عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

املاح معدنی ترکیبی از شبه فلزات مانند،کلر،کربن،ئیدرژن،گوگرد؛ازت،فسفر،فلور،برم،ارسنیک وفلزات مختلف مثل سیدیم-پتاسیم،منیزیم،آهن؛روی،مس،نیکل؛کوبالت،منگنز،آلمینیوم،سرب وغیره میباشد.
این املاح دربدن انسان قابل هضم وجذب میباشند وقسمت اعظم رشدونموبدن وفعل وانفعالهای شیمیائی وفیزیولوژیکی بوجودآنها بستگی دارد،لذا وجوداین مواد برای سلامت درنزدبچه ها وبزرگسالان ازهرنظر ضروری است.چون اندامهای بدن انسان قادربساختن این اجسام نیستند مایحتاج بدن نسبت باین مواد ازراه خوراکی تامین می گردد.
عطاری بهار
بنابراین اگررژیم غذائی ازاین حیث فقیرباشد گرفتاریهای زیادی رادربدن بوجودمیاورد.روی این اصل اگر مدتی طولانی غذاهای فاقد این موادبه بدن برسد کمبودآنها موجب اختلاف وسرچشمه امراض مهمی خواهد بود.
چه دیده شده است نزدکسانیکه مدتا ازغذاهای تازه بخصوص سبزیجات ومیوه جات محروم بوده اند ؛این قبیل ناراحتی ها بیشتر دیده شده است وتاریخچه آشنائی بشر به اثرات حیاتی این مواد مبنی برهمین مشاهدات است.
 کلورین:کلورین بمنزله سپور بدن است؛زیرا کلورین مواد زائد راازبدن خارج کرده ازپیوره وچاقی زیاد جلوگیری نموده مانع مسمومیت خودبخودی خون گشته وانواع موادزائد وسموم راازانساج بیرون میریزد.ازاینرو برای اشخاص چاق فوق العاده لازم است.کلورین نگهبان بدن است؛برای پاکیزگی داخلی تن هیچ چیزلازمترازکلورین نیست. 
کلورین درآن واحد هم خراب میکند وهم آباد.
مثلا کلورین فعالیتهای پتاسیم راخنثی میکند،ولی درعین حال بکمک کلسیم به آبادی میپردازد.ولی بیشترآبادمیکند تا خراب،ازاینرو برای بدن فوق العاده لازمست واگردرست مصرف بشود فواید بسیاری ازآن عاید تن میگردد.غذاهائیکه کلورین دارندعبارتنداز:نارگیل؛آب چغندر؛خیار؛هویج؛پنیر؛گردو؛شیربز؛کاهو؛مارچوبه.
فسفروفسفاتها:یکی دیگر ازعناصر مفید وضروری برای بدن انسان فسفراست.این شبه فلزدرخاک بصورت فسفات وجودداردوبا غذا به بدن انسان میرسد.فسفردرترکیب،پیازمغزومغزحرام؛مغزاستخوان ومایعات بدن نقش حساسی دارد.درکارهای فکری مقداری فسفرمصرف میشودوعمل آن نظیر کلسیم بوده وتنظیم آن به عهده کبد میباشدکه آنرابه کمک ویتامین Dانجام میدهد.پس برای استفاده ازوجود فسفربایستی همانطوریکه درمورد کلسیم تذکرداده ایم ازاشعه قرمزوماوراء قرمز آفتاب استفاده نمائیم .
فسفر باادرار دفع میشود.فقدان ویتامین D فسفر ادراررازیاد میکندوباید شخص ازاشعه آفتاب استفاده کند.فسفاتهای زیاد رنگ ادراررازیاد میکندوباید شخص ازاشعه آفتاب استفاده کند.فسفاتهای زیاد رنگ ادرارراکدرمینماید وپس ازمدتی درته ظرف ادرارجمع میشود.فسفر همان شبه فلزی است که درتاریکی میدرخشدوصفحات شب نماراازآن درست میکنند.
فسفرقابل احتراق است؛درمستراح منازل بایدهواکش باشد،انفجاری که گاهگاهی دربعضی ازمستراح های عمومی دیده میشودمحرک آن فسفرادراراست.
فسفر ماده ایست که برای مغزوانرژی عضلات فوق العاده لازم است وضد بیماری عصبی است.
پروفسور"یوشار"میگوید:بدون فسفر هیچ سلولی نمیتواند رشد ونمو کرده افزایش یابد.
درنخود،لوبیا،کنگر،ریواس،کلم،کرفس،کاهو،شنگ،توت،شلغم،سیر
،پیاز،سیب،جو،ذرت،چغندر
،اسفناج،باقلا،موز،خرما،بلوط،بادام ونیز درگندم بااینکه کلسیم وجودنداردفسفر دیده میشود.
درتجزیه ادرارکسانیکه به کارهای فکری اشتغال دارند فسفات زیاددیده میشود.خوردن مواد فسفری رابه اینگونه افراد توصیه مینمایم.
فسفردرتولید مثل وجنسیت آن نقش بزرگی ایفا میکند.موشها که زیاد تولید مثل میکنند بعلت فسفر زیاد است وبعید نیست که آنهافسفر رامستقیما ازخاک اخذ مینمایند.
گربه ها که موش را شکار مینمایند زیاد تولید مثل میکنند.پستانداران فسفر بدنشان کم است وکمترتولید مثل مینمایندولی ماهیها که فسفر زیاد دارند نسلشان زیاد است.سلولهای سرطانی زیاد فسفر دارند.بهمین جهت تولید وازدیاد نسلشان زیاد است.
ید:یدبرای کارغده ها وترشحات داخلی مخصوصا ترشح غده تیروئید لازم است.ید یکی ازشبه فلزات مفیدی است که وجود آن برای حیات بشر لازم است ویکی ازترکیبات لازم هورمونهای مترشحه از تیروئید است.
آلمینیوم:آلمینیوم هم مانند سدیم وپتاسیم وکلسیم درخاک زیاداست.خاکهای رس ونسوز بیشتر ازاین فلزدارند.این فلز در نسوج نباتی وحیوانی وجوددارد.البته هنوزفایده واثر آن بدرستی کشف نشده است ولی بدون تردید نقش حساسی دارد.
منیزیم:منیزیم درمیوه هازیاد است ووجود آن حرکات معده وروده ها رابه فعالیت می اندازد وعمل هضم راآسان میکند.کارسلسله اعصاب رامرتب میکندوقوه وقدرت رازیادمیکند.مقاومت بدن رادرمقابل امراض عفونی وسرطان زیاد مینماید وجمع شدن کلسیم رادراستخوان تسهیل میکند.منیزیم مقاومت گیاه رادربرابرمیکروبها زیاد میکندوازاینرو گیاهان ایران مقاومتشان دربرابر میکروب بیشتر ازگیاهان اروپا میباشد. 
پتاسیم:یکی دیگر از فلزات وعناصر مفید درساختمان بدن انسان بکاررفته است پتاسیم میباشد که برای قلب مقوی است.اگر قلب حیوان زنده ای را درآورند ودرمحلولی مشابه سرم خون بیندازند.مدتی کارخواهد کردولی اگر پتاسیم این محلول را بگیرندفورا ازکارخواهد افتاد،ازاین آزمایش اهمیت پتاسیم درقلب ثابت شده،کمبود پتاسیم در انسان تولید عوارض قلبی وفلج اعصاب مینماید.درکودکان تولید فلج مخصوصی مینماید که درایران زیاد است.
پتاسیم ادراررازیاد وعمل امعاءراتقویت کرده مزاج راقلیائی میسازد.پتاسیم دربرنج؛گل گاوزبان؛ازگیل؛انگور؛به؛شربت به لیمو؛توت فرنگی؛سیب؛سیب زمینی؛پرتقال؛لیمو؛موز؛نارنج؛اسفناج؛کاسنی؛والک وزرشک یافت میشود وبایدازآنها برای تقویت قلب واعصاب استفاده کرد.
درلبنیات نیز پتاسیم دیده میشودوازاین جهت خوردن ماست ودوغ شیرین مفیداست.
آهک:آهک به استخوانهای بدن ما غذا میدهدوبرای بیماریهائی مثل :سل؛انواع دمل وکورک؛سرطان؛ورم غده ها وعفونت غده ها لازم است ورژیمی که سرشار ازمیوه ها باشد آهک وکلسیم مورد احتیاج بدن مارافراهم می آورد.
آهن:آهن یکی از فلزات لازم وضروری بدن انسان است.برای نشان دادن درجه اهمیت این فلز کافیست بگوئیم رنگ قرمز خون وگوشت مدیون وجود این فلز میباشد.کمبوداین فلز دربدن سبب کمخونی؛رنگ پریدگی؛وضعف مفرط می گردد.
توت فرنگی؛اسفناج؛سیب؛گلابی؛انگورسیاه؛انگورباقوتی؛گندم؛برگ چغندر؛لوبیا؛عدس؛کلم قمری؛هویج؛انجیر؛بادام؛موز؛بلوط وانارمقدارکافی آهن دارند وخوردن همه آنها ضروری است.
سیلیس:سیلیس نیزعامل ساختمانی دندانها واستحکام استخوانهاست.واین ماده دراثر الک کردن ازبین میرود.فقدان سیلیس یکی از علل ایجاد مرض قند میباشد.سیلیس جریان خون را به فعالیت وا میداردوراشتیسم وتصلب شرائین را معالجه میکند واستخوانها ورگها را محکم میکند.
مس:مس نیز یکی دیگر ازفلزاتی است که وجودان درساختمان بدن ضروری است.این فلزبمقدار کم درخاک موجوداست ودرعلفها وسبزیجات وارد میشودوازراه خوراکیها به انسان میرسد.پس گوشت انسان وحیوان دارای کمی مس است.چون بچه مقداری از مس بدن مادررامیگیرد.معمولا زنان آبستن مبتلا به فقر مس میشوند.
خارشی که درماههای آخرحاملگی عارض زنان میشودبعلت کمی مس است.مس درسبزیجات وگوشت موجوداست وباخوردن آنها رفع کمبود ی مس میشود.
مغزگردو دارای مقداری مس است وبایستی به بانوان باردارخوردن آن راتوصیه کرد که مقداری ازانرابا صبحانه وغذا میل کنند.
خوردن فسنجان وکله جوش که با گردو درست میشوددارای مقداری مس است وچنانچه رنگ این خوراکیها رابامواد آهن دار مانند رب گوجه فرنگی سیاه نمایندازمقدارمس آنها کاسته میشود.
خوردن این خوراکیها برای درمان عوارض آبستنی مخصوصا خارش وترشحات سفید مفید است.
مس مقاومت بدن رادرمقابل امراض عفونی مخصوصا سیاه زخم زیاد میکند.رویهمرفته برای بدن انسان بمقدار کم لازم است.مغزگردو وسبزیجات مخصوصا کاهو از این فلز زیاد دارند وخوردن آنها برای عموم مخصوصازنان باردارمفید ؛بلکه لازم وواجب است.
الکلیسم:الکلیسم یکی از موثرترین طرق برای انتحارتدریجی است.الکلیسم علاوه بر مسمومیت خون ضایعاتی درکبد،طحال،کلیه ومغزایجاد میکند که برطرف شدنی نیست.
علاوه بر ناراحتیهای روانی؛گوشت خواری؛قهوه نوشی؛عشرت طلبی واستعمال دخانیات ازعوارض موثری است که آدمی رابسوی الکلیسم میکشاند.الکلیسم اخلاق را فاسد،بنیه را ضعیف وعقل رازایل میسازد.راست گفته اند:"اگر به شیطان یک انگشت خودراتسلیم کنی؛ازتوتقاضا خواهد کرد تمام وجودت را دراختیارش بگذاری"الکل هم مانند شیطان است اگر کمترین توجهی به آن بکنید؛تمام وجودشما را تسخیر میکند وباتسلط بروجودشما،شما را بخاک سیاه مینشاند.
الکلیست ازهمان آغاز ابتلاء به الکل مبتلا به کسالتهای گوناگون میشود،مثلا هنگام صبح که ازخواب برمیخیزد اوقاتش بی جهت تلخ است وهیچ میل نداردناشتائی کند ویا دنبال کاررود.
بعدا این کسالت روحی وجسمی شدت مییابد والکلیست احساس میکندکه جهازهاضمه اش دیگر مانند سابق کارنمیکند.بتدریج به ضعف حافظه مبتلا میشود وقوای دماغی جسمی اش روبه تحلیل میرود.
قلب مانند سابق کارنمیکند.دوستان تغییر عظیمی دراخلاق رفیق الکلیست خود میبینندوازاوبیزار میشوند.کم کم الکلیست حتی نسبت بخود احساس تنفر میکندوآرزو میکند که ایکاش میتوانست ازوجود خود بگریزد ودرجلد آدم سالم درآید.ولی این اسارت زیاد طول نمیکشد الکل کار خودرا میکند واسیر خودرابه وادی فنا سوق میدهد. 

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات