عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی


 عطاری بهار

بنظر میرسد كه ازروزگارباستان بیماری وبادرنواحی سفلای بنگال دركشور هندونواحی مركزی چین وجودداشته است كه گاه بگاه موجب پیدایش اپیدمیهائی درنقاطمختلف هندوستان بوده است.البته نواحی دیگری نیز دركشور هندوستان وجودداردكه گاه بگاه درمعرض اپیدمیهای بزرگ قرارمیگیردولی این نواحی درفاصله بین همه گیریها معمولا آلودگی نشان نمیدهند.
پاكستان شرقی؛برمه؛فیلیپین؛اندونزی؛هندوچین؛جلگه های مركزی چین رابایدجزوكانونهای آندمی بیماری محسوب داشت ولی آندمی بودن بیماری دراینواحی معمولاكوتاه بوده وبطوركلی درخارج ازهندوستان بطوردائم مستقرنشده است.بطور كلی نقاطی كه دارای رودخانه های زیاد وسطح آب بالا؛رطوبت محیط بالا؛گرمی هوای محیط؛تراكم جمعیت؛فقدان بهداشت محیط وفقر غذایی باشند برای انتشار بیماری وبا مستعد خواهند بود.
اگر بخط سیر اپیدامیها توجه شود ملاحظه میشود كه بیماری ازسه راه به قاره واردشده است :
1-ازراه افغانستان وایران از طریق مازندران به دره ولگا در روسیه .
2-ازطریق خلیج فارس وكشورهای آسیای صغیروسوریه؛تركیه اروپا ونواحی مدیترانه.
3-ازطریق دریای احمرومصر ونواحی مدیترانه.
چنانچه ملاحظه میشودكشورما كانون بومی این بیماری نبوده ولی بعلت موقعیت جغرافیایی بیماری وبایك بیماری وارداتی كشوربوده است.چنانچه درشیوع بیماری اخیردرمرزهای شرقی به كشورماواردشده استوازتربت حیدیریه به استانهای سیستان؛بلوچستان؛راوركرمان؛نوق رفسنجان وگرگان منتشر شده است.
طرزسرایت بیماری:ویبریون وبادرمدفوع ومواد استفراغ شده بیماران بمقدارزیادوجودداردكه بخارج منتشر وموجب آلودگی میگردد.ممكن است ویبریون مستقیما از بیماربكسانی كه دراطراف اوهستندوتماس دارندمنتقل شودكه دراینصورت سرایت مستقیم خوانده میشودویاآنكه بطورغیرمستقیم سرایت انجام میشودكه خطر واهمیتش بیشتربوده واغلب همه گیریهاازاینراه ایجادمیشوند.سرایت غیرمستقیم ازراه خوردن موادغذایی(شیر؛سبزیجات؛ومیوه جات خام)آلوده ویا نوشیدن آبهای آلوده انجام میشود.مگس نقش عمده ای دراجرای انتقال بعهده دارد؛چه میتواند با نشستن بر مدفوع بیماران وآلوده شدن اندام خودروی موادغذایی آدمی بنشیند وازراه مكانیك موجی نقل وانتقال عامل مرض گرددوازآن گذشته مدفوع مگس خودموجب آلودگی است.چه انكه 24-36ساعت پس ازخوردن موادآلوده(مدفوع ومواداستفراغ شده)ویبریون درمدفوع مگس ظاهر میشود.البسه آلوده چنانچه درمحیط رطوبتی باشند میتوانند چندروزوحتی چندهفته ویبریون رادرخودنگاه دارند.مدفوع بیماران اگردرمحیط تاریك ومرطوب قرارگیرندمیتواند مدت هشت روزویبریون رازنده نگاه داردولی درصورت خشك شدن فقط چندساعتی زنده خواهدماند.درآب ویبریون بمدت قابل ملاحظه ایی زنده خواهدماند.چنانچه درمخازن آب میتواند دوهفته پایداری نماید ودرآب دریا بمدت 4روز زنده میماند.
حاملین:بهبودیافتگان اروپاممكن است بطورمنظم چندهفته ویبریون راازمدفوع خوددفع نمایند.بطوركلی 90درصد انان درظرف 14روزپاك وعاری ازویبریون گشته و99درصدحداكثر درمدت یكماه پاك خواهندشد.
مصونیت:مدت مصونیت حاصله پس از بهبودازوبابدرستی معلوم نیست ولی محتمل است كه چندسالی دوام داشته باشد.
مدت دوام مصونیت متاقب واكسیناسیون وبارابطور متوسط ششماه باید منظورداشت.(3ماه تا یكسال).
علائم بیماری:دوران كمون بیماری بطور متوسط 3-6روزاست.شروع كسالت بااسهال است كه آبكی وبدون زوربوده وتعداددفعات ممكن است به 20الی 100مرتبه درروزبرسد.مدفوع بیماران شكل اصلی راازدست داده وبوی تعفن نداردوحاوی دانه های برنجی شكل است كه درآن شناوربوده ودارای مقدار متنابهی ویبریون میباشد.متعاقب اسهال؛بیماردچار استفراغ های شدید ومكرر میگرددكه توام بااسهال شدید منجربه دفع شدیدآب واملاح بدن میگردد؛درنتیجه بسرعت لاغرودزهیداراته شده چشمها گود وحفرات طبیعی بدن نمودار میگردد.زبان خشك وادراركاهش می یابدوبالاخره منجر به بندآمدن ادرارمیگردد.ازعلائم عمومی میتوان سردی بدن توام با حرارت طبیعی یابالاتر مقعدرانام برد.نبض ضعیف وفشارخون سقوط نموده وخشكی قرنیه درچشم جلب نظر مینماید.علاوه براینها بعلت اختلالات الكترولیتی وفقر آب بیماردچارچنگ شدن عضلات گشته وبالاخره باشدت علائم فوق یعنی كلاپس وشوك  تلف میشود.

درمان وپیشگیری:اولین قدم كنترل بیماری تشخیص بالینی وآزمایشگاهی وبااست؛سپس مجزاكردن سریع وبستری نمودن بیماران در بخشهای عفونی میباشد.درصورت نبودن وسیله بیمارستانی یاعدم دسترسی به آن؛مجزاكردن درمنزل(دریك اطاق كاملامجزا)یادرزیرچادرویااردوگاه ویژه ضرورت دارد.اجرای احتیاطات لازم درباره بیماران عبارتنداز:پرستاران وپزشكان میبایست باماسك؛بلوز؛كلاه؛چكمه وعینك وارداطاق بیماربشوندوبعدازمعاینه ودستورلازم لباس خودرادرمدخل اطاق عوض كنند.
گندزدائی دقیق وسائل بیماران؛مدفوع؛استفراغ؛لباسها؛تختخواب وغیره؛ملاقات بیمار غدغن است.
حفظ منابع آب آشامیدنی ازآلودگی بوسیله مدفوع.
خوردن شیریا پاستوریزه كردن شیروفراورده های آن ویا مصرف شیرخشك درمواقع همه گیریها.
آموزش موازین بهداشتی ساده به مردم ازقبیل؛شستن دستها قبل ازهرغذاوبعدازهرباراجابت مزاج.
مصرف كمی مواداسیدی مانند آبلیمو؛سركه همراه باغذا.
جلوگیری ازورودمگس به خانه هاوازبین بردن سوسك وحشرات دیگر.
مایه كوبی:واكسن ضدوبااول دراسپانیا بتوسط فران انجام شدچون این واكسن ازژرم های زنده تهیه شده وواكنش وحوادث شدید وحتی مرگ آورداشت.واكسن كشته امروزی 56سال است مصرف میشودولی بایداقراركردكه هنوز بطوركامل دراثرات دقیق واكسن ضدوبا نمیتوان قضاوت كرد.
دركودكان كمتراز6ماه تلقیح واكسن وباموردی نداشته وزیان آور است .دركودكان 1-7ساله مقدارواكسن بكاررفته یك چهارم سانتیمترمكعب است.دركودكان 7-14ساله مقدارآن یك دوم سانتیمترمكعب است وافرادبالاتراز14ساله یك سانتیمتر مكعب دردونوبت بفاصله 7روزاست.واكسیناسیون دربیماران قلبی؛كلیوی؛وزنان حامله جایزنیست.بهترین محل تلقیح واكسن بداخل بالای استخوان كتف قسمت داخلی شانه یاناحیه دالی شكل بازو وكفل میباشد.
سرم ضدوبا:اثردرمانی وپیشگیری سرم ضدوبابخوبی بررسی شده است وبنظر كاردانان ژاپنی این فایده چندانی ازنظردرمانی وپیشگیری ندارد.
درموقع بروزهمه گیری اقدامات زیرازنظر جلوگیری ابتلاءافرادسالم ضروری است.
تهیه واكسن مرغوب بمقداركافی.
تهیه آب تمیز برای آشامیدن ومصرف ورعایت بهداشت فردی.
نصب تورهای فلزی درمحل ورود اطاقها وپنجره ها برای جلوگیری ازورود مگس وازبین بردن حشرات دیگر بوسیه حشره كشها.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات