عطاری بهار

آویشن:مواد چرب؛مواد رنگی؛یک مواد تلخ؛یک رزین؛مگنزفراوان.
اسانس آن بنام اسانس سرپوله موسوم استکه خود مرکب ازسیمنsymenپیننpinene،دیپانتن،کاراکرول،تیمول میباشد.تیمول یا اسید تیمیک به فرمول c10h14o یک ماده ضدعفونی کننده است.
اسطوخدوس:ماده موثره استخدوس آن است که بابوئی شبیه کامفر ونعناع،خودشامل یک سینوئل ویک الکل میباشد.
اسفند:دراسفند این مواد موجوداست؛هارمین به فرمول c13h11n2o -هارملین به فرمول c13h12n2o-هارمول به فرمولc12h12n2o-پگانین(وازی سین).
دانه اقاقیا:دانه اقاقیا دارای یک ماده روغنی (به مقدار31%)توام با موادتلخ است ولی امروزه موفق شده اند که ماده تلخ آن راجدانموده وازدانه اقاقیا نوعی آرد تهیه نمایندکه به آرد گندم برای پختن نان افزوده میشود.بطورکلی تمام قسمتهای درخت اقاقیا دارای مواد زیراست.
صمغ هائی شبیه صمغ عربی؛کاروتین؛فسفات کلسیم؛یک گلوکزیدبنام روبی نین؛یک ماده سمی بنام روبین؛تانن بصورت گلیوکوتان نونیدها وبالاخره یک ماده رنگی است که دردباغی بجای مازو ازان استفاده میشود.
اکالیپتوس:تانن؛یک ماده تلخ؛موادرزینی مختلف؛اسانس اکالیپتول که ماده موثربرگ اکالیپتوس میباشد وخودحاوی موادزیراست.
اکالیپتوس به فرمول c10h15o ماده اصلی اسانس اکالیپتوس میباشد وازآن استخراج میشود وبوئی شبیه بوی مخلوط کافور ونعناع دارد؛دیگر ازموادیکه دراسانس اکالیپتوس وجوددارند عبارتنداز:آلدئید والریک؛آلدئید بوتیرک؛پینو کارنوئل؛اودسمول؛الکل اتیلیک؛استات دامیل؛پینن کامفن؛فنن(fenene).
بادرنجوبه:ازتجزیه شیمیائی بادرنجوبه یا ملیس موادزیررابدست می آید.
کامفر(محرک مغز؛مقوی قلب؛ضدعفونی کننده است)-قندهای مختلف؛موادرزینی؛مواد کتینی؛تانن ویک ماده تلخ-اسانس ملیس که خودشامل سیترال؛سیترونل لال؛ژرانبول؛لینالول میباشد.
بادیان:ازتجزیه شیمیائی دانه بادیان علاوه بر قندولعاب(موسیلاژ)اسانسی به مقدار 4تا5%پیداکرده اندوهمین اسانس ماده موثربادیان است که خواص شفابخش دارد.اسانس بادیان خود ازمواد زیر ترکیب یافته است.
آنتول(80تا90%اسانس) ترپن ها؛سزکوئی ترپن؛ترپینول؛کاردی نن؛استراگول؛سافرول؛بیزابولن؛آلفافلاندورن؛آلفادیبانتن؛لیمونن چپ گرد.
بنفشه:از تجزیه شیمیائی بنفشه موادزیر بدست می آید.
لعاب(موسیلاژ)-ماده آبی رنگ که به زودی فاسد میشود-ویولین که ماده ایست با اثری شبیه امتین-مقدارکمی اسانس بابوی مطبوع.
بید:ازتجزیه شیمیائی پوست درخت بید مواد زیررابدست می آید.
سالیسین که دراثر هیدرولیز آن تحت اثرامولسین؛گلوکز وسالی ژنین حاصل میشود؛سالی ژنین به فرمولc7h8o2 یکماده ضدعفونی کننده است-تانن واکسالات دوشو.
پای خر:ازتجزیه شیمیائی گل این گیاه مواد زیر بدست می آید.
فارادیول-فیتوسترین-اسیدوینیک-اسیدگالیک-لعاب-تانن پنتور-گالاکتوز.
پرسیاوشان:ازتجزیه شیمیائی گل این گیاه این مواد زیربدست می آید.
یک ماده تلخ بنام کاپیلارین-لعاب؛قند؛تانن-اسید گالیک وکمی اسانس.
ترنجبین:از تجزیه شیمایی ماده قندی بنام ساکارز نام برده اند.
تمرهندی:از تجزیه شیمیائی قسمت گوشتدار میوه تمرهندی موادزیر بدست می آید.
اسید سیتریک-اسیدمالیک-تارترات اسید پتاسیم-گلوکز-پکتین.
تیول(زیرفون):ازتجزیه شیمیائی گل تیول یا زیرفون موادزیر بدست می آید.
قند-لعاب-تانن-اسانسی که براثر تقطیر باآب آن بدست می آید.این اسانس حاوی ماده ای بنام فارنسول میباشد.
ثعلب:ازتجزیه شیمیائی ثعلب موادزیر بدست می آید.
ماده لعابی 50%-آمبدون تغییرشکل یافته 27%-موادپروتئینی 5%-قند5%-املاح معدنی بصورت کلرورسدیم-فسفات کلسیم وکمی اسانس.
چای:ازتجزیه شیمیائی چای بطور متوسط موادزیر بدست می آید.
موادازته 23/25 تا27/40%-موادچرب 28تا27/40%-آب 8/5تا10/75%-تانن-اسیدتانیک 5/15تا15/65% (طعم تلخ چای مربوط به این ماده است).کافئین 1/10تا3/60%-عطرچای بنام تئون 0تا68%-اسیداکسالیک1/33تا 3/75%-مشتقات کسانتیک(تئوفیلین وتئوبرومین)-املاح معدنی(فسفاتها-اکسالاتها-پتاسیم-کلسیم-منیزیم-منگنز)-درچای ریبوفلاوین واسید نیکوتی نیک واسید پانتوتنیک واسید مالیک گزانتین یافت میشود.
حنا:اگرچه هنوز بطور کامل ترکیبات شیمیائی حنا معلوم نشده است ولی تاکنون از تجزیه شیمیائی برگ حنا مواد زیر بدست آورده اند.
تانن7تا8%-موادچرب6%-موادرزینی2تا3%-اسانس1/20درصد-ماده رنگی قابل تبلور.
خردل سفید:ازتجزیه شیمیائی دانه خردل سفید موادزیر بدست می آید.
روغن25تا35%-لعاب25%میروزین4تا5%سینال بین2%.
خردل سیاه:ازتجزیه شیمیائی دانه خردل سیاه مواد زیر بدست می آید.
لعاب20%-روغن خردل سیاه 24تا33%(که برای مصارف صنعتی وتهیه صابون بکارمیرود)-اسیدمیرونیک بافرمولc10h17no2s2-اسیدسیناپولیک-سوفاسیاناتسیناپین-میرونات پتاسیم(سینگرین)-آنزیمهای مختلف ازجمله میروزین-سینگرین تحت اثر میروزین ودرمجاورت آب ،هیدرولیز شده موادی نظیر گلوکز؛سولفات اسید دوپتاسیم واسانس خردل ایجاد میکند.