عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

اثرات فیزیولوژیک غدد مترشحه داخلی دردوران حاملگی بقدری اهمیت داردکه کوچکترین اختلالات غددی ازقبیل هیپوفیزوتخمدان وتیروئید وجفت وغیره موجب اختلالات شدید لقاح ولانه گزینی وادامه حاملگی میشوند.
عطاری

بیماری قند:امروزه تعداد بیماران دیابتی که حامله میشوند به مراتب بیشتراز 30 سال گذشته است وعلت این امربه قرارزیر میباشد.
1-درمان با انسولین.
2-تشخیص عوارض مامائی دیابت.
3-ارثی بودن بیماری.
قبل از دوره درمان باانسولین قدرت باروری مبتلایان به این مرض خیلی کم بود.زیرادیابت بطورشایع موجب اختلالات قاعدگی وسترونی میشودومیزان مرگ ومیربیمارانی که حامله میشوند25تا30%بوده ودر60تا70%موارد نیزجنین ازبین میرفت.درصورتی که درحال حاضرمیزان مرگ ومیرزایمانی درحدود 10تا30% دربیمارستانهای آمریکائی است وخطرمرگ مادرنیزخیلی کاهش یافته ولی هنوزهم مختصری بیشترازاشخاص سالم میباشد.
شیوع:باموفقیتهای درمانی درمورد دیابت انتظار میرودکه درآینده شیوع وهمراه شدن مرض قند باحاملگی بطورروزافزون افزایش یابد ومیزان شیوع این بیماری به عقیده frank امروزه یک مورد درهر300زایمان میباشد.البته آمار فوق مربوط به دیابتهای آشکاربوده وبنظر می آیدکه درجه شیوع دیابتهای پنهانی بمراتب بیشتر باشد.
تشخیص:حاملگی ممکن است علائم دیابت را پیش انداخته وحتی موجب پیدایش آسیدوزدرکسانیکه که هیچگونه علائم واضح دیابت نداشته باشندبشود لذاوجود مواداحیاء کننده درادرار زنان حامله بایدیک علامت مرضی تقی شود،بجزمواردی که عکس آن ثابت گردد..لاکتوزوری تا هفته های آخرحاملگی علامت شایعی نیست ولی بعداززایمان فراوان دیده میشود.بااینکه کاهش آستانه جذب کلیوی گلوکزدردوران حاملگی ممکن است موجب گلوکزوریهای مکررشود،ولی مادامی که میزان قند خون آنان تعیین نشده است نباید گلوکزوری راعلامت فیزیولوژیک بحساب آورد.
این گلوکزوری حداقل دراین قسمت انجام میگیرد برای اینکه میزان تصفیه گلومروری طبیعی افزایش می یابد.
اثرات حاملگی روی بیماری قند:کنترل متابولیکی دیابت دردوران حاملگی کارمشکلی است.استفراغ موجب اختلال تعادل شیمیائی خون شده وآسیدوزبه سهولت پیدا میشود.
چون درجه کاهش آستانه کلیوی جذب گلوکزمتغیراست ممکن است مقداربسیارزیادی قندحتی اگرقند خون فقط مختصری افزایش یافته باشد ازادراردفع شود،لذاتستهای قندی ادرار دردوران حاملگی دقت چندانی برای تعیین مقدارانسولین موردنیازندارند.تحمل موادقندی دردوران حاملگی تغییر کرده ولی میزان وچگونگی این تغییرات قابل پیش بینی نمیباشد وبطورکلی درنیمه دوم حاملگی تحمل گلوکز کاسته میشودولی دربرخی از بیماران ممکن است تغییری نکرده وحتی افزایش یابد.
اثرات دیابت روی حاملگی:باکنترل شیمیائی مناسب تا حدودی ازاثرات سوءدیابت روی سیر حاملگی کاسته شده ولی بکلی ازبین نمیرود.پیدایش آسیدوزدرخون مادراثرات وخیمی روی جنین داردوتغییرات شیمیائی خون درهرمرحله ای ممکن است رخ دهد ولی باپیدایش عفونت واستفراغ مخصوصا درنیمه دوم حاملگی که احتیاجات انسولین نیزافایش یافته است بیشتر دیده میشود.باکاستن نمک رژیم غذایی وهمچنین تعیین زمان مناسب برای زایمان ازشیوع آن بمقدارقابل توجهی کاست.
اگردرعروق خونی مادران مبتلا به دیابت تصلب وجودداشته یا ضایعات کلیوی نیزهمراه مرض باشد خطرات حاملگی زیادتربوده وپیش آگهی وخیم تراست.
رژیم غذایی:مقدارکالری مورد نیازبیمارراباید برحسب وضع تغذیه ای اوتعیین نمود وبرای کسانیکه وزن بدن آنها ایده آل باشد مقدارکالری مورد نیازروزانه 1700الی2000کالری میباشد که با این مقدارمیتوان افزایش وزن وی راکنترل نمود.
رژیم از1/5گرم پروتئین برای هرکیلوگرم وزن بدن و250تا300گرم کربوهیدرات وباقی ازچربی تشکیل می یابد.باید براین مواد ویتامینها ومواد معدنی رانیزعلاوه نمود.
انسولین:دردوران حاملگی غلظت قندخون راباید تا حدامکان درحدود مقدارطبیعی آن نگاهداشت.حتی درکسانیکه مقدارقندخون آنها بااستفاده اررژیمهای غذائی درحدطبیعی بوده ولی دوساعت بعدازخوردن قند میزان قندخون به 150میلی گرم درهرصدسانتیمترمکعب میرسدباید انسولین تجویز نمودوادراراین بیماران را مورد امتحان قرارداده وهمچنین قندخون نیز باید صبح ها درمعاینات مکرر اندازه گیری شود.
زایانیدن:تعیین زمان زایمان یکی از مهمترین عوامل زندگی کودک میباشد،برای اینکه اغلب مرگ جنین بعدازهفته 37 درپی اختلال تدریجی متابولیسم داخلی رحمی اتفاق می افتد.
تععین میزان دفع استریول بایستی از هفته 30 بفواصل یکهفته انجام شود،درموارد طبیعی اکثراافزایش یافته وتا هفته 32 به 2یا 3برابر میرسد.اگر استریول طبیعی بوده وتدریجا بالارودبایستی زنان حامله مبتلا به دیابت رادرعرض هفته 34 به بیمارستان معرفی نمودودربیمارانی که مقداراستریول پائین آمده است باید زودتر معرفی شوند.
درهرمرحله ازحاملگی اگرعوارضی ازقبیل آسیدوز-توکسمی-فشارخون پیشرونده-پروتئین اوری-هیدروآمنیوس همراه دیابت پیداشوند زندگی جنین بطورجدی مورد تهدید قرارمیگیرد.
مراحل بعدی:علیرغم اینکه دردوران حاملگی ودوره بعداززایمانی مشکلات زیادی دربیماران دیابتی پیدامیشودولی بطورکلی حاملگی اثرسوئس روی دیابت ندارد،لذا اگر جنین مادرمبتلا به دیابت درحاملگیهای پیشین ازبین رفته ویادرداخل رحم مرده باشد این امرنباید مانع ازحاملگیهای بعدی وی بشود.مگردرمواردی که بیماریهای کلیوی یاقلبی عروقی همراه مرض باشند.بااینکه ممکن است بطورمکررنوزادازبین برود ولی باتدابیردرمانی دقیق معاینات دوران حاملگی وزایاندن بموقع ومواظبتهای نوزاد میتوان پیش آگهی حاملگی رادرمادران مبتلا به دیابت بهبود بخشید.
مواظبتهای نوزاد:نوزادان مادران دیابتی معمولا باخطرات زودرسی وعوارض زایمان با سزارین وآسیدوزوهیپوگلیسمی مواجه بوده وهمچنین شیوع بیماری غشاء هپالینی درآنان بیشتراست.لذاباید تمام سعی وکوشش را برای جلوگیری اززجرتنفسی نوزاد بعمل آورد.درمان این نوزادان درهنگام زایمان با مکیدن موادمختلف از مجاری تنفسی آنها وهمچنین تجویزاکسیژن وتخلیه محتویات معده آغازمیشود.
تشخیص:چون علائم دیابت درمراحل اولیه بیماری اکثراوجودنداردلذاباید تست تحمل گلوکزرادرتمامی بیمارانی که دارای یکی ازعلائم زیر میباشد انجام داد.
1-سابقه فامیلی دیابت.
2-مرگ جنین درحاملگیهای قبلی یا مرگ بدون علت نوزاد.
3-نوزادبزرگتر.
4-گلیکوزی دوران حاملگی.
5-هیدروآمینوس.
6-سقط مکرر.
وجود چاقی باهریک ازعلائم مذکوردارای اهمیت زیادی میباشد.هنگام انجام تست تحمل گلوکزاگریکی ازحالات زیروجودداشته باشددلیل برغیرطبیعی بودن تست میباشد.
الف-مقدارقندخون زمان گرسنگی بیش از 110میلیگرم در100سانتی مترمکعب باشد.
ب-یکساعت بعدازتزریق گلوکزمقدارقندخون از 165میلیگرم درصدسانتی مترمکعب بیشترباشد.
ج-دوساعت بعدازتزریق گلوکزمقدارقندخون از145میلیگرم در100ccبیشترباشد.
د-سه ساعت بعدازتزریق125میلیگرم در100ccبیشترباشد.
باید تاکید نمودکه تمام اختلالات موجوددربیماری دیابت بعدازتخلیه رحم درنتیجه کم شدن احتیاج انسولین بعداززایمان بهبود پیدامینمایدولذااگرتست تحمل گلوکزبعدازایمان صورت بگیردچندان تطبیقی باچگونگی تست دردوره حاملگی نخواهد کردبطوریکه اختلالات متابولیسم موادقندی درحاملگی های بعدی بیشتروشدیدترمیگردد.
برای تشخیص دیابتهاب نامشخص بالینی درزنان غیرحامله میتوان ازتست تحمل کورتیزونی گلوکزاستفاده نمود.درمراحل اولیه دیابت مقدارانسولین پلاسما درنتیجه خوردن گلوکزبمقدارزیادی افزایش پیدامیکندوبنظر می آیدکه درآینده طرق ایمنی انسولینی برای تجسس انسولین گردش خون طریقه قابل عملی درتشخیص دیابتهای زودرس باشد.
دیابت بی مزه:این بیماری بعلت نادربودن خودمرض،کمترباحاملگی همراه میشودوعلاوه برآن ظرفیت باروری مبتلایان بمرض چندان کاهش نمییابد.درهرصورت اگردیابت بی مزه همراه باحاملگی باشد علائم آن دراثربارداری ممکن است بدترویا بهترشده ویااصلا فرقی ننماید.ولی باید تغییرات ناشی ازحاملگی راتشخیص داده واقدام به سازش مقدارهورمون ضدادراری مورد نیازنمود.ADH این بیماری ممکن است دردوران حاملگی بطورزودگذری دیده شودولی باید آنراازپروتئینهای روانی تشخیص داد.
بیماری غده تیروئید:کم کاری غده تیروئید اثرات وخیمتری ازپرکاری آن روی سیر حاملگی ایجادمیکند.
عطاری
گواترکلوئیدی ساده:اختلال متابولیکی دراین بیماری کمبود ید است که موجب کاهش رسیدن تیروکسین به نسوج مختلف میشود ودرنتیجه آن هورمون محرک تیروئید(TSH) افزایش پیداکرده وغده هیپوتروفیه شده ومقدارزیادی کلوئید درآن ذخیره میشود.ولی بطورکلی عمل تیروئید درحدطبیعی باقی میماندودرچنین حالاتی ووضع جنین هیچیک موردتهدید قرارنمیگیرد.دردوره حاملگی بعلت کاهش یدرسیده به بدن غده تیروئید بزرگترمیشود.اگرمیزان متابولیسم بازال بدن ویامقداریدوابسته به پروتئین FBI کاهش پیدانماید وبیمارمبتلا به گواترساده باشد باید ترکیبات تیروئیدی همراه ید مکمل تجویزکرده وبااین عمل ازبروز گواترمادرزادی وکرتینیسم آشکارپیگیری نمود.
عطاری
هیپوتیروئیدیسم:درکم کاری تیروئید برخی اختلالات ازقبیل نازائی-سقط مکرر-اختلالات قاعدگی بطورشایعی پیدامیشوند.البته دربرخی حالات ممکن است لقاح وحاملگی هیچگونه تغییری درنتیجه کم کاری تیروئیدپیدانکند،ولی هیپوتیروئیدی درمان نشده مادرعامل مهمی برای پیدایش کرتینیسم وگواتر مادرزادی نوزاد میباشد.
تشخیص بیماری درمراحل قبل از حاملگی ودرمان آن دردوره حاملگی درپیشگیری عوارض بارداری اهمیت زیادی دارد.درحاملگی بررسی دقیق اعمال تیروئید کارمشکلی خواهد بود.زیرامثلا متابولیسم بازال دردوران حاملگی بطورطبیعی افزایش پیدامیکندولی تغییرات آن ثابت نبوده وباعوامل خارجی فرق مینماید.مقدارکلسترول خون بطور طبیعی افزایش مییابد.
تیروکسین وتری یدوترونین دردوران حاملگی زیاد میشودوهمچنین مقدارید والبته به پروتئین بعلت بالا بودن میزان استروژن افزایش می یابد.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic