عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار
استخوان بازو: مستدیر آفریده شده است تا کمترآسیب پذیرباشد.راس فوقانی بازوانحناداردوبوسیله مفصل سست ونه چندان محکمی،درحفره استخوان کتف جای گرفته است.بعلت همین سستی مفصل است که بازوبسیارازجادرمیرود.لیکن دراین سست مفصلی دوفائده نهفته است که یکی نیازودیگری ایمنی است.برای حرکت بازوبه اطراف به این سستی نیاز است وفائده آن درایمنی این است که بازوبااینکه به حرکات زیاددرجهات مختلف نیازمنداست،لیکن این حرکات آنقدرپی درپی ودائمی نیست که بیم گسستن زردپی های رابط ویا کندن آن برود.
بازودراکثرحالات آرام است وسایربخشهای دست درحرکت میباشند.بهمین جهت مفصلهای دست ازمفصل بازومحکم ترهستند.مفصل بازوراچهارزردپی درمیان گرفته اند که یکی ازآنها پهن وغشاءمانند است ومفصل رادربرگرفته است.ودودیگر اززائده غرابی پائین می آیند که یکی کناره پهن داردودوربازورا میگیردودومی که سخت وبزرگتراست همراه چهارمین زردپی که آن نیزاززائده نزدیک خودش پائین آمده است دربریدگی که برای هردوی آنها آماده شده است نازل میشوند ووقتی این دوبه بازورسیدند یهن میشوند وآستربازو میگردند وبه ماهیچه هائی می پیوندند که درداخل بازو یهلوی هم قرارگرفته اند.سطح داخلی بازوگودوسطح خارجی آن کوژاست وماهیچه وعصب ورگها درآن قرارمی گیرندتاانسان بخوبی بتواند چیزی رابه بغل گیردودست بخوبی بدست دیگر برسد.انتهای تحتانی بازو دارای دوزائده بهم چسبیده است.یکی ازاین دوزائده که به درون نزدیک تراست(زائده فوق لقمه ای داخلی)ازدیگری درازتروباریکتراست وبا بخش های دیگر مفصل نمیشودوعمل آن حفاظت عصب ورگهاست.زائده ای که به بیرون نزدیک است دارای یک برآمدگی است که بوسیله آن مفصلی رادرآرنج پدیدآورده است،همچنانکه آنراذکر خواهیم کرد.بین دوزائده ذکرشده،شیاری وجوددارد.درهردولبه این شیاردوگودی است که یکی دربالا به سوی جلو ودیگری در پائین بطرف عقب میباشد.گودی بالائی که بطرف داخل است همواروصاف است وهیچ نوعی مانعی درراه آن نیست.گودی دیگر که بزرگتروروبخارج است وبعدازگودی اولی است،نه صاف است ونه دارای گودی مستدیر،لیکن مانند دیواره قائمی است که وقتی زائده ساعد بطرف خارج حرکت میکند وبه آن میرسد متوقف میگردد.یزودی نیازمندی به این زائده خارجی رابیان خواهم کرد.بقراط این دو گودی را "دوچشم" نام نهاده است.
تشریح ساعد:ساعددرطول خودازدواستخوان بهم چسبیده بنام استخوانهای زند ترکیب شده است.استخوان بالائی که درادامه انگشت شست می آید،باریکتراست وزندزبرین نامیده میشود.

عطاری بهار
استخوان پائین ستبرتراززندزبرین است وستبری آن از این است که بتواند چیزی راحمل کندوآنرازندزیرین می نامند.عمل زندزیرین آن است که ساعدراپیچش وگسترش دهدوزندزیرین بازوبسته شدن ساعدراتامین میکند.هردواستخوان زنددارای بخش میانی باریک هستند،زیراماهیچه های متراکم وستبراین بخش راازگرانباری ستبری بی نیازگردانیده اند.لیکن متراکم بودن دوراس آنها برای آن است که مفصلها که بدون گوشت وماهیچه هستند درهنگام حرکت از بهم سائیدگی واصطحکاک درامان باشند.برای این حفاظت بایدزردپی های زیادی برآنان جای گیرد.زندزبرین انحناداردومثل این است که ازطرف داخل بسمت خارج پیچیدگی پیداکرده است واین بدان منظوراست که پیچیدن ساعدراتسهیل کند.زندزیرین مستقیم وبدون انحناست واین حالت برای بازوبسته شدن مساعدتراست.
تشریح مفصل آرنج:ازمجموعه مفصل زبرین وزندزیرین بابازو،مفصل آرنج بوجودآمده است.
عطاری بهار
درانتهای زندزبرین یک فرورفتگی وجودداردکه بخش برجسته انتهای خارجی بازودرآن جای می گیردوباآن مفصل میشود.باچرخش برآمدگی بازودرفرورفتگی زند زبرین عمل بازشدن وپیچش انجام میگیرد.
لیکن زندزیرین دارای دوزائده(آرنجی منقاری)است.ودربین این دوزائده کی بریدگی به شکل حرف c وجوددارد.این بریدگی سطح محدبی بوجودآورده است تادربریدگی واقع درطرف بازوکه دارای گودی دایره ای (قرقره استخوان بازو)است جای گیرد.باقرارگرفتن بریدگی بین دوزائده زندزبرین دربریدگی طرف بازو،مفصل آرنج شکل می گیرد.هرگاه بخش بریده دیگربطرف عقب وپائین حرکت کند دست گسترده میشود وهرگاه بریدگی دیواره ازآن گودی که برآمدگی رادرخودجای داده است جلوگیری کند مانع حرکت میشودوازگسترده شدن بیشتردست جلوگیری میکند ودراین حالت بازووساعد راست می ایستند.هرگاه یکی از بریدگیها نسبت به دیگری بطرف جلو وبالاحرکت کند.حالت تاشدن برای ساعد پیش می آیدوساعد ازطرف داخل بدن وازطرف جلوبابازوتماس می یابد.دوسردواستخوان زندزبرین وزیرین درپائین بهم میرسندویکی میشوند وگودی فراخی تشکیل میدهند که قسمت بیشترآن درزندزیرین ایجاد میشود.بقیه این سطح مشترک کوژوصاف است تا ازدسترس آسیب درامان باشد،درعقب گودی زندزبرین زائده طولی(زائده نیزه ای)وجوددارد.
تشریح مچ:مچ ازمجموع چند استخوان تشکیل شده است تااگرآسیبی به آن واردآیدهمه آنرادربر نگیرد.
عطاری بهار

مچ دارای هفت استخوان است واستخوان دیگری نیز به آن افزوده میشود.هفت استخوان مچ دردوردیف قراردارند.ردیفی که بلافاصله بعدازساعد قرارمیگیردبایسته بودکه باریکترازردیف دیگرباشد.باین جهت این ردیف دارای سه استخوان وردیف دوم متشکل ازچهاراستخوان است،چه استخوانهای ردیف دوم بااستخوان های کف دست وانگشتان مجاورت داردوبایستی پهنای بیشترداشته باشد.راس سه استخوان ردیف اول که بطرف ساعداست باریکترومجتمع تروپیوسته تراست ورئوس دیگرآنها پائین تروکم پیوسته ترمیباشد.استخوان هشتم برای قوام بخشیدن به دوردیف مچ نیست،بلکه برای حفاظت پی هائی است که ازکف دست می آیند.این سه ردیف یعنی ردیف سه استخوانی وردیف چهاراستخوانی واستخوان هشتم(استخوان نخودی)همه به هم نزدیک میشوند ودرفرورفتگی مربوط به سراستخوانهای زند-همانطورکه ذکرکردیم-قرارمیگیرند وبراثراین گردهم ائی مفصل بازوبسته شدن بوجود می آید.زائده نامبرده درزند زیرین(زائده نیزه ای)درگودی محل بهم رسیدن استخوانهای مچ فرومیرود ومفصل پیچ خوردن وگسترده شدن رابوجود می آورد.
تشریح شانه کف(استخوانهای کف دست):کف دست نیزدارای چنداستخوان است که هرگاه به یکی آسیبی رسید،بقیه درامان باشندودست بتواند انحنائی داشته باشد که اجسام مستدیررادربرگیرد وموادمایع رادرخودنگهدارد.استخوانهای کف دست دارای مفصل های محکم هستند وبهم مرتبط شده اند تاازهم فاصله نگیرندوکف دست توان نگهداشتن جسم راداشته باشد وآنرارهانسازد.اگرپوست کف دست رابکنی،می بینی که این استخوانها چنان بهم پیوسته اندکه فواصل آنهارانمیتوان بوسیله حس دریافت وبااین همه بهم پیوستگی ونزدیکی بازچنان نرمشی درآنها هست که اگرکمی جمع شوند درکف دست گودی بوجود می آورند.استخوانهای کف دست چهارتاهستند وباچهارانگشت پیوستگی دارند.این استخوان هادرمحل مچ بهم نزدیکتر میشوند ازهم فاصله بگیرندوزاویه ای بین آنها بوجود آیدتاپیوند آنها ازانگشتان که باهم فاصله دارند بخوبی انجام پذیرد.گودی وسط کف دست رادانستی از چیست؟.مفصل مشترک بین مچ وکف دست باین ترتیب بوجود آمده است که درانتهای استخوانهای مچ یک گودی وجوددارد.وبرآمدگی هائی از استخوان های کف دست که بوسیله غضروف پوشیده میشوند درآن جای گرفته اند.
عطاری بهار
تشریح انگشتان:انگشتان به گرفتن اشیاء کمک میکنند.این اندامها عاری ازاستخوان آفریده نشدند.چه اگر عاری ازاستخوان بودند مانند بسیاری ازکرمها ونرم تنان آبزی حرکات مختلف ضعیفی انجام میدادند.

عطاری بهار
لیکن برای اینکه حرکات آنهانیرومندترباشدوضعیف ترازحرکات ارتعاشی نباشد استخوانی خلق شده اند.همچنین انگشتان باین جهت ازاستخوان یکپارچه تشکیل نشده اند تا کنش های آنها همانند کنش های اجسام خشک ودرهم کشیده دچاراشکال نگردد.همچنین هرانگشتی از سه استخوان تشکیل شده است نه بیشتر،واین نیزازآن جهت است که اگرتعداد استخوانهای انگشتان ازسه زیادتربود،حرکات آنها بیشترمیشد ودربرگرفتن اجسام می بایست استحکام بیشتری داشته باشد وچون چنین استحکامی درکار نبودمسلما به سستی وناتوانی دچار میشدند واگر تعداداستخوانهای هرانگشت ازسه کمتربودومثلا ازدواستخوان تشکیل میشد،تندی(سختی حرکت)زیاد میشد وجنبش ازحدلازم کاهش می یافت.ازاین روی تعداد آنها سه تاشد نه دوتا،چه نیاز به حرکات متنوع بیشتر از نیاز به استحکام وتندی وبوده است.قاعده استخوانهای انگشت پهن وراس انها باریک است.سطح زیرین هرانگشتی بتدریج از سطح زبرین آن بزرگتر میشود.راس انگشت از تمام جسم آن باریکتر است واین بدین منظوراست که تناسب کامل بین جسم محمول وحامل آن برقرارباشد.استخوانهای انگشتان مستدیزند تا ازپذیرش آسیب بدورباشند.این استخوان ها بدون تجویف وبدون مغز استخوانی هستندتادرحرکت وگرفتن وکشیدن جسم پابرجاترواستوارترباشند.
انگشتان درسطح داخل فرورفته ودرسطح خارج محدب هستندتاعمل گرفتن،مالش دادن ولمس کردن رابطوربهتری انجام دهند.کوژی یک انگشت درکنارکوژی انگشت دیگرنیست تا اگرنیازباشدهمانند استخوان واحدی عمل کنند وچنان بهم بپیوندند که مانند یک استخوان باشند.لیکن دردوکناره انگشتانی مانند شست وانگشت کوچک یعنی درکناره ای که باانگشت دیگر مماس نمیشوند،خمیدگی وجودداردتاهنگام گره کردن مشت سطح محدبی بوجودآورند که ازآسیب درامان باشد.درسطح داخلی انگشتان(کف دست) گوشت وجوددارد تابه آنها استواری بخشد ومانع لغزش جسم گرفته شده گردد.لیکن درسطح خارجی انگشتان گوشت وجودنداردتاسنگینی ایجادنشود وآنها بتوانند درمجموع جنگ افزارموثری باشند.گوشت سرانگشتان ازبقیه جسم آنها بیشتراست تادرموقع بهم رسیدن چنان هموارشوند که مانند اجزاء بهم چسبده عمل کنند.طول بندهای انگشت میانی ازهمه بیشتراست وبعدازآن بندهای انگشت بنصروسپس انگشت شهادت وآخرالامربندهای انگشت کوچک بترتیب ذکرشده کوچکتر میشوند تادرموقع بسته شدن همه برابرباشند وشکافی ایجادنشودوهمچنین این چهارانگشت باوسط کف دست بتوانند درموقع گرفتن اشیاء مستدیر،گودی بوجودآورند.عمل انگشت شست باهریک ازچهارانگشت دیگرهمانند است واگردرجای دیگری غیرازمحل کنونی بودفائده ای نداشت.فرض کنیم که این انگشت دروسط کف دست قرارداشت،دراینصورت امکان کارهائی راکه بوسیله کف انجام میدهیم ازدست میدادیم واگر درپهلوی انتهای کوچک بودهیچیک ازدودست درهنگام بسته شدن وگره شدن برهم گردنمی آمدند.درحالیکه باگرفتن شست گردهم می آیند.
گذشته ازآن اگرشست درعقب بودچه وضعی پیدامی شد؟انگشت شست بااستخوان کف دست پیوستگی نداردتافاصله بین شست وانگشتان دیگرتنگ نشود.اگرچهار انگشت ازسوئی دیگروانگشت شست ازسوئی دیگربرشیئی گردآیند،کف دست میتواند جسم بزرگی رادربرگیرد.ازطرف دیگر برای جسمی که درکف دست قرارمیگیرد،انگشت شست بسان دریچه اطمینانی است وانگشت های کوچک وبنصر برای آن جسم مانند پوششی میشوند وآنراازجانب زیرینش پنهان میسازند.
استخوانهای ریز ومجوف انگشتان همگی بوسیله لبه ها وگودی هائی درهم فرورفته اند.باهمدیگر پیوسته اند ودربین انها ماده لزج ومرطوبی(مایع زلالی)وجوددارد.همه این استخوانها دارای مفصل هستند که بازردپی ها بهم بسته شده.محکم گردیده اند.مفصل ها بوسیله غشاء ها باهم درتماس هستند.محتویات این مفصلها رااستخوانهای بسیارریزی تشکیل میدهد که آنها راسمسمانیه مینامندومفصلها بوسیله همین محتوای خودمحکمترواستوارترشده اند.
تشریح وفائده ناخنها:آفرینش ناخن ها مبتنی بر چهارفائده است.
عطاری بهار
1-ناخنها تکیه گاهی برای رئوس انگشتان هستند تادرموقع گرفتن اشیاء به سستی نگرایند.
2-انگشتان بوسیله ناخنها میتوانند اشیاء کوچک وریزرابرچینند.
3-انگشتان عمل زدودن وستردن وخاراندن رابوسیله ناخنها انجام میدهد.
4-درهنگام لزوم میتوانند جنگ افزاری باشند.
سه فائده اول راجع است به انسان وفائده چهارم مربوط به جانوران میباشد.
ناخن دارای لبه های منحنی است تا کمترآسیب ببیند.ناخن ازاستخوان نرم آفریده شده است تا بخش زیرآن که باناخن درتماس است ازگزند دورباشد وخراش وترک درآن روی ندهد وچون ناخن همواره درمعرض سائیدگی وپوسیدگی است،برای ترمیم خودهمیشه نمو میکند. 

 
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic