ومادر مقابل عمل انجام شده طبیعی معمولا قرارداریم وجراحی درمان آن میباشد.
دسته دوم: روماتیسم قلبی ویا عفونتهای داخل قلبی میباشدکه پیشگیری آنها بهداشت گلو وسینوسهاوحتی دندانها در جلوگیری آن موثر میباشد.
دسته سوم :بیماریهای تغذیه ای وعصبی میباشدکه مبحث مهم ماراتشکیل میدهد.
بیماریهای تغذیه ایی وعصبی:دراین دسته سه عامل رل عمده رابازی میکند.
عامل اول:عامل ارثی واستعدادهای شخصی وفامیلی میباشد.چه خانواده هایی هستند که مستعد بیماریهای عروقی بوده ودر صورتیکه باازدواج مکرر خارجی معایب خودراایندسته از خانواده ها اصلاح نکنند؛معایب موجوده مثل آنژین دوپوآترین وآرتریت دست وپا وفشار خون همیشه درخانواده باقی خواهد بود؛وفقط ازدواجهای خارج ازفامیل است که میتواند بمرور این عیب را رفع بکند.
عامل دوم:سوء تغذیه.مصرف موادچربی زیاد وقندونمک وغذاهای کلسترول دارونارسائی های عضوی کبدی میباشد.
عامل سوم:تحریکات عصبی شدید وممتدمیباشدکه مهمترین آنها اسپاسم وواکنش های موضعی عروق دراثرتحریکات شدید عصبی وضربه های عصبی وهیجانات واظطراب ونگرانی ها وتاثرات میباشدکه در نتیجه ایجاد بیماریهای آنژین دوپوآترین وانفارکتوس(سکته قلبی) میشود.
عواملی که باعث ایجاد بیماریهای قلبی میشود:عوامل مهمی که در زندگی باعث ناراحتی قلب میشودعبارتنداز:سوء تغذیه-ورزشهای غلط-افراط در فعالیتهای اجتماعی-افراط در تغذیه-خستگیهای مغزی وبدنی ناشی از تحریکات جنسی شدید-خستگیهای عصبی وروانی-چاقی-ضربه های عصبی بیموقع-استرس-برخی از اعتیادات-تحریکات عصبی شدید-تاثرات.
غذا
غذاها یکی از مهمترین عواملی هستند که در ایجاد بیماریهای عروقی که شرح دادیم سهم دارند؛در این مبحث انواع ومقدارومواد متشکله غذاراجداجدا مطالعه میکنیم.

عوامل متشکله غذاها عبارتنداز:
الف:لیپیدها:چربی ها-روغنهای نباتی-چربی های حیوانی-کره-خامه-روغنهای محتوی در گردو؛فندق وبادان وپسته.
برخی از این چربیها مثل روغن نباتی مایع-روغن آفتابگردان-روغن ذرت-روغن زیتون جزوچربیهای مفید وبرخی دیگر مانندروغنهای حیوانی وخامه وغیره جزءروغنهای مضر میباشد.
ب:موادیکه کلسترول را ایجاد میکند.
کلسترول:ماده ایست که از ترکیبات صفراوی سرچشمه گرفته ودرکبد واستخوانهای پهن وروده تولید میشودوبمقدارمناسب در حدود 1/75گرم درلیتر برای بدن از نقطه نظر دفاعی میکروبی وتنظیم متابولیسم آب وچربی وغیره لازم است.ولی مقدارزیادآن در ایجادجراحات ولکه های آتروم وتنگ شدن مجرای عروق نقش اساسی دارد.
کلسترول دونوع داخلی وخارجی دارد؛داخلی درخودبدن ایجاد میشودونوع خارجی که توسط غذاواردمیشود.نوع خارجی ازلحاط اهمیت دردرجه دوم میباشدکه بارژیم میتوان آنراتنظیم واصلاح نمود.غذاهائیکه مصرف زیاد آنها کلسترول زیاد ایجاد میکند
بترتیب عبارتنداز:مغزگاو-زرده تخم مرغ-کره زیاد-پنیرچرب-گوشت گاو که نپخته باشد.
میزان کلسترول 2.60گرم به بالارامرضی تشخیص داده اند.وجود کلسترول برای اعمال سوخت وساز بدن لازم است وبمقدارطبیعی تنظیم متابولیسم آب ودفاع ضدمیکروبی بدن ویک رشته عوامل دفاعی دیگر رابعهده دارد.میزان طبیعی کلسترول دربدن در حدود1.5گرم تا2.60گرم درلیتر میباشد.
ناگفته نماندبه غیرازعوامل بالا فسفولیپیدها وبخصوص تری گلیسریدها؛عوامل مهم ایجاد لکه های داخل عروق میباشد؛مقدار طبیعی تری گلیسریده در بدن 125 میلی گرم میباشد.
پ:مواد گوشتی:پروتیدها-گوشت بدن چربی(اسید آمینه)برای دفاع وجلوگیری از جراحات داخل عروقی وآتروم وخنثی کردن اثر چربیها در بدن لازم است.ولی بشرطیکه مقدارآنها در غذاهای شبانه روزی از 70-110گرم تجاوز ننماید ومقدار زیاد آن ایجاد کالری زیاد مینماید وآن نیز اثرات سوء دارد.
ث:موادقندی ونشاسته ئی(گلوسیدها)این دسته از مواد متشکله غذاها عبارتنداز:قندوعسل ومربا ومواد نشاسته ئی هیدرات دوکربنها مثل آردوبرنج ونان وشیرینیجات.باین ترتیب بامواد متشکله غذاها آشنا شده ومتوجه شدیم که غذاها از مواد ذکر شده گوشتی وچربی ومواد قندی ونشاسته ای تشکیل میشود وهمچنین متوجه شدیم که هرکدام از این مواد چه رلی در بدن بازی کرده وانجام چه رشته وظایفی را بعهده دارد؛ووجودآنها تا مقداری مثلا گوشتها70-110گرم درروزمورد احتیاج بدن میباشد.از ترکیبات مواد قندی تا 300گرم وازچربی ها تا15%غذا مورد احتیاج بدن میباشد.عملیات سوخت وساز بدن را انجام میدهند وهمچنین کلسترول تا2گرم موردنیاز میباشدولی اگر از این حد تجاوزنماید بیماریهای مختلف تغذیه ئی وازآنجمله باکمک سایر مواد مثل فسفولیپیدها وتری گلیسریدها بیماری آنژین دوپوآترین وانفارکتوس(سکته قلبی) را ایجاد میکند.
ادویه جات وقلب
سرکه:برخلاف آنچه که شایع است سرکه برای قلب مضر نبوده بلکه از هرحیث مفید میباشد؛انواع واقسام ترشیها که از سرکه وسبزیجات مختلف تهیه میشود بهترین مشتهی غذا بوده ودر بهداشت بدن اثر حسن دارد.چه سرکه در تخمیر مواد نباتی در معده تاثیر داشته ضمنا در تجزیه وتحلیل بعضی از مواد بی اثر نمیباشد.
آبلیمو:برخلاف آنچه شایع است مقدارزیادان محیط آنزیمی وترشحات معده را تغییر داده واصولا طپش قلب در نزداشخاص حساس ایجاد وخروج بعضی از مواد را ازبدن تسریع مینماید.متاسفانه در مملکت ماهمه چیز صورت افراط بخود میگیردواز مسیر طبیعی خودخارج میگردد.آبلیموی ترش تازه خوب است که چند قطره ازآن درروی غذاهای مخصوص ازجمله محصولات دریایی وماهی چکانده شودویاازتکه کوچکی از لیمو ترش تازه در چای استفاده شودواز آبلیموی مانده پرهیز نمود.تبلیغات فراوان در زمینه تولید صنعتی آبلیمو به حدی فراگیر شده است که متاسفانه افرادی بطری آبلیمو را روزانه سر میکشند.در تهیه سالاد فقط بایستی از سرکه استفده شودکه مانع تخمیرغلط سبزیجات خام شده ومانع نفخ شدید معده میگردد.
درهرحال؛دراثر عدم توجه به مواد متشکله غذاها وصرف مواد نباتی خام زیاد معده های ما ایرانیها اکثرا بزرگ ودراثرتندغذاخوردن وبی اندازه وبی مقدار از سبزیجات خام استفاده کردن مبتلا به اتساع معده وگاز معده شدید میباشد که در سایر کشورها سابقه ندارد.
نکته جالب دیگر که از همان دریچه افراط وبی نظمی وچشم همچشمی وعدم تعمق سرچشمه میگیردموضوع مصرف زیاد آب هویج است .در سر هرچهارراه یک دستگاه آبمیوه گیری در مغازه ها آب هویج بمردم تحویل میدهد.آب هویج خوب است وخیلی هم خوب است ولی چقدر؟وچه مقدار؟
هویج زیاد خردن برای بدن مضر است؛چه هویج ویتامین مخصوصی داردبنام پروویتامینaکه هنوز حاضر به جذب وهضم نیست وبایستی کبدآنراتبدیل به ویتامین a قابل جذب بنماید وبااین کبد خسته وناتوان ما ایرانیها دیگر احتیاج به فرسوده کردن آن نمیباشد.
چنانچه یادآوری شده اکثر تجربه های غذایی ما روی پایه غلط وبی منطقی استواراست.
ادویه جات:سایر ادویه جات که در غذاها بعنوان چاشنی استفاده میشود از قبیل دارچین-هل-زعفران وغیره اینوع ادویه جات محرک بوده ممکن است سرطان مری ایجاد کند.توصیه میشود در مصرف هرگونه مواد غذایی تعادل باشد.
ورزش وقلب
ورزش بدن را سالم نگهداشته؛ومانع بروز بیماریهای سنی میگردد.نکته مهمی که بایستی یادآورشویم آن است که هرنوع افراطی برای قلب مضر است چه در جهت حسن وچه در جهت قبح.
خوشگذرانی زیاد-ورزش زیاد-روابط جنسی زیاد-غذاهای خوش مزه وخوب زیاد-دخانیات زیاد-فعالیتهای اجتماعی زیاد وشغل زیاد-حساسیت بیجا؛همگی برای قلب مضراست.
بهمین ترتیب نیز استراحت زیاد-حتی خوابیدن زیاد-عدم تحرک وزندگی نشسته برای بهداشت قلب مضراست.بهترین روش زندگانی از نقطه نظربهداشت زندگی معتدل ومتوسط از هرنقطه نظر میباشد.
ورزشهای سنگین:ورزشهای سنگین رویهمرفته با درنظر گرفتن قاعده کلی که گفتیم برای قلب مضر وحتی خطرناک میباشد.
ورزشهای سوئدی-نرمشهای اطراف-اسب سواری-تنیس وبخصوص پیاده روی بهترین ورزشهای ایده آل برای بهداشت قلب است.
ورزش برای جوانان:هرگونه ورزشی را که جوان میخواهد شروع نماید بایستی با مطالعه ونظر متخصص وبا معاینه از قلب او انجام شود.ورزشهای قهرمانی بدون مطالعه ونظر پزشک کارشناس بزرگترین خطررابرای نسل جوان بوجود 
می آورد.
ورزش برای سنین چهل به بالا:ورزش سنگین برای سنین بالا بکلی قدغن وتنها ورزشی که مجاز میباشد پیاده روی؛نرمشها؛تنیس واسب سواری است که ارجح آن همانا پیاده روی میباشد.
پیاده روی برای سنین بالامحاسن زیادی در بردارد,چه دراثر حرکت وفعالیت پاها وفعالیت مداوم وآرام بدن,جدار عروق تامین وکم وزیادشدن مقدار خروج خون از قلب ورزش صحیحی رابرای تمام بدن بخصوص جدارعروق تشکیل میدهد.
پس از آزمایشات دقیقی که بعمل آمددیده شده است که کسانیکه تمرینات فیزیکی وورزشهای سبک مخصوص پیاده روی انجام میدهند مقدارکلسترول آنها پائین میاید.حتی عوارض عروقی آنها تخفیف مییابد.
پیاده روی بایستی روی اسلوب صحیح؛در جاده های هموار وبمیزان معین انجام ودرموقع بدی هوا-باد-طوفان وسرمای شدید پیاده روی مناسب نیست.
دربین ما عادت بدی رواج دارد بدین معنی که معمولاکاری انجام نمیشود؛ولی موقعیکه بفکر انجام آن افتادیم؛بصورت افراط انجام میشودودرمدت کمی میخواهیم جبران تمام گذشته ها را بنمائیم.هرفردی در هرسنی یک توانائیهای دارد که با افزایش سن بمرور زمان تحلیل میرود.اگر کمی دقت بخرج دهیم ودرک کنیم که سی سال پیش که بیست ساله بودیم چه ارتباطی با سن سی سال بعد یعنی پنجاه سالگی دارد.
چه مشابهتی میتوان بین سن بیست سالگی وپنجاه سالگی قائل شد,بهرحال عدم توجه وافراط بی موقع یک از صفات ماست.
ورزش بصورتی باید انجام شود که کمک به بهداشت قلب نماید؛یعنی از وزن بدن کم کندوعروق بدن را بازی دهد ونرمش در آنها ایجادکند.تنفس را مرتب ومنظم نماید؛ورزشی که برای حجیم کردن بدن وبازو انتخاب شود جز ضرربهداشتی وکم کردن عمر نتیجه دیگری دربرندارد.
منافع ورزش وبخصوص پیاده روی بیشمار است که یکی ازآنها همانا آرامش قلبی است که پس از ورزش بوجود میاید.
تعداد ضربان پس از ورزش کمتر میشود؛ودر نتیجه میزان مصرف اکسیژن قلب کمترگردیده وازدردبیماریهای عروقی قلبی میکاهد وحتی پیشگیری از تصلب عروق داخل قلب بعمل میاید.
فعالیتهای اجتماعی
مثال قدیمی در بین ایرانیها رواج است که میگویند هرکه به نان رسید به جان رسید.این مثال بی نهایت بجا ومنظقی وعلمی گفته شده است.چه اکثر جوانان مادرسنین جوانی وقبل از پیری(30تا40سالگی)چنان فعالیتی بخرج میدهندکه خودرایکمرتبه خسته وفرسوده نموده ودرست در موقعیکه بایستی از میوه این فعالیتها وموقعیتهای اجتماعی خود استفاده نماید برعکس متاسفانه دچارعوارض خستگی وفرسودگی وبالنتیجه انفارکتوس ویاآنژین دوپوآترین وسکته های قلبی میگردندویکمرتبه کاخ آمال وآرزوی آنها در هم میشکند.
روی همین پایه است که 52%مرگ ومیر در آمریکادرنتیجه بیماریهای قلبی و27درصد آنها فقط در اثر بیماریهای عروق میباشد.فعالیتهای اجتماعی برای هرفردی اندازه ومقدارمعین دارد.بخصوص کسانیکه باکارهای فکری سروکاردارندازجمله سیاستمداران ووکلاء وپزشکان ومهندسین؛این طبقه ازاجتماع؛بیشتر هدف بیماریهای قلبی قرارمیگیرندوتیپ روشن فکران هستندکه آمار بیماران قلبی وانفارکتوسی را تکمیل میکنند.
سرمایه داران وکسانیکه بیشتر از لذایذ زندگی بصورت افراط استفاده کنند؛هم خوب تغذیه کنندوهم خوش بخوابند؛هم ماشین آخرین مدل سریع السیر برانندوهم زیاد ارتباط جنسی برقرارنمایندوهم صاحب مشاغل زیادباشند وهم شب بیداری داشته باشند.شکی نیست که بهترین هدف بیماریهای قلبی خواهند بود.
نکته قابل ارزش منباب مثل همانا طبقه سوم وکارگرها میباشندکه قدرت خریدشان نسبتا کم بوده وچربی کم مصرف میکنندوغذاهای لذیذ کمتر تناول میکنند واز تفرجات شبانه وخسته کننده معاف هستند؛در نتیجه بیماریهای قلبی این طبقه ودسته از اجتماع ناچیز میباشد.
درنتیجه مللی که مواد چربی کم مصرف میکنندوطبقات مردمی که قدرت کامل خرید نداشته وطبعا چربی وقند کم مصرف مینمایند؛بیماری قلبی آنژین دوپوآترین وانفارکتوس وفشار خون درنزدآنها کمتر میباشد.
هرشخصی بایستی 8 ساعت کار صحیح ومرتب انجام دهدودرسال حتما مدت یکماه استراحت نمایدورفع خستگی کند وحتما هفته ایی یکروز کارراکنارگذاشته واز محیط زندگی عادی وشغلی خود خارج شود.
مرخصیهای سالیانه:هر شخصی که کارمیکند بایستی درآخر هفته استراحت نماید وسالی یکماه نیز از سروصدا وهیاهو وجنجال وفعالیتهای اجتماعی برکنار بوده به گوشه آرام وبی سروصدائی پناه ببرد.استفاده از تعطیلات آخر هفته وتعطیلات سالیانه در تمام دنیا مرسوم وحتمی الاجرااست.متاسفانه این نکته نیزهنوز درکشور ما صورت جدی وصحیحی بخود نگرفته واکثر کارمندان مرخصی خودراجمع میکنند که در بازنشستگی ازآن یکمرتبه کمال استفاده نمایند.
خستگی های مفرط بدنی وروابط جنسی:باتوجه به این اصول کلی که هرگونه افراط در زندگانی ضرروزیانی برای قلب ببار میاورد؛افراط درروابط جنسی بخصوص در سنین بالا وبخصوص در صورت وجوداختلاف سن بین طرفین خطر برای سلامتی وبهداشت قلب ایجاد مینماید.شواهد وامثال زیاد دردست میباشدکه اشخاص مسن در حین جماع مبتلا به عوارض آنژین دوپوآترین؛سکته های قلبی ویا ورم حاد ریه شده وتلف شده اند.
جماع وعمل آن خستگی زیاد وفعالیت شدید برای بدن وقلب ایجاد مینماید.بخصوص در سنین بالاوبالاخص برای قلبهای خسته وبیمار؛چه طبق آزمایشات وتجربیات علمی جدید عمل جماع جزء فعالیتهای شدید قلبی محسوب ومیزان کارکرد قلب را شدیدا بالا میبرد.
عمل روابط جنسی بایستی با احتیاط وبافاصله وبمقدار کم انجام شود.میزان عمل جنسی برحسب اشخاص فرق میکند.ازتوام کردن چندین نوع خستگی درروز بایستی پرهیز کرد .
مثلا:فعالیت وکارزیاد روزانه توام با مصرف نوشابه های الکلی؛روزانه وشبانه وجماع شبانه حتما برای قلب مسن بخصوص اگر درمعرض دردهای قلبی وخطر آنژین دوپوآترین؛سکته های قلبی باشد خطرحتمی مرگ را ایجاد مینماید.
خستگیهای عصبی وروانی:کارهای فکری وعصبی؛عصبانیتهای شدید؛هیجانات؛حساسیتهای بیجا؛دادوفریاد زیاد؛تحریکات شدیدآنی موجبات بروزحمله های آنژین دوپوآترین ودردهای قلبی وحتی سکته های مغزی وقلبی را فراهم میسازد.
صاحبان مشاغل حساس وفکری مثل سیاستمداران؛وکلاء دادگستری؛پزشکان ومهندسین؛بایستی از هرگونه تحریکات عصبی بیجا وعصبانیتهای شدیددوری نمایند.کارراطبق برنامه وفرمول صحیح انجام داده وبیش از هشت ساعت کارنکنندوروزهای جمعه را حتما استراحت وتفریحات سالم نموده وخودرادچارخستگیهای مفرط غیرعادی ننمایند.
از مسئولیتهای چندجانبه دوری جسته وروح وروان خودرابی جهت دراثر فکرهای دورودراز وتخیلات بیجا خسته ننمایند.
رویهم رفته بایستی یادآور شویم که خستگیهای عصبی وروانی بزرگترین عامل ایجاد بیماریهای عروقی در اشخاص مستعد بوده وتکراراین خستگیها شخص سالم را نیز مورد حمله قرارداده ودچار عوارض عروقی وقلبی مینماید.
چاقی
یکی از عوامل مهم خستگی عضله قلب وفشاربرروی عروق داخل قلب؛چاقی ووزن زیاد میباشد.
علل چاقی:علت عمده چاقی عوامل زیر میباشند:
1-علل عصبی2-علل غددمترشحه داخلی3-علل روانی وپرخوری4-علل ارثی.
شخاص چاق معمولا قدرت تحمل درمقابل بیماریهای مختلف را نداشته وبعلت عدم نظم صحیح دفع سموم بتوسط کبد معمولا سیر درمان بیماریهای مختلف کند واکثرا نتیجه درمان اینگونه اشخاص با درمان اشخاص لاغروکم وزن به هیچ وجه قابل مقایسه نمیباشد.
چاقی بیماری است نه زیبائی:وزن زیاد باعث خستگی عضله قلب وباعث ازدیاد میزان کارکرد عروق قلبی میشودودرنتیجه زودتر بیماریهای عروقی وآنژین دوپوآترین وهمچنین بیماریهای عضله قلبی وسکته های قلبی بسراغ اشخاص چاق میرود.
اشخاص چاق معمولا دارای عروق ناسالم بوده وجراحات ولکه های معروف به آترم اکثرا سطح داخلی عروق آنان را پوشانده ومیزان جریان خون در عروق داخلی قلب آنها کم میباشد وهمیشه اینگونه اشخاص دردسترس بیماریهای آنژین دوپوآترین وانفارکتوس؛سکته های قلبی بیش ازسایرین میباشد.
اشخاص چاق قدرت فعالیت اجتماعی لازم را ندارند؛زیرادچار دردهای قلبی وتنگ نفس میشوند ودرصورت ادامه کارهای سنگین وروابط جنسی حتما مبتلا به بیماریهای عروقی قلبی میگردند.
اشخاص چاق مستعد ابتلاء به بیماریهای قند میباشند ویا مطابق فرضیه های جدید مبتلایان به بیماری قندزود چاق میشوند؛درهرحال چاقی برشدت بیماری قند میافزاید؛ودرصورت کم کردن وزن میزان قند هم پائین می آید.
باید یادآوری نمودکه هرچه وزن بدن کمتر باشد عمربدن زیادتر است.اشخاص چاق چون بیشتر هدف بیماریهای قلبی وبیماریهای قند میباشد؛شایسته است از حساسیت زیاد بپرهیزند وخونسردی را شعار خودقراردهند.
ضربه های عصبی حساس زای وبیموقع(استرس)
مهمترین عامل ایجاد سریع بیماریهای عروقی قلبی؛آنژین دوپوآترین ؛سکته های قلبی ؛ضربه های عصبی غیرعادی میباشد.
خبرهای هیجان آمیز چه خوش وچه ناخوش؛تاثیر شدید وآنی درروی عروق داخلی قلبی نموده وباعث ایجاد کم خونی عضله قلب وکمبود اکسیژن مصرفی قلب میشودودرنتیجه دردهای شدید قلبی تولیدوبرخی اوقات انفارکتوس؛سکته های قلبی ایجاد میگردد؛شخصیکه از هیجانات آنی وعصبانیت های شدیدوحساسیت معاف باشد؛کمتر مبتلا به عوارض قلبی وعروقی میشودوحتی اشخاصیکه چاق باشندمبتلا بعوارض عروقی خفیف نیز باشنداگر از استرس؛وحساسیت وشوک وعصبانیت شدید مصون باشند کمتر به بیماری عرق قلبی وانفارکتوس وسکته های قلبی مبتلا میشوند.
بطور مثال بیجا نمیباشد که دراینجا یادآور شویم که طبقه روحانیون در تمام کشورها ودرمذاهب مختلف ضمن تغذیه زیاد چون از عوارض استرس وشوک وعصبانیت وهیجانات آنی تقریبا معاف میباشند وبرنامه زندگی مرتبی دارند وپیاده روی وخواب آنها تامین است کمتر به بیماریهای قلبی مبتلا میگردند وعمرطولانی تری دارند.
برعکس کسانیکه مستعد ابتلا به بیماری بوده وعروق سالم وخوبی نداشته باشند بمحض دریافت شوک شدید وعصبانیت زیاد عوارض آنژین دوپوآترین وانفارکتوس وسکته های قلبی بسراغ آنها میرود.
حساسیت هیجانات وشوک واسترس باعث ترشحات قسمت خلفی مغزی(هیپوتالاموس خلفی)شده ودر اثر ترشحات مخصوص آدرنالین بتدریج تصلب شرائین ایجاد میگردد.
اعتیادات
قلب واعتیادات مبحث دقیق ما میباشد.اکثر اعتیادات از راههای مختلف قلب را تحت تاثیر سوءقرارمیدهد.بعضی از اعتیادات عضله قلب را خسته وبرخی دیگر عروق قلب را متصلب مینماید.
سیگار:سیگار مهمترین عامل تصلب شرائین میباشد.نیکوتین اثر سوءدر جدارعروق داشته ودارد.نیکوتین وسایر ترکیبات سیگار دراثر تاثیر مستقیم که درروی قسمت وسطی غددمافوق کلیوی داردترشح آدرنالین وغیره را باعث شده وایجاد انقباض جدارعروق وتصلب شرائین میشود.
اثر سوءسیگار بخصوص درروی عروق وبالاخص درروی عروق پا وآرتریتها از زمانهای گذشته مشهودبوده است.
قلیان: نیز بهمین ترتیب دارای ضرروزیان از نقطه نظر عروق بوده وضمنافعالیت شدیدی که برای کشیدن آن بایستی صرف نمود برای بیماری های قلبی وگاه بیماریهای ریوی به هیچ وجه مناسب نیست.سایر اعتیادات نیز کم وبیش دارای ضرروزیان بوده وبخصوص اگر از میزان عادی داروئی تجاوز نمایند ضررو حتی خطر برای قلب سالم وقلب بیمار پیش میاورد.
بهداشت برای بیماران قلبی انفارکتوس(سکته قلبی)
دربخشهای بالا راجع به علت بیماریهای قلبی بویژه دردهای قلبی وانفارکتوس(سکته قلبی)وآنژین دوپوآترین بطور مختصر یادآورشدیم,وشرح دادم که بیماری غلظت خون؛وعروق متصلب وحساس؛وضربه های عصبی؛هیجانات واظطراب عملیات پیشتاز بیماریهای عروقی قلب میباشد.
اینک بهداشت بیماران انفارکتوسی(سکته قلبی)رابرای شما مورد بررسی قرارمیدهم.
1-پس ازآنکه دوره استراحت 4تا 6هفته بیماری انفارکتوسی تمام شد؛درمان رقت خون بیمار کماکان باید ادامه داشته باشد.هرقدرکه مدت استراحت بیماران نامبرده طولانی تر باشد؛مویرگهای اطراف تنه شریان قلب(شریان کونر)که مسدود ومنقبض شده گسترش ورشد ونمو یافته وتغذیه عضله قلب را بهتر تامین مینمایدوبیمار بهتر درمان میشود.
داروهای رقت خون باید برای جوانان تا45سال بمدت 5سال وبرای بزرگسالان پس از 45سال تا 2 سال مورد استفاده قرارگیرد.آزمایش رقت خون هردوسه هفته یکبار باید انجام شود.
2-ناگفته نماند کسانی که مبتلا به بیماری سل وزخم معده وسنگ مجاری ادراروبیماری رقت خون میباشند؛نباید از درمان رقت خون استفاده نمایند.
3-رانندگی برای این نوع بیماران قبل از شش ماه مجازنیست.
4-موادچربی؛نمکی بویزه قندی حتی الامکان باید در نزد این دسته از بیماران کمتر مورد استفاده قراربگیرد.
5-آنچه در مبحث ورزش برای سنین بالایادآور شدیم؛روزانه اینوع بیماران می توانند بمیزان معین درهوای آزاد بدون باددرسطح صاف پیاده روی نمایند.
6-پس از 6ماه که ازدوران استراحت ونقاهت این بیماری گذشت شخص میتواند بکارعادی خود بازگردد.
7-اینوع بیماران حتما باید درنیمه روزوشبها مجموعا بمدت 8تا10ساعت استراحت وخواب نمایند.
8-از هرگونه ضربه های عصبی؛شب زنده داری؛بیخوابی؛پرکاری؛وفعالیتهای چندجانبه خودداری نمایند.
9-مسافرتهای طولانی برای ایندسته از بیماران(هوائی وزمینی)پس از 3ماه که ازدوران بیماری گذشت؛تجویز میشود.
10-نزدیکی جنسی در نزدایندسته از بیماران بایستی محدود باشد.
تندشدن غیرطبیعی ضربان قلب(تندضربانی)
شرح بیماری:تندشدن غیرطبیعی ضربان قلب عبارت است از:تندی ضربان قلب به نحوی که قلب بسیارسریع تراز حالت طبیعی می زند.بدون اینکه فرد فعالیتی درزمان ابتلاء به این بیماری داشته باشد.این تندی ضربان قلب بین 150تا300ضربان دردقیقه است.فردی که بیماری قلبی نداردممکن است باورزش ضربان قلب را به 160بار دردقیقه یا بیشتربرساندکه البته این طبیعی است ومشکلی محسوب نمیشود.انواع تندشدن غیرطبیعی ضربان قلب عبارتنداز:فیبریلاسیون دهلیزی.تندضربانی سینوسی.تندضربانی فوق بطنی وتند ضربانی بطنی.
علایم شایع:تپش قلب؛نبض بین 100-180باردردقیقه می زند که بسیار سریع ترازحالت طبیعی است.غش کردن یا احساس نزدیک بودن مرگ-دردقفسه سینه-سرفه ناخودآگاه-تنگی نفس.
علل:ناشناخته هستند.این حالت میتواند در افرادجوانی که هیچگونه شواهدی از بیماری ندارندرخ دهد.امادرعین حال افرادمسنی که دچار بیماری سرخرگهای قلب هستند نیز رخ میدهد.
عوامل افزایش دهنده خطر:بیماری قلبی-تب-پرکاری تیروئید-استرس-اضطراب-سیگارکشیدن-مصرف بعضی از مواد وداروها مثل کافئین-کوکائین-افدرین؛یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک.
پیشگیری:سیگار نکشید-حتی المقدور استرس زندگی خودراآرام کنید-از دکونژستانها؛داروهای کم کننده اشتها؛قهوه زیاد؛کولا وسایر محرکها منجمله کافئین وآمفتامین ها پرهیز کنند.
عواقب موردانتظار:اکثرموارد موقتی وخوش خیم هستند.تندشدن غیرطبیعی ضربان قلب ر امعمولا میتوان با درمان کنترل کرد.
عوارض احتمالی:درصورتیکه ضربان قلب بحالت طبیعی بازگردانده نشود؛امکان داردنارسایی احتقاقی قلب؛حمله قلبی؛ایست قلبی که جان بیمار رابخطر می اندازد رخ دهد.
درمان:بررسی های تشخیص ممکن است شامل نوارقلب واستفاده از دستگاه هولتر(نوار قلب 24ساعته)باشند.بستری کردن بیمار درصورتیکه حمله تندضربانی؛علی رغم درمان ادامه یابد؛ندرتا استفاده از شوک الکتریکی کنترل شده.
گاهی با اقدامات زیر میتوان ضربان قلب را کاهش داد.نگاه داشتن نفس بطور کوتاه مدت-نیشگون گرفتن ازپوست بازوبقدری که باعث دردشود.زدن آب سرد به صورت-فروبردن سردرآب سردبمدت کوتاه؛یادوش سردبطوریکه آب سردروی سربریزد.جلوی بینی ودهان خودرابگیریدوسعی کنیدبه ملایمت هواراازبینی خارج کنید.بطوریکه احساس کنید پرده های گوش به سمت بیرون حرکت میکنند.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic