عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

 عطاری بهار
تعداد استخوانهای آرواره وگیجگاه وقتی معلوم میشودکه نخست درزهای آرواره رابیان کنیم.
پس گوئیم:حدودآرواره فوقانی چنین است:دربالا درزمشترکی بین آرواره و(استخوان)پیشانی وجودداردکه از زیرابرو می گذردوازیک گیجگاه به گیجگاه دیگرمیرسد.درپائین دردوطرف رستنگاه دندانها درزی است که از ناحیه گوش می آید وآرواره واستخوان میخی(استخوان شب پره ای)که درپشت دندان های آسیاست.درآن مشترکندوبعددرطرف دیگرپایان می یابد.منظورم اینست که کمی بطرف داخل جسم گرایش داردوفاصله اش اندک است.وآنگاه درزی ایجادمیشود که درحدفاصل بین این درزودرزدیگری است که آنراذکر می کنیم.درزمورد نظر درزی است که کام دهان رادرطول قطع میکند.این بود حدودآرواره فوقانی.
درزهای داخلی آن ازاین قرارند:یک درزطولی کام دهان را قطع میکند.درزدیگری ازمیان دوابروشروع میشودودربین محل دودندان پیشین خاتمه مییابد.درزسوم بادرزدوم ازکی محل شروع میشودولی ازاوفاصله گرفته,سرازیر میشودوازطرف راست تا وسط رستنگاه رباعی(دندانهای لاترال)ونیش ادامه می یابد.درزچهارم مشابه درزسوم ودرسمت چپ است وبنابراین مرزداخلی آن میان سه درزی است که دروسط ودوطرف هستند محدود میگردد.
درمیان رستنگاه دندانهای نامبرده دواستخوان مثلثی وجودداردکه قاعده آنهادررستنگاه دندانها نیست؛امادرزی متقاطع که به قاعده سوراخهای بینی نزدیک است قبلا راه رابراوسد میکند.سه درزنامبرده از این تقاطع می گذرند وبه محل هائی که ذکرشد میرسند.
درپائین هردواستخوان مثلثی دواستخوان وجودداردکه بین قاعده دومثلث ورستنگاه دندانها محصورهستند ودوتا ازآن درزهای جانبی،یکی ازآن دواستخوان رادواستخوانی که دردوطرف درزوسطی قراردارندازدیگری جدامیکند.درچنین وضع این (دواستخوان)بادرز جداکننده دوزاویه قائمه بوجود می آورند ودررستنگاه(ریشه) دندانهای نیش زاویه حاده ودرسوراخهای بینی زاویه منفجره می سازند.
ازدرزهای آرواره فوقانی درزدیگری ازدرزمشترک بالاتر بطرف چشم پائین می آید،وقتی که به گودی چشم رسیدسه شاخه میشود:شاخه ای اززیردرزی که باپیشانی مشترک است وبالای گودی چشم است عبورکرده؛به ابرو میرسد.شاخه دوم پائین ازآن وبدون اینکه به گودی چشم برسد خودرابه ابرو می رساندوشاخه سوم پس ازآنکه وارد گودی چشم شدتاابروادامه می یابد.هربخشی ازآنها که نسبت به درزی که زیرابروست پائین تراست،ازمحلی که درزیربالاترباآن تماس دارد دورتراست.استخوانی که درزاول آنراجداساخته است وبزرگترواستخوانی که دومی راجداکرده است از استخوان جداشده بوسیله سومی بزرگتراست.
بینی:بینی دارای سه فائده است:
نخست اینکه:بوسیله حفره هائی که درآن وجودداردبه استنشاق کمک میکندوهوای بیشتری رادرخودجای می دهد.هواقبل ازرسیدن به دماغ(مغز)تعدیل میگردد.گرچه تمام هوای استنشاق شده واردشش میشود.معذلک به اندازه معینی که لازم است به مغزمیرسدوبخشی دربرابر اندام بویائی جمع میشودتااین اندام به آن دسترسی بیشتری داشته باشد.پس این سه فائده دریک فائده بود.
دوم اینکه:درتجزیه وادای حروف کمک میکندونمیگذاردزیادی هوا درجائی که حروف راتجزیه میکند بیشترازحدلازم فشاربیاوردواین دوفائده ازفائده دوم بود.آنچه بینی دراندازه گیری مقاطع حروف میکند،همان است که سوراخ عقبی نای انجام می دهدوازراه بندان هوا جلوگیری میکند.
سوم آنکه:بینی مواد زائدی را که ازسردریافت می کندازنظربیننده مستورمیسازدونیزابزاری است برای دفع  موادزائد.
بینی ازدواستخوان مثلثی تشکیل شده است که دربالای زاویه ای باهم میسازندوقاعده آنهادریک زاویه باهم درتماس هستندودرزاویه ازهم جدامیشوند.هریک ازاین دواستخوان بردرزی ازدولبه ای که زیراستخوانهای صورت قراردارند سوارند.درکناره پائین این دواستخوان،دوغضروف نرم وجوددارد.درمیان هردواستخوان ودرطول درزمیانی غضروفی است که بخش بالائی آن از قسمت پائین ترش سخت تراست ورویهمرفته ازدوغضروف کناره ای نیز سخت ترمیباشد.فائده غضروف وسطی آن است که بینی رابه دوسوراخ تقسیم میکندتاهرگاه یکی ازآنهابراثرموادزائد که ازمغزسرازیر میشودگرفته شدراه برای هوا وبوئیدنی ها مسدودنشود.چه تاروح درمغزباقی است؛مغزبه تهویه وشادابی ازهوانیازمنداست.
دروجود دوغضروف کناره ای سه فائده است:
نخست اینکه: درفوائد تمام غضروفهائی که درکناره استخوانها وجوددارندوذکرکردیم مشترک است.
دوم اینکه: وقتی به استنشاق عمیق ودفع موادداخل آن نیازی باشد بتواند فراخ ترگردد واین عمل را تسهیل کند.
سوم اینکه:درموقع دفع ارادی موادزائد ازطریق بینی به لرزش وارتعاش در می آید وبخاررابیرون می راند.
دواستخوان بینی به سبکی بیشترازاستحکام نیازداردوبه این جهت باریک وسبک هستند؛بویژه که بااندامهای آسیب پذیرپیوندی نداردودرمحافظت حس هستند.
آرواره تحتانی ازدواستخوان تشکیل میشودکه بوسیله مفصلی درزیرچانه بطور محکم بهم پیوسته اند.درانتهای هریک ازآنها برجستگی خمیده ای وجودداردکه بایک زائده استخوانی که انتهای آن نزدیک آرواره است ترکیب میشود(مفصل گیجگاهی).
بخش برجسته استخوان آرواره وزائده مجاورآن بوسیله زردپی ها برهم منطبق وباهم پیوسته اند. 
ماهیچه های آرواره ی زیرین:علت اینکه حرکت بعهده آرواره زیرین است وآرواره بالائی درحرکت سهمی ندارد به چند وجه است:
1-هرآنچه سبکتر است،برای جنبش شایسته تر میباشد(آرواره زیرین ازآرواره زبرین سبکتر است).
2-هرآنچه درداخل،عاری ازاندامهای شریف است که درحرکت زیادازگزند مصون نیستند،حرکت دادنش بهتر ومناسبتر است.
3-بفرض آنکه آرواره فوقانی درحالتی بود که بتوان به آسانی آنرابحرکت درآورد،دراینصورت مفصل آن که با سرمشترک است تا این حد محکم ونیرومند نبود که مورد اعتماد باشد.
واما بعد،حرکات آرواره زیرین بیشتر ازسه نوع حرکت نیست وآن سه حرکت عبارتنداز:حرکت گشودن دهان ودهن دره،حرکت برهم نهادن،وحرکت جویدن وخردکردن.
حرکت گشودن عمل آرواره را تسهیل می کند،وآن را پائین می آورد،حرکت برهم نهادن آنرا بلند می کند وحرکت خردکننده آنرا میگرداند ودردوطرف حرکت میدهد.
ازآنجا که حرکت برهم نهادن باید بوسیله ماهیچه ای صورت پذیرد که ازبالا به پائین آمده باشد وبطرف بالا انقباض پیدا کند وازانجا که حرکت دهن گشادن ودهن دره بایستی با ماهیچه ای باشد که ازپائین بطرف بالا جمع شود وازآنجا که حرکت خردکننده(جویدن)باید بوسیله ماهیچه مورب صورت گیرد،برای حرکت اول(برهم نهادن)دوماهیچه وجوددارد که آنها را ماهیچه گیجگاهی وروبه عقب مینامند.
این دوماهیچه درانسان کوچک هستند زیرااندامی را بحرکت درمی آورند که دارای حجم کم میباشد وعلاوه برآن ماهیچه هائی سبک وزن هستند،زیرا حرکاتی که بوسیله انها براندام وارد می آید سبک است .
لیکن درتن سایر حیوانات،این دوماهیچه بزرگتراز ماهیچه های انسان است،زیرا که آرواره زیرین جانوران دیگربزرگترازآرواره زیرین انسان است وحرکت دادن بوسیله این دوماهیچه دراعمالی نظیر گازگرفتن،دریدن،بریدن وخردکردن ازانسان تندتر وسخت تراست.
دوماهیچه گیجگاه نرم هستند،زیرا به منشا شان که همانا مغزمیباشد نزدیکند ومغزجسمی است درنهایت نرمی،بین این دوماهیچه ومغزبجزیک استخوان،ماده واسط دیگری وجودندارد.
چون بیم آن میرفت که اگر آسیب هائی وارد شودودردوآزاری روی دهد،مغزنیزبادوماهیچه مذکوردراین آسیب سهیم گرددودرنتیجه صاحب مغزبه بیماری سرسام ومشابه آن مبتلاءگردد.
آفریدگار توانا ماهیچه ها را درنزدیکی منشاءکه همانا مغز است در دواستخوان جفت پوشاند وآنها را درمحل امنی مستترکرد،بهمان شکل که راس نیزه در پوشش آهنین خودقرارگرفته است.
این کمینگاه ازدواستخوان زوج بوجودآمده است،این ماهیچه ازشکافهای معبرکه ماده پوششی نیزباآنهاست مسافت مناسبی را بطرف زوج همسایه می پیمایند تا بتوانند بتدریج واندک اندک گوهر خودراسخت سازندواز رستنگاه اول خودشان کم کم فاصله بگیرند.
هریک ازاین دوماهیچه وتربزرگی داردکه لبه آرواره زیرین رادربرگرفته است،وقتی وتر جمع میشود آرواره بلند میشود ودو ماهیچه دیگر که ازداخل دهان هریک ازمعبری می گذرد وبه سوی آرواره زیرین سرازیر میشود دربلند کردن آرواره به دوماهیچه گیجگاهی کمک میکند،چه این بارگران را پشتیبان ونیروی تقویتی لازم است.
وتری که ازاین دوماهیچه بوجود می آید ازوسط آنها ونه از کناره های آنهاست تا بیشتر محکم باشند.
ماهیچه هائی که عمل بازکردن دهان وپائین آوردن ارواره راانجام می دهند منشاء تارهای شان زوائدی سوزنی(زائده پستانی) است که درعقب گوش قراردارند.
ازاین رشته ها ماهیچه ای بوجود می آید که بعدا به وتری تبدیل می گردد تا بیشتر استحکام یابد وسپس مجددا شاخه شاخه میشود وآگنه گوشت میگردد وبازماهیچه میشود(ماهیچه دوبطنی)واین ماهیچه را ماهیچه مکررمی نامند.
این اعمال مکرر بدین منظوراست که درضمن گسترش ازدسترس آسیب ها دورباشد،وسرانجام درمحلی که جای پیچش آرواره به سوی زنخ است به آرواره می پیونددووقتی منقبض میشود لپ صورت را به سوی عقب می کشاند وبدیهی است که از این کشیدن بلند میشود.
ازآنجا که سنگینی طبیعی درپائین آمدن موثراست،برای پائین آوردن،دوماهیچه کافی بود ونیاز به کمک وجودنداشته است،ماهیچه هائی که حرکات جویدن را انجام می دهندازدوماهیچه تشکیل میشوند که در هرطرف آرواره،یکی ازآنها قراردارد.
این ماهیچه ها بشکل مثلث هستند،زاویه ای که راس این مثلث است درگونه جاداردوازدوساق ان یکی به طرف آرواره زیرین سرازیر است ودیگری بطرف زوج بالا می رود.
بین این دوساق قاعده مستقیم مثلث بوجود می آید.هریک اززوایای مثلث به جوانب خودنفوذ کرده است تادرحال انقباض،جهات مختلف را دراختیار داشته باشد وحرکاتش یکنواخت نباشد وبتواند بطورمنظم ومتناسب به گرایش های لازم بپردازد وعمل خرد کردن وجویدن را بخوبی انجام دهد.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات