عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

یکی ازاثرات منحصر بفرد حجامت؛نقش آن درپیشگیری ازسرماخوردگی های مکرروانواع آلرژی است.توضیحات ذیل دراین مورد قابل دقت است.
مواضع حجامت ارتباط بسیار نزدیکی با محل تجمع سیستم لنفویید وغددلنفاوی دارد.درناحیه بین 2 کتف که منطقه حجامت عام است.ازدوطرف غددلنفاوی زیربغل واز بالاغددگردنی ونزدیکتر از این دو غدد زنجیرهای مدیاتیسین قرارگرفته اند که درصورت نفوذ میکروبها وهرگونه آنتی ژن؛سلولهای ایمنی بصورت بسیارقوی وشدید باعامل مهاجم به نبردپرداخته؛آنرامغلوب میکند.غدد اگزیلاری در پاسخ به کارسینوم پستان وعفونتهای اندام فوقانی عکس العمل نشان میدهند.
درنزدیک کمرکه محل دیگری برای حجامت است غددلنفاوی اینگوینال ونیز غدد لنفاوی پاراورتبرال وجودداردکه لشکرگاههای دفاع دربرابربیماریهای آمیزشی واندام تحتانی وبدخیم های ناحیه ای تناسلی هستند.
باتوجه به این نکات میتوان چنین نتیجه گرفت که وجود غنی ترین وقوی ترین سیستم لنفاوی در کنارمواضع حجامت باعث میشود که احتمال ابتلاء به عفونت وغلبه میکروب بربدن ازطریق موضع حجامت درحدصفرباشدوعکس تحریک سیستم ایمنی بوسیله حجامت باعث تقویت این سیستم حیاتی شود.
درطب رایج نه تنها هیچ روشی برای تقویت سیستم ایمنی بدن وجودنداردبلکه بسیاری ازدرمانهای موجود ازجمله تجویزداروهای کورتونی باعث تضعیف عملکرد آن میشود.بنابراین اثبات نقش حجامت درتقویت سیستم ایمنی از اهمیت زیادی برخورداربوده تاثیر آن رادردرمان بسیاری از بیماریها توجیه میکند.
زکریای رازی میفرمایند:دراحتراز ازآبله قبل از ظهور وجلوگیری ازازدیاد آن بعدازبروز؛مقتضی است کودکان ونوباوگان وجوانانی راکه آبله درنیاورده اندیا آنکه آبله مرغان گرفته اندوهمچنین کسانیکه مزاج آنها مستعدقبول آبله است فصد وکودکان کمتراز14سال را حجامت کنند.
وی همچنین میگوید:اما شیرخواران متجاوزاز5 ماه که بدن آنها تروتازه وسفید وسرخ باشد را باید حجامت کرد.
این نظررازی که برای پیشگیری ازابتلای کودکان زیر14سال به آبله؛حجامت راتوصیه کرده است.بافرضیه هایی که مکانیسم اثرحجامت راتقویت سیستم ایمنی بدن میداند.کاملا مطابقت داردوچه خوب است که امروزه باریشه کن شدن بیماری آبله؛به تحقیق وبررسی اثرحجامت درپیشگیری ازابتلاء به سایر بیماریهای عفونی بپردازیم.
درمان زکام وآلرژی بوسیله حجامت:اززکریای رازی رساله هایی باقی مانده که درآن به سئوال شهیدبلخی رادرموردفردی که مبتلابه زکام بوده پاسخ داده است.رازی دراین رساله بعدازبیان فهرست طولانی از پزهیزهایی که باید مراعات شود ونیز بیان داروهای گیاهی موثر براین بیماری میگوید.درمواردی که بیماری شدید باشدبایدازحجامت نیز استفاده شود.
"اماکسانیکه رنج آنان از این بیماری افزون باشد.یعنی بدینگونه که سوراخهای بینی بسته شده وخارش داشته باشد وعطسه های فراوان وآب از بینی فروریزد.باید ازچیزهایی شبیه به آنچه یادشده ونیزازراه رفتن وعرق کردن درحمام وحجامت ازفرورفتگی پشت استفاده کنند."
نقش حجامت درپیشگیری از سرماخوردگی:افرادی که بطورمنظم حجامت میشوندیادچارسرماخوردگی نمی شوندویادرصورت ابتلاءبیماری شان بسیارخفیف وزودگذرخواهدبود.
این حقیقتی است که بسیاری ازبیماران؛شخصا متوجه آن شده به مااعلام کرده اند که اگرمثلاسال گذشته چندین نوبت سرماخوردگی شدید داشته اند؛زمستان امسال که حجامت کرده انداصلاسرما نخورده اندویا بیماری شان ظرف 1یا2روز کاملا خوب شده وعلائمی چون تب ودردبدن نیز نداشته اند.پرونده بیماران درمان شده گواه روشنی است براین ادعاکه حجامت باافزایش توان ایمنی خودباعث غلبه زودرس وی برانواع ویروسهای سرماخوردگی میشود.
حال اگر دقت بفرمائید که اگرتنهاهمین یک خاصیت حجامت را درنظر بگیریم.فراگیرشدن این سنت اسلامی تا چه حد میتواند مصرف آنتی بیوتیک؛آمپولهای پنی سیلین؛داروهای مسکن وتب بر وانواع شربتهای سینه را که بطوروفورخصوصا در فصل زمستان استفاده میشوند را کاهش دهد وتا چه حدمیتواند بهره کاری دانش آموزان وشاغلین را که بدنبال آنفلونزابعضا بمدت یکهفته بستری میشوند.افزایش دهد.لازم بذکراست که فرزندان نیز چنانچه حجامت شوندایمنی بدنشان زیادتر میشود.
تاثیرحجامت درافرادپیوند عضوشده:یکی ازمعدودموارد ممنوعیت انجام حجامت ؛افرادی هستند که عضوپیوندی دارند.شرط موفق بودن عمل پیوند اعضاءضعیف نگاه داشتن سیستم ایمنی بیماراست.بهمین منظورداروهای متعددی تجویز میکنندتاسیستم ایمنی بیماربه هردلیل تقویت یا فعال شود.خطرپس زدن عضوپیوندشده وجوددارد.انجلم حجامت؛ازآنجایی که باعث تقویت سیستم ایمنی میشود در بیماران پیوندشده خطرناک وممنوع است.
به هرحال چنانچه فرضیه تقویت ایمنی صحیح باشدکه شواهدی زیادبرای آن وجوددارد.میتوان امیدواربودکه حجامت وسیله مناسب برای درمان بسیاری از بیماریهای عفونی-سرطانها باشد.

تفاوت حجامت واهدای خون:

1دراهدای خون،خون ازرگ گرفته می شود ولی درحجامت،ازمواضع دارای بافت عضلانی مانند بین دوکتف،ساق و...خون گرفته میشود.

2مقدارخون گرفته شده دراهدای خون 200الی 500 سی سی میباشد،ولی درخون گرفته شده درحجامت حداقل 30الی 50 سی سی وحداکثر 70سی سی میباشد.

3دراهدای خون بااتصال سرنگ به عمق رگ،خون گرفته میشود ولی درحجامت خونگیری به وسیله لیوان مخصوص وباایجادخراش سطحی،بادکش وفشارروی پوست صورت می گیرد.

4محدوده سنی اهدای خون 18-50 سالگی است،ولی حجامت از 4 ماهگی تا 60 سالگی انجام میشود.

5سم موجود درخون حجامت 23برابر بیشترازسم خون گرفته شده از رگ است.

6میزان کلسترول خون حجامت 2.5برابر بیشتر ازخون گرفته شده دراهدای خون میباشد.

7مقدارخون گرفته شده ازبدن دراهدای خون نقشی درسیستم ایمنی بدن ندارد ولی حجامت گرم وخشک وحجامت تر برسیستم ایمنی بدن انسان اثرمطلوب می گذارد وموجب پیشگیری ازبروز بیماری درفرد حجامت شونده میشود.

8نقش حجامت پیشگیری ازبروزبیماری است ولی برای اهدای خون چنین نقشی گزارش نشده است.

9اهداکنندگان خون برای تامین سلامت خود ودیگران،اما حجامت کنندگان برای تامین سلامتی خود این کارراانجام می دهند.

10خون حجامت به مراتب غلیظ ترودارای چربی،اوره وترکیبات زائد بیشتری نسبت به خون اهدایی است.

11حجامت سبب تنظیم وتقویت سیستم ایمنی بدن،سیستم هورمونی،سیستم مغزی میشود،امادراهداءخون چنین مصداقی وجودندارد.

12تمام افراد درشرایط طبیعی میتوانند حجامت کنند اما اهداکنندگان خون،باید دارای شرایط خاص باشد تا بتواند خون بدهد.

13حجامت باتوجه به طبایع افراد،فصل،زمان وساعت مناسب وموقعیت جغرافیایی تجویز میشود اما اهداء خون اینگونه نیست.

تولید خون ازدانه های برنج!:تولید خون ازطریق یک فراورده خونی بنام آلبومین که از برنج دست ورزی شده ژنتیکی استخراج میشود،صورت میگیرد.این پروتئین به دلیل نقش کلیدی که درساخت دارووواکسن وهمچنین درمان بیماران مبتلا به سوختگی شدید،خونریزی شدید وآسیب دیدگی کبدی دارد،یکی ازپرمصرف ترین انواع پروتئین خونی درسرتاسر جهان خواهد شد.

برای انجام اینکارمحققان ابتدا یک سری تغییرات ژنتیکی دردانه های برنج ایجاد کردند.سپس توانستند روشی برای تصفیه ی پروتئین ازدانه های برنج پیداکنند که در ازای هرکیلوگرم برنج،2.75 گرم پروتئین به دست بیاورند.

محققان بااین تکنیک میتوانند خطر گسترش ویروسهای بیماری زای موجود درپلاسمای خون را کاهش دهند واز طرفی میتوانند مشکل کمبود منابع خونی واهداء کننده ی خون درجهان رابرطرف سازند.

بااینحال مطالعات بیشتری برروی ایمنی پروتئینهای خونی به دست آمده ازدانه های برنج پیش ازارائه ی نهایی درحال انجام است.

 درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات