عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

خانمهای حامله نیزمانند زنان عادی نسبت به بیماریهای مخصوصی حساسیت داشته وبه آنها مبتلا میگردند.اکثربیماریهای عفونی نمیتوانند سیرحاملگی راتغییرداده واختلالی درزندگی جنین ایجاد کنند.ولی دربرخی موارد استثنائی دراین بیماریها موجوداست که دراین بحث مورد گفتگو قرارمیگیرد.
عطاری

بیماری عفونی حاد
بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی:زنان حامله نسبت به سرماخوردگی وعفونتهای مجاری فوق تنفسی حساسیت بیشتری داشته ودوره این بیماری درحاملگی طولانی میباشد.درملن عادی وعلامتی این امراض درآنها نیزقابل تحمل میباشد.بااینکه هنوزدلیل قاطعی دردست نیست که تراتوژن(ناهنجاری زا)بودن ویروسهای عامل بیماریهای مجاری تنفسی فوقانی را ثابت نماید ولی احتمال میرود که برخی ازاین ویروسها دارای چنین عوارضی هستند.
broconوewans ثابت نموده اند که شیوع ضایعات مادرزادی قلبی درکودکانی که مادران آنهادردوران حاملگی بکرات مبتلا به عفونت با ویروسهای کوکسالی b تیپهای 3 و4 بوده اند زیادترازحدعادی میباشد.
ذات الریه:امروزه باپیدایش آنتی بیوتیکها ذات الریه چندان مرض خطرناکی نمیباشد.ولی این بیماری درزنان حامله ممکن است موجب مرگ مادروجنین وی بشود.
دردرمان مرض باید ازآنتی بیوتیکهائی که میکروب مربوطه نسبت به ان حساسیت بیشتری دارداستفاده شود.برای کشف حساسیت میکروبی باید قبل از استعمال دارو کشت میکروبی از ترشحات سینه بعمل آید.ولی نباید درمان راتارسیدن جواب آزمایشگاه به تاخیرانداخت.درهرصورت اگردرمحیط کشت بعدازرنگ آمیزی با متد گرام میکروبها اکثراازتیپ گرام مثبت باشند،میتوان بادوزهای قوی پنسیلین ویا آنتی بیوتیک وسیع الطیف بیماری رامعالجه نمود.ولی اگرمیکروبهای ازنوع گرام منفی باشند پنسیلین احتمالا اثری روی میکروب نخواهد داشت.چون در بیماری ذات الریه مرگ جنین علاوه برعفونت درنتیجه کمبوداکسیژن نیزهست،لذاباید درمواردی که سیانوزدربیماران پیداشود اکسیژن کافی تجویزگردد.
آنفلونزا:میزان مرگ ومیرمادران درپاندمی pandemis آنفلوانزا درسال 1918، 27%(این میزان درکسانیکه مبتلا به ذات الریه نیز بوده اند 50%بوده)ومیزان مرگ ومیرجنین 26%(52% درمواردی که مادرمبتلا به ذات الریه نیزشده)بوده است.
شیمی درمانی روی ویروس آنلونزا موثرنبوده ولی ازشدت عوارض بیماری میکاهد.
آنفلوانزای آسیائی:زنان حامله بیشترازغیرحامله ها نسبت به آنفلوانزانی آسیایی حساسیت داشته وبیماری دراین خانمها شدت بیشتری دارد.معالجه شیمیائی اثری درسیر مرض نداشته وعلائمی که دلیل برابتلای جنین باشد دردست نیست.
سرخک:این بیماری موجب پیدایش نقائص مادرزادی نمیشود،ولی احتمالا باعث افزایش شیوع سقط وزایمانهای زودرس میگردد.همچنین ممکن است جنین درداخل رحم مبتلا به عفونت شده حتی بهنگام زایمان بثورات کلاسیک سرخک راداشته باشد که درچند روزاول بعداززایمان دوره خودراطی مینماید.
عطاری بهار
سرخجه:gregg برای اولین بارگزارش داد که شیوع نقائص مادرزادی چشمی درجنین مادرانی که درمراحل اولیه حاملگی دچارسرخجه میشوند بیشترازکسان دیگر است.
عطاری بهار
بعداswan محاسبه نمودکه 74/4% نوزادانی که مادرانشان درچهارماه اول حاملگی دچارسرخجه شده اند دارای ناهنجاریهای مادرزادی میشوند.
randele-short سرخجه رادر200زن مورد مطالعه قرارداده ومیزان ناهنجاریهای جنین رابشرح زیرحساب کرده است.
اگرعفونت بین هفته اول وچهارم حاملگی باشد میزان ناهنجاری 60%واگربین هفته پنجم الی هشتم باشد میزان ناهنجاری 35% واگربین هفته های 9یا 12پدیدآید میزان ناهنجاری 15% ودرهفته های 13تا16درجه ناهنجاری 7%خواهدبود.
ضایعات مادرزادی قلب در50%جنینهایی که مادران آنها بین هفته 5الی 8 دچارسرخجه میشوند بوجود میاید ودرحدود 30% ضایعات درچشم میباشد.علاوه برآنها ممکن است سندروم سرخجه درکودکانی که مادران آنها دردوران حاملگی هیچگونه علائم بالینی عفونت رانداشته ولی حاملگی آنها مصادف بادوران همه گیری مرض بوده است پیدا شود.
بامطالعه جدید درروی سرخجه وحاملگی اثرات بیشتری ازاین مرض آشکارشده است که اهمیت آنها کمتر از ناهنجاریهای مادرزادی مرض نیست ازاین قبیل هستند،سقطهای زودرس اولیه،مرگ جنین،زایمان زودرس که همگی آنها دراثرسرخجه افزایش می یابد.
اگر سرخجه درسه ماهه اول حاملگی رخ بدهد باعث افزایش پیدایش ناهنجاریهای قلبی وعوارض چشمی وکری وعقب ماندگی فکری وروحی میشود-اثرات این مرض درمراحل بعدی حاملگی هنوز روشن نیست ولی احتمالا موجب بعضی عوارض دراین مراحل حاملگی خواهند شد.
خانمهائی راکه نسبت به سرخجه مایه کوبی مینمائید باید تا دوماه حامله نشوند،زیرادراین مدت امکان عفونت وجوددارد.یکی از بهترین مواقع برای مایه کوبی زنان حساس وقتی است که مریض زایمان نموده ودربیمارستان بستری باشد.
آبله:این بیماری بندرت دیده میشود وامکان ابتلای داخل رحمی وجوددارد،واکسیناسیون علیه آبله رامیتوان دردوره دوم حاملگی بدون ایجاد خطربرای جنین انجام داد،ولی چون ویرمی حاصله ممکن است درنیمه اول حاملگی ازتمایز بافتی بدن جنین جلوگیری نماید لذابهتراست ازواکسیناسیون دوره اول حاملگی اجتناب نمود.
آبله مرغان:این بیماری ممکن است دردوران حاملگی شدت زیادی داشته وحتی عوارض آن موجب مرگ زنان حامله بشودوهمچنین ابتلای داخل رحمی نیز امکان دارد.
مخملک:بااینکه میتوان با تجویز پنی سیلین ازعوارض سوء این بیماری دردوران حاملگی جلوگیری نمود ولی سقط بطورفراوان دراثراین بیماری دیده میشود ودرضمن چون عامل ایجادکننده مرض استرپتوکوک همولیتیک است لذا نباید مبتلایان رادربخشهای مامائی مورد معالجه ویازایمان قرارداد.
 عطاری بهار
سیاه سرفه:این بیماری دراشخاص بالغ بندرت دیده میشودولی درصورتیکه درمادران وجودداشته باشد نوزاد رابلافاصله بعداززایمان بایدازمادرجداکرده وتا یهیودی ازاوجدا نگاهداری شود.
تبخال ساده:درجنین مادرانی که دچارضایعات هرپتیک دستگاه تناسلی میباشندممکن است بیماری بوجودآید واحتمالا جنین بهنگام تولد دراثرتماس مستقیم دچارعفونت میگردد.البته ممکن است ویروس مستقیم درنتیجه پاره شدن پرده ها ویاازطریق جفت به بدن جنین واردشود.
وجودویاعدم وجودآنتی بادی جنین درمیزان عفونت کودک کمتر موثراست،بنظرمیرسد که مهمترین عوامل وجود عفونت اولیه میباشد.درحال حاضربهترین متد برای زایمان زنان مبتلا به عفونت تبخالی سزارین میباشد.مگرزمانیکه امکان حیات جنین کمتراست.سزارین بایستی هرچه زودترقبل ازپاره شدن کیسه آب ویابلافاصله بعدازپاره شدن آن انجام گیرد.بعضیها پیشنهاد کرده اندکه بهتراست ازهفته 37ویا38 سزارین نمود.اگر حاملگی قبل ازهفته 32بوده ویابیش از6ساعت ازپاره شدن کیسه آب بگذرد صلاح است زایمان ازراه مهبلی انجام یابد.
ویروسهای کوکساکی:بیماریهای حاصله از این ویروس برخی از بیماریهای کشنده ناشی از ویروس کوکساکی که درنوزادان شرح داده شده،البته مادرممکن است فقط علائم یک عفونت خفیف تنفسی داشته باشد ولی نوزادحتی بااین عفونت خفیف مادردرخطربوده وممکن است نقایص وناهنجاریهای قلبی پیدانماید.
توکسوپلاسموز:انگل توکسوپلاسما گوندی که باعث توکسوپلاسموز میشود ازطریق گوشت خام ویا تماس بامدفوع گربه که دارای Oocystعفونی هستند منتقل میشود.که علائم آن مانند یک عفونت حاد شبیه آنفلوانزای حاد که باتب ولنفادنوپاتی همراه است میباشد.دراغلب موارد جنین دراوایل حمله حاد عفونت پیدامیکند.عفونت جنین کمتردرعفونت های مزمن ایجاد میشود.امااحتمال چنین عفونتی وجوددارد.پارازیتمی درنزدزنانی که عفونت مزمن دارندظاهر میشودوپارازیت ها دررحم زنانی که امتحان خونی مثبت دارند یافت میشوند.
سقط اکثرادرمواردیکه اوایل حاملگی است ایجاد میشود.اگر عفونت درهفته های آخرحاملگی تولید شودتقریبانصف جنین ها مبتلا به عفونت خواهند شدومرگ ومیرنوزادانی که بدنیا میایند زیادبوده وپیش آگهی آنهائی که زنده میمانند خوب نخواهد بود.بچه های عفونی شده مبتلا به آنسفالیت ومیکروسفالیت ویا هیدروسفال وکوریو رتینیت وعقب ماندگی فکری میباشند.
زنان حامله بایدازخوردن گوشت فاسد وتماس با گربه های مبتلا اجتناب نمایند،اگرگربه مبتلا به عفونت درخانواده وجودداردبایدامتحان شود واگرآزمایش مثبت است بایستی مدفوع گربه رابرای OOcyst کشت دادواگرآزمایش منفی است بایدازگردش گربه درمحوطه خارج ازمنزل جلوگیری نمود،زیرااغلب گربه ها بعلت خوردن گوشت خام ویاموشهای مبتلا آلوده میشوند.
توکسوپلاسموز درانسان به توسط وجود آنتی بادی تشخیص داده میشود ومعمولا یک آزمایش کافی نیست،برای اینکه ممکن است مثبت بودن آزمایش مربوط به عفونتهای حادقبلی باشد.اگر تیتراژآزمایش درفاصله 2تا4هفته بالارود وجودیک عفونت حادمیباشد.سقط کردن در عفونتهای حاد دراوایل حملگی صحیح میباشد.
ایزوایمونی زاسیون دردوران بارداری:تصمیم برای مصون کردن زن حامله درمقابل بیماریهای عفونی بستگی به عوامل زیردارد.استعدادبه بیماری.تماس زن حامله بابیماریهای عفونی.اثربیماری درروی مادروجنین وخطرمصون کردن درروی جنین.
بطورکلی اطلاعات درباره اثرات بیماریهای عفونی حاددرجریان حاملگی وجنین ناکامل است.واضح است هرخطریکه پیش میاید میتوان بامصون کردن زن ازآن جلوگیری نمودموضوع قابل اهمیت اینست که قبل ازازدواج وقبل از حاملگی میتوان بوسیله امتحانات دانست که کدام بیماری عفونی رازن داشته است ویابوسیله تستهائی استعداد،زن را به بیماریهای تراتوژنیک فهمید وقبل از حاملگی زنان رادرمقابل بعضی بیماریها واکسینه نمود.
بیماریهای عفونی مزمن
سل ریوی:حاملگی ازلحاظ کلینیکی سل ریوی را تشدید نمیکند.اثرسل درروی مادربستگی به اندازه وسعت ضایعه دارد.درضایعات کوچک خطرکمتراست،مخصوصا اگرضایعه بموقع تشخیص داده شده وبطورصحیح معالجه شود.مرگ ومیر ممکن است درضایعات پیشرفته زیاد باشد.امااین میزان درمقایسه بامرگ زنان غیرحامله باضایعات کوچک میباشد.
تنها معاینات فیزیکی برای معین کردن سل ریوی حتی درحالات پیشرفته ناکافی است.رادیوگرافی سینه یک متد باارزش وصحیح برای تشخیص میباشد.امابطورکلی نمیتوان تمام زنان حامله رادراوایل حاملگی بطورروتین رادیوگرافی نمود.واضح است که زنان طبقه بالاومتوسط ازلحاظ وضع اقتصادی واجتماعی به سل مبتلا نمیشوند.عکسبرداری ازسینه بایستی قبل ازازدواج وقبل از حاملگی انجام گیرد.تست توبرکولوم رامیتوان برای جداسازی زنان حامله که حداقل عکسبرداری رایکسال قبل نموده اند انجام داد.اگرتست مثبت باشدباید عکسبرداری ازسینه انجام گیردومخصوصا درنزد زنانی که خطرابتلا به سل رادارند.برای زنان حامله ای که میدانند مبتلا به سل هستند عکسبرداری ازسینه موضوع اساسی است.
تدابیردرمانی هنگام زایمان:بااینکه دربیماران مبتلا به سل ریوی احتیاجی به زایمان زودرس نیست ولی درمورد زایمان وزایانیدن آنها باید احتیاطی انجام داد.
مراقبتهای جنین:بااینکه توبرکولهائی اکثرادرجفت پیدا میشوندولی عفونت داخلی رحمی جنین شایع نیست ودراکثرمواقع ابتلای نوزادبعدازتولد درنتیجه تماس بامادرمبتلا میباشد.
لذابمحض تولد نوزادباید اوراازمادرش جدانموده وتازمانیکه عفونت مادربطورکامل بهبود نیابد جدانگاهداشت.درضمن ازشیردادن نوزاد بوسیله بیمارجلوگیری نمود.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic