عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

سیستم رتیکولوآندوتلیال ولوکوسیتهای خون(گلبوبهای سفید)اعظم مقاومت طبیعی بدن را درمقابل عفونت ومسمومیتها تامین مینمانید،بعضی ازپروتئینهای بدن میتوانند مانع حساسیت یاآلرژی شوندودربدن بطورطبیعی وجوددارند،این مقاومت طبیعی راکه درمقابل سموم وعفونتها وجوددارند ایمنی طبیعی گویند.
عطاری بهار
بعدازتولد به علت وجوداین پروتئینها بعضی ازمیکروبها نمیتوانند به بدن حمله کنند،ماده ای بنام پروپردین ازپلاسما جداکرده اند که تقریبا دوبرابروزن ملکولی گاماگلوبولین میباشد.ازبین بردن این ماده بوسیله اشعه حساسیت بدن رادرمقابل بعضی ازبیماریها زیادمیکند.یعنی مقاومت بدن کم میشود.گرچه پرویردین تنها عاملی است که بعنوان عامل ایجادکننده ایمنی طبیعی شناخته شده است.مع هذا امکان داردکه علاوه برگاماگلوبولین های طبیعی پلاسما،موارد مشابهی وجوداشته باشدکه بتواند این ایمنی راتامین نمایند.پدیده ایمنی طبیعی کم کم درمقابل تهاجم میکروبها دربدن بوجودمی آید وبعدابدن درمقابل همان میکرب مقاومت ازخودنشان میدهد.عامل مهمی که باعث پیداشدن مقاومت بدن میشود،آنتی ژن وماده مخصوصی که برضدآن مهاجم دربدن تشکیل میشود،آنتی کور گویند.واکنشی که بدن درمقابل آنتی ژن وآنتی کوربوجود می آوردواکنش ایمنی گویند.
عطاری بهار

آنتی ژنها:عوامل مهاجمی که بدن رادستخوش بیماریها قرارمیدهند اغلب ترکیب پروتئینی دارند.عموماسموم ترشح شده ازمیکروبها وویروسها ونیزخودمیکروبها وویروسها ازجنس پروتئینها میباشند واصولا پروتئین بکاررفته درآنها دارای وزن مولکولی زیاداست.بایددانست که موادی مانند چربیها وقندها که وزن مولکولی زیاداست،بایددانست که موادی مانند چربیها وقندها که وزن مولکولی زیاددارندتاکنون توانسته اند واکنش ایمنی در بدن بوجودآورند یعنی میتوانند خاصیت آنتی ژن داشته باشند اماباقدرت کمتر.
پروتئینهای خودبدن قادربه ساختن آنتی ژن نیستندامااگرازشخصی به شخص دیگروارد شدند.این خاصیت راپیدامیکنند مثل تزریق خون ناسازگاریا مثلا درپیوند نسجی ازیک فردبه فرددیگرممکن است حساسیت نشان داده شود وپیوند نگیرد،اما در دوقولوها که خونشان یکی است این عمل انجام پذیراست.
آنتی کورها:موادی که برعلیه سم واردشده میکروبها ویامواد واردشده دیگردربدن،بوجود می آیدآنتی کورنامیده میشود.
آنتی کور اغلب ازمولکولهای گاماگلوبولین میباشند وبعضی ازآنها ازنوع آلفا یابتاگلوبولین هستند،اما ازنظر نیرومثل یکدیگرند،واکنش آنتی کوری بدن بیشتر درمقابل همان آنتی ژنی که آنتی کوربوجود آورد،آن آنتی کورضدهمان آنتی ژن رقیب خودمیباشد برای آنتی ژنهای دیگر نمیتواند عرض اندام کند.
آنتی کورمیتواند درهرقسمت ازسیستم بافت رتیکولوآندتلیال(بافت هم بند)بویژه درگره های لنفی مغزاستخوان وحتی دربافت لنفی،دیواره دستگاه گوارشی ومعده وروده هاساخته شود،محلی که آنتی کورساخته میشود بامحلی که آنتی ژن یاعامل بیماری زا واردشده است ارتباط نسبی دارد.مثلا اگرآنتی ژن درپوست واردشد،آنتی کور درگره های لنفی میباشد که آن را(پشک) نامند،این موضوع درامرمعالجه وپاکسازی بدن خیلی موثر است زیرا:هرعضوی که بیمارشده است بایستی داروی ضددردهمان عضورابکاربرند.برای اینکه بیماری درمحل برخورد آنتی ژن به عضوبه وجودمی آید،لذا میتوان گفت که داروها عامل کمک دهنده به سلولهای سازنده آنتی کور میباشند.
عطاری بهار
تعداد آنتی کورهای بوجودآمده به چه چیز بستگی دارد؟بدن یک فردمیتواند درهرآن مقدارزیادی آنتی کوربسازدوبه آنتی ژنهای وارد شده جواب مثبت دهد،این درصورتی است که تعداد آنتی ژنهای واردشده یکسان باشند،امااگریکی ازآنتی ژنها قویترباشدپاسخ آنتی کورها فقط به همان نوع قویتراست.
عطاری بهار
بدن یک فردمیتواند درهرآن مقدارزیادی آنتی کوربسازدوبه آنتی ژنهای واردشده جواب مثیت دهداین درصورتی است که تعداد آنتی ژنهای واردشده یکسان باشند،امااگریکی ازآنتی ژنها قویترباشدپاسخ آنتی کورها فقط به همان نوع قویتراست.
ازاین مسئله بازنتیجه گرفته میشودکه :عوامل بیماری زاآنکه قدرت بیشتری داردخودرانشان میدهد.مثلادرموقع خوردن غذاهای متعدد،یاداروهای متنوع آنکه قدرت اثرش بیشترباشد خودرانشان میدهد،تغییراتی راکه بدن آدمی درمقابل بعضی ازعوامل نشان میدهداصطلاحا آلرژی میشوندنزد افرادیکسان نیست ازاین جهت آثارحاصله برای افراد برابرومثل هم نیست لذا مشاهده میشود که هرکس درمقابل چیزبخصوصی حساس است.
مکانیسم پیدایش حساسیت یا آلرژی راچنین بیان میکنندکه:برخورد آنتی ژن یاحساس کننده اولیه باآنتی کوریاضد سمی که قبلادربدن وجودداشته وبه سلولها چسبیده است،باعث پیدایش آلرژی خواهدشد وهمین برخوردآنتی ژن به آنتی کورباعث ورم وفساد سلولها خواهد شدکه نتیجه آن سلول پاره شده ماده سمی در خون میریزد،این ماده سمی باعث پیدایش عوارضی خواهد شد که برحسب مزاجها وانسانها عکس العمل متفاوتی بوجود می آورد.

عطاری بهار

موادسمی که بوسیله سلولهای آزرده درخلال واکنش آلرژیک بوجود می آید چیست؟مواد متعدد ومختلفی که در دنباله واکنش آلرژیک بوجود می آید ازسلولها خارج شده واین مواد شامل هیستامین ومواد شبیه به هیستامین،استیل کولین،آوتوزین،لیتزوسین،هپارین،لکوتاکسین وحداقل یک آنزیم پروتئولیتیک میباشد.مسلم است که مقداری ازاین مواد به هرنقطه ای ازبدن(بوسیله جریان خون)برسد.ضایعه ای ایجادخواهد کرد.بنابراین ضایعه آلرژیک میتواند درنقاط دیگری غیرازکانون واکنش بین آنتی ژن وآنتی کور حالت طبیعی بوجود آورد.
بیشتر رنجها ودردهای پراکنده بدن ممکن است دارای یک مبداء باشد که ازآنجا به جای دیگر سرایت کرده است وبامعالجه آن عضو سایر اعضاء بهبودی خواهند یافت.که مثلا سردردباعلت معده ای یاسردرد به علت رحمی یاپادرد به علت ورم روده وغیره اینها همه پایه واساس علمی دارد وبایستی مورد توجه قرارگیرد.
 حساسیت افراد نسبت به آلرژیها:بعضی ازافرادممکن است به چندماده شیمیائی حساسیت ازخودنشان دهند وزمینه مساعدی برای ابتلاء به بیماریهای مختلف داشته باشند.
آلرژنها چندنوع میباشند ازآنجمله:آلرژن هائی ازراه تنفس وارد میشوند،مثل بولن گیاهان،قارچها،گردوغبار بامنشاء گیاهی،ذرات پوست وپشم،بخارهای مختلف،داروی آرایشی،عطرها وبوهای تند.
آلرژنهایاحساسیت دهنده های خوراکی:بیشترغذاها ممکن است باعث حساسیت شوند،لاکن گندم،شیر،ماهی،آجیلها،شکلات،گوشت وتوت فرنگی وغیره بیماری زاترهستند.
حساسیت دهنده های داروئی:همه داروها میتوانند حساسیت ایجادکنند،اما ترکیبات آسپرین ومسکن ها وسولفومیدها شایع ترند.
آلرژی ازعوامل عفونت زا:مثل باکتریها،انگلها،قارچها،ویروسها وانواع باسیلها وغیره که نوع حساسیت نسجی ایجاد میکنند.مثل توبرکولهای سلی گومهای سیفلیسی وسایر گرانولومها.
آلرژنهای تماسی:این دسته ازمواد حساسیت دهنده برروی پوست ومخاط اثرکردهوسبب بروزدرماتیت یاورم میگردد.متداولترین حساسیت دهنده های پوستی یاتماسیعبارتنداز:گلها،موادرنگی،لاستیک،فلزات موادحشره کش،پشم،پوست حیوانات مختلف،چرم،جواهرات،موادآرایشی،بسیاری ازموادصنعتی،شیمیائی،سیمان وبرای خانمها بخصوص پودررختشوئی ومواد پاک کننده مثل مایعات ظرفشوئی وغیره.
ورم ملتحمه بهاره:یکنوع آلرژی فصلی است که دارای عامل آلرژن یا حساسیت دهنده ای مقاوم میباشد که بیمار راسالها مبتلا به خارش چشم وورم،قرمزی وسوزش مینماید که پولن های گیاهی،اسپور قارچها گرد وغبارگوناگون،پرکرک حیوانات ویاغذاها میتوانند عامل این بیماری باشند.
کهیر(خیز عصبی عروقی):کهیرعبارت است از لکه های آلرژی موضعی که درلابلای جلد(پوست)به وجود می آید،درخیز عروقی بثورات مشابه کهیراست اماوسعت ناحیه خیزبیشتر است وبثورات عمقی ترقرارمیگیرند،درهرصورت بایددانست که بین این دوفرق مهمی وجودنداردواین دوکیفیت رانمیتوان ازهم جدابه حساب آورد،علت بیشترین این بیماری ها همانا غذاها هستند.
مهمترین عامل کهیر حادراممکن است خوردن میوه جات وسبزیجات فصلی دانست.آجیلها نیزمیتوانند عامل بیدارکننده ای باشند،درکهیرمزمن بیشترین عامل را میتوان تخم مرغ،گندم،گوشت،پیاز،آسپرین،پنسیلین،داروهای خواب آور،فیناستین برومورها،گزش حشرات،تزریق سمهای حیوانی،هورمونها یا هرچیز که دارای مواد فوق باشد،باید دانست که به محض ورود به بدن حساس،کهیر ظاهر مینمایند.
عطاری بهار
درملن کهیر:کهیرهای حاد را بادادن ضدحساسیت ها میتوان خاموش کرد،پرهیز غذائی خیلی لازم است زیراممکن است عامل بیماری زائی در غذاها باشد.
رینیت آلرژیک(تب یونجه یا رینیت آتو پیک یا رینیت آلرژیک دائمی):این بیماری نوعی آماس مخاطی است وعلائمی چون عطسه فراوان،آبریزش از بینی،احتقاق بینی که معمولا باورم پلک چشم وحلق همراه است،این عارضه گاهی درفصول معینی از سال پیداشده وزمانی دائمی میباشد.
تب یونجه(بیماری پولن):تب یونجه که نوع فصلی رینیت آلرژی میباشد،معمولا دراثرپولنها یا قارچهائی که بوسیله باددرفضا پراکنده میشود بوجود می آید،نوع بهاره این مرض حساسیتی است که در مقابل پولن گیاهی بوجود می آید که این گیاهان حساسیت دهنده عبارتنداز:درخت بلوط نارون،افرا،درخت گل وغیره.نوع تابستانی این مرض بیشتر حساسیت درمقابل پولن علفها،نظیرزنگ گندم وذرت وبرخی کفکها یا اسپور قارچها وغیره است.نوع پائیزه آن بیشتر در پائیز شدت کرده ومربوط به گیاهانی که برگ ریزی دارند میباشد.
معمولا افرادی که دارای آلرژی هستند لیستی از همه مواردی که به آن حساسیت تهیه کرده وازآن اجتناب میکنند.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات