عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

کسی که مایل است بهداشت غذایی رارعایت کند،نبایستی سبزی زیاد ومیوه جات ونظائر آنرا غذای اصلی خود قراردهد.زیراغذاهای نرم کننده،خون راکم کرده ومیسوزاند وغذاهای سنگین نیزبلغم آوربوده بدن راسنگین میکند.
بهترین غذاها برای تندرستی عبارتنداز:
1-گوشت بویژه ماهی.
2-گندم که خوب پاک وتمیزشده باشد وهیچگونه تخم علف وغیره درآن نباشدتانان خوب دهد ونیزمیوه جات وسبزیجات که منبع ویتامینهای مورد نیازبدن میباشند.
3-شیرینی هائیکه بامزاج هرفرد سازش داشته باشد،یعنی متناسب بامزاج کنونی اوباشد.(بویژه شیرینی های طبیعی-عسل-خرما-کشمش ....).
4-نوشابه های طبیعی که بایدخوشبو،خوش طعم وتازه باشند.
درغذای روزانه نبایستی غذای دیگری غیر ازچهارنوع بالاقرارگیرد،مگربرای رژیم بیماری یادردست نبودن یکی ازآنها.
دربین میوه ها آنهائیکه مشابه غذاهستند عبارتنداز:
انجیر،انگور،مشروط براینکه این میوه ها کاملا رسیده وشیرین بوده وازهرگونه کرم زدگی،ازقارچها وسایرعوامل انگلی درامان باشند ونیزخرما درسرزمین هائیکه به خوردن آن عادت دارند.اینها که گفته شد به نوبت خود خوب ومفید هستند.
غذاها:
غذارانباید بدون اشتها خورد وتا اشتهای حقیقی پیدا نشود تناول ننمائید.درزمستان غذائی بهتراست که گرمی ونیرودهد،برعکس درتابستان غذائی مناسب است که اندکی سردی بخشد ویاگرمی آن اندک باشد.مثلاخوردن کره در زمستان خوب وتابستان سودمند نیست.
گرمی وسردی غذاهرگزنباید خارج ازتوان شخص باشدوبایستی درحد تحمل،هرغذائی را مصرف نمود،برحسب عادت روزانه بایستی غذامصرف شود نه درفراوانی اسراف ونه درکمبود امساک زیراهردو زیان آوراست.
اگرمقداری ازغذای داروئی مصرف شده باشد باید سعی کرد وصبرنمود تا کاملا حل وجذب شود سپس غذای بعدی راصرف نمایند وچیزی که ضدآن باشد مصرف ننمایند.
اگرغذای سنگین وامتلاءآور مصرف شود بایددرتعقیب آن غذای سبک ولطیف مصرف نمود،زیان بخش ترین نوع،غذاهائی است که قبل ازهضم غذای اولی خورده شود.بدین ترتیب بدترین کارها پرکردن شکم وپرخوری است بویژه اگرغذای ناپسند باشد.
دردهائیکه به علت پرخوری وخورد غذاهای غلیظ(چرب سرخ کرده پرحجم)مثل دردهای مفاصل بوجود آمده باشد درهنگام خوردن اینگونه غذاها آن دردها زیادترخواهد شدوپرخوری باعث ابتلاء به بیماریهای تنگ نفس،برونشیت،نقرس،دردهای کبدی وبیماریهای بلغمی(سنگین وسخت شدن بدن) وسودائی خواهد شد.
غطاری بهار
پرخوری غذاهای لطیف بیماریهائی ازقبیل ورم،تبهای نامنظم،ولختی وشلی به بار خواهد آورد.عوارض خوردن غذاهای چرب وسنگین ودرهضم رامیتوان باکم خوری وغذاهای لطیف وساده جبران نمود.هیچگاه نمیتوان عوارض خوردن غذاهای سنگین راباغذاهای سنگین تر جبران نمود.
موضوع تناسب غذائی ورعایت سرد وگرم وضد ونقیض بودن آنهادربیشترکشورهامعمول ومرسوم است.مثلاآشامیدنیهای مختلفی برای غذاهای مختلف درنظرگرفته اند.چنانچه چلوکباب رابادوغ،کله وپاچه راباآب انار،حلیم وروغن راباآب انگور ونیزادویه هائی برای غذاها بدین طریق درنظرگرفته اند که سماق وترشی راباچلوکباب،دارچین راباحلیم وروغن وکدو ونعناع راباپنیر وکاکوتی راباماست وگلاب راباهندوانه مصرف نمایند.
بایستی بعدازخوردن غذاهای سنگین اندکی راه رفت وهیچگاه نباید بعدازغذاهای سنگین بلافاصله خوابید وپس ازخوردن غذاهای سنگین نبایستی عصبانی شد وحرکات شدیدی راانجام داد،هرگز نباید آنقدرغذاخورده شود که جائی درمعده نباشد.باید قبل از سیرشدن وباقی ماندن اشتها دست ازطعام کشید،زیرااین باقیمانده اشتها خودپس از ساعتی ازبین میرود.مسئله خوراک مسئله زنده بودن است وباید به مقداری عادت کردکه لازمه بدن است وهیچگاه نباید ازآن مقدارپارافراترنهاد.
بدترین غذاها آن است که برمعده سنگینی کندوبدترین نوشابه ها آن است که زیاد مصرف شود.کسی که امروز بیش ازحد طبیعی خورده برای جبران آن بایستی فردا خودراگرسنه نگهدارد واگربتواند درآن روز بیشتر کارکند واگرنتوانست اندکی بیشترراه رود وراه رفتن راادامه دهد.یکی ازدانشمندان معتقداست که :من پیاده روی رابعدازنهاردوست میدارم زیرابدن رابرای غذای شام مساعد میسازد".
مقدارغذا:
مقدارغذای روزانه بایستی برمبنای عادت باشد.شخص تندرست باید آنقدربخورد که احساس سنگینی نکند.شکمش نفخ نکند.غذادرگلویش نیاید وحالت تهوع واستفراغ پیدا ننماید وبیخوابی براو غلبه نکند.
هرغذایی که طعمش دیراحساس شود یعنی دیرچش باشد ناپسند وهرغذائی که نبض راتند ونفس راکوتاه نماید،آن غذا ازحداعتدال بیشترمصرف شده است. 
اگرکسی براثرخوردن غذائی مزاجش بیشتربه سردی یابه گرمی گرایدبایددرمصرف آن تامل کند.کسی که غذایش دریک وعده هضم نمیشود بایدبتدریج غذاراتناول کند وازآن بکاهد.غذای سودامزاجان بایستی اندکی خنک وکمترگرم باشد.وغذای صفراوی مزاجان بایستی رطوبتی وخنک کننده باشد کسی که خونش گرم است به غذاهای سرد وکم انرژی وکسی که خونش بلغمی است باید خوراکش اندک وکمی گرم ولطیف باشد،طالبان سلامتی وپیروان بهداشت بایستی نکات زیررارعایت نمایند.
اگرغذای سردودیرهضم مصرف کرده باشند نباید به دنبال آن غذای زودهضم ورقیق مصرف نمایند.زیرااین غذای رقیق دنباله رو،زودترازغذای قبلی هضم شده وغذای دیرهضم باقی میماند.لذافاسد ومتعفن میگردد وهرچه باآن غذابیامیزد.آنهم تباه میگردد،مگردرحالتی که بعداذکرخواهدشد وشایسته نیست که عکس این رژیم برقرارشود(خوردن خوراک غلیظ به دنبال غذای رقیق).
کسانیکه ازغذاهای نامطلوب لذت میبرند خودرافریب میدهندزیرااین غذاها به مرورایام،خلطهای ناپسند وبیمارکننده به وجودمی آورند.
کسیکه دربدنش خلطهای بد وجودداشته باشد رواست که ازغذاهای خوب استفاده کند تا بتدریج خلط غالب ناپدید شود.
کسی که زیاد گوشت مصرف کند باید هرچند وقت مقداری خون بدهد به این نکته باید توچه داشت که بهترین غذای مطلوب آن است که آدمی ازخوزدن آن لذت میبرد،لیکن غذای لذیذ درشرایطی خوب است که اندامهای اصلی همه سالم باشند وگرنه لذت بردن دلیل برخوبی نمیشود وباید دانست تناول غذای بیش از حد طبیعی خودزیان آوراست .وعده های غذا بهترین دستوردرمورد صرف طعام است وبایستی اعتیاد رامراعات کرد که اگرروزی 2 وعده غذاخورده میشود همچنان اکتفا شود زیراکم کردن آن مساوی است بالاغرشدن وزیادی آن برابراست باچاق شدن.
اگرغذای وعده قبلی هضم نشده باشد،وبخواهند غذامیل کنند باعث نفخ،ترش کردن،بدطعمی دهان،تلخی دهان ولینت شکم خواهدشد.
افراد چاق وفربه نبایستی بلافاصله که ازحمام خارج شده اند غذاتناول کنند واینگونه اشخاص چاق وفربه بهتراست روزانه یک وعده غذاراکم نمایند ونبایستی درهنگام صرف غذا آب زیادی بنوشند.
کسانیکه بیماریهای صفراوی دارنداگرمدت زیادی گرسنه بمانند،صفرادرمعده آنها راه یافته غذای بعدی رافاسد خواهد کرد.
افرادی که دارای بدنی مرطوب ومزاج رطوبتی باشند نمیتوانند مانند خشک بدنها تحمل گرسنگی داشته باشند،نوشیدن آب درموقع غذاخوردن وبلافاصله بعدازغذاآب خوردن زیان آوراست زیراآب چون سریع الهضم است غذائی که باآن مصرف شود نیززود هضم شده وگذشتن آن از معده بدون واقع شدن تحت اعمال شیمیائی مخصوص باعث ناراحتیهای گوارشی است .دوساعت بعد ازغذاخوردن آب مفید است.
کسانیکه دارای طبع گرم هستند بعدازخوردن غذای غلیظ دچارکشیدگی معده وافتادگی آن میگردند.
کسیکه معده اش خالی است چنانچه غذای لطیف بخورد معده اش راسلامت نگهداشته است.
باید دانست که مبتلایات به پری معده وامتلاء آن همیشه دچارسستی وخمیازه میباشند،کسیکه پیرشده وسالیان درازی ازعمرش گذشته است بایدبداند که معده اش نیزپرشده است وباید مطابق پیری باآن رفتارکندوالاغذای خورده شده تبدیل به مواد زائد گردیده دربدنش جمع میشود.
کسیکه عادت به خوردن غذای غلیظ دارد(چرب وپرحجم)اگربخواهد یکدفعه به غذای رقیق روآورد صلاح نیست وبایستی به تدریج اینکارراشروع کند وعکس آن نیز صادق است.مصرف غذاهای غلیظ درپیران بیشترباعث جمع شدن مواد اضافی دردستگاههای گوارش وعروق آنها خواهد شد ودردهای مفصلی راتشدید خواهد کرد.
زیانهائی که ازخوردن غذای گرم روی میدهد باخوردن سکنجبین جبران خواهدشد.کسی که ازغذای غلیظ ناراحت شود ومزاجش گرم باشد چاره اش باسکنجبین واگر مزاجش سردباشد باخوردن مقداری فلفل وپودینه آسایش خواهد یافت.غذاهای لطیف برای سلامتی بدن بهتر،لیکن نیرودهندگی آن کمتراست،کسی که مایل است تنی چابک وچالاک داشته باشدباید ازغذاهای غلیظ وپرحجم به اندازه اعتدال استفاده کند.ورزشکاران وکسانیکه دارای کارهای سنگین وخسته کننده هستند میتوانند ازغذاهای غلیظ استفاده کنند.خوابهای درازباعث هضم غذای غلیظ است وخوردن میوه جات در تابستان قبل ازغذاها لازم است لیکن دراثررقیق شدن خون،بدن راآماده پذیرش بیماری می نماید.روش مطلوب این است که افرادی که میوه زیاد مصرف میکنند بایستی پیاده روی بیشتر داشته باشند،زیاده روی درغذاهای ترش پیری رازودتر میرساندباخوردن غذای تند وشوروتندی غذا،معده راآسیب وشوری بیحد چشم راضعیف مینماید.
هضم غذا:
غذای چسبنده دیرترهضم میشود.خیارپوست نکنده از پوست کنده زودتر هضم میگردد،نان سبوس دارزودتر ازمعده میگذرد،کسی که خسته شده وبه غذای لطیف عادت داشته باشداگر غذای غلیظ خوردبرایش ناگواراست،همچنانکه برای شخص خشمگین غذاهای مزدوج ممکن است دیرتر هضم شوند،زیراهریک زمانی رابرای هضم لازم دارند،پس غذای ساده بهتراست،شخصی که غذای مزدوج مصرف میکند بایستی چندگونه غذا راهضم کند،دراینصورت کاردستگاههای او همزمان نخواهد بودواین باعث اختلال است.سلحشوران قدیم ازخوردن چندین غذاباهم امتناع میکردند.مثلاظهرگوشت وشب نان ساده وصبحانه نیزازیک غذااستفاده میکرده اند.
برای مزاج دموی،تمرهندی،آلوچه خشکه وآلو،انار،سوپ جو،سبزیهای خشک،سکنجبین،زرشک وعناب برای مزاج صفراوی،سوپ یامرق ماش،سوپ جو باسبزیهای خشک،آش جو وآبغوره وگشنیز،اسفناج،آب آلو وغیره مفیداست.
برای مزاج بلغمی،سوپ مرغ،نخودآب،شیره تخم کاوشه مطلوب تراست.
برای مزاج سوداوی،سوپ مرغ وسبزی،نخودآب،کاوشه،زرده تخم مرغ،اسفناج،آب گوشت ساده وسوپ گوشت نافع است.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic