عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

برای امراضی كه باعث دردوخشكی میشوندطبقه بندی رضایتبخشی وجودنداردوعلت این امركمی اطلاعات درمورد عوامل اتیولوژیك مسئول آنها وتغییرات  آسیب شناسی ناشی از این علل میباشد.اصطلاح "فیبروزیت"رااولین بارسرویلیام گاورس در سال 1904برای بیان تغییرات آماسی فرضی درساختمانهای فیبری عضلات كمری؛درطی حمله لومباگووضع كرد.درسال 1920خصوصیات نسج شناسی رادریبوپسی قسمتهای مختلفه مبتلا شرح دادوبراین اساس "فیبرروزیت"راآماس مزمن نسج سفیدآپونوروزها؛غلافهای عضلانی؛اعصاب؛لیگمانها؛تاندونها؛پریوست ونسج تحت جلدی دانست.این پدیده دركلیه نقاط بدن ممكنست بروزكندوباعث دردوخشكی اندام وسایرعلائم گردد.این بیماری رامعلول عفونتهای عمومی قبلی یا آماسها وصدمات موضعی میدانست.عده ای ازمحققین باتجربه نتوانسته اند علائم نسج شناسی راكه اوشرح داده است تائیدكنند.برعكس علائم آماس نسج همبندی همیشه درامراض كلاژن یا بیماریهای نسج همبند مثلا تب روماتیسمی؛آرتریت روماتوئید واسپوندیلیت آنكلیوزانت وجوددارد.
درحال حاضر بهتراست اصطلاح فیبروزیت راكنارگذاشت؛زیراازآن مفهوم یك پدیده آماسی استنباط میشودوبجای آن از اصطلاح ساده تری نظیرروماتیسم غیرمفصلی استفاده كرد.بطوركلی؛امراض ویا حالاتی كه باعث دردوخشكی میشوندولی تغییرات قابل كشفی درمفاصل ایجاد نمیكنندتحت این عنوان نام گذاری شده اند.امروزه برخی از مولفین معتقدندكه بسیاری از كیفیات دردناك این گروه درواقع معلول تغیرات اولیه مفاصل یاساختمانهای مجاور آنها میباشندولی باآزمایش پرتوشناسی نمیتوان این تغییرات راكشف كرد.این نظریه درمورد دردهای ستون مهره ای كه سابقاتصورمیشد فیبروزیت باشد(لومباگو-سیاتیك-فیبروزیت سرویكال-نوریت براكیال وغیره)كاملا تائید شده است.امروزه بیشترمعتقدندكه اغلب این شكایات معلول ضایعات صفحات بین مهره ای یا مفاصل ستون مهره ای خلفی میباشد.
باوجود این دربسیاری ازبیماران نمیتوان علامت ابژكتیوی ازبیماری كشف نمودوبعلاوه درآزمایش پرتوشناسی تغییری درمفاصل ونسوج مجاور آن مشاهده نمیگردد.به این دلائل عوامل اتیولوژیك زیرابرای این بیماری درنظرمیگیرند.
اتیولوژی:گرچه اتیولوژی روماتیسم غیرمفصلی هنوزمعلوم نیست ولی تجربه نشان داده است كه بعضی عوامل درتولید ان اهمیت خاص دارند.درهرمورد ممكنست بیش از یك عامل دخالت داشته باشد.ازاینروتا تمام علل رابرطرف نكنند درمان فقط اثرموقتی خواهدداشت وبعدازشروع كارمناسب یا بازگشت به محیط نامساعد بیماری دوباره عودخواهد كرد.
سرما:سرما ورطوبت ازعواملی هستند كه اغلب باعث تسریع بروزحمله حادخاصه نزد افراد مستعد میگردند.این امر بخصوص دركسانیكه بعد ازفعالیت بدنی یخ میكنند ویادرمعرض بادقرارمیگیرندودرجه حرارت پوست بدنشان موضعا تقلیل می یابد صادق است.
خستگی بدن:عضلات خسته خیلی مستعد به این بیماری هستند.خستگی مزمن دراثربكاركشیدن ممتدیك گروه عضلانی خاص؛بیش از خستگی عمومی متعاقب فعالیت بدنی شدید اهمیت دارد.این امرمحتملا میتواندشیوع بروزروماتیسم غیرمفصلی رادربعضی ازمشاغل كه مستلزم تكراربعضی حركات خاص است توجیح كند.
ضربه:اثرات روماتیسم وخستگی رانمیتوان بنحومشخصی ازهم تفكیك كرد.عضلات خسته مستعد به پذیرش آسیب وصدمه هستندوبكاركشیدن عضلات خسته ممكنست به پارگی الیاف عضلانی گردد.روماتیسم غیرمفصلی محققا علت شایع ناتوانی دركارگران صنایع سنگین است. 
وضعیت یا موقعیت بدن:بدی وضع قرارگرفتن بدن با اختلال تعادل عضلانی همراهست.این امرمنجربه خستگی مزمن موضعی اغلب بادردهمراه هست كه اكثرافیبروزیت تشخیص داده میشود.درمان موضعی در این موارد فقط درصورت بدی وضع نامناسب بدن درافراد چاق ولاغرهردو دیده میشود.
عفونت:دردوحساسیت عضلانی ازخصوصیات عمده مرحله حاد بسیاری ازعفونتهای عمومی است.گفته اندكه مناطق حساس عضلانی ممكنست بعدازرفع این عفونتهای باقیمانده وباعث بروزحملات بعدی فیبروزیت گردند.همه گیری خشكی گردن دربین كارگران كارخانجات بعضی مراكز گزارش شده است .اینوع میال‍ژی اپیدمیك محتملا منشاءویروسی دارد.
امروزه كمترازسابق عفونت كانونی وموضعی رامسئول روماتیسم غیرمفصلی میدانند بهرحال این امكان رابایددربیمارانیكه بدرمان كافی جواب نمیدهند ویا حملات آنها مكرر باعفونتهای حادارتباطدارددرنظرداشت.
اختلالات متابولیك:دربرخی ازموارد روماتیسم غیرمفصلی؛ظاهرا یك مبنای نقرسی درتولید بیماری دخالت داردومحاسبه اسیداوریك خون همیشه ارقامی بیش از حدطبیعی نشان میدهد.این مواردمعمولا مزمن هستند.ارتباط مشخصی بین حملات بیماری وافراط دربرخی ازاغذیه یانوشابه هاممكنست كلید تشخیص باشد.
دراكثرموارد روماتیسم غیرمفصلی اختلال عمل غدددرون ریزوجودنداردولی دربرخی مواردهیپوپیتوئیتاریسم ؛مناطق دردناكی درنسوج تحت جلدی دیده میشود. تجویز روتین هورمونهای غددداخلی نادراست.
دراینجابایدچندكلمه درباره برخی ازبیماریهائی كه اغلب بحساب فیبروزیت گذاشته میشوندصحیت كنیم؛چه این تشخیص ممكنست باعث تطویل قابل ملاحظه ناراحتی بیمارگردد.
پسیكونوروز(psychonoeurosis) ناراحتی بسیاری ازبیمارانی كه ازدردوخشكی عضلات شاكی هستند؛مبنای عضوی ندارندواین نماینده كشش هیجانی یاناراحتی روانی آنهاست.درمان فیزیكی دراین موارد مطلقا ممنوع است.زیرااینعمل باعث میشودكه بیمارتصوركند علل فیزیكی مسئول علائم بیماری میباشدوازاینرودرمان بوسیله پسیكوتراپی خیلی مشكل میشود.
انتشاردرد:ثابت شده است كه ضایعات ساختمانهای عمقی بدن ممكنست باعث بروز دردواسپاسم درعضلات مربوطه(ازنظرتشریحی)وعضلات دورازمحل ضایعه؛كه ازهمان قطعه نخاع عصب میگیرندگردد.این علائم ممكنست ضایعه راازنظرمخفی دارندوبه غلط باعث تشخیص روماتیسم غیرمفصلی شوند.دراین موارددرمان موضعی عضلات دردناك باعث بهبودغیرمنتظره میشود.
خلاصه:ازآنچه كه دربالا شرح دادم نتیجه میشود كه اصطلاح روماتیسم غیرمفصلی ازنظربالینی باعلت معلوم یانامعلوم است كه باعث دردخشكی ومحدودیت حركات میگردد.
نظربه تنوع علل این علائم بایدازبیمارسئوالات دقیق كردوآزمایش بالینی كامل ازاوبعمل آورد.با رعایت اصول فوق؛دراكثرمواردعلل قابل اصلاحی كشف میشود.علاوه براین باآزمایشهای مزبورمواردیكه منشاء عملی دارند كشف میگرددوبه غلط تشخیص فیبروزیت داده نمیشود.درصورت اخیر فیزیوتراپی هم برای بیماروهم ازنظر طبیب مضراست.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic