عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

 ازخوردن غذاانرژی کسب میگردد.اگرغذای کافی میل نکنید انرژی کافی برای فعال بودن راکسب نکرده اید،فراموش نکنید که بدن انسان به یک مقدارثابت انرژی احتیاج داردکه آنراصرف فعالیتهای روزمره میکند.البته به این معنی نیست که شما هرچه خواستید میل کنید،بلکه باید تعادلی درغذای خودایجادکنید.به این مفهوم که بدن هرشخص بمقدارمعینی موادمعدنی وویتامین احتیاج داردکه روزانه بایدکسب گردد.
این مقدار معین تحت شرایطی که انسان دچار خونریزی یا تهوع است افزایش می یابد.بعنوان مثال اگر شما حداقل احتیاج آهن بدنتان را مصرف میکنیدودرشرایطی قرارگرفته ایدکه بدنتان خون راازدست میدهد.درنتیجه دچارکمبود این ماده معدنی مهم که باعث حمل اکسیژن دربدن است خواهید شد.
خانمهای بارداریا خانمهایی که در سالهای اول نگهداری از فرزند خودبه سر میبرند با کمبود این ماده معدنی دربدن خودمواجه میشوند؛بسیاری ازویتامینها،مواد معدنی،وگیاهی (دارویی)باعث فراهم آمدن انرژی دربدن میشوند.بهترین راه برای حفظ وسلامتی این است که یک تعادل غذایی وروزانه ازاین ویتامین ها،موادمعدنی وگیاهی رابرقرارکنید.
تئجه داشته باشیدکه انسانها با یکدیگر متفاوت میباشند.بنابراین بنابه احتیاجات خودیک رژیم غذایی مناسب تهیه کنید.برخی ازمواد مغذی که باید به بدن شما برسند عبارتنداز:ویتامین ب-ویتامین ث-منگنز-سلینیوم-پتاسیم-کلسیم-روی.
پیشنهادها دررفع خستگی(کسب انرژی):
روزانه حداقل 20تا30دقیقه راپس از اتمام کارتان برای استراحت کامل ویا انجام کارهای شخی که مطابق میلتان است کناربگذارید.
هرروزپس از برخاستن ازخواب بمدت 10تا15دقیقه برای کارهای روزانه تان برنامه ریزی کنیدوحتما دربرنامه خودت برای استراحت وقت بگذارید.
هرروز برای صرف صبحانه بایدمطمئن شویدکه حتما کربوهیدرات وپروتئین وچربی میل کنید.توجه داشته باشید که از مصرف کربوهیدراتهای تصفیه شده نظیر "شکر"درحدامکان اجتناب کنید.
بیشتر وقت خودرابه مطالعه بگذرانید.حتما دربرنامه خود پیاده روی داشته باشید.
همیشه ازکارهایی که باید انجام دهید یک لیست تهیه کنید زیراباعث تمرکز شما میشود.
برنامه غذایی مشخصی داشته باشید،بطوریکه سعی کنید ویتامینها ومواد معدنی بطورمنظم وروزانه به بدن شما برسند.
کشیدن سیگارباعث وقفه دررسیدن اکسیژن به بافتهای بدن میشود ودرنتیجه منجربه کسالت دراشخاص می گردد.
هیچگاه سعی نکنید که دررورحجم سنگینی ازکارراانجام دهید.
ازخوابیدن زیاده ازحدخودداری کنید.معمولا 6تا8ساعت برای هرشخص کافی است.
اگرمجبور هستید که یک خواب کوتاه مدت درطول روزداشته باشید سعی کنید هرروز درساغت معینی این خواب کوتاه راداشته باشید.البته درصورت امکان روزانه بمدت 1ساعت درطول روزبخوابید.
جندین دفعه درروز درفرصتهای مناسب نفسهای عمیق وطولانی بکشید.
سعی کنید ناهارسبک میل کنید.اما اگر میدانید که بعداظهر فعالیت زیادی خواهید داشت ناهار سنگین تری میل بفرمائید.
اگرمشغول کارهای تمام وقت هستید حتما سعی کنید تعطیلات متناوب در طی سال داشته باشید.
به این نکته توجه داشته باشید که روزانه میبایست مقدارزیادی آب به بدن شما برسد.روزی حداقل یک بطری آب بنوشید.
یک ماساژخوب ویا حمام آبگرم درایجادحالت استراحت وشل کردن عضلات به شما کمک میکند.
اگر بیشتر ازدولیوان قهوه درصبح بنوشید به جای بیدارشدن برعکس عمل کرده باعث خستگی می گردد.
گدو-فندق وتنقلات دیگر بسیار انرژی هستند.
همیشه سعی کنید درطول روز مثبت بوده ومثبت فکر کنید.هرگاه یک فکر منفی در ذهن شماآمد سعی کنید که بجای آن فورا یک فکر مثبت جایگزین کنید.بدین ترتیب که تصویر یک عمل مثبت که برای شما بسیار لذت بخش است رادرذهن گنجانده وآن تصویر لذت بخش رادرذهن خودبزرگ  وبزرگتر کنید تا اینکه آن مسائل منفی کاملا ازیادتان برود.
سعی کنید که رای خودانگیزه ای پیداکرده وبا این انگیزه باعث تحریک ذهنی خود گردید.
همیشه پس ازپایان یک روز به کارهای خوب ونتایج خوبی که دست یافته اید فکرکنیدونه به مسائل ناراحت کننده.
چندین غذای سبک درطول روز ودربین غذای اصلی میل کنید.
ازخوردن غذاهای سنگین وبمقدار زیاد بپرهیزیدوجای مصرف شکر ازکربوهیداراتهای تصفیه نشده استفاده کنید.
خوردن غذاهای چربی داردررژیم خودراکاهش دهید.
مقدارزیادی میوه وسبزیجات میل کنید.
یک رژیم متعادل داشته باشید.
اهمیت وجودآهن دررژیم خودرافراموش نکنید.
حتما دررژیم خودمنیزیم وپتاسیم داشته باشید؛چراکه بسیارمفیدند.
ازگوشت های تمیز شده وکم چربی استفاده کنید.
کلسیم ازجذب آهن دربدن چلوگیری میکند.پس کلسیم وآهن راباهم مصرف نکنید وبجای آن غذاهاومیوه هایی که دارای ویتامین ث هستند راباآهن استفاده کنید وملسیم ارجداگانه مصرف نمائید.
پیشنهاددررفع خستگی(خواب راحت):
مدت زمانی که برای هرشخص لازم است تا ازخواب کافی بهره مند شود برحسب احتیاجات بدنی وشرایط فیزیکی باافراددیگر متفاوت است.مثلا بعضی افراد به 10ساعت خواب راحت احتیاج دارند.درحالیکه برای بعضی دیگر فقط 6 ساعت خواب کافی است.
عطاری بهار
خواب یک عادت اجباری است؛همانطور که شما به غذای مرتب وکافی الزاما احتیاج دارید به خواب کافی نیز نیازمندید.فقط سعی کنید که برای خوابیدن همیشه یک زمان مشخص راتعیین کنید.
اشخاصی که مبتلا به کم خوابی هستند شایدبابرنامه ریزی کمی بهبود یابند.ابتدا بایستی با شبی 5تا6 ساعت خواب برنامه خودراشروع کنید سپس هرشب زمان خواب خودرا تا 15دقیقه به جلو بکشید.
معمولا اشخاص مبتلا به بیخوابی در طول شب ممکن است چندین بارازخواب پریده وبیدارشوند؛پس به همین برنامه زمانی ادامه دهید تازمانی که دیگر درطول شب ازخواب بیدارنشوید.سپس زمان رفتن به تختخواب را15دقیقه افزایش دهید.بنابراین تاکنون 30دقیقه بمدت خوابتان افزوده شده است.بهمین ترتیب ادامه دهید تا به مدت خواب ایده ال خوددست یابید.
اگرشما قادرنیستید 15دقیقه پس ازرفتن به تختخواب بخوابید بلند شده وهرموقع احساس خواب آلودگی کردید به تختخواب برگردید.امایادتان باشد که همیشه در یک زمان معین ازخواب برخیزید.
هنگامیکه در تختخواب هستید وخودرابرای خوابیدن آماده کرده ایدازنگاه کردن به تلویزیون خودداری کنیدویا کاردیگری که شماراازفکر خوابیدن بازمیدارد اجتناب کنید.
آخرین زمانی که شما میتوانید مواد کافئین دارمصرف کنید ساعت 4 عصر میباشد.بنابراین پس از این زمان ازنوشیدن قهوه خودداری کنید.ازخوردن شکر قبل ازخواب بپرهیزید.ولی میتوانید یک میوه یانان میل کنید.
یکساعت قبل از رفتن به خواب از نوشیدنیها بپرهیزید.چون ممکن است باعث بیدارشدن شما درحین خواب شود.
قبل ازرفتن به خواب وهنگامیکه درتختخواب هستید تنفس خودراآرام وعمیق کرده وتمرین کنید ازراه شکم تنفس کنید.نه ازراه سینه.
پس از تمرین تنفس شروع به فکرهای لذت بخش کنید.سعی کنید فقط راجع به مسائل خوب زندگی فکرکنید.
یک پیاده روی کوتاه دربعداظهر به خواب شما کمک خواهد کرد.
حمام آبگرم 1 ساعت قبل ازخواب کمک خوبی برای به خواب رفتن میکند.
پیشنهاددررفع خستگی(غلبه برفشارهای عصبی):
طرزفکر خودراعوض کنید.به هرمسئله ای مثبت نگاه کنید.
به مسائل مشکلی که درزندگی دارید به چشم امیدواری نگاه کرده ومطمئن باشید که تمامی کارهای مشکل آینده روشنی خواهد داشت.اگر شما سعی وتلاش کنید حتما براین مشکلات غلبه خواهید کرد.
چندین نفس عمیق وآرام بکشید تا اکسیژن کافی به بدنتان برسد.
برای آزاد کردن استرس وشل شدن عضلات برای چندین دقیقه بلند شده وبدن خودرانرمش دهید.
برای شل کردن بدن ویاحالت استراحت ابتدابطور آرام انگشتان پای خودرارها کرده بطوریکه احساس بی حسی کامل دراین ناحیه بوجودآید.سپس همین کارراروی پاها انجام داده وبهمین ترتیب به طرف بالای بدن تمام ماهیچه ها وقسمت های مختلف بدن را به یک حالت بی حسی وخلصه درآورید.
سعی کنید عصبانیت وخشونت راازخودرها کنید.
ازآنها رنج نبریدبلکه رهایش کنید.
همانگونه که بامردم خوب رفتارمیکنید با خودتان نیز چنین باشید.
هرازگاهی به موسیقی آرام گوش کنید. 
عطاری بهار


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic