عطاری بهار

 

جوش صورت چیست؟
زنی نیست كه روزی چندبار درآئینه بصورت خودنگاه نكندواغلب ازدیدن جوشهائی كه بنام آكنه یاغرورجوانی معروف است وحشت نكند،درصورتیكه این قبیل بثورات بوسیله گیاهان داروئی وطب سنتی قابل درمان است وباید بدانید كه این حالت ارتباط زیادی به تغذیه وامورجنسی دارد.
تندرستی وپوست سالم موجب سعادت وتعادل روانی است.جوش صورت آفت سلامتی وبرهم زننده تعادل روانی است.
چرابعضی ازپوستها دچارجوش ویاآكنه میشوند؟
همه كس چه بانوان وچه مردان طالب سلامتی وطراوت بوده بیش ازهرچیزبه سلامتی صورت وچهره خود اهمیت میدهند.
بیماریهای پوست ازقبیل جوش صورت یاآكنه-كك ومك وپیسی آفتی است برای سلامتی ووجود اینگونه آفتها اثری نامطلوب وناخوش آیند برروح وروان شخص میگذارد،مخصوصا اگراین عارضه برروی پیشانی یا پلك چشم یاروی بینی باشد یك نگرانی درشخص ایجادمیكند.كه همین ناراحتی ونگرانی تعادل روانی رابرهم زده وشخص رادچارعصبانیت ویك دپرسیون مانتال میسازد،بررسیهای بعمل آمده وتحقیقات درزمینه طب سنتی به این نتیجه رسیده اند كه سرچشمه همه این آفتهای سلامتی ویا عوارض پوستی چهره مربوط به نارسائی یا عدم كفایت كبد میباشد.
بطوركلی همه میدانیم كه بهداشت عمومی ومخصوصا بهداشت تغذیه رل مهمی رادرحفظ وبقای سلامتی بازی میكند واگراین توجه به بهداشت وسلامتی چهره ودیدگان ومی سرباشد.موجب طراوت وسلامتی بوده،وباحفظ سلامتی تعادل روانی وقدرت عصبی رانیزدربرخواهد داشت....
مهم اینست كه بدانیم چگونه بهداشت وسلامتی چهره خودراحفظ وچگونه طراوتی خودراازگزند آفات مصون داریم.
چطورشما بایدبدانید سلامتی خودراحفظ كنید.
اگردائما صورت خودراناخنها بكنید ویا جوشهای آنرابادستهای آلوده بفشارید ویا بدون توجه به مقاومت پوست بدنتان خودرادرمعرض تابش اشعه خورشیدقرارداده،وپوست صورت وگردنتان رالك داروبیمارساخته وقبل ازموقع آنراپرچین وچروك خواهید ساخت.
شرایط زندگی امروزباگذشته فرق زیادی دارد،بانوی امروزی میخواهد كه مورد پسند خود وسایرین قرارگیرد.آقایان نیز دست كمی از خانمها ندارند همه پایبند تندرستی،سلامتی،نظافت وبرازندگی میباشند.
دشمن این برازندگی وسلامتی جوش صورت است.
لذابرای آشنائی شما به ذكر آن عواملی كه موجب بوجودآمدن جوش صورت این آفت میشود میپردازیم.
عطاری بهار

بایددانست كه پوست بدن تشكیل شده از یك طبقه شاخی روپوست كه زیر یك طبقه سلولهای شفاف وسپس سلولهای طبقه دانه دارمیباشد.سلولهای این طبقه لوزی شكل بوده ودرپروتوپلاسم آنها دانه های درشتی دیده میشود ودرزیرآن طبقه سلولهای زایگرقراردارد.بعدازآن طبقه زیر درم میباشد كه غدد چربی وعرق درآنجا میباشد،میدانیم كه پوست بافعالیت مداوم سلولهای خودوترشح عرق سموم بدن را دفع میكند وبه نرمی پوست كمك كرده وموادزائدخون چون اوره رانیزدفع مینماید.
ونیز باترشح سموم كه ازچربی واسیدتشكیل شده اتس موجب نرمی پوست شده وپوست بدن رادرمقابل تغییرات جوی واثرمضرمیكروبها حفظ وحراست میكند.
حال اگر تعادل میان چربی واسید این سموم بهم بخورد مقدارچربی آن بالا رود.ایجاد جوش وآكنه دربدن مخصوصا صورت مینماید.
زیرا همانطور كه میدانیم بدن مامخصوصا سطح پوست پرازمیكربهای مختلف مخصوصا استافیلوكك واسترپتوكك میباشد.كه درمحیط چربی پوست صورت بخوبی پرورش میابدوایجاد جوشهای مختلف رامینماید وگاهی جوشها بزرگ شده وچرك زیادی همراه دارد.
درجوانهانیزبخاطر فعالیت شدید غددوازدیاد هورمونهای مختلف چربی ازپوست صورت دفع میشودوجوشهای زیادی در پیشانی وصورت بوجود می آید بنام غرورجوانی میباشد.
اما بایددید چرا تعادل اسید وچربی درسموم بهم میخورد..؟
درجوانها بعلل فعالیت شدید هورمونی قدرت دفاعی كبد وحفظ تعادل ودفع سموم بهم میخورد.یعنی كبد نمیتواند وظایف سنگینی كه برای سلامتی بدن وسلامتی وطراوت پوست به عهده داردبخوبی انجام دهد،زیراسلولهای كبد كه وظیفه ضد سم سازی دارند نمیتوانند بعلت كارزیادی كه برای هضم وجذب مواد غذائی دارند ضد سمهای لازم رابسازند.وچربی زیادی را بسوزانند تا بدین طریق تعادلی در ترشحات سموم بوجود میاید.
دردیگر سنین نیز همین نارسائی وعدم كفایت سلولهای كبدی باعث میشودكه این عدم تعادل بوجودآید..
حال اگر درچنین مواقعی ما بتوانیم به یاری كبد رسیده وازفشاربرآن ومصرف موادغذایی نامناسب خودداری كنیم،بتدریج جوشها بهبود یافته وچهره ما صاف وشفاف گشته وشادابی وطراوت وآرامش روانی وشاط واقعی بدست خواهیم آورد.
متاسفانه باید گفت بسیاری ازجوشها طوری است كه پس ازبهبودی جای آن باقی مانده ودرصورت نقاط تیره رنگ ویا لكهائی رابر جای میگذارند.نكته مهم دیگرآنست كه درفصل بهاربخاطر تغییرات شگرف هورمونی دربدن اگربوضع كبد ودستگاه گوارش توجه نشود،جوشهای صورت بوجودامده وسلامتی بانوان را به مخاطره می اندازد.
لذاباید گفت انهائیكه گرفتاراین عارضه نامطلوب شده اند بایددردرجه اول به كبد ودستگاه هاضمه ور‍ژیم غذائی خود بیندیشند وپس ازآن وضع عصبی وكارهورمون های بدن خودرادرنظر بگیرند.ونیز ازمواظبتهای خارجی پوست صورت خودغفلت نفرمایند ونیزباید درنظرداشت كه دستگاه گوارش ودفع عامل بسیار مهمی درصافی وسلامت پوست بدن وطراوت چهره میباشند.
اختلالات این دستگاههاست كه باعث میشود عوارض وعكس العملهای آن درچهره نمودارشود،بصورت جوشهای ناخوش آیند ولكهای ناموزون وتیرگی نامطبوع وجودآید.
همانطوركه گفتیم عدم فعالیت سالم كبد ونارسائی آن موجب میشود كه سموم بدن بخوبی ازنقاط مختلف مخصوصا چهره جذب ودفع نگردد.منظم نبودن كاردستگاه گوارش موجب ناراحتیهای مختلف چون نفخ ویبوست شده وعلاوه براینكه پوست راكدرمینماید موجب بدخلقی وكسالت عمومی بدن نیز میشود.
باید دانست منظم بودن كاردستگاه گوارش وفعالیت سالم كبد بسته به نوع غذائی است كه ما میخوریم اینست كه درمقدمه یادآورشدم باید به دستگاه گوارش ور‍ژیم غذائی خودتوجه داشته باشید بدین مناسب بوده است.
اگربتواند درغذای روزانه خودبا اندازه كافی سبزی ومیوه مصرف تمائید بدانید كه دردستگاه گوارش وكبد شما عارضه ای بوجودنخواهدآمد.باتوجه به تغذیه وبهداشت مزاج خود میتوانید پوستی صاف وباطراوت داشته باشید،چنانچه دارای صورتی هستیدكه مستعد جوش زدن دربهاراست،به اندازه كافی اسید درسموم آن نیست،بایدبخاطرسپرد یكی دیگرازعلل چربی زیادوعدم تعادل اسید سموم پوست صورت غیرازحوب كارنكردن كبد وغدد مترشح داخلی تحریكات عصبی وبیخوابی نیز موجب بهم خوردن تعادل ترشحی غدد پوست میگردد،لذا كسانیكه درفصل بهاروتابستان دچاراین عارضه میشوند،لازمست بدستورات زیرتوجه بفرمایند.
1- مواظبت ازكبد نیزشرط اساسی درمان وجلوگیری ازجوش پوست صورت است.هرروز باید یك لیوان آب هویج  یا آب سیب میل فرمائید.خوردن سبزیجاتی چون كاهو-كرفی-شاهی-هویج-ریواس-كنگرومیوه جاتی چون سیب-آلو-گوجه-زردآلو-پرتقال وانگوردرطراوت وشادابی ولطافت پوست تاثیر داشته ودررفع عارضه جوش صورت بسیار موثراست.
2- بكاربردن ماسكهای طبیعی كه از میوه جات باشد كمك میكند تا سموم پوست دفع وازبوجودآمدن جوش وامثال آن جلوگیری شود.
وقتی كه دچارتلخی دهان میشوید
بسیاری ازبانوان وآقایان بخاطراحساس طعم تلخ دردهان بعد ازخواب مخصوصا صبحها رنج میبرند،این ناراحتی درعده ای بقدری شدید است كه معمولا رغبتی به صرف صبحانه نداشته وكم اشتها میشوند،درگروهی نیز این عارضه گاهی برزندگی وطرزكاراجتماعی آنان موثرواقع میشود،چون شروع یك روز نو با چنین احساس ناراحتی ومزاحمت براعصاب شخص مبتلا تاثیری بدداشته وقابلیت تحریك اعصابش رافراهم میسازد.
باید دانست كه زبان عضومخصوص درك طعم بوده وشاید بتوان گفت یكی از عوامل لذت بردن بشر میباشد،چه اززبان است كه اغذیه خوش طعم ولذیذ رادرك وحس مینمائیم،زیرا زبان بعلت دارابودن عناصری درسطح خودبنام جوانه های چشائی ماراقادرمیسازد كه طعم اغذیه گوناگون ونوشیدنیها وسایرمواد راحس نمائیم.معمولا جهت درك طعمهای مختلف نواحی مخصوص درسطح زبان وجودداردوهرماده ای بایدنخست دربزاق دهان حل شده ومجاور جوانه چشائی قرارگیردتابتوانیم آنرادرك نمائیم.
گاهی موادی هم كه درخون جریان می یابد ممكنست بابزاق ترشح شده یامستقیما مجاور جوانه های چشایی قرارگیردوماطعم مخصوص آنراحس مینمائیم بدون اینكه ماده ای دردهان داشته باشیم.تلخی دهان كه در بعضی شخاص بوجود میاید بیشتر به علل زیر میباشد.
1-ناراحتیهای دستگاه گوارش.
2-بیماریهای مخصوص مجاری صفراوی وكیسه صفرا.
3-تورم ونارسائی كبد.
4-مسمومیت حاد ومزمن.
5-اعتیاد به سیگاركه خودایجادنوعی مسمومیت میكند.
6-آلودگی وبیماریهای عفونی دهان ودندان.
همانطور كه گفته شد بیماریهای دستگاه گوارش وكبد ومجاری صفراوی از علل عمده ایجاد تلخی دردهان میباشد،زیرااین نارسائی وناراحتیها سبب میشود كه مواد صفراوی واردخون شده واحساس تلخی دردهان بنمائیم واگر بیماری كبد ومجاری صفراوی شدید وطولانی باشد همیشه احساس میكنیم كه دهان مان تلخ مزه است.مسمومیت های غذایی وداروئی ومصرف وكشیدن سیگار وقلیان نیز سبب تلخی وبیمزه بودن دهان میشودونیز از جهت دیگراین مسمومیت ها بتدریج باعث ضعف ونارسائی كبد وتنبلی كیسه صفراشده وبرشدت ناراحتی می افزاید.خرابی وبیماریهای عفونی ومیكربی دهان ودندان باعث میشود كه باقیمانده مواد غذائی تحت اثرمیكربهای گوناگون دهان تخمیر شده وبالنتیجه مواد غذائی،موادی كه اغلب تلخ مزه است میسازدومبتلایان به آن بیماریها صبحها كه ازخواب برمیخیزنداحساس تلخی ناراحت كننده ای دردهان خود مینمایند.

عطاری بهار

راه چاره ودرمان:بادانائی كه برعلل ایجادتلخی دهان پیداكردیم میتوانیم بدرمان ورفع آن موفق گردیم وكسانیكه احساس بی مزه ای وتلخی ازدهان خودمیكنند نباید آنرابی اهمیت تلقی كرده وبه امید آنكه خودش خوب خواهدشد بی توجهی به آن بنمایند.
1-نخست بایدبوضع دستگاه گوارش خود توجه كنند.
2-اجابت مزاج باید هرروز انجام گیرد.
3-ازمصرف مواد غذائی كه برای كبدهای تنبل ونارسا مضراست خودداری كنند.
4-موادی چون چربی-تخم مرغ-ادویه-آش-آبگوشت پرهیز كنند.
5-بامصرف میوه هایی چون انار-آلو-خربزه-سیب-گلابی به فعالیت كبد خود بیافزایند.
6-ازخیس كرده گوجه وآلوزرد كه درترشح صفرااثری خوب دارداستفاده نمایند.
7-چنانچه دچارمسمومیت وناراحتیهایی نظیرآن شده اند فورا به درمان آن بپردازند.
8-چنانچه به سیگار اعتیاد دارند كوشش به ترك یا كم كردن آن بنمایند.
9-هرشب هنگام خوابیدن دندانها ودهان خودرابامسواك وجوش شیرین خوب شستشو دهند.
10-چنانچه دچاربیماری دهان ودندان هستید از مراجعه به دندانپزشك غفلت نفرمائید.
11-هرگزخودتان بادست ویا ناخن هایتان به تحریك صورت نپردازید.
12-تمیزكردن مرتب پوست وعوض كردن حوله یا بكاربردن حوله كاغذی از عفونت پوست جلوگیری میكند.
13-بدنیست كه برای ازبین بردن یبوست،روزی یك قاشق روغن زیتون صبح ناشتا بخورید وسعی كنید ازمیوه وسبزی بیشتری درغذا استفاده كنید.
وقتیكه دچار موخوره شده اید باید بدانید كه:موخوره چیست؟وچگونه درمان میشود؟
چهل درصد شادابی بانوان حتی آقایان منوط ومربوط به بهداشت موی آنان میباشد.موی سالم نشانه سلامتی-طراوت جوانی وشادابی هرفرداست.
عطاری بهار
بطوركلی وعلمی چنین نامیده میشود،كچلی-میكروسبورید-ریزش مو وسفید شدن نابهنگام مو-شكنندگی وخشكی زیاد مو-موخوره.باید گفت موخوره ازعوارض یا بیماریهای شایع مو بوده كه سالیان درازیست گریبانگیر بانوان میباشد.
موخوره چیست؟
موخوره عبارتست از شكاف خوردن موی سرازنوك آن كه توام با این شكاف خوردن موها معمولا زبر میشود وخاصیت شكنندگی زیادی پیدا میكند.موخوره نه تنها بسرعت زیبائی موها را ازبین میبرد بلكه باعث ریزش موها وشوره سروسایر بیماریها نیز میشود.
موخوره پس از مدتی حتی باعث تغییر رنگ موها میشود وآن قسمت ازموی سركه مبتلا به موخوره شده است كم رنگتر از سایر قسمتها میگردد.
ناگفته نماند كه موخوره مرضی است تقریبا مسری واگر چندبارموهای خودراباشانه كسی كه مبتلاء به موخوره است شانه بزنید موهای شما نیز ممكن است به موخوره دچارشود.بهرصورت خودموخوره بسرعت انتشار می یابد.یعنی وقتی یك یا چند تارموبه آن دچارشدبلافاصله تمام موهای سرنیزبه آن دچارمیگردندوپس ازچندوقت یك موی سالم نیزدرمیان گیسوان وجودنخواهد داشت.
علل موخوره:مهمترین علت موخوره خشكی مواست چون خیلی ازخانمها عادت دارند كه پس از حمام رفتن موی سرخودرراچرب كنند ودرنتیجه انتهای موكه ازپوست سردوراست كاملا خشك میشودودرهمین موقع میكرب مخصوصی بنام"باسیل یونا"یا"باسیل یونائیس" روی انتهای موها اثر كرده باعث پوك شدن وسستی وقاچ خوردن مو میشود وهرچه این خشكی موادامه پیداكندشكاف مووشدت مو میشودوهرچه این خشكی موادامه پیداكندشكاف مووشدت موخوره بیشتر میشود.باید اضافه كنیم كه یكی از علل موخوره شستشوی مو با محلول های محتوی اسید است.حتی بعضی از خانمها عادت دارند سرراباشامپوهای محتوی اسید وترشی بشویند واین امربه پیدایش موخوره كمك فراوان میكند.
بعلاوه زمینه مزاجی نیزدرظهورموخوره موثراست.بطوریكه این بیماری نزدخانمهائی كه خسته وضعیف وعلیل المزاج ونیز كسانیكه بعلت نارسائی وناتوانی كبد دفاع بدنشان خوب نیست زودتردیده میشود.وبانوانیكه بعلت بیماریهای دستگاه گوارش بخوبی نمیتوانند مواد غذائی وویتامین های لازم راهضم وجذب نمایند بیشتر دچارموخوره وعوارض وبیماریهای مو میشوند.
موخوره چگونه درمان میشود؟بهترین راه درمان وراه پیشگیری از موخوره علاوه بر حفظ نظافت ورعایت اصول بهداشتی وچرب نگاهداشتن گیسوباروغن های سالم وطبیعی چون روغن بادام شیرین وروغن كرچك-روغن زیتون است.همچنین شستشوی سر با صابونهای گیاهی مخصوص بانوع وجنس موی سر(خشك-چرب-معمولی).واستفاده از صابونهای ملایم نیزبرای رفع موخوره مناسب است.ضمنا باید پس از خروج ازحمام موهای خودراهمانطور كه گفته شدچرب نموده وبازدن برس سعی نمائید كه چربی به تمام ساق موها برسد.
برای درمان موخوره بایدگیسویتان را پیوسته چرب نگهدارید تا جلوی شكنندگی آنها گرفته شود.نوك تارهای آنرا بسوزانید ویا مرتب بچینیدویا بادقت درپرتو نوربسوزانید.
فراموش نكنید كه همواره باید حفظ نظافت ورعایت اصول بهداشتی رابنمائید.زیرا بطورمطمئن ویروس این بیماری درنتیجه عدم نظافت ووجودكثافت وآلودگی بوجود میاید.ونیز لازم به یادآوری است كه به تقویت مزاج خود بپردازید.چنانچه دچارناراحتی دستگاه گوارش ویا ضعف ونارسائی كبد هستید حتما بدرمان آن بپردازیدتا باتقویت ودفاع بدن بیماری وبیماری مو از شما دورشود.
ناگفته نماند كه یكی از علل ریزش مو وجود اینوع ویروسها میباشدكه پس از آنكه ساقه مورامورد تجاوزقراردادند وآنرا خورده ویا ازبین بردندبه پیازمو حمله ورمیشوند،این هنگام است كه با ازبین رفتن ویا خرابی پیازمو موها شروع به ریزش نموده وكم موئی وطاسی سر بوجود میاید.

تغذیه وچگونگی آن درحفظ سلامتی

عطاری بهار
چگونه باید موادغذائی راانتخاب كرد؟
نخست باید به سلامت وبهداشت وشادابی توجه داشت ومواد غذائی كه برای حفظ سلامت ضروریست ونیز به تندرستی زیان نمیرساند انتخاب كرد.
1-اول باید ازمایش خون ازنظرتعداد گلبول های قرمزوگلبولهای سفید ومقداراوره وقند وكلسترول وسایر آزمایشات بعمل آورد.
2-وهمچنین آزمایش كامل ادرارباید بعمل آید.
3-آزمایشات دیگرخون برای تعیین مقداركلسیم وفسفر ونیزاعمال طبیعی كلیه ها بعمل آید.
4-آزمایش اعمال نسجهای بدن توسط متخصص بعمل آید كه نقاط آسیب پذیر وسالم مشخص شود.
5-آزمایشات فامیل روانی كه مسائل فامیلی باید توسط شخص كنترل گردد.
6-بالاخره امتخانات وآزمایشات پسیكول‍ژیك وروان تنی به عمل آید وقدرت روحی شخص تعیین گردد وهمچنین با وضع كارروزانه متناسب گردد.
7-مقدارغذابرای هرروز بطوریكه بسلامت واعصاب شخصی زیانی نرساند تعیین گردد.
8-ساعات غذاخوری
9-ساعات استراحت وخوابیدن.
10-تعیین مقدارمصرف كالری درشبانه روز.
باتوجه بدستورات بالا كسانیكه بنظر میرسد بیش ازحد معمول دارای وزن بوده واین زیادی وزن بسلامت آنان وجوانیشان زیان رسانیده است.رژیم زیررارعایت فرمایندتا بتدریج وزن زیادی را كم نمایند.
بااین ر‍ژیم غذائی میتوانید بخوبی لاغرشوید.
1-مواد نشاسته ایی وقندی:باید مصرف نان وبرنج ومواد قندی وحتی الاامكان محدود گردد،چنانچه درروزنان مصرف مینمائید.ازنانهای بی نمك وتست وبرشته قرمز مصرف نمائید.برنج به جای هرروزیكروزدرمیان وبمقداركم ماكارونی هفته ای یكدفعه.
شیرینیها وموادقندی خیلی كم یكی یادوباربیشتردرهفته نباید مصرف شود.
2-سبزیجات خام:آب سبزیجات وانواع سالادهای سبزی-همه نوع سبزی بسیارخوب وموثراست.چنانچه بتوانید یك وعده غذایا سبزی وسالادبگذرانید بسیارخوب است.
3-سبزیجات تازه وپخته:همه نوع سبزی البته بصورت آب پزوسرخ نشده.
4-سبزیجات خشك وحبوبات:انواع مختلف سبزی خشك وحبوبات پخته شده البته بهتراست بصورت آب پزباشد.
5-لبنیات:شیربدون موادقندی-پنیربی نمك وتازه-ماست تازه بی نمك وماست چكیده بی نمك.
6-میوه جات:میوه های كم شیرینی مانندآلو-خیار-انار-ازخوردن خشكبارباید خودداری شود.
میتوانید درهفته یك نوبت به جای غذا میوه مصرف نمائید.
7-تخم مرغ:بصورت عسلی-خام وپخته شده سفت واز خوردن نیمرو یا املت چرب باید خودداری شود.
8-حیوانات دریائی:ماهی لاغروكم چربی وتازه-خوردن ماهی دودی یاماهی چرب.خرچنگ وسایر حیوانات دریایی خودداری شود.
9-سیب زمینی:بمقداركم بدنیست ولی ازخوردن سیب زمینی سرخ شده وسس دارباید خودداری كرد.
10-گوشتها:گوشت حیوانات لاغروبی چربی،گوسفند وگاو وگوساله،پرندگان(جوجه) بجای هروعده غذابسیار خوبست.مصرف چربی حیوانات وگوشت خرگوش یا گوشت شكاروگوشتهای سس دارباید ممنوع شود.
ویتامینهای لازم دردوران بارداری
تغذیه زنان بخصوص دردوران حاملگی یكی از مواردی است كه بایددراین دوران بشدت تحت كنترل قرارگیرد،بخصوص آنكه بایددراین دوران بشدت تحت كنترل قرارگیرد.بخصوص آنكه باید ذخیره ویتامینی رژیم غذائی ازنظروجود حداقل ویتامینهای ضروری تحت كنترل قراردارد.چه بدیهی است مادری كه قبل ازحاملگی منحصرابرای خودش تغذیه میكرده اكنون بایدوسایل تغذیه جنینی راكه دربطن داردفراهم آوردوباتوجه به اینكه جنین درحال رشد دائمی است واین رشد درحالی طبیعی وكامل خواهد بود كه ویتامین های مورد نیازوی ازطریق مادرتامین شود،به اهمیت ونقش ویتامینها دررژیم غذائئ مادرپی میبریم.
عطاری بهار
هرچه متابولیسم شدیدترباشد احتیاج به ویتامین ها شدیدترخواهد شد.بارداری بدرستی دوره ایست كه دران فعالیت متابولیسمی شدیدمیگردد.ازابتدای هفته پانزدهم متابولیسم پایه افزایش می یابدوتا قبل ازوضع حمل به حداكثرمقدارخودیعنی 0/23+ خواهد رسید.این افزایش وزن(درحدود 14%)كه بعلت افزایش وزن بافتها است وازطرف دیگرباافزایش مایعات بدن همراه است.
بارداری بخصوص نشاندهنده آن است كه ویتامین ها نه تنهابرای ایجادجنین ضروری هستندبلكه برای نگهداری وی نیزلازم هستند.باآزمایشاتی كه برروی حیوانات انجام شده است پی برده اندكه كمبود ویتامین ها ازایجاد تخم واسپرم جلوگیری میكنند،ازبارداری جلوگیری كرده ورشد تخمك لقاح شده رامتوقف میكند وبالاخره سبب مرگ جنین یاایجادناهنجاریهائی درآن میگردد.بهمین جهت است كه تغذیه كافی زن حامله وتجویز ویتامینها ومواد كمیاب طبیعت برای وی دردرجه اول اهمیت قراردارد.
شدت متابولیسم وافزایش پی درپی احتیاجات ویتامینی همانطور كه برای طفل لازم است برای خودمادرنیزضروری است.دركودكان ویتامینها سبب ایجادبافتهای جدید میگردند ولی درمادرعلاوه برافزایش رشد جنین سرعت دفع كلیه ودفع سمهای كبدراافزایش داده ومقدارمتابولیسم رانیز می افراید.
عطاری بهار
تنظیم متابولیسم جفت سبب ایجادرشددرجنین میگردد.مطالعات مقایسه ای نشان میدهندكه مادردارای ویتامین كمتری نسبت به خون جنین میباشد،این اختلاف درمورد ویتامینهای b1.b2.b6.c.اسید پانتومیك،اسید فولیك وآهن بیشتر مشهود است.تعداداین ویتامینها درنوزاد2تا6برابرمقدارآن درمادرمیباشد.اگرفرض شودكه جنین مقدارزیادی ازویتامینهای مادررامصرف میكند دراینصورت مقدارویتامینهای بدن مادربتدریج روبه كاهش میگذاردومتابولیسم بارداری نیز نقصان می یابد.حال اگرحداقل ویتامینهای تعذیه ای رابه مادرتجویزكنیم دراین حالت مقدارویتامینهای a.b6.b2.c واسید نیكوتینیك واسید فولیك روبه كاهش میگذارد.
تعداد زنان حامله ای كه از حداقل ویتامین دررژیم غذائی خود بهره مند هستند خیلی زیاد است واین مقدار دركشورهای متمدن بهمان اندازه كشورهای روبه توسعه میباشد.نسبت زنانی كه از ویتامین استفاده میكنند به زنانیكه ازویتامین باندازه كافی استفاده نمیكنند 1به 2میباشد.
ترس از ناهنجاریها درچندسال اخیربسیارزیادشده است وبهمین جهت است كه درتجویزداروها به زنان باردارحداكثرتوجه میشودتا مقدارویتامین مورد لزوم ازاین راه به آنان برسد.
درآزمایشی كه بعمل امده به 185زن كه سه ماه بارداربودند ویتامینهای مختلفی تجویزشددرنتیجه دراین دسته تعداد نوزادانی كه دارای ناهنجاری بودند خیلی كمترازدسته مشابه بودكه برایشان ویتامین تجویزنشده بود.
دانشمندان انگلیسی متعقدند كه باید درر‍ژیم غذائی زنان باردارهمیشه مقدارویتامین لازم راافزود زیراكه ویتامین،ازآثارتراتوژنی ثانوی جلوگیری میكند وسبب ناهنجاریهای بعدی جنین نمیگرددواین ماده بیشتربرای زنانی ضروری است كه برای جلوگیری از حاملگی از قرصهای ضدبارداری استفاده نموده اند.نتیجه اینكه بیشتر اختلالات دوران بارداری به علت كمبود ویا فقدان ویتامین دررژیم غذائی حاصل میشودواین كمبود درزنان باردار دارای علائم ونشانه مسخص نمیباشد.
9ماه انتظار
راهنمای مادران آینده،شما درانتظاریك كودك،یك شیرینی زندگی هستید.این انتظارشما طولانیست،شروع نه ماه انتظارشما ازوقتی است كه احساس حاملگی درشما پیدا میشود.
عطاری بهار

شما كه میخواهید بسلامتی این دوران راطی كنید وفرزندآینده شما ازسلامت كامل برخوردار باشد ضرورت داردباین دستورات واین نكات توجه خاص مبذول دارید.
1-داروها:درطی ماههای بارداری،مخصوصا چهارماه اول آن،خانم حامله بایدازخوردن هرنوع دارویی حتی قرصها وداروهای مسكن خودداری كند.
اگرزنی به علت ابتلاء به بیماری مجبوراست مرتبا دارویی را مصرف نماید به محض آن كه احساس كردحامله شده است باید فورا مصرف دارورامتوقف كند وبا طبیب خود مشورت نماید.راه صحیح تراین است كه زن ازدوهفته قبل ازآن كه بخواهد حامله شود،مصرف هرنوع دارویی را،ازجمله داروهای مسكن ویا خواب آوررا قطع كند.درماههای بارداری فقط مصرف داروهائی كه طبیب تجویز كرده باشد مجاز است.اگر طبیب نمیداند شما حامله هستید باید به او بگوئید.
2-عكسبرداری داخلی:دردوران حاملگی ازهرنوع عكسبرداری بااشعه ایكس هم باید خودداری شود،اما عكسبرداری بااشعه ایكس ازدندان ویا ریه ها توسط طبیبی كه بداند شما حامله هستید اشكالی ندارد.دراینگونه مواقع طبیب باید پوشش مخصوصی روی شكم زن حامله بیندازدكه مانع ازرسیدن اشعه ایكس به جنین بشود.عكسبرداری ازشكم ولگن خاصره به هرصورت نباید انجام گیرد.
اكنون اززنان حامله وجنین داخل رحم اوباامواج مافوق صوت عكسبرداری میشود كه بی ضرراست.
3-واكسیناسیون:بطوركلی ازهرنوع واكسیناسیونی هم باید دردوران حاملگی خودداری شود واین امرمخصوصا درمورد كوبیدن آبله وواكسیناسیون وباباید مراعات گردد.
خطرناكترین بیماری كه یك زن ممكن است دردوران حاملگی به آن مبتلا بشود سرخجه است(با سرخك اشتباه نشود،اگرچه ابتلاء به سرخك هم خطرناك است)به این دلیل به دخترها حتما باید قبل ازازدواج واكسن سرخك وسرخجه زده شود.درغیراینصورت زن باید شش ماه باید قبل از حامله شدن،علیه این دوبیماری واكسینه شود.
4-غذا:خوردن غذای مناسب دردوران حاملگی موجب تامین سلامت طفل میگردد.این فكرقدیمی كه توجیه میكند زن حامله بجای دونفرغذابخورد،درست نیست.زیرادراینصورت زن بقدری چاق میشود كه نه تنها موجب ناراحتی های فراوان اودردوران حاملگی میگردد.بلكه بعدا زایمان را نیز با مشكلاتی مواجه میسازد.زن حامله باید كاری كند كه درسراسر دوران بارداری بیش از هفت تا هشت تا ده كیلوبه وزنش اضافه نشود.
5-مراقبت از دندانها:بدن جنین برای رشد،مقدارزیادی از كلسیم بدن مادرراجذب میكندواحتمال اینكه مادرباكمبودكلسیم مواجه شود وجوددارد.كمبود كلسیم هم به نوبه خود میتواند روی سلامت دندانها اثرسوء بگذارد.
بطوركلی زن حامله بایددردوران بارداری بیشترازحد معمول مراقب سلامت دندانها ودهان خودباشد،لااقل سه بار مراجعه به دندان پزشك درماههای حاملگی ضروری است.
6-ویار:دربرخی اززنها طی چهارده هفته اول حاملگی عادت عجیبی پیدا میشود،به این ترتیب كه زن حامله درخودعلاقه غیرقابل مقاومتی برای خوردن موادی احساس میكندكه درحالت عادی اصلا علاقه ای به خوردن آنها ندارد.این علاقه گاهی نسبت به موادی نظیر ذغال،گچ،صابون واینجور چیزهاست.
اگرماده ای كه زن به خوردن آن علاقه نشان میدهد خوراكی نیست،اطرافیان باید مراقبت كنند كه حتی المقدورآن ماده كمتردردسترس یادیداوقرارگیرد.
7-ورزش:برای ورزش درایام بارداری قاعده وقانون مشخصی وجودندارد.برخی از متخصصین زنان معتقدند كه زن میتواند پس از حامله شدن به همان ورزشهای قبل ازدوران حاملگی خودنیز ادامه بدهد،اما گروهی هم معتقدند كه ورزشهای شدید برای زن حامله خیلی مناسب نمیباشند واورا خسته میكنند.اما هردودسته متفق القول هستند كه ورزشهایی مثل اسكی،اسب سواری ومانند آنها كه انر‍ژی زیادی لازم دارند باید كنارگذاشته شوند.بهرحال روزی یكی دوساعت پیاده روی بهترین ورزشی است كه هرزن حامله میتواند انجام دهد.
8-مراقبت از سینه ها:دردوران حاملگی سینه ها نیازمند مراقبت مخصوص هستند.دربافت سینه ها هیچ نوع عضله ای وجود ندارد.درنتیجه وقتی دراثرحاملگی بزرگ وسنگین شوند كش می آیند وآویخته میشوند.برای جلوگیری ازپیدایش این حالات باید ازهمان ابتداء ازسینه بند مناسبی استفاده كنید.بندهای این سینه بند نباید كشی باشند.البته اگر بتوانیدشبها هم با سینه بند بخوابید بهتراست.درغیراینصورت بستن سینه بند درشبها الزامی نخواهد بود.دراوایل بارداری نوك سینه ها خیلی حساس میشوند ولی این حالت احتیاجی به مراقبت مخصوصی ندارد.
9-یبوست:یكی از مسائل دوران بارداری كه دراغلب زنها دیده میشودابتلاء به یبوست است وعلت هم آنست كه تولید یكی از هورمونهایی كه توسط تخمدانها ساخته میشودكاهش مییابد وموجب یبوست میگردد.مناسبترین راه برای ازبین بردن این یبوست خوردن غذاهای ملین است.مقدارزیادی میوه،سالاد،ویا یكی دوقاشق روغن زیتون وانواع سبزیها میتوانند خیلی مفید باشند.
10-سیگار:لازم به تكرار این واقعیت نیست كه سیگار درهردوره ای اززندگی بداست واین بدی ونامناسبی مخصوصا دردوران حاملگی بیشتراست زیرا به سلامت جنین لطمه وارد میكند.اصولا هرچیزی كه برای سلامتی مادرمضرباشد برای سلامت جنین هم مضراست.
11-روابط زناشوئی:درسه چهارماه اول حاملگی روابط زناشوئی میتواند بی خطرباشد،ولی پس ازان باید ازمقاربت خودداری كرد.بعلاوه اگرپس از همبستری خون یا لك دیده شد باید فوری  به طبیب متخصص مراجعه شود.دربرخی اززنها دردوران حاملگی نوعی سردمزاجی خاصی پیدا میشود كه بیخطراست وپس اززایمان رفع خواهد شد.