عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

معجون بوذرجمهری 
اگرمیخواهید تسلیم مشکلات نشوید معجون بوذرجمهری بخورید:گاه چنان درتب وتاب رفتنیم که حواسمان ازسمت وسوی هدف پرت میشود.یادمان می رود که جایی بایستیم وازخودبپرسیم که به کجا چنین شتابان؟
کمی بخود بیاییم میبینیم اینهمه دوندگی وخودکشی کردن هایمان برای چیزهایی است که دارند اتفاقابااین سبک وسیاق زندگی ما ازدست میروند.به جای اینکه بدست بیایند وآرامش یکی از نخستین قربانیها در فهرست بلند گمشده های فراموش شده ماست.
اگر خوب دقت کنیم این خودما هستیم که خیلی وقتها با انتخاب های خواسته وناخواسته؛اسباب بهم خوردن آرامش مان را جورمیکنیم.سرراه منزل باخودم بفکر فرومیروم که زندگی آدمها آسان تر شده است اماراحت نشده.چه بایدکرد برای پیداکردن این آرامش گمشده؟دراینجا کارمان بی شباهت به دوندگان دوومیدانی نیست.میدان زندگی ویک پرش 2 گام بلند.
گام اول:شروع تعامل هوشمندانه با عوامل تنش زا:عوامل تنش زایا همان مولدهای استرس زا؛همه جای زندگی ما پیدا میشوند وهمیشه هم دراختیارمانیستند؛اما خبر خوب این است که امکان غیر فعال کردنشان قطعا دردست ماست.برای این کار مراحل ذیل رادنبال کنید.
1-موارد استرس آوروزندگی خودراشناسایی وفهرست کنید:برای شروع نگاه کنید چه چیزهایی دارندآرامش تان رابهم میزنند؛یادم هست دریک کارگاه؛تخته چوبی که از سقف آویزان بود دائم به سرکارگران می خورداما به مرورزمان دیگر کسی تخته چوب مزاحم را نمی دید.عادت شده بود بجای رفع این عامل مزاحم هروقت کسی به منطقه برخورد می رسیدبصورت خودکار مانور حرکات موزون بدهد.استرس های روزانه ماهم اگر فکری بحالشان نکنیم به مرورزندگی ما برای خودجابازمیکندوماندگار میشوند.در صورتیکه این مهمان ناخوانده کاملا قابل رفع شرهستند.
2-جرات تغییر بخودبدهید:اگرحواسمان راجمع کنیم میبینیم بسیاری از این موارد استرس زا واقعا قابل حذف هستند؛فقط تا بحال همت نکرده ایم یا به تغییرشان فکرنکرده ایم ویا جرات آن رابخود نداده ایم.پس بدنیست دست بکار شویم وفکری به حالشان بکنیم.چیزهایی که دارند جسم وروحمان را می خورند ومی شود که نباشد.
درحالیکه خیلی ازمافقط بلدیم باروزگار بسوزیم وبسازیم میشود ساخت ونسوز.محیطهای تنش زا از عوامل مهم ازبین بردن آرامش هستند.
یک شغل اعصاب خردکن وپراسترس نباید لزوما شغل اول وآخرزندگی تان باشد.میشود با برنامه ریزی درست وبدون بی گداربه آب زدن به شغلی بهتر مشغول شد.یک محله نامناسب برای زندگی؛چاره اش لزوما سروکله زدن دائمی با مشکلاتش نیست.یک راه جاره اسباب کشی به محله ای مناسب تراست که فقط قدری همت میخواهد وبعد عمری آسودگی.
یک کارفرما یا همکار بدقلق را گاهی باگرفتن یک انتقالی میتوان اززندگی روزمره حذف کرد.پس قسمت عمده ای ازانرژی ما بجای سروکله زدن دائمی باعوامل استرس زا میتواند با حذف هوشمندانه آنها از زندگیمان؛صرف فعالیتهای مفیدتر وکسب آرامش بیشتر شود.
3-عوامل قابل حذف وغیرقابل حذف رادرست ازهم تشخیص دهیم:همه استرسهای مابه راحتی قابل حذف نیستند؛خیلی ازآنها یاازدست ما خارج هستند یا حذفشان خسارتهای جبران ناپذیری به زندگیمان وارد میکند.
دوخطایی که گاه مرتکب میشویم حذف عواملی است که قابل مدیریتند ومدیریت عواملی که قابل حذفند.یعنی با خیلی ازچیزها کنار می آییم درصورتیکه نباید کناربیاییم وباخیلی چیزهای دیگر کنار نمی آییم که باید کنار بیاییم.
طلاق نمونه ای از اینوع انتخابهاست.بعضی از زوجها با حذف شریک زندگی خودهمین نخستین وبظاهر راحت ترین گزینه را برای کسب آرامش از دست رفته وآزادکردن جانشان انتخاب میکنند.جایی که حذف وپاک کردن صورت مسئله همیشه بهترین وحتی راحت ترین گزینه نیست وعوارض جانبی آتی هم خیلی وقتها این را نشان داده است.
خسارات این اشتباه گاهی از اصل مشکل بیشتر میشود.مثل پدیده ای بنام فرزندان طلاق که غالبا دردآورند.پس باید بتوانیم این دورا ازهم تشخیص دهیم وتفکیک شده عمل کنیم ومشاوره حتما انجام شود.
گام دوم:مدیریت استرس:نقل است بزرگمهر(بوذرجمهر)وزیر خردمند انوشیروان ساسانی به عللی مورد خشم شاه واقع شد؛شاه دستورداد اورادرخانه تاریکی زندانی کنند؛اورابه زندان انداختند.پس از مدتی شاه چندنفرازبزرگان رابرای اطلاع از حال بوذرجمهر به زندان فرستاد؛اوراسرحال وشاداب یافتند.پرسیدند علت شادابی تو چیست؟اودرپاسخ گفت:من داروی معجونی درست کرده ام که از 6چیز آمیخته شده ازآن استفاده میکنم؛از اینرو چنین بانشاط هستم.ترکیب آن این چنین میباشد.
1=اطمینان به خدا2-هرچیزی مقدرشده خواهدرسید3-صبرواستقامت بهترین چیز برای امتحان شدن است4-اگر صبر نکنم چه کنم؟وبا بی تابی چه کاری میتوان کرد؟5-افرادی هستند که کارشان از من سخت تر است باید به آنها نگاه کرد6-ازاین ساعت تا ساعت دیگر واز این ستون تا ستون دریگر فرج وراه گشایش است.
سپس شاه آزادی اورافرمان داد.کمی دقت درداستان بوذرجمهرمارابه این نکته میرساند که راه برخورد باعوامل تنش زایی که از زندگیمان قابل حذف نیستند.یک تغییر تاکتیکی است.یعنی تغییری درخود؛بصورتی که اثر این عوامل برماخنثی شود.شمابایدیادبگیرید یاعوامل تنش زاراحذف کنید یا اثرش راروی خودتان به حداقل برسانید.
نکته جالب این جاست که حتی اگر نتوانید حذفشان کنید وقتی بتوانید اثرشان رابرروی تان خنثی کنید؛اصل کارراانجام داده اید.یادگرفتن راه مدیریت وتعامل باعوامل تنش زایعنی گام بلندبرای نفس راحت کشیدن در زندگی؛برای اینکار باید با ماهیت آرامش آشنا شویم.
آرامش ذاتا ماهیت درونی دارد؛محصولی است که از حاصل جمع دریافتهای بیرونی وباورهای درونی به ما بدست می آید.واقعیت این است که آرامش خیلی بیشتر ازآنکه منشاءخارجی داشته باشد به درون ما برمیگردد.حتی اگربیرون هوای چندان دل چسبی نداشته باشد.
حتما کسانی رادیده اید که درمقابل نقدشدن عصبانی میشوند.همین نقدشایدبرای عده دیگری حکم عیب یابی ورفع مشکل ازخودراداشته باشد.بهترین دوستان من کسی است که عیبهای مرابمن هدیه کند.این افراد از شنیدن نقدخودآشفته نمیشوند که هیچ بلکه ازان استقبال هم میکنند.
این برداشتهای ما از دنیاهستند که دنیای حقیقی مارامیسازند.واین یعنی تفاوت درونی دربرداشت از وقایع خارجی.درجمعی دوستانه شاید شوخی یک دوست؛برای ما معنی نیش گزنده وبرای دیگران نشانه خوشمزگی باشد.این برداشتهای ما هستند که دنیای مارامیسازد.
وقتی عینک آفتابی می زنیم روزبه شب بدل میشود.پس گردون تیره نباشد همه دنیا بهشت.درحقیقت نحوه نگریستن ما به دنیاحتی ازآنچه واقعا درحال اتفاق افتادن هم است مهم تراست.وقایع اطراف ما درانچه دوروبرمان می گذرندباتفسیر درونی ما ازآنها معنای آرامش بخشی یامزاحمت پیدامیکنند.
پس این ترجمه ماازوقایع دنیاست که دنیارابرایمان بهشت یاجهنم میکند.شاید خیلی جاها برداشتهای ما باکمی تغییر عامل تنش زا رابه عامل خنثی یاحتی خوشایندتبدیل کنند.بهمین سبک خیلی وقایع برای اکثرمردم تهدید وبرای افرادی که این طورفکرمیکنندفرصت محسوب میشوند.دسته اول مضطرب ودسته دوم سرحال وقبراق ترمیشوند.برای موفقیت درگام دم وایجاد یک درون وذهنیت قوی برای مقابله بامراحل زیر رادنبال کنید.
1-کمی به خدای خودتکیه کنیم:گاه به روی این خدای مهربان ومالک داروندارهستی کمتر از بنده تکیه میکنیم.بیائید امتحان کنیم توکل کردن براوراکه وعده داده هرکه براوتوکل کند اوبرایش بس است.بیائید کمی اطمینان کنیم به اینکه اطمینان گرفتن دلها به یاداوست .به یادبیاوریم عالم دردست قدرت اوست.امتحانش ضرری ندارد.
2-بامشکلات؛سخت وغیر منعطف برخوردنکنید:مشکلات برای ازبین رفتن بوجودآمده اند؛همان قدرکه ماراآزارمیدهند میتوانند به رشدماهم کمک کنند.برای قوی ترکردن قوای رحی وجسمی ما؛مشکلات بخش جدانشدنی زندگی ما هستند وزنده بودن حقیقی مایعنی روبروشدن وگذشتن ازآنها؛اگراینطوربه آنها نگاه کنیم ازدیدنشان جا نمیخوریم وبهم نمی ریزیم.دست وپای خودراگم نمیکنیم وبرایمان حکم مصیبت پیدانمیکند.
3-ذهنیت مثبت رادرخودتقویت کنید:جایی که میشودبا ذهنیت خوب دنیارابرای خودگلستان کردچرابایدروی خارها متمرکز باشید.چراباید با نصفه خالی لیوان دعواکنیدوازنیمه پرآن لذت نبرید؛ذهنیت مثبت نصف راه حل بسیاری از مشکلات ماست.
4-ناراحت بشوید اما غصه نخورید:ناراحت شدن چیزی نیست که بتوانیم جلوی آنرابگیریم اما غصه خوردن چرا؛خودتان رادرمعرض غصه ها قرارندهید.گاهی این قضیه به یک عادت تبدیل میشود.به جای غصه خوردن فکر چاره کردن هنری است که ماباید یاد بگیریم.
5-ازکسی کینه به دل نگه ندارید:عقده درلغت به معنی گره است.وقتی از کسی کینه ای بدل میگیریداول ازهمه بخودتان لطمه می زنید.دلتان گره میخورد.کدرمیشود وکدرشدن برای قلب خوب نیست.حال آدم را خراب میکند.هیچ وقت کاری نکنید که به خودتان لطمه بزند.گذشت کنید تادلتان جلابگیردوراحت شوید.
6-آدمهاراهمانگونه که هستند بپذیرید:وقتی نمیشود؛سعی نکنیددیگران راعوض کنید.درعوض قلق برخورد باآنهارایادبگیرید
اگرکودکی یادیوانه ای به ساق پای شما لگدبزنداگرچه خیلی درددارد.اما قطعا بااودرگیرنمیشویدبلکه وضعیت اورادرک میکنید.بسیارخب؛پس سعی کنیدخودتان راگاهی جای دیگران بگذارید وازدریچه آنها به دنیانگاه کنید.آنوقت رفتارمناسب رادربرخوردبارفتارنامناسب آنهادرشرایط خاص پیدامیکنید.ظرفیت خودرادربرخوردبامردم بالاببریدوزودازکوره درنروید.
7-خودتان رابرای اشتباه کردن سرزنش نکنید:از اشتباهات درس بگیرید؛اما خودخوری نکنید.اشتباهات پیش می آیند؛برای اینکه به ما بیاموزند چطور از پیش آمدنشان جلوگیری کنیم؛پس خودرابرای یادگرفتن این درس تشویق کنیدنه سرزنش.باخودتان مثل فرزندانتان مهربان باشید.با خودتان آشتی کنیدومثل یک معلم مهربان به خودتان درس گرفتن از اشتباهات را یاد بدهید.
8-هیچ وقت ازدنیا انتظارصدرصدنداشته باشید:دنیا جای راحتی صددرصد نیست ؛اگر این را بپذیریدانتظارات ازدنیا کاهش می یابد ورضایت تان از زندگی افزایش.
9-غم فردارانخرید ونخورید:فرداجزءنسیه های عمرماست.نسیه خرنباشید.از شلوغ کردن ذهنتان پرهیز کنید.بسیاری از غصه های فردا؛اصلا پیش نمی آیندواگر هم بیایند معمولا به اندازه غصه ای که برایشان خوردیم بزرگ نیستند؛دیروزهای مابارها آن راثابت کرده اند.پس دست ازاین خریدن زجرآور بکشید.
10- کمی ازمعجون بوذرجمهررابرای خوددرست کنیدوبرای لحظات سخت بهمراه داشته باشید:درداستان بوذرجمهر دیدیم که میشود حتی اگرعوامل بیرونی جسم ماراآزاردهند.باداشتن ذهن وذهنیتی قوی میتوان جهنم بیرون را همان بیرون نگه داشت ودرون را بهشت کرد.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات