عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تشخیص وتعیین زمان ومواظبتهای دوران حاملگی
بطوركلی مواظبتهای دوران حاملگی عبارت است ازیك برنامه مرتب معاینات دوره ای ومطالعه وارزیابی علائم مرضی ودرمان آنها وهمچنین اموزشهای كافی برای مادران،به نحوی كه بتوان یك حاملگی وزایمان طبیعی وتوام با سلامتی رابرای مادروجنین فراهم آورد.
عطاری بهار
دردوران حاملگی میتوان اكثراختلالات غیرطبیعی بدنی ومسائل روانی را تشخیص داده ومعالجه نموده ومادررابرای یك زایمان طبیعی آماده كرد.
برنامه های جاری مواظبتهای حاملگی كه ازاوایل قرن بیستم تعیین وتكمیل شده اند بیشتر بمنظوربهداشت وحفظ سلامت بدنی بوده ومخصوصا توجه پزشكان بیشتر به تشخیص زودرس پره اكلامپسی واكلامپسی(جریان خون ناكافی به رحم-صدمه به جدارعروق-اختلال در سیستم ایمنی-رژیم بدغذایی) كه بعدازهفته بیستم بارداری رخ میدهد ودرمان آنها وكاستن مرگ ومیر مادران وجنینها بوده است.ولی بهبودبهداشت عمومی وسلامتی وتغذیه فعلی زنان طبقه متوسط ایجاب میكند كه بیشتر به بهداشت روانی ومسائل روحی او توجه نمائیم.بطوریكه یكی از مسائل عمده مواظبتهای دوران حاملگی تعیین وتشخیص واكنشهای غیرطبیعی روانی زنان باردار نسبت به حاملگی وبچه داری میباشد.درمان وكمكهای لازم برای آنان اهمیت بسزائی دارد.
هنوزهم خانمهائی هستند كه حاملگی برای آنان مضروممنوع است.این حالات رافقط با معاینات قبل از حاملگی میتوان تشخیص داد.بطور كلی هرزنی كه میخواهد حامله شودباید ازهرلحاظ بطوركامل معاینه گرددودراین معاینات است كه پزشك باید وضع روحی بیماررابطوركامل بررسی نموده وآموزشهائی كاقی رادرمورد تولید مثل واعمال تناسلی بوی بدهند.معاینات دوران بارداری میتواند بهترازمعاینات دوران قبل ازحاملگی انجام شود.
parkin پركین خطرات حاملگی رادراشخاص مختلف تعیین نموده ودریك جدول خلاصه كرده است وخانمهارابراساس عواملی كه درپیش آگهی حاملگی موثرهستند به گروههای مختلف تقسیم بندی نموده ودرجه احتیاج به كنترل حاملگی رادرآنها ذكر نموده است.نكات زیررامیتوان بعنوان راهنمائی درتمامی امتحانات قبل از حاملگی بكاربرد.
امتحانات قبل از زایمان وقبل از حاملگی هیچیك نمیتوانند جانشینی برای مواظبتهای حین زایمان باشد ولذا پزشك باید برای كم كردن میزان مرگ ومیر مادران واطفال همواره دردوران حاملگی وقبل ازآن وهمچنین هنگام زایمان نظارت دقیق بعمل آورد.البته نباید فكركرد كه طبیبان متخصص بهترین مواظبتها را بعمل می آورند،زیرا اشتغالات خودآنها موجب جلوگیری از این امر میشودوهمچنین زیادی مقدارمعاینات نیز چندان اهمیتی نداردبلكه باید كیفیت معاینه وبرنامه صحیح امتحانات بطورمناسبی صورت گیرد.
برای تشخیص حاملگیهای پرریسك احتیاج به یك جدول واعداد نیست،هرنوع حالتی كه درحاملگی وجودداشته واختلالاتی دررشد ونمو جنین ویا زایمان آن بنماید ویا هرمرضی كه در مادردرهنگام شروع حاملگی وجودداشته باشد،خطرات حاملگی راافزایش خواهدداد.تعداد زیادی از این حالات رامیتوان درهمان معاینه اول تشخیص دادولی برخی دیگر در معاینات بعدی تشخیص داده خواهند شد.مطالب زیر بطور كلی حالاتی را كه موجب افزایش خطرات حاملگی میشود مشخص مینماید.
1-طبقه بندی اجتماعی:
الف-سن وتعداد زایمانها در سن كمتراز15سال-سن 30تا40 وزایمان 1وزیادتر از 5
ب-طبقه پائین
ج-طبی ومامائی
د-وضع كنونی وحاملگی
2-سقطهای قبلی،حاملگی خارج از رحم،مرگ جنین-مرگ نوزاد.
3-كمترازیكسال حاملگی قبلی بوده باشد.
4-زایمان قبلی كه جنین باوزن كمتر بدنیا آمده است.
5-اشكالات حاملگی.
6-بیماریهای مزمن قلبی وكلیوی.
7-دیابت بیمزه.
8-سوءتغذیه.
9-عفونت مزمن مجاری ادارای.
10-مالفورماسیونهای مادرزادی.
11-سیفلیس.
12-سل.
13-اعتیاد به مواد مخدر.
14-لگن غیرطبیعی.
15-حالاتی كه درطول حاملگی پیدا میشود:
الف-پیلونفریت.
ب-مسمومیت حاملگی.
ج-خونریزی.
د-بیماری عفونی حاد مخصوصا سرحچه.
خ-سوءتغذیه.
16-خطرات حین زایمان:
الف-زایمان نارس.
ب-پارگی زودرس پرده ها.
ج-وضع غیرطبیعی جنین.
د-سزارین.
ه-ایمان غیرطبیعی.
ر:خونریزی بعداززایمان.
مراقبت دردوران قبل از حاملگی یادردوران بارداری میتواند درموقع زایمان نتایج خوبی داشته باشد.مواظبت دقیق طبیب ودستیارانش مرگ ومیر مادران ونوزادان رادردوران حاملگی وزایمان پائین میاوردتعداد زنانی كه تحت نظر متخصصین زنان ومامائی قرارمیگیرند بطور مداوم از سال 1940 میلادی تاكنون افزایش یافته است وتقریبا بیشتر از 50%آنها توسط متخصصین زایمان مینمایند.
عطاری بهار
معاینات اولیه:
به محض اینكه خانمی اطمینان از حاملگی خودپیدانمودباید به متخصص زنان وزایمان مراجعه نماید ومعمولا اولین امتحان 2یا3هفته بعدازقطع قاعدگی صورت میگیرد.
امتحان اولیه باید شامل تاریخچه كامل زن حامله باشد ومخصوصا باید به بیماریهائی كه ممكن است درسیرحاملگی تاثیرداشته باشند توجه نمودوتاریخ شروع قاعدگی وهمچنین فاصله قاعدگیها وتاریخ دوقاعدگی آخرراحداقل یادداشت نمودومخصوصا باید توجه كرد كه آیا آخرین دوره قاعدگی زن در موقع مناسب بوده است یانه؟
اكثر خانمهابعضی خونریزیهای كوچك یا لكه بینی راباقاعدگی اشتباه میكنند ومادامیكه بطوركامل مورد سئوال قرارنگیرندتاریخ آخرین قاعدگی را به غلط ذكر خواهند كرد.
طبیب باید حاملگیهای قبلی مریض راازنظرطول حاملگی،نوع زایمان،اندازه،وضع ورشد بعدی طفل مورد توجه قرارداده وهمچنین از عوارض حاملگی وواكنشهای روحی مریض نسبت به آن جویاشود وهمچنین باید ختم حاملگیهای قبلی راكه بعلل سقط یا حاملگی نابجا یا مرگ جنین بوده باشد گزارش نماید.
بعدازپرسشهای معمولی باید یك معاینه كلی ازبدن بیمار بعمل آید.
امتحانات آزمایشگاهی ضروری برای حاملگی:این امتحانات دراشخاص طبیعی شامل اندازه گیری هموگلوبین وهماتوكریت وتعیین گروه خونی وتعیین rhوآزمایش ادرارازنظر وجودقند وپروتئین وهمچنین امتحان سیتولوژی ازترشحات دهانه رحم میباشد.
تستهای آنتی كوری:این تستها بطورعموم بصورت غیراختصاصی برای تشخیص وجودآنتی كورهای غیرعادی درخون بیماران صورت میگیردودرصورت مثبت بودن تستهای مذكورباید تستهای دقیق تری برای تعیین آنتی كوراختصاصی وعامل ایجاد آن بعمل آید.
عكسبرداری بطورروتین ازقفسه سینه قابل بحث میباشد،زیرا عكسبرداری بااشعه ایكس برروی تكامل غیرطبیعی جنین موثراست.
ولی بطوركلی درتمام بیمارانی كه شانس ابتلاءبه سل ریوی درآنها زیاد بوده وهمچنین كسانیكه مبتلا به عفونت بوده اند بدون هیچگونه بحث ومجادله ای عكسبرداری از قفسه سینه راجزوامتحانات عادی دوران حاملگی آنها میتوان منظورنمود.البته هنگام عكسبرداری باید لگن وشكم راازتابش اشعه حفظ نمود.
امتحان رسوب ادراری درتمام زنان حامله ضروری نیست ولی درمواردی كه احتیاج به این آزمایش باشدبایدادرارتخلیه شده رابوسیله سونداستریل جمع آوری نمودوازآلودگی با ترشحات فرج ومهبل جلوگیری نمود.چون حدود 7%زنان حامله دارای باكتری اوری بدون علامت هستند وازآنجایی كه شانس عفونت مجاری ادراری دردوران حاملگی وبعداززایمان درخانمهائی كه قبلا باكتری اوری داشته اند بیشتر است لذابهتراست درتمام زنان حامله درهفته هجدهم یك كشت ادراری بعمل آیداین امرمخصوصا درمورد خانمهایی كه قبلا مبتلا به عفونتهای مجاری ادراری بوده اند اهمیت فراوان دارد.
بعدازآنكه معاینات بطوركامل انجام گرفت وحاملگی راتشخیص دادیم باید آنرابازن حامله دربین گذاشته وتوضیحات لازم رابوی داد،البته این امر باید بدون عجله صورت گرفته وبا كلماتی كه مورد فهم خانم باردار باشد انجام بگیرد.
طبیب دردرجه اول باید به بیمار اطمینان دهد كه حامله بوده وتاریخ زایمان رادرصورت امكان پیشگوئی نماید.درصورتیكه شرایط غیرطبیعی وجودنداشته باشد به بیماراطمینان دهد كه وضع بدن او رضایتبخش بوده ولگنش برای زایمان مناسب وهیچگونه عارضه ای بهنگام زایمان برای وی وجودندارد.
بعدازآنكه معاینات بطوركامل انجام گرفت وحاملگی راتشخیص دادیم باید آنرابازن حامله دربین گذاشته وتوضیحات لازم رابوی داد،البته این امر باید بدون عجله صورت گرفته وبا كلماتی كه مورد فهم خانم باردار باشد انجام بگیرد.
طبیب دردرجه اول باید به بیمار اطمینان دهد كه حامله بوده وتاریخ زایمان رادرصورت امكان پیشگوئی نماید.درصورتیكه شرایط غیرطبیعی وجودنداشته باشد به بیماراطمینان دهد كه وضع بدن او رضایتبخش بوده ولگنش برای زایمان مناسب وهیچگونه عارضه ای بهنگام زایمان برای وی وجودندارد.
همچنین باید ازاعمالی كه وی هنگام حاملگی باید انجام دهد وازمواظبتهای غذائی وفعالیتهای بدنی وهمچنین كارهائی كه اوباید بهنگام شروع زایمان انجام بدهد وبرنامه معاینات بعدی رابه اویادآورشود.درضمن بیمارباید ضرورت معاینات قبل از حاملگی رادریابد.متاسفانه بعتل اضطراب وتشویشهائی كه دراكثر خانمها بعدازاطلاع حاملگی پدید می آیدنمیتوانند چندان توجهی چندان توجهی به توضیحات طبیب نمایندوهمچنین یادگیری وفهم كلیه مسائل حاملگی دریك جلسه امكان نداشته وزن جوان مادامیكه حركات جنین رادردرون شكم احساس نكند چندان اطمینانی به بچه دارشدن وحاملگی حقیقی خودنخواهد داشت،لذابهتراست بعدازاینكه مدتی از حاملگی گذشت طبیب بقیه مسائل رابرای او یادآوری نمایدكه دراین زمان قبول آنها سهل تر خواهد بود.همچنین چاپ نكات اصلی حاملگی وآموزشهای لازم دریك صفحه كاغذوتوزیع ان بین زنان حامله بسیارمفیداست.
تشخیص حاملگی:تشخیص حاملگی براساس گرفتن شرح حال وهمچنین تشخیص شكایت مریض وتعیین علائمی كه طبیب قادربه تشخیص آنها است صورت میگیرد.بااینكه تشخیص دقیق حاملگی در مراحل اولیه كارمشكلی است،ولی اگر بطوركامل ازوسایل كمكی استفاده شود تعداد اشتباهات تشخیصی بسیاركم خواهدشد.
علائم شكایت مریض قطع قاعدگی:بااینكه قطع شدن قاعدگی از اولین علائم حاملگی است ولی علامت چندان قابل اطمینانی نیست.مثلاتعداد زیادی اززنان حامله بعلل اختلالاتی دردوران حاملگی ممكن است دچار خونریزیهای نامنظمی بشوند،همچنین دربرخی زنان قاعدگی بعلل دیگری غیرازحاملگی ممكن است قطع بشود.ولی درهرصورت خونریزی منظم وادواری دردوران حاملگی به علت عدم فعالیت تخمدانها صورت نخواهد گرفت.
تهوع صبحگاهی واستفراغ:این شكایت معمولا1الی 2هفته بعدازقطع قاعدگی شروع شده وتا 10الی12 هفته ادامه می یابد وشدت تهوع باخوردن غذای سهل الهضم قابل تغییر است.دراستفراغ های مقاوم آب والكترولیت های بدن دفع میشوند اگرچه تهوع واستفراغ دربیش از نصف زنان جامله قابل تحمل میباشد،كه دردوران حاملگی به علت عدم مراجعه خانمها قابل تشخیص نیست.همچنین زنانی كه حامله نیستندویا همسران آنها ممكن است تهوع واستفراغ صبحگاهی داشته باشند.
ناراحتیهای مثانه:تكررادرارمعمولا بعلت فشارحاصله ازرحم برمثانه دراكثرزنان حامله دیده میشود.
حركات جنین(quickeninig):زنان چندزا اولین حركات جنین را معمولا درچهارماه وچهارروز وزنان اول زا درچهارماه وچهارده روز بعدازقطع آخرین قاعدگی احساس مینمایند.
زنانی كه مبتلا به حاملگیهای كاذب هستند نیزممكن است احساس حركات مشابهی بنمایندومعمولا حركات اولیه بصورت لرزشهای مختصر واحساس شبیه به گذاشتن گازازروده میباشدوبابزرگ شدن جنین وافزایش حركات آن،حركات قوی تر شده وحتی ممكن است دردناك نیزشوند.
سینه ها:بزرگی ومورمورشدن ویا حساسیت كامل سینه ها ممكن است درنتیجه اثرات هورمونهایی كه موجب تحریك شبكه های لوله ای وحبابی سینه ها میشوندبوجود آید.چنین ناراحتیهائی ممكن است دربرخی زنان قبل ازشروع حاملگی نیز پدیدآید.سینه ها سخت وبزرگ شده وغددمونتگمری برجسته تر میشوند.نوك سینه وهاله اولیه تیره ترشده واطراف آن بصورت یك هاله ثانوی پررنگترمیشود.آغوزممكن است درمراحل اولیه حاملگی شروع به ترشح نماید،ولی علامت قابل اطمینانی نیست زیرادرمبتلایان به حاملگی كاذب وهمچنین درفاصله دوحاملگی درچندزاها نیزترشح میشود.
اعضای تناسلی:تغییرات قابل توجهی دراعضای تناسلی ایجادمیشود.
واژن:مخاط مهبلی كبود وپرخون میشود(chadwick)البته چنین حالتی ممكن است دردوره قبل ازقاعدگی با پرخونیهای موضعی بعلت عوامل مختلف نیزپیداشود.
دهانه رحم:نرم شدن نوك دهانه رحم رامیتوان بزودی ازحاملگی تشخیص دادوسایر قسمتهای دهانه رحم نیز بطوركلی نرم میشود.
رحم:دردوره حاملگی قوام سخت وشكل گلابی مانند رحم تغییر مینماید وبزودی بعدازلانه گزینی تخم میتوان یك توده نرم كروی شكلی را درطرفی ازجسم رحم كه محل لانه گزینی است احساس نمود.درصورتیكه طرف دیگر هنوز سخت میباشد باپیشرفت حاملگی بقیه قسمتهای رحم نیزنرم وطویل شده ومحل اولیه با لانه گزینی احساس نخواهد شد.
قوام رحم با پیشرفت حاملگی نرم وخمیری شده واندازه آن رفته رفته بزرگتر میشود.درسه ماهه اول حاملگی دربرخی مواقع انقباضات متفاوت وبدون دردرحم احساس میشودوبعدها انقباضات ممكن است قوی ترشده ومریض كاملا آنها را حس نماید.
احساس اعضای جنین:اعضای جنین رابعدازهفته 16الی 18 حاملگی بجزمواردی كه بیمارخیلی چاق بوده ویا جدارشكم حساس ویامقدارحجم مایع آمنیوتیك زیادباشدبخوبی میتوان حس نمود.حركات جنین رامیتوان معمولا بعدازهفته 18بخوبی مشاهده ولمس وحس نمودولی بطوركلی احساس حركات جنین یك علامت سوبژكتیف بوده وچندان قابل اطمینان نیست.
صدای قلب جنین رامیتوان بین هفته 18الی 20حاملگی باگوشی معمولی درقسمت پائین خط وسط شكم شنیدوتعدادضربان طبیعی بین 120الی 160دفعه دردقیقه بوده وبسادگی میتوان آنراازضربان ونبض مادرتشخیص داد.درمواردیكه چاقی وهیدروآمنیوس ویا وضع غیرطبیعی جنین وجودداشته باشدممكن است صداهای قلب جنین نامشخص شوند.
بااستفاده ازدستگاههائی مافوق صوتی میتوان حركات قلب جنین رادرمراحل بسیارزودتری ازشنیدن صداهای قلب جنین توسط گوشی تعیین نمود.
دستگاهdoppler كه دارای یك میله منبع امواج مافوق صوت ویك تقویت كننده كه موجب شنیده شدن امواج منعكسه ازحركات قلب جنین بوسیله طبیب میشود تشكیل یافته است.بااستفاده ازدستگاه doppler میتوان حركات قلب جنین رادهفته 12وحتی زودترازان تشخیص داد،درضمن چاقی ومایع زیادوسایرعوامل نمیتواندازدقت وسیله مذكوربكاهد.كیسه بارورشده درهفته 15یا16بوسیله اولترسونوگرافی تشخیص داده میشود.بطوركلی ممكن است بعضی آنورمالی ها بوسیله این متد مشخص شود.
استخوان بندی جنین رامیتوان باعكسبرداری بوسیله اشعه xتعیین نمود ومعمولا امكان تشخیص حاملگی بارادیوگرافی درهفته چهاردهم وجود داشته وبعدازهفته شانزدهم الی هیجدهم میتوان بطورقطع وجودجنین رابااین امتحان تشخیص داد.ولی بطوركلی بجزموارد ضروری كه بوسیله دیگری غیرازاشعه x برای تشخیص حاملگی وجودنداشته باشدبایدازعكسبرداری اجتناب نمود.
منحنی های الكتروكاردیوگرافی جنین ازعلائم مطمئن حاملگی میباشد بااینكه درمراحل اولیه سه ماهه دوم حاملگی میتوان منحنی های قلب جنین رارسم نمود ولی دقت این امتحان بین هفته های 17و24 وبعدازهفته 32بیشترمیباشد،ولی درهرصورت عدم منحنی دلیل برردحاملگی نخواهدبود.
تكرارامتحانات:اغلب پزشكان ممكن است به حاملگی مشكوك شده ولی بعلت اینكه مریض درمراحل اولیه حاملگی به اومراجعه كرده است نمیتوانند باامتحانات لگنی حاملگی راتائید نمایند واگر2الی 3هفته بعد معاینه مجددی صورت بگیرد میتوانند بامشاهده تغییرات قوام واندازه رحم حاملگی رابطوردقیق تشخیص دهند.
تستهای حاملگی:این تستها براساس ترشح هورمون گونادوتروپین كوریونیك میباشد وچون دربرخی بیماریها ازقبیل بعضی ترامومهای تخمدانی وبیضه ای وكوریوكارسینوما ومول هیداتی فورم وجفتهای غیرطبیعی نیزهورمون مذكورترشح میشود،لذا مثبت بودن تست حاملگی دلیل قطعی برحاملگی نمیباشد.درهرصورت برای تشخیص حاملگی بندرت به این تستها احتیاج پیداشده ونباید تنها به آن اطمینان نمود.
 
تشخیص مثبت:تشخیص قطعی حاملگی فقط بالمس اعضای جنین ویارسم منحنیهای الكتروكاردیوگرام ویا مشاهده استخوان بندی جنین درعكسبرداری شكمی امكان پذیراست كه این علائم رابندرت میتوان درسه ماهه اول حاملگی پیدانمود.
تشخیص افتراقی:درمواردی كه تغیرات تی پیك رحمی وجودداشته حتی اگربیماراحتمال حاملگی راانكارنماید باید به وجودآن مشكوك شده وسپس باامتحانات بعدی وبامطالعه تغییرات اندازه وشكل وقوام رحم حاملگی راتشخیص داد.
كیستهای تومری تخمدان:این كیستها ممكن است دربن بست خلفی رحم ویا قسمت قدامی لگن واقع شوندوكاملا شبیه رحم حامله میگردند،ولی كیتهای تخمدانی به تنهائی نمیتوانند موجب قطع قاعدگی شوندوآنهارابه سادگی میتوان ازجسم رحم تشخیص داده وعلاوه برآن به اندازه رحم درمعاینات بعدی بزرگ نمیشوند.
فیبرومهای رحمی بخصوص تومرهائی كه بطورتنها درته رحم قراردارند ممكن است كاملا شبیه حاملگی باشندولی تومرهای رحم نیزنمیتوانند موجب قطع قاعدگی شده ورشد آنها بسیاركندبوده ودرامتحان مجدد رحم 2یا3هفته بعدازمعاینه اولیه میتوان آنهاراازرحم حامله تشخیص داد.
فیبرومهای رحمی بخصوص تومرهائی كه بطورتنها درته رحم قراردارند ممكن است كاملا شبیه حاملگی باشندولی تومرهای رحم نیزنمیتوانند موجب قطع قاعدگی شده ورشد آنها بسیاركندبوده ودرامتحان مجدد رحم 2یا3هفته بعدازمعاینه اولیه میتوان آنهاراازرحم حامله تشخیص داد.
سایربیماریها ازقبیل هماتومتری وغیره شیوع كمتری داشته وبسادگی با امتحان دقیق میتوان آنهاراازحاملگی طبیعی تشخیص داد.دربرخی حالات ممكن است فیبرومیوم وتومرتخمدانی همراه با حاملگی باشد.دراینگونه موارد بایدازسایروسایل تشخیصی كمك گرفت.بطوریكه تمام خانمهائی كه یك یا چند دوره قاعده نشده اند وكسانیكه قبلا قاعدگی طبیعی داشته ولی حالا خونریزیهای نامنظمی پیدانموده اند حتی اگر كیست تخمدانی ویا فیبروم رحمی وسایر ضایعات نیزوجودداشته باشد باید به حاملگی نیزمشكوك شد،دراین زنان تستهای حاملگی وسونوگرافی ممكن است به تشخیص حاملگی درمراحل اولیه كمك نماید.امتحان با اشعه ایكس دراین مرحله ارزش نداشته ودرمراحل اولیه حاملگی ممنوع است.
حاملگی كاذب(pseudocyesis):درحاملگی كاذب یك نمونه ازعقب افتادگی اعمال فیزیولوژی به علت هیجانات میباشد وهمچنین خون قاعدگی كم شده وممكن است بكلی قطع شودوعلاوه بران سینه ها بزرگ وسفت شده وحتی آغوزنیزترشح میشود.درضمن شكم نیزممكن است بزرگ شود ولی بزرگی آن نیزدرنتیجه اتساع روده ها ویا تجمع چربی دربافت زیرجلدی بوده ودراثررشد جنین نمیباشد.
عطاری
بیماران باحاملگی كاذب تمام علائم حاملگی طبیعی رادارند.درحقیقت ممكن است آنها اغراق بكنند.همچنین آنها حركات جنین رااحساس میكنند ولی زودتر ازحاملگی طبیعی.حاملگی كاذب ممكن است درهرسنی دیده شود ولی درزنان مسن شایع تراست وعلت آن درحقیقت یك خواست روانی به بچه دارشدن بوده وبرای جلوگیری ازبهم خوردن خانواده وجذب عواطف همسر نسبت به خود میباشد.
تغییرات اصلی آندوكرینی درحاملگی كاذب عبارتست ازتولید كردن پروژستون تخمدان ها وبا جسم زرد ازبین نمیرود.هركدام ازاینها میتوانند باعث تغییراتی درقاعدگی شده وترشح كلسترول بنمایند.مكانیسم اصلی اعمال تخمدانی كه مختل شده هنوزروشن نیست ولی بطورواضح درنتیجه دخالت هیجانات دراعمال طبیعی هیپوتالامیك وهیپوفیزی وتولید گونادوتروپین ها است.
درمواردی كه طبیب نمیتواند علائم قطعی حاملگی رادربیمارودراحشای لگن وی تشخیص وهمچنین تستها منفی بوده ورحم بطورپیشرونده بزرگ نشود باید به حاملگی كاذب مشكوك شد.ازآنجائیكه مسائل روانی كه موجب پیدایش حاملگی كاذب میشوند بسیار عمیق وسخت هستند لذا نمیتوان بسهولت بیمارراازعدم حامله بودن مطلع گردانید.باید مطالعه كافی برای كشف مشكلات روانی بیمار انجام داده ودربرخی موارد قبل ازاینكه حامله نبودن بیماررابوی اطلاع دهیم باید چندین جلسه بااوبحث وگفتگو نموده ودربرخی موارد روان درمانی كامل لازم است.

علائم حیات ومرگ جنین درداخل رحم:درنیمه اول حاملگی طبیب برای تعیین زنده بودن جنین باید بزرگ شدن تدریجی رحم را مورد توجه قراردهد ولی درنیمه دوم با شنیدن صدای قلب جنین ولمس حركات آن میتواند اززنده بودن جنین اطمینان حاصل نماید.
اگرحركات جنین بطوریك مرتبه قطع شده وبوسیله مادروطبیب احساس نشودوهمچنین صدای قلب او نیز قابل شنیدن واستماع نباشد باید احتمال مرگ جنین داده شود.
عطاری

درزنان حامله ای كه قبلا منحنی الكتروكاردیوگرام جنین مثبت بوده(به جزهفته های 24یا 32 حاملگی)منفی شدن منحنی دلیل برمرگ جنین میباشد.
دربرخی اوقات بعلت اینكه جدارسینه جنین بادیواره قدامی رحم مادردرتماس نیست شنیدن صدای قلب جنین با گوشیهای معمولی غیرممكن است ولذا قبل از اینكه طبیب تشخیص مرگ جنین رابدهدباید بوسیله دستگاه doppler ازاین امرمطمئن باشد.
باامتحان رادیوگرافی میتوان مرگ جنین راتائید نمود،الیته این وسیله درنیمه اول حاملگی چندان كمكی برای تشخیص نمینمایدولی باپیشرفت سن حاملگی میزان دقت عكسبرداری نیزبیشتر میشود.
علائم ثابت مرگ جنین درعكسبرداری عبارتنداز:
1-رویهم شوارشدن استخوانهای جمجمه كه قبل ازشروع زایمان صورت میگیرد(spalding).
2-رویهم خوابیدن مهره ها ودنده ها(علامت brakemenn) كه این امر درنتیجه نرم شدن بافتهای بین استخوانی بوده وچندروز بعدازمرگ جنین ازبین میرود.
3-تجمع گازها درداخل حفره قلب وعروق بزرگ كه اززودرس ترین علائم مرگ جنین بوده ودرعرض 3الی 4روزظاهر میشود.
4-حدفاصل بافت چربی واستخوانها دركاسه سرجنین ازسه ماهه آخرحاملگی قابل رویت میباشد ودرصورت مرگ جنین بعلت تجمع مایع درزیر بافت مذكور نسوج چربی ازروی استخوان بلند میشوند.
5-جنین زنده معمولا مایع آمنیوتیك را میبلعد واگر ماده حاجب راداخل مایه آمنیوتیك تزریق نمائیم درصورت زنده بودن جنین دستگاه گوارشی اودرعكسبرداری ملاحظه خواهدشد.ولی اگرجنین مرده باشد بعلت عدم مایع دستگاه گوارشی دیده نخواهدشد.البته بندرت احتیاج به این امتحان میشود.
بامرگ جنین رشد رحم متوقف شده وحتی سیر قهقرائی نیز پیدا میكند وباازبین رفتن اعمال جفت سینه ها نرم وكوچك شده وتستهای حاملگی منفی میشوند.
عطاری
ترشح استریول بامرگ جنین كم شده وبااندازه گیریهای مكررآن میتوان به مرگ جنین پی برد وبعلت اینكه ترشح استریول درنتیجه همكاری جنین وجفت صورت میگیرددرنتیجه پائین آمدن مقدارآن زودتر ازمنفی شدن تستهای حاملگی پدید می آید.زیرا گونادوتروپین كوریونیك برخلاف استریول فقط به وسیله جفت ترشح شده وسلولهای جفتی ممكن است تا چند هفته بعدازمرگ جنین به اعمال خودادامه دهند.
تعیین زمان حاملگی:طول حاملگی ازاولین روزآخرین قاعدگی معمولا280روزویا 268روزبعدازلقاح میباشد.لذامدت حاملگی بامحاسبه ازآخرین قاعدگی 40هفته بوده وازانجام لقاح 38 هفته میباشد.ازآنجایی كه زمان لقاح ازروی احتمالات معین میشود،لذا تعیین زمان حاملگی ازشروع آخرین قاعدگی زن دقیقتر وقابل قبول تراست.بطورمثال وقتی هفته 13حاملگی ذكرشودمنظور13هفته بعدازاولین روزاخرین قاعدگی است نه 13هفته بعدازلقاح.
برای تعیین زمان حاملگی طریقه دقیق وبخصوصی وجودندارد،ولی چون اكثرخانمها موعدزایمان واتمام حاملگی راخواستارند با(EDC  (the expecto date od conpinement میتوان با متدهای زیر بطورتقریب زمان حاملگی راتعیین نمود.
1-تاریخ اولین روزآخرین قاعدگی طبیعی زن را گرفته وسه ماه ازآن كسرنموده و7روزبه آن علاوه مینمایند وروزبدست آمده موعدزایمان درسال بعد میباشد.ولی ازآنجائی كه معمولا اكثرخانمها نمیتوانند بطوردقیق تاریخ آخرین قاعدگی خودراذكر نمایند،لذا این طریقه چندان دقیق نیست ولی درهرصورت بااختلاف دوهفته میتوان تاریخ زایمان راپیش بینی نمود.
2- 268روزبه آخرین تخم گذاری كه بوسیله رسم منحنی تغییرات درجه حرارت بدن بدست میایدعلاوه میكنند وتاریخ زایمان بدست میاید.البته میتوان عدد مذكوررا به تاریخ مقاربت ثمربخش نیزعلاوه نمود،ولی دقت این طریق كمتر میباشد.
3-حركت جنین:درپیش زنان چندزا معمولا 4 ماه و4 روزبعدازآخرین قاعدگی ودرپیش زنان اول زا 4 ماه و14روزبعدازقاعدگی حس میشود.البته این طریقه غیردقیقی است زیرابعضی از زنان حركات جنین رادرمراحل زودتری احساس میكنند.
4-اندازه طول جنین:اندازه گیری طول جنین مشكل بوده وبطورتقریبی میتوان بامعاینه واشعه x تعیین نمود.اندازه جنین رامیتوان بااندازه گیری به طریقه سونوگرافی ازقطر بی پاریتال كاسه سر بدست آورد.


 
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic