عطاری بهار


دراین پست میخواهم هشدارهای لازم  را درزمینه 

حفظ سلامتی بیان نمایم 

 

*علائم سرطان معده:کاهش اشتها-کاهش وزن-دردمعده-علائم سوءهاضمه-آروغ زدن-تهوع-احساس پری معده حتی پس ازخوردن مقادیرکم غذا-سوزش سردل شبیه به زخم معده-ورم معده-مدفوع سیاه-کم خونی-توده قابل لمس دربالای شکم ازجمله علائم بروز سرطان است که باآندوسکوپی قابل تسخیص میباشد.
*بهداشت دهان ودندان را جدی بگیریم.
*فشارخون را جدی بگیرید.
*برای افراد 50 سال به بالا آندوسکوپی وکلونوسکوپی توصیه میشود.
*اگرمیخواهید رژیم کاهش وزن بگیریدباید بدانید که ابدا مهم نیست چقدرغذارادرچه زمانی می خورید.بلکه مهم است بدانید چه چیزی میخورید.
*سرماخوردگی را تابهبودی کامل جدی بگیرید.
*سینوزیت:درصورت عدم درمان سینوزیت ویادرمان ناقص این عوارض دربدن ایجادمیشود،سینوزیت مزمن-انتشارعفونت به استخوان وپوست-انتشارعفونت بداخل کره چشم ومغز-تجمع چرک درسینوسها-ایجادآب.
*توصیه میشود داروهای گیاهی راحتما درقوری های غیرفلزی بجوشانید.
*دیابت شیرین راجدی بگیرید.
*استعمال دخانیات در درازمدت باعث سرطان دهان وبینی وآرتریت پا-قلب ومغز میشود.
*مصرف مشروبات الکلی هیچ تاثیری درنابودی انگلهای جهازهاضمه ندارد وبیشترین آسیب را به کلیه ها -کبد ومعده وارد میکند.
*هیچ گونه قرص وشربت وکپسولهای ترک اعتیاد گیاهی نمیباشد وعمدتا ریشه شیمیائی دارد وتبلیغات مطرحه دراین زمینه تماما کذب است.
*یکی ازراههای مبارزه با بیماری ایدزخودمراقبتی از ناهنجاریهای اخلاقی است.
*بانوان برای جلوگیری ازابتلاء به سرطان سینه حتی المقدور سالی 2بار ماموگرافی راانجام دهند.
*نقرس که عامل آن گوشت است درنتیجه مصرف الکل شدیدتر میشود،عوارضی که مشروبات الکلی به نسل میدهد شایان توجه است.زیرادراثر تحریک ومسمومیت که درغددتناسلی ایجاد میشود نطفه راکشته یااورا ضعیف وناتوان میسازد واکثرا علیل المزاج وناقص الخلقه ها محصول نطفه های ضعیف ومسموم میباشند.
*کسانیکه ازغذاهای نامطلوب لذت میبرند خودرافریب میدهند زیرااین غذاها به مرورایام،خلطهای ناپسند وبیمارکننده به وجود می آورند.کسیکه دربدنش خلطهای بد وجودداشته باشد رواست که ازغذاهای خوب استفاده کند تا بتدریج خلط غالب ناپدید شود.
*اگرغذای وعده قبلی هضم نشده باشد،وبخواهند غذامیل کنند باعث نفخ،ترش کردن،بدطعمی دهان،تلخی دهان ولینت شکم خواهدشد.

*خداوند خالق یكتای ماست وبی اذن او برگی ازدرخت نمی افتد.حیات ومرگ ما بدست اوست.سركتاب زندگی ما بدست خداوند است ونه آدمیزاد جایزالخطا،اموركاذبی چون (بازكردن سركتاب وجادوو طلسم ورمل واسطرلاب) ماراازرحمت خداوند دورمیكند.مواظب افراد شیاد وسودجوو منفعت طلب باشید تا شما رابه چاه گمراهی نیندازند.

*دخانیات:بچه های خانمهائی که معتاد به سیگارهستندمعمولا کوچکتراززنان غیردودی میباشند.
بنابرگزارش underword وزن متوسط بچه های زنان غیردودی در4856 مورد حاملگی 3.395گرم بوده است ولی وزن بچه ها درخانمهائیکه روزانه 1الی 10عدد سیگارمیکشند 3.286وخانمهائیکه روزانه 11الی30 سیگارمیکشند 3.196گرم وخانمهائیکه بیش ازمقدارفوق سیگارمیکشند وزن بچه شان 3.182گرم بوده است ولی درمیزان مرگ ومیرزایمانی هیچگونه اختلافی بین زنان دودی وغیردودی وجودندارد.
میزان مرگ ومیر نوزادان درنزدمادرانی که سیگارمیکشند زیاداست.
butper وهمکارانش 30% مرگ جنین ها و26% مرگ نوزادان رادرنزدمادرانی که بعدازچهارماهگی سیگار میکشند گزارش نموده اند.
rushوjassحساب نموده اند که مرگ نوزادان درنزدمادرانی که سیگارمیکشند 34/4% بیشترازآنهائی است که علت اجتماعی واقتصادی دارند.
بااین مطالعات میتوان حساب نمودکه چقدرسیگارکشیدن روی مرگ نوزادن موثراست.
*همچنین شناخت شخصیت افراد میتواند درپیشگیری ازبرخی مسائل رفتاری واخلاقی نیزمورد استفاده قرارگیرد.بعنوان مثال وقتی والدین بدانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضداجتماعی شدن وپرخاشگرشدن کودکان میشود.خواهندتوانست شیوه تربیتی خودرابرای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کنند ودرزمان بروزمشکل بادانش خودازنوع شخصیت فرزاندنشان،به چاره جویی پرداخته وازوخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند.
*هرگونه فروش وتوزیع وارائه (کپسول-قرص-شربتهای ترک اعتیاد) ازطریق عطاریها ممنوع میباشد وخلاف قانون است.
 *فرمول ساخت کلیه کپسولهای ترک اعتیاد شیمیائی میباشد وتبلیغات مطروحه گیاهی در این زمینه کاملا کذب است.