عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

افزایش وزن:اغلب زنان بیشتر ازاین افزایش وزن پیدا میكنند وتقریبا درحدود 24پوند یا بیشتراضافه وزن دارند.این اضافه شدن وزن معمولا بعداززایمان وگذشتن دوران بعداززایمان به حالت طبیعی برمیگردد.
عطاری
اگرافزایش وزن ازمقدارفوق بیشترنباشدبعداززایمان وزن مادربه حالت قبل از حاملگی برمیگرددواگرافزایش وزن بیش ازمقادیر فوق باشد ممكن است این امردرنتیجه پرخوری ویا رژیمهای پركالری كه موجب افزایش ذخیره چربی بدن شده ویادرنتیجه تجمع مایع درخارج ازفضای عروقی باشد.
اضافه وزن بیش از 10.800كیلوگرم دردوران حاملگی درنتیجه افزایش ذخایر چربی بدن است كه با حاملگیهای متعدد این ذخایر بیشترشده وبدن قادربه مصرف آنها نخواهدشد.
تجمع مایع با اینكه چندان عامل شایعی درافزایش وزن نیست ولی اهمیت زیادی دارد،زیرامعمولا ازعلائم خبردهنده بروزمسمومیت حاملگی میباشد.بااینكه افزایش وزن به تنهائی موجب مسمومیت حاملگی نمیشود،ولی اكثرازنانی كه دچارمرحله پره اكلامپسی هستند درنتیجه احتباس مایع،وزنشان بطورغیرطبیعی افزایش مییابد.مطالعات جدید ثابت كرده كه بین افزایش وزن وپیش آگهی حاملگی ازتباط مستقیمی وجوددارد.
nyirijesy ,kane در 12569 زن اول زا مطالعه كرده ودریافته اند كه وزن جنین باافزایش وزن مادردردوران حاملگی ارتباط داشته ونوزادان كم وزن درخانمهائی كه وزنشان دردوره حاملگی افزایش یافته شیوع كمتری دارد.البته دانشمندان مذكور متعقدند كه نباید اجازه دادكه مادر فقط برای اینكه نوزادان سنگینتری داشته باشند،وزن خودشان رازیادنمایند.زیراباافزایش 22.678 كیلوگرم وزن مادر فقط 453.56كیلوگرم به وزن جنین اضافه میشود.
عطاری
همچنین غیرمنطقی است كه وزن جنین رابامتوقف كردن رژیم مادركم كرد اینكارفقط به نمووتكامل جنین آسیب میرساند.
میزان افزایش وزن در پیش آگهی حاملگی دخالت دارد.افزایش وزن درسه ماهه دوم وسوم افزایش وزن بطوركاملاتدریجی هفته ای 362.840گرم اضافه میشود.افزایش زیاد وزن در سه ماهه اول حاملگی تقریبا همیشه بعلت خوردن غذاهای پركالری استفدرعرض 16هفته آخرحاملگی افزایش وزن به علت تجمع آب بیش از 907.12گرم است.زنانی كه وزنشان كم میشود ممكن است بعلت كمبود تغذیه باشد.همچنین باید كمبود تغذیه را قبل ازحاملگی برطرف نمود،اما معمولا اینوع زنان حامله تااوایل حاملگی به طبیب مراجعه نمی نمایند.درموقعیكه بیماركمبود وزن داردباید بایك تغییردررژیم غذائی شان آنهارابرای حاملگی مستعد نمود.بیمارانی كه وزنشان كم است میتوانند تا 10.884كیلوگرم اضافه وزن داشته باشند.اماباید رژیم غذائی شان ازمواد لازم برای نمو جنین تشكیل یابد،زنانی كه اضافه وزن دارند با مقداری اشكالات همراهند زیراباچاقی یكسری بیماری جدی وجوددارد.
بنظر میرسد درهفته هائی كه بیمارتحت مراقبت پزشكی است بهترین موقع برای كاهش وزن میباشد.بهترین كاهش وزن بدن عبارتست از:خوردن مواد پروتئین به مقداركافی ومواد كربوهیدرات به مقدارضروری كه ازایجاد كتوآسیدوز جلوگیری مینماید.
بعضی از زنان حامله كه به میزان زیاد افزایش وزن پیدامیكنند دراثركم كردن فعالیت بدنشان دردوران حاملگی وخوردن مقدارزیادی غذاست.زنان حامله باید سعی نمایندكه فعالیت زیادداشته وورزشهای سبك نیز بنمایندوبااین كاراغلب ازخوردن غذاهای بدون كالری نیز معاف میشوند.
یعضی اوقات پرخوری اجباری به علت هیجانات روانی است ومخصوصا این علل روانی درزنانی كه عكس العملهای غیرطبیعی درمقابل حاملگی نشان میدهند دیده میشود.میتوان پیش بینی نمود كه زنان حامله كم سن مبتلا به سوءتغذیه هستند وتغذیه درنزد این نوع زنان اهمیت بسزائی دارد.
مخصوصا باید دقت نمودكه رژیم غذائی دردوران حاملگی دارای مقادیركافی ازپروتئینهائی كه كیفیت خوبی دارند باشد،زیرااین موادبرای رشدجنین وسلامت مادرضروری  میباشد،مطالعات جدیدنشان داده كه كمبود پروتئینها دردوران حاملگی موجب اختلال رشد مغزی میگردد.جنین موشهائی كه مادران آنها دردوران حاملگی تحت رژیم كم پروتئین بوده اند ازنظر كمی وكیفی مغزشان باجنینهائی كه مادران آنهادردوران حاملگی ازپروتئین كافی بهره مندبوده اندفرق داشته وتعداد نرونهای مغزاین موشها ازگروه كنترلی كمتربوده ومقدارپروتئین سلولی نیزكمترمیشود.
درنزدانسان ماكزیمم نمواعصاب دردوران حاملگی ودرسال اول زندگی میباشد،كمبودپروتئین دراین دوران ممكن است به مغزضایعه برساند وهمچنین به نظرمیرسددریچه هائی كه مبتلا به سوء تغذیه درسال اول زندگی هستندعلت مرگشان دراثركمبودمواد پروتئینی است،ولی در سال بعدی علت مرگ چنین نیست.
ر‍ژیم غذائی درحاملگی طبیعی:رژیمهای غذائی باید احتیاجات جنین ومادرراكاملا تامین نماید واگراحتیاجات جنین بوسیله رژیم غذائی بمقداركافی تامین نشود این مواد حیاتی ازنسوج مادربرداشته خواهد شدولذا مادربرای پركردن مواد ضروری نسوج خوداحتیاج به موادغذائی بیشتری خواهدداشت.
طبق پیشنهاد آكادمی ملی علوم وكمیته تحقیقات ملی 1968مقادیر احتیاج روزانه بدن دردوران حاملگی وشیردادن بقرارزیرزیراست كه برای تامین احتیاجات فوق باید روزانه موادغذائی زیرمصرف شود.
پروتئین:دوسرویس از گوشت بدون چربی یا گوشت ماهی یا جوجه.
تخم مرغ:حداقل یك عدد.
شیر:حدودیك لیترباده قاشق ازشیرخشك خامه گرفته شده پروتئین اضافی موردلزوم رابه حدود نیم فنجان ازپنیر مایع یا بامصرف گوشت وتخم مرغ اضافی میتوان تامین نمود.
سبزیجات:سیب زمینی یك سرویس.
سبزیجات پخته:سبزیهای رنگی از قبیل هویج-اسفناج-سبزی دوسرویس.
سبزیجات خام:كلم وكاهو وهویج یك سرویس.
میوه جات:آب میوه های تازه دوسرویس كه یكی ازاینها از میوه هائی مانند گوجه فرنگی یا مركبات یا انگورباشد.
نان وحبوبات:حبوبات دانه ای كامل مانند بلغور جویا گندم سائیده یا گندم كامل یك سرویس.نان(دوتكه ازنان گندم یا نان ذرت).
سایرموادغذائی:قند درصورت لزوم بمقداركم.
كره ویا مارگارین:3 قاشق چایخوری.
مایعات:آب یا سایرمایعات بدون چربی رامیتوان بمقدار8تا10لیوان روزانه مصرف نمود.
موادمكمل:یك محصول مولتی ویتامین وآهن دار.
رژیمهای غذائی كم كالری درحاملگی:بطوریكه قبلا نیزگفته شدكنترل كاهش وزن برای زنان حامله چاق وبرای آنهائی كه بطورسریع دردوران بارداری افزایش وزن پیدا میكنند ضروری میباشد.
موضوع مهم درنزد زنان حامله كه بطوراوبژكتیف موردتوجه قرارمیگیردافزایش وزن بیشتر ازكاهش وزن است.موادضروری روزانه برای نمو طبیعی جنین ونمو نسوج مادررژیم غذائی است كه در حدود1500كالری میباشد.زنان حامله كه كمتركالری اخذ میكنند باید بطورمرتب برای كتوآسیدور آزمایش شوند.
تعلیمات دوران حاملگی:
علاوه برآموزشهای رژیمهای مناسب غذائی طبیب باید به بیمارخودیاددهد كه چه كارهایی راانجام داده وازجه كارهایی پرهیزنماید.بطوركلی اشخاص طبیعی نباید تغیرات كلی دربرنامه های عادی زندگی خودبه علت حاملگی بدهند.
ورزش:نوع ومیزان ورزشهای بدنی برحسب تحمل مریض فرق میكند.
هوای تازه وفعالیتهای سبك معمولا خیلی مفید هستند.پیاده روی-بازی گلف-شناكردن مجازبوده اماازبازی تنیس-اسب سواری ودوچرخه سواری بعلل خطرات احتمالی كه ممكن است ایجاد نمایند باید اجتناب نمود.
زنان چندزائی كه دارای چندین بچه بوده ودرضمن كارمنزل رانیزانجام میدهنداستراحت بیشترازورزش برایشان مفیداست.خانمهائی راكه دردوران حاملگی اضافه وزن پیدامینمایند باید تشویق به انجام فعالیت بدنی نمود.
مسافرت:تنها خطرمسافرت درزنان حامله طبیعی خطر سقط وزایمان درمحیط دورازخانه میباشد.بطوركلی خانمهائی كه قبلا سقط كرده یا زایمانهای غیرطبیعی داشته اند باید از مسافرت خودداری نمایند.
سوارشدن به هواپیما یا ترن واتومبیل دردوران حاملگی آزاداست وخانمهائی كه حاملگی طبیعی دارند بجزهنگام زایمان میتوانند رانندگی كرده ویا سواراتوبوسهای عمومی یا متروشوند.
مقاربت:درتمام طول حاملگی میتوان مقاربت نمود وهیچگونه خطری چه ازنظر ایجاد ضایعات ویا عفونت وجودندارد ولی باید جانب احتیاط را ازدست نداد ومعمولا دردوران حاملگی میل به مقاربت ممكن است كم شود ولی بعداززایمان این حالت رفع میشود.
حمام:درتمام دوران حاملگی دوش گرفتن ویا استحمام دروان آزاداست ولی درمراحل آخرحاملگی مریض هنگام ورودوخروج ازوان باید دقت نماید كه به زمین نخورد.
مثانه:اگردردوران حاملگی بطورروزمره خانمها تمرینات عانه ای دنبالچه ای انجام دهنداین امرازبی اختیاری ادراربعداززایمان جلوگیری خواهد نمود.
روده ها:بااستفاده ازآب آلومیتوان ازیبوست دوران حاملگی جلوگیری نمودوهمچنین میتوان ازروغنهای معدنی وشیرمنیزی به مقدار20سانتی مترمکعب یک یادوباردرروزتجویزکرد.
پوشیدن لباس:دردوران حاملگی لباس مخصوصی وجودندارد،ولی بطورکلی لباسهای زن حامله بایدشل بوده وازشانه ها آویزان باشد.بند جورابهای حلقوی ممکن است ایجادواریس نماید.کفشهای پاشنه کوتاه باعث افزایش ثبات وزن وکم کردن کمردردمیشود،درصورتیکه که کفشهای پاشنه بلندباعث چرخش بدن بطرف جلوشده درنتیجه لوردوزطبیعی کمرافزایش یافته وعضلات برای نگاهداری شکم برجسته شده ودرحال انقباض باقی میماند.
سینه ها:درمواردیکه احتیاج به نگهداری سینه ها باشدمیتوان ازکرستهای مخصوص استفاده نمودوهمچنین ازشکم بندنیزمیتوان برای کنترل کمردردوفشارلگنی ویا شکمهای پاندولی شکل استفاده نمود.
مواظبت ازدندانها:دردوران حاملگی حداقل باید دوباردندانهارامعاینه کرده ودرصورت احتیاج اقدام به معالجات لازم نمود.کشیدن دندان اگرضروری باشد دردوران حاملگی ممنوع نیست وفقط باید ازبیحسی موضعی استفاده نمود.
دخانیات:بچه های خانمهائی که معتاد به سیگارهستندمعمولا کوچکتراززنان غیردودی میباشند.
بنابرگزارش underword وزن متوسط بچه های زنان غیردودی در4856 مورد حاملگی 3.395گرم بوده است ولی وزن بچه ها درخانمهائیکه روزانه 1الی 10عددسیگارمیکشند 3.286وخانمهائیکه روزانه 11الی30 سیگارمیکشند 3.196گرم وخانمهائیکه بیش ازمقدارفوق سیگارمیکشند وزن بچه شان 3.182گرم بوده است ولی درمیزان مرگ ومیرزایمانی هیچگونه اختلافی بین زنان دودی وغیردودی وجودندارد.
میزان مرگ ومیر نوزادان درنزدمادرانی که سیگارمیکشند زیاداست،butper وهمکارانش 30% مرگ جنین ها و26% مرگ نوزادان رادرنزدمادرانی که بعدازچهارماهگی سیگار میکشند گزارش نموده اند.
rushوjassحساب نموده اند که مرگ نوزادان درنزدمادرانی که سیگارمیکشند 34/4% بیشترازآنهائی است که علت اجتماعی واقتصادی دارند.
بااین مطالعات میتوان حساب نمودکه چقدرسیگارکشیدن روی مرگ نوزادن موثراست.
داروها:packham وking درمطالعات خوددریافته اند که حداقل 92% خانمها دردوران حاملگی ازدارو استفاده مینمایند وحدود 3/9% ازآنها ده باریا بیشتر دارو مصرف مینمایند.ازمدتها قبل اثرات سوء داروها برروی رشد وتکامل جنین بطورتجربی معلوم شده است.تالیدومید-متوتروکسید وداروهای امروزه بعنوان داروهای ایجاد کننده ناهنجاری جنین انسان شناخته شده اند.برخی داروهای دیگرنیزکه ازاین اتهام مبری هستند احتمالا عوارض مشابهی ایجاد میکنند.بطورکلی درسه ماهه اول حاملگیهای طبیعی نباید هیگونه داروئی تجویز نمودوفقط داروهائی که برای حفظ سلامت مادرضروری میباشد قابل تجویز هستند.
معاینات بعدی:بااینکه کافی بودن مواظبتهای دوران حاملگی رانمیتوان بامقدارمعاینات طبی سنجید،ولی درهرصورت دردوران حاملگی باید معاینات مکرربعمل آید.
 تا مدتهای مدیدی رسم جنین بوده که فاصله معاینات طبی در28هفته اول حاملگی 3الی4هفته وبعدازهفته 28 تا 36 فاصله معاینات دوهفته وسپس یک هفته بوده است.البته برنامه زیر رامیتوان درمورد زنان اول زا که چندان مسئولیتی درخانه ندارندبخوبی انجام داد،زیرااین خانمها درمورد حاملگی سئوالات زیادی داشته ودرضمن احتیاج به جلب اطمینان خویش دارند.ولی برنامه مذکور برای زنان چندزائی که حاملگیهای قبلی او طبیعی بوده وسالم هستند مناسب نمیباشد،برای اینکه این خانمها چندان احتیاجی به آموزشهای حاملگی نداشته وملاقاتهای دوران حاملگی بیشتر جنبه اجتماعی داردنه جنبه طبی.درضمن این خانمها با طبیب خود کاملا هممفکری وآشنایی دارند،زیرا درحاملگیهای قبلی چنین روابطی بوجودآمده است.درهرصورت اگر طبیب بعداز2الی 3 جلسه اولی مطمئن شود که هیچگونه اختلال غیرطبیعی درزن حامله وجودنداردمیتواند فاصله معاینات راتا هفته 28الی 30ازهر6الی8 وتا هفته 36از هر3تا4هفته وبعدازآن تاموقع زایمان ازهردوهفته تعیین نماید.البته چنین برنامه ای برای خانمهائیکه هیچگونه ناراحتی نداشته ودرضمن میتوانند هرلحظه ای که احساس ناراحتی نمایند طبیب خودراملاقات بکنند مناسب میباشد.
خانمهائی که دارای اختلالاتی درحاملگی هستند باید به فواصل کمتری مورد معاینه قرارگیرند ونسبت به عارضه موجود فاصله معاینات معین میشود.
بطور کلی در هرویزیت باید اعمال زیرانجام بگیرد:
1-اندازه گیری وزن که افزایش وزن زن حامله رادرمقایسه باجلسه قبلی معلوم نموده ورژیمهای غذائی لازم برحسب وزن تجویز میشود.
2-فشارخون رااندازه گرفته وآنرابامیزان جلسه قبلی مقایسه کرد.
3-تجزیه ادرارازنظرقندوپروتئین.
4-سئوالات راجع به علایمی که درطول فاصله معاینات مورد توجه زن قرارگرفته است.
5-هرگونه تغییراتی دررژیم درمانی باید براساس یافته های طبیب صورت بگیرد.انجام سایر امتحانات بطورمکرر به جزموارد ضروری مورد احتیاج نمیباشد.
معاینه لگنی رادرمواردی که معاینات قبلی رضایت بخش نبوده ویا اختلالاتی درلگن وجودداشته ویا شکایاتی ازاعضای لگنی موجود باشد میتوان تکرارنمود.
درمواردیکه هیچگونه اختلالی درحاملگی موجودنباشد تکرارامتحان شکمی درجلسات بعدی ضروری نیست.تاهفته سی ام حاملگی نمیتوان وضع جنین رابطوردقیق معلوم نمود.البته تاآن موقع این امرچندان اهمیتی ندارد.ولی درهفته های آخرحاملگی باامتحان شکمی علاوه برتشخیص وضع جنین میتوان درجه نول عضونمایش رانیزتعیین نمود.
سینه ها رادرسه ماهه آخرحاملگی اقلا باید یکبار امتحان نمود واین هنگام فرصت خوبی برای آموزش کافی درمورد شیردادن میباشد.
اندازه گیری هموگلوبین وهماکریت درهفته 34 باید تکرارشود.اگرباامتحانات مذکورعلائم غیرطبیعی پیداشود.باید تحقیقات وآزمایشهای لازم رادرمورد آن بعمل بیاوریم.
البته مسائل مختلف رادرامتحانات حاملگی بهتراست درزمانهای مناسبی توضیح داده ومثلا هنگامی که زن برای اولین بارحرکات چنین رااحساس نمود موقعیتی خوب برای آموزش رشد جنین میباشد وهمچنین اگرزن دچاراضافه وزن باشد بهتراست اهمیت وخطرات رانیزبه بیمارآموخت وعلائم شروع زایمان وهمچنین استعمال داروهای بیهوشی دهنده درسه ماهه آخرونزدیکی ترم آموخته شود.
درضمن طبیب باید درتمام دوران حاملگی سعی نماید که واکنشهای زن را نسبت به مادری وبچه داری دریابد.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic