عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

بیماریهای قلب وعروق خونی ودستگاه خونساز بااینکه تعداد کمی از حاملگیها هستند ولی به مراتب عوارض شدیدتری ازسایربیماریها ایجاد مینمایند.تشخیص اغلب بیماریهای قلبی عروقی کارمشکلی نبوده ومیتوان درامتحانات دوران حاملگی بسادگی انها راتشخیص داد.
 عطاری بهار
بیماریهای دستگاه گردش خون
بیماریهای قلبی:درحدود 75%ضایعات قلبی زنان حامله دراکثرضایعات رماتیسم بوده ودرحدود 10تا15% موارد دردودریچه میترال وائورت وجوددارد.
ضایعات قلبی در2تا3%موارد مادرزادی بوده وبندرت ممکن است درنتیجه فشارخون باشند.
تشخیص:تشخیص بیماریهای قلبی براساس تاریخچه بیماری ومعاینات بدنی بعلاوه امتحانات الکتروکاردیوگرافی وعکسبرداری قفسه سینه میباشد.البته میتوان با کانتریزاسیون تشخیصهای دقیق تری داد.
دردوران حاملگی فقط باامتحانات بالینی نمیتوان بیماریهای قلبی رابه دقت تشخیص داد.زیرادراین دوره حداقل نصف زنان سالم برخی سوفل های سیستولیک قلبی پیداکرده وصداهای قلبی مخصوصا درنوک قلب تغییر مینماید.این تغییرات درنتیجه افزایش حجم پلاسما ودبی قلب وهمچنین تغییرات غلظت خون میباشدکه از اوائل سه ماهه دوم شروع شده وتا بعداززایمان ادامه می یابد.
نظربه تغییرات فوق درمورد تمام بیمارانی که مشکوک به داشتن ضایعات قلبی باشندحتی اگرتشخیص دقیقی داده نشودباید بطورکامل مورد درمان قراربگیرند.زیراتازمان زایمان نمیتوان به تشخیص صحیح بیماریهای قلبی اطمینان یافت.
اتحادیه بیماریهای قلبی نیویورک ضایعات قلب رابراساس اختلالات عملی وهمچنین مراحل درمانی تقسیم بندی مینمایند.
الف-تقسیم بندی عملی امراض قلبی:
دسته اول-بیمارانیکه مبتلا به امراض قلبی بوده ولی هیچگونه محدودیتی ازنظرفعالیتهای بدنی ندارند.این بیماران میتوانند بدون احساس ناراحتی اعمال مختلفه بدنی راانجام دهند.همچنین هیچگونه علامت نارسائی قلبی ویادردهای آنژینی ندارند.
دسته دوم-بیمارانیکه ازنظراعمال بدنی محدودیت دارند.این اشخاص درهنگام استراحت هیچگونه علامتی نداشته ولی هنگام فعالیت وخستگی،طپش قلب،تنگی نفس یادردهای آنژینی پیدامیکنند.
دسته سوم-بیمارانی که ازنظراعمال بدنی محدودیت کامل دارندواین اشخاص بافعالیتهای کوچک دچارضعف-دردآنژین -طپش قلب-تنگی نفس میگردند.
دسته چهارم-بیمارانیکه قادربه انجام اعمال بدنی نبوده وعلائم نارسائی قلب بادردآنژینی درهنگام استراحت نیزوجودداشته وبا هرگونه فعالیتی شدت پیدا مینمایند.
ب-تقسیم بندی درمانی:
دسته اول-بیمارانی که احتیاج به هیچگونه کم کردن اعمال بدنی ندارند.
دسته دوم-(دسته اول تقسیم بندی عملی):بیمارانیکه احتیاجی به کم کردن اعمال معمولی بدن نداشته ولی از فعالیتهای شدیدومسابقات باید خودداری نمایند.
دسته سوم-(دسته دوم تقسیم بندی عملی):بیمارانیکه درآنها فعالیتهای معمولی بدنی یا بطورمتوسط کاسته شده وهمچنین نباید هیچگونه فعالیت شدیدی انجام دهند.
دسته چهارم-(دسته سوم تقسیم بندی عملی):بیمارانیکه باید حتی اعمال عادی بدنی نیزانجام ندهند.
دسته پنجم-(دسته چهارم تقسیم بندی عملی):بیمارانیکه باید استراحت مطلق دررختخواب یا صندلی بنمایند.
پیش آگهی:پیش آگهی بیماران مبتلا به امراض قلبی براساس ظرفیت اعمال قلب وقدرت مقابله باآن با احتیاجات طبیعی حاملگی وتغییرات حاصله ازآن مخصوصا افزایش حجم پلاسما وافزایش بسترعروقی دررحم تعیین میگردد.
سایر تغییراتی که موجب افزایش بارقلب میگرددعبارتنداز:افزایش تدریجی ضربان قلب که درهفته های 35به حداکثرخودیعنی 8تا10ضربه دردقیقه افزوده میشودوهمچنین ممکن است فضای کوریودسیدال مانند یک فیستول وریدی شریانی عمل نماید.
قلب برای برآورد افزایش احتیاجات بدن ازهفته دهم شروع به افزایش بازده خودنموده بطوریکه مقداربازده آن دراواخرسه ماهه دوم حاملگی 35%بیشتراززنان غیرحامله میباشدوبعداززمان مذکوربازده قلبی شروع به کاهش مینماید.تغییرات بازدهی قلبی مخصوصا درحجم ضربه ای نمایان است.مرگ ومیر دربیمارانی که ضایعات قلبی آنها دردریچه میترال قرارداردبیشتراست.زیرا تغییرات فیزیوپاتولوژیک ناشی ازآن شدیدتربوده وهمچنین باتغییرات دوران حاملگی تشدید پیدا مینماید.
قلب طبیعی دردوران حاملگی با هیچگونه اشکالی مواجه نمیشود.ولی اگر تنگی دریچه میترال وجودداشته باشد انسداد ناشی ازآن مانع جریان خون ازدهلیزبه بطن شده وباعث جلوگیری ازافزایش بازده قلبی میگردد.وبرای اینکه خون بتواند ازدریچه تنگ عبور نماید فشار دهلیزچپ افزایش پیدا میکندواگر سوراخ دریچه خیلی کوچک باشد بتدریج فشارعروق ریوی بالارفته وموجب پیدایش احتقاق وآدم(vadem) ریوی وسپس نارسائی قلب میشود.
درهفته های آخرحاملگی هم بازده قلبی وهم حجم پلاسما کاهش پیداکرده ازبارقلب کاسته شده وخطرنارسائی کمترمیشود.
عده کمی اززنان حامله ممکن است درهنگام زایمان دچارنارسائی قلبی شوند.دردوران حاملگی قلب معمولا ازحداکثرظرفیت خودبرای تامین احتیاجات بدن استفاده میکند.
درایجادنارسائی قلب سن بیماراهمیت بیشتری ازتعداد زایمانهادارد.بطوریکه میزان مرگ ومیربیماران قلبی حامله ازسنین 35سالگی خیلی بیشتراست وشیوع نارسائی قلب ومرگ ناشی ازآن در خانمهائی که درحاملگیهای خوددچارنارسائی قلب وفیبریلاسیون دهلیزی بوده اند نیز بیشتراست.
بیماریهای قلبی مادربه تنهایی موجب افزایش مرگ ومیرزایمانی نمیگرددولی مرگهای هنگام زایمان که درنتیجه کمبود اکسیزن ویا تاکیکاردیهای حمله ای ویا عوارضی مشابه ایجادمیشوندبکرات بوقوع میپیوندند.
نوزادان متولد شده ازمادران با ضایعات قلبی وزنشان کمترازنوزادانی است که مادران سالم دارند.
عطاری
درمان دردوران حاملگی:بیماران مبتلا به امراض قلبی قبل ازاینکه حامله شوندباید بدقت مورد معاینه قرارگرفته وضایعات قلبی آنها تشخیص داده شده وظرفیت عملی قلب ارزیابی گرددوکسانی که مبتلا به ضایعات شدید بوده ودردسته های سوم یا چهارم تقسیم بندی عملی قلب قرارگرفته باشندباید حامله نشونددرمواردی که معاینه بیماردرهنگام حاملگی پیش می آید بهتراست بیماررادربیمارستان بستری کردواین امرمخصوصا درمورد بیماران مبتلا به ضایعات قلبی اهمیت بیشتری داردوبهتراست همواره بایک طبیب متخصص قلب درمورد آنان مشورت نمود.درضمن بایدیادآورشد اگر متخصص قلب پیش آگهی بیماررامساعد بداند این امرنباید باعث عدم مواظبتهای کافی دوران حاملگی باشد،اگردرمان مناسبی درمورد بیماران به ضایعات پیشرفته نیزبعمل آید میزان مرگ ومیربه حداقل خودکاهش خواهدیافت.درصورتیکه غفلت طبیب یا بیماردرمورد درمان بیماری موجب افزایش مرگ ومیر خواهد گردید.
بااینکه مواظبتهای بیمارستانی درمورد بیماران قلبی مورد دلخواه است،ولی بستری نمودن بیمارانی که ازنظرعملی دردسته های اول ودوم قراردارند ضروری نیست وبیماران دسته سوم تا حدامکان باید دربیمارستان باقی مانده ومریضی که دچارنارسائی قلب باشد باید بقیه دوران حاملگی رابستری شود.
عفونتهای حاد مخصوصا عفونتهای تنفسی ازعوامل مستعدکننده نارسائی قلب میباشند،لذاباید اکثرابیمارانی که دچارعفونت هستنددربیمارستان بستری ومورد معالجه قرارگیرندوهمچنین تمام بیماران قلبی به جزکسانیکه ضایعات بدون علامت وکوچکی دارندبایددرحدود 10تا14روزمانده به زایمان دربیمارستان بستری شده وتحت کنترل درمانی ورزیم غذائی قرارگرفته وهمچنین استراحت کافی نموده وبرای زایمان آماده شوند.البته چون دراواخرحاملگی قلب کمترازهفته های قبلی میباشد.لذابه غیرازمواردی که عفونتهای حادیانارسائی قلب وجودداشته باشد چندان احتیاجی به بستری شدن بیمارستانی وجودنداردوبنظرمیرسد که بهترین موقع مواظبتهای بیمارستانی این اشخاص هفته های 26و34 باشد که کارقلب بیشترازمواقع دیگرزیادشده است.
استراحت دردرمان بیماران قلبی اهمیت فوق العاده داشته وباید بیماران مختلف بابرنامه معیت استراحت نمایندواستراحتهای صبحگاهی وبعدازظهری لازم بوده وبیمارحداقل ده ساعت شبها بایددررختخواب باشدودرکسانیکه بااعمال سبک خانه دچارعلائمی نشوند میتوانند این کارها را انجام دهند.ولی از فعالیتهای سنگین ازقبیل بالارفتن ازپلکان ویا نظافتهای سنگین خانه باید جلوگیری نمایند.بیمارانی که دچارنارسائی قلب بوده وفعالیتهای کوچک موجب بروزعلائم قلبی میشوندباید استراحت مطلق نمایندواگر ذخیره قلبی کاسته شود بعدازهفته 20 حاملگی باید ازمقاربت اجتناب نمایند،احتیاج به کم کردن نمک غذا وتجویزداروهای مدروجودندارد مگر اینکه ضایعات اساسی قلب وجودداشته باشد،کم کردن نمک ممکن است حجم پلاسما راکم کرده وجریان خون را محدود نماید.
چون کمخونی موجب افزایش کارقلب میگردد،لذاباید یک ترکیب آهن داربه رژیم غذایی اضافه نمود.
سقط درمانی:درزنانی که ضایعات قلبی سبکب دارندحتی اگر دردسته های 3ویا 4قرارداشته باشنداحتیاجی به تمام نمودن حاملگی وجودندارد.ولی متاسفانه این امرهمیشه امکان پذیرنبوده وممکن است ادامه حاملگی زندگی مادررابطورجدی تهدید نمایدولذااگر نتوان درمانهای کافی انجام دادباید درگروههای زیربه حاملگی خاتمه داد ودرصورت اجازه بیمارلوله های رحم را بست.
1-کسانیکه سابقه نارسائی قلبی مخصوصا درفاصله بین دوحاملگی داشته باشند(حدود دوسوم این بیماران دردوره حاملگی دچارنارسائی قلبی خواهندشد).
2-مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی.
3-بیمارانی که درگروه 3و4تقسیم بندی عملی قراردارند(شیوع نارسائی قلب مخصوصا باضایعات پیشرفته خیلی زیاد میباشد).
4-بیمارانی که ضایعات شدیدی داشته وسن آنها بیش از 35سال میباشد.
ختم حاملگی راباید تاحدامکان زودتر انجام داد.زیرادرمراحل آخرحاملگی عمل جراحی ممکن است برای قلب بیمارقابل تحمل نبوده وحتی موجب مرگ بیماربشودوهمچنین نباید دربیمارانیکه دچارنارسایی قلب هستند اقدام بعمل نمودبلکه دردرجه اول باید نارسائی رادرمان کرد.
بریدن دریچه:اعمال جراحی دریچه های قلبی دردوران حاملگی چندان مورد نیاز نمیباشد.زیرابادرمان طبی میتوان نتایج خوبی به دست آورد،معذالک دربیمارانی که مبتلا به تنگی شدید دریچه میترال بوده وضایعه مانع از جریان خون ازدهلیزبه بطن بشود میتوان کومیستروتومی دریچه میترال راانجام داد.میزان مرگ ومیر ناشی از عمل کمتراز 3%بوده ودرصورتیکه تدابیرکافی درهنگام جراحی اعمال شودهیچگونه خطری برای جنین وجودنخواهدداشت.بهتراست عمل جراحی را درسه ماهه اول حاملگی انجام داد،ولی درمواقع ضروری آنرادرمراحل پیشرفته نیزانجام میدهند.
بریدن دریچه میترال حتی اگردرفاصله بین دوزایمان صورت بگیرد موجب بهبود کامل قلب وافزایش عملی ان درهنگام حاملگی نمیشود.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات