عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری
تغییرات عملی وساختمانی زیادی دردستگاه گوارش دردوران حاملگی ایجادمیشودکه ممکن است این تغییرات موجب بروز علائم ناراحت کننده ای درمریض بشود.
درتعداد زیادی از زنان حامله تشریح اسد کلرئیدریک وپیشین کم شده وحرکات دودی معده نیزکاهش مییابدومعده توسط رحم بطرف بالا وچپ فشرده شده وتونیسیته عضلانی درکلیه قسمتهای روده کاهش مییابد.
عطاری

التهاب لثه ها:دربرخی موارد لثه های زنان حامله ممکن است هیپرتروفیه شده ودچارآماس وشکنندگی شود.این اختلال ممکن است درنتیجه کمبود ویتامین Cباشد.ولی دربرخی بیماران ویتامین Cتغییری دراختلال لثه ها ایجادنمیکند وبعداززایمان لثه ها خودبخود بهبود مییابد ودراین بیماران ممکن است دهن شویها ومواد قابض موجب بهبود علامتی بیماربشود.
زیادی ترشح بزاق:افزایش ترشح بزاق دربرخی زنان حامله مشاهده میشود،ولی معمولا تا اواسط سه ماهه دوم حاملگی خودبخودبهبود پیدامیکند،ممکن است ترشح بزاق تا یک لیتردرروزبرسد.تجویز داروها مختصری تاثیرداردومواردی که علت بیماری عوامل روحی باشد روان درمانی موثرخواهدبود.
تهوع واستفراغ:بیش ازنصف زنان حامله درسه ماهه اول حاملگی دچارحالات تهوع واستفراغ به درجات مختلف ازتهوع زودگذرصبحگاهی تا استفراغهای شدید ومداوم که حتی موجب تهدیدجان مریض نیز میشونددچارمیگردند.این علائم معمولا دوهفته بعدازقطع قاعدگی شروع شده ودرعرض دوهفته به حداکثرخودرسیده وسپس تا هفته 10 الی 12حاملگی بکلی ازبین میرود،بااینکه تا هفته 14دیگر تهوع واستفراغ ازبین رفته است.ولی دربرخی زنان ممکن است درتمام طول حاملگی باقی بماند.
بطورکلی استفراغ وتهوع هائی که بعدازهفته 10و12حاملگی شروع شوند علاوه برخود حاملگی معمولا درنتیجه بیماریهای طبی ویا جراحی هستند.
تهوع واستفراغ درحاملگیهای بعد تکرارشده وممکن است شدیدترنیز بشود.تهوع معمولا درهنگامی که معده خالی است پیدامیشودوهنگام برخاستن ازخواب وقبل ازغذابوده ودرضمن ممکن است بعضی بوهاوغذاهای مخصوص موجب تشدیدآن شوند.دراکثرخانمها معمولا هنگام برخاستن ازخواب شروع وتا خوردن صبحانه ادامه مییابد.ولی دربرخی دیگرعلائم شدیدتربوده وبصورت استفراغهای صبحگاهی دیده میشود.بعضی اززنان حامله درتمام روزدچارتهوع شده وبندرت دچاراستفراغهای شدید حاملگی که باتهوع مداوم واستفراغهای مکررهمراه است میشوند،این حالت برای سلامت بیمار خطرناک است.
اگرتهوع خفیف باشد چندان موجب اختلالات تغذیه ای وکاهش وزن نمیشودولی استفراغ مکرر وشدید باعث اختلالات فیزیولوزیکی زیادی شده وبیمارممکن است 8الی 10کیلو وزن خودراازدست داده وشدیدا دهیدراته شده وکمبود الکترولیتی پیدا نماید.
تعدادنبض 110تا120ودرجه حرارت تا100/5تا101درجه فارنهایت افزایش پیدا مینماید.غلظت الکترولیتهای سرم بعلت ازدست رفتن سدیم وکلروپتاسیم درنتیجه استفراغ کاهش پیدامیکندومقداراوره وازت خون افزایش یافته وآسیدوزمتابولیکی پدید میاید.
بطورکلی شدت اختلالات فوق بستگی بمدت وشدت استفراغ وهمچنین بمیزان غذاومایعات وارده به بدن دارد.تغییرات هیستو پاتولوژیکی درزنانی که درنتیجه استفراغهای شدید میمیرند شبیه مرگهای ناشی ازگرسنگی بوده وبصورت ارتشاح مرکزلوبولی چربی درکبدونکروزوتغییرات دژنراتیودرلوله های کلیوی وخونریزیهای نقطه ای شکل درمغزوشبکیه ونوریتهای دژنراتیودراعصاب محیطی میباشد.
علت:علل اصلی ایجادکننده بیماری هنوزبطورکامل روشن نشده وبنظر میاید که علت اصلی مرض برخی مواد عناصرجدیدی که به بدن زن حامله اضافه شده اند باشد نه کمبودهای ویتامینی ویا هورمونی وغیره.
علائم معمولا درهنگامیکه نسوج تروفوبلاستی دسیدوا رامورد هجوم قرارداده وموجب انهدام آن وهمچنین پیدایش تغییرات کلی دراعمال فیزیولوزیک وتولید هورمونهای مختلف میشودایجاد میگردد.
بطوریکه شدت تهوع درزمانیکه مقدارهورمون گونادوتروپین کوریونیک به حداکثر خودمیرسدبیشتراست ودرمول هیداتی فورم وهمچنین حاملگیهای متعدد که درآنها مقدارگونادوتروپین بیشترازحاملگی طبیعی میشود شدیدتراست،برخی مواد جدیدکه ممکن است درنتیجه انهدام نسوج درهنگام رشدنسجی ایجادشوند میتوانند ایجادعلائم بیماری رابنمایند.همچنین ممکن است تهوع درنتیجه عوامل روحی باشد،ولی معمولا هیجانات باعث پیدایش استفراغ شده وتهوع درنتیجه آنها تشدید پیدا میکند،ولی بطورکلی درتمام حالات تهوع واستفراغهای شدید(هیپرامزی حاملگی) عوامل روحی موثرمیباشند.بنا به مطالعات روانی اکثرزنانی که دچاراستفراغهای شدید میشونددرحقیقت ناخودآگاهانه مایل به حاملگی نیستنداگرچه درظاهرآرزوی بچه مینمایند.
درمان:ازآنجائیکه هنوزعلت واقعی این بیماری معلوم نشده است درمان اساسی فقط تخفیف علائم است وباید به تمامی بیماران اطمینان داده شود که این علائم زودگذربوده وقابل درمان هستند.تهوع هائیکه خفیف بوده ودرهنگام خالی بودن معده ایجادمیشوندمعمولا با خوردن 2تا 3 کلوچه قلیائی ازبین میروند وهمچنین باید به بیمارآموخت که از هنگام بیدارشدن تاموقع خواب بطورمرتب وبه مقادیرکم ازهر2تا3 ساعت مقداری غذابخورد.غذاهای خشک ازقبیل سوخاری وکلوچه وسیب زمینی سرخ کرده وگوشت سفید جوجه وحبوبات برای کنترل تهوع مناسبتر هستندوهمچنین شیرینی جات خشک نیزموثرترند.غذاهای پرادویه وآب گوجه فرنگی وآب پرتقال وسبزیجات به غیرازسبزیهای نرم معمولا قابل تحمل نیستند.
مایعات راباید همراه باغذاهای جامد میل نکرده بلکه درفاصله دوغذاخورده شوندوتمام غذاهائی راکه مریض بتواند بخورد اشکالی نخواهند داشت.بطورکلی این بیماران نمیتوانند رژیم های غذائی رادقیقا مراعات نمایند.
عطاری
بیمارانیکه درنتیجه استفراغهای شدید مقدارزیادی وزن ازدست داده ودزهیداراته شده باشندباید دربیمارستان بستری کرده واقدام به تامین الکترولیتهای ازدست رفته را کرد.
نکات اصلی درمان استفراغهای شدید دوران حاملگی عبارت است از:
1-کنترل استفراغ.
2-جانشین کردن مایعات.
3-تجویزویتامینهای محلول درآب.
4-تامبن وتعادل الکترولیتها.
امروزه برخلاف گذشته چندان احتیاجی به ختم حاملگی بعلت استفراغ های شدید نمیباشد.
سوزش معده:سوزش معده ازشکایات شایع دوران حاملگی بوده وازدرجات خفیف آن تا دردهای شدید ودائمی که همراه با تهوع واستفراغ میباشدفرق مینماید ومعمولا موجب بالاآمدن محتویات معده ووارد شدن درثلث تحتانی مری میشود.
یرقان:اعمال کبدی دردوران حاملگی طبیعی معمولا فرقی نکرده،ولی دربرخی حالات ممکن است اختلالاتی پیدا نماید وبااینکه ازنظر مطالعات سلولی نمیتوان علامتی پیدانمودولی تستهای عمل کبد فرق میکنند.
عطاری
مثلادردوران حاملگی ترشح برم سولفالئین بمقدارزیادی کاسته شده ومیزان فسفاتازقلیائی غیراختصاصی ونوکلوئید از 5ولوسین آمینوپپتیداز زیاد میشود.این تغییرات مخصوصا درسه ماهه آخرحاملگی بدون اینکه کوچکترین نشانه ای ازهپاتیت ویروسی ویا سایر امراض کبدی داشته باشند دچاریرقان گردند ومعمولا قبل از پیدایش زردی برخی علائم ازقبیل بی اشتهائی وتهوع همراه ویابدون استفراغ وخارش پیدامیشود.
کبدممکن است بزرگ وحساس بشودوتستهای کبدی تغییراتی راکه قبلا شرح داده شدنشان میدهند.ازنظر هیستوپاتولوژیک کله استازداخل کبدی پیداشده که همراه با رنگ صفراوی مرکزلوبولی سلولهای کبدی وهمچنین قالبهای صفراوی درداخل کانالیکولها وگاهی بانکروزمختصر سلولهای پارانشیمال میباشد.این حالت بنام کله استازایدیوپاتیک دوران حاملگی نامیده شده ومعمولا بعداززایمان بطورکامل ازبین رفته وهیچ عارضه ای باقی نمیگذارد.
خارش حاملگی:بصورت خارش عمومی بدن بوده وبسادگی بادرمان های معمولی بهبود نمییابد.این حالت معمولا چندان با اختلالات کبدی همراه نیست.زیرا یرقان درآن وجودنداردولی تغییرات اساسی اعمال کبدی که قبلا ذکرشدوجوددارند.
کله استازوخارش حاملگی معمولا دراواخر بارداری پیداشده وبنظر می آید درنتیجه حساسیت سلولهای کبدی نسبت به استروژن وپروژسترون باشد بخصوص که غلظت این هورمونها درآخردوران حاملگی به حداکثر میرسد.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات