عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

مشروبات الکلی یکی از شومترین غذاهای ضد حیاتی هستند،تمام ضررهایی که برای گوشت برشمردیم درنوشابه های الکلی به نحو شدیدتری وجوددارد.
یکی از خواص زیان بخش گوشت قوه تحریک کننده است واین ضرردرتمام غذاهای ضدحیاتی وجوددارد.الکل بیشترازسایرغذاهای ضدحیاتی تحریک میکند واین فکرغلط واشتباه است که عده ای مشروبات الکلی رامقوی یا اشتهاآور می دانند.درست است که الکل قابل سوختن است ولی این سوخت برای انسان نیروی بخش نیست.درمورد گوشت گفتیم که این غذایک ماده سوختنی بدی برای چراغ بدن است.گوشت دربدن به نحوبسیاربدی می سوزد ودودمیکند وقطرات آن باعث سرطان وترشی خون میشود.اما الکل رانمیتوان یک سوخت برای بدن انسان نامید زیراقابل مصرف برای ماشین بدن نیست ونمیتواند وارد کاربراتورهای بدن شود.
ماده ای رامیتوان سوخت بدن نامید که دراثرتجزیه به قندتبدیل شودولی الکل خود یک قند تجزیه شده است ودیگر به هیچوجه نمیتوان آنراتبدیل به قندکرد.قنددربدن ما قابل نظم وترتیب است چنانکه هرمقدارازانرا بخوریم مقدارقندخونمان زیادنمیشود ولی الکل این خاصیت رانداردوهرقدربیشتر بخوریم بیشتر وارد خون میشود.یکی دیگر ازشرایطی که سوخت بایدداراباشد این است که ترمیم مافات کند وضایعات راترمیم نماید واین هنرازسوخت الکل نیست بلکه ایجادحریق میکند وبی بندوبارمیسوزد وذخایربدن راباخودمی سوزاند وتولید ضعف ورخوت می نماید.
الکل قابل تبدیل به قندوچربی نیست وقدرت حیاتی ندارد.یکی دیگرازمضارگوشت کمی موادمعدنی وعوامل حیاتی وموادپلاستیک یعنی سلولزاست.
درشرابهای طبیعی مقدارکمی قند وموادمعدنی ازانگورباقی میماند،ولی مقدارآن باقدرت تخریبی الکل متناسب نیست.اماآنچه میتوانیم بگوییم به هیچوجه درآن موادپلاستیک نیست.نوشابه های الکلی تقطیری ماندد عرق به کلی فاقد مواد معدنی وموادحیاتی هستند.یکی دیگر ازمضارگوشت داشتن سموم است اما الکل خودش سم وسرشارازسمهای دیگراست.اگرکسی معادل شش گرم ضربدروزن بدنش یکجا الکل بخورد خواهد مرد.گوشت دارای مقدارزیادی آب ومقداری موادسفیدای است.الکل بخوبی باآب مخلوط می شودوآب عضلات رامیگیرد وازاینجهت است که مشروب عطش رازیاد می نماید.موادسفیده ای عضلات باالکل منعقد میشود واین اززیانهای بزرگ الکل میباشد.الکل مانند سایر سموم به کبد ودرآنجا مدتی میماند وکبد برای مبارزه باآن مجبوراست جدارخودراسفت وسخت کند.
کبد چنانچه میدانید یکی از اعضای پرارزش ماشین بدن است واعمال حیاتی مهمی انجام میدهد وسخت شدن جدارآن اعمال حیاتی مهمی انجام میدهد وسخت شدن جدارآن اعمال حیاتی رافلج میسازد وایجادبیماری مخصوصی که تشمع کبد نام دارد نموده به مرگ منتهی میشود.
الکل تولید ورم کبد ویرقان مینماید.نخستین مورد حمله الکل زبان ومخاط حلق است.الکل مخاط زبان وحس ذائقه راخراب وترشح بزاق رانامرتب مینماید.بعدبه معده میرسد،مخاط راتحریک میکند،همچنین ترشی معده راکم وپپسین آن راکه عامل هضم غذاست منعقد میسازد وبهمین جهت است که گاهی تولید قی مینماید.
کمترمشروب خوری است که سوءهاضمه نداشته وازمعده خودننالد ومبتلابه درددل نباشد ودلیل ان اینست که الکل مخاط معده را خراب وتولید ورم مخاط می نماید.الکل بلغم رازیاد وایجادعوارضی میکند.
مشروبات الکلی مخصوصا آبجو معده راگشاد مینمایند.ورم معده واسهالهای کهنه وسخت در معتادین زیاددیده میشود.الکل میکربهای مفید معده راکه ایجاد ویتامین B مینماید،میکشد ومحیط رابرای میکربهای سم دارمناسب میسازد.به علت همین سموم است که به دنبال خوردن مشروب سردردشدیدی عارض میشود.
عطاری بهار
بعد مقداری ازالکل ازراه ادرار دفع میشود ودربین راه مخاط کلیه ومجاری ادرار راتحریک کرده تولید عوارضی می نماید که عواقب وخیم دارد.بیماری سلسله بول(احساس آنکه هرآن ادراردارند)وکم کم ادرارکردن نتیجه تحریکات الکلی است.
بقیه الکل به قلب وریه میرود وقلب راکه سلطان بدن است خراب میکند وهنگامیکه میخواهد ازراه تنفسی دفع شود مخاط ریه راتحریک میکنند.چون یکی ازاثرات بدالکل ایجاد کمبودی کلسیم است این تحریک ریه خطربیماری سل رابدنبال دارد.الکل سلسله اعصاب ومغزرابی حس وفلج میسازد وتاثیر آن مانند مواد مخدره است.
مغزوکبد بیش ازسایر اعضاء الکل رادرخود نگاه می دارند وتاثیر سوء مشروبات الکلی درروی این دوعضومهم بیش از سایر قسمتهاست وازهمین جهت است که تعداد مبتلایان به امراض روحی در کشورهایی که زیاد مشروب می خورند بیشترازنقاط دیگراست.
عطاری بهار

درنتیجه تاثیرسوء الکل برروی سلسله اعصاب است که بیماری رعشه پیدامیشود وپاخواب رفته وگزگز مینماید،بدن مورمور میشود وشخص احساس میکند که آب گرم روی بدنش میریزند.یکی دیگر ازعوارض الکل که زاییده اختلالات عصبی میباشد زخمی است که درکف پازیرانگشت کوچک یاشست تولید میشود ومدتی میماند.دراعصاب چشم نیزاختلالاتی ایجادکرده وسبب میشود که شخص رنگها راازهم تشخیص ندهد.خلاصه هیچ عضوی نیست که ازالکل زیان نبیند.مشروب خوارروزبه روزضعیفتر وناتوان ترمیشود وذخایر بدن خودراازدست میدهد.
برخلاف تصوربعضیها که مشروب رابرای تقویت میخورند الکل کسی راچاق نمیکند،زیرا قابل تبدیل به گوشت وموادچربی نیست.
نقرس که عامل آن گوشت است درنتیجه الکل شدیدتر میشود،عوارضی که مشروبات الکلی به نسل میدهد شایان توجه است.زیرادراثر تحریک ومسمومیت که درغددتناسلی ایجاد میشود نطفه راکشته یااورا ضعیف وناتوان میسازد واکثرا علیل المزاج وناقص الخلقه ها محصول نطفه های ضعیف ومسموم میباشند.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات