عطار

مقدمه:

شخصیت موضوعی پیچیده ودارای ابعاد وجنبه های گوناگونی است.برای شناخت شخصیت انسان،ازدیربازكوششهای فراوانی بعمل آمده كه برخی ازآنها غیرعلمی،بعضی خرافاتی وعده ای دیگرعلمی ومعتبرهستند.
نظریه های متنوع ومختلفی درمورد چگونگی شكل گیری شخصیت،عوامل موثردراین شكل گیری،عوامل تشكیل دهنده شخصیت وازاین قبیل بیان شده است كه بعضی ازآنها كوشیده اند پاسخگوی همه ی سوالات درمورد شخصیت انسان باشند وبرخی تنها به چند جنبه ازشخصیت پرداخته اند.
دراین پست به بررسی چهارده گونه شخصیتی پرداخته شده است تاشما بامطالعه آنها بانوع شخصیت خودآشنا شده وازتاثیرآن برجنبه های مهم زندگیتان یعنی افكارواحساسات،روابط عاطفی وزناشوئی،شغل،سلیقه ها و...مطلع گردید.
تعریف شخصیت:برای شخصیت تعریفهای گوناگونی بیان شده است.کلمه شخصیت ازنظرریشه به معنای نقاب یا ماسکی است که دریونان وروم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند ودرواقع به این مطلب اشاره دارد که شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود میزند تا باعث تمایزش از دیگران باشد.
عطاری بهار

درزبان عامه مردم،شخصیت به معنای دیگری به کارمیرود.مثلا وقتی گفته میشودکه کسی با شخصیت است یعنی این که اودارای ویژگی هایی است که میتواند افراددیگرراتحت نفوذخودقراردهد یامتانت ووقارویژه ای داردهمینطوردربرابرآن،بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تاثیرقرارمیدهد امادرجهت منفی.
کلمه شخصیت گاهی بعنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف بکار میرود.مانند شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.
امادرروانشناسی،شخصیت بامفهمومی متفاوت تعریف شده ودرواقع شخصیت درروانشناسی عبارت است از:مجموعه ی ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری که هرفردراازافراددیگر متمایز میکند.
اهمیت مطالعه شخصیت:شناخت شخصیت،چگونگی شکل گیری عوامل موثردرایجاد شخصیت ومسائلی ازاین دست،ازیک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به حقیقت جوئی رادرانسان به دنبال دارد وازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان میدهد که درروابط متقابل اجتماعی،تصمیم گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد،بعنوان مثال،اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین 3تا4 سالگی بیشترین میزان حسادت رانشان میدهند،چنانچه کودک خودرادراین سنین حسود ببیند دچارنگرانی واضطراب نخواهد شد.زیرامیداند که این ویژگی یک حالت طبیعی درسن خاص کودک او است.
همچنین معلمی که درکلاس خودبانوجوانان سروکاردارد،درصورتیکه اطلاع داشته باشد که نوجوان دریک مرحله ازشکل گیری شخصیت خودحالت ابرازوجودو خودنمایی داردواین ابزاروجودممکن است به شکل مقاومت ومخالفت با بزرگترها بروزکند،دربرابر مخالفت احتمالی شاگرد باخود،واکنش مناسب نشان داده وازنشان دادن شدت عمل که ممکن است به برخوردهای نامطلوب تری بیانجامد خودداری خواهد کرد.
همچنین شناخت شخصیت افرادمیتواند درپیشگیری ازبرخی مسائل رفتاری واخلاقی نیزمورد استفاده قرارگیرد.بعنوان مثال وقتی والدین بدانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضداجتماعی شدن وپرخاشگرشدن کودکان میشود.خواهندتوانست شیوه تربیتی خودرابرای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کنند ودرزمان بروزمشکل بادانش خودازنوع شخصیت فرزاندنشان،به چاره جویی پرداخته وازوخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند.
عوامل به وجودآورنده شخصیت:همانطورکه درتعریف شخصیت بیان کردیم شخصیت شامل ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری است.ویزگی های جسمی رامیتوان ساخته وراثت وویژگی های روانی ورفتاری را حاصل عوامل اجتماعی ومحیط زندگی فرددانست.
تعیین اینکه کدامیک ازدوعامل وراثت ومحیط نقش مهمتری درایجادشخصیت دارند،کارغیرممکنی است ومیتوان شخصیت هرفردراحاصل تاثیر متقابل هردوعامل دانست بطوریکه عوامل محیطی زمینه ساز رشد وتوسعه ی جنبه های وراثتی بوده وتوانائی های بالقوه که ازطریق وراثت به فرد میرسد،زمانی میتوانند شکوفا شوند وازقوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند.
انواع شخصیت:نوع شخصیت هرفردسازمان دهنده ی افکار،احساسات،نگرشها،رفتارها ونوع برخورد اوباموضوعات مختلف درزندگی است.به عبارت دیگرنوع شخصیت هرفرد همان چیزی است که باعث میشود وقتی 30سال بعدازاتمام مدرسه دوستانتان رادرجلسه ای ملاقات میکنید باآنکه چاق ترشده اید،موهایتان خاکستری شده وعینک به چشم زده اید به شما میگویند:(حتی یک ذره هم تغییرنکرده ای).
آنچه مانند گذشته ثابت باقی مانده واکنش شما نسبت به دیگران،احساسات شما،زبان بدن شما ونوع برخوردتان بادیگران است واینها همان چیزهایی هستند که ازهمان سالهای نخست درشما ایجاد شده وماندگارشده اند وماازآن بانام شخصیت یادمیکنیم.مابا14گونه ی شخصیت متفاوت روبروهستیم که هریک ازآنها دارای ویژگیهای متفاوت ومنحصربه فردی هستند.
وقتی شما هریک ازاین گونه های شخصیتی رامطالعه میکنید مواردی راازهرکدام ازاین خصوصیات درخود میبینید.
ونه تنها باشخصیت خود،بلکه با جنبه های شخصیتی دیگران
(پدر،مادر،فرزندان،بستگان،دوستان،معلم،روسا،کارمندان وهمسر)نیزآشنا میشوید.
هریک ازاین گونه های شخصیتی نقاط قوت وضعفی دارند؛داشتن یک گونه شخصیتی خاص یا نداشتن ویزگیهای یک گونه شخصیتی دیگر،حکایت ازغیرطبیعی بودن شخصیت شما نمیکند.تنوع شخصیتها نشان دهنده تفاوتهای فراوان واعجاب انگیز افرادبایکدیگراست.
معمولا درافرادمختلف یکی از این انواع شخصیت بارزتراست ووقتی به فردی نوعی شخصیت را نسبت میدهیم منظوراین است که این فرد بیشتر خصوصیاتش با اینوع از شخصیت همخوانی داردواین شخصیت دراوقویتروبارزتراست.البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است این فرد ویژگیهای شخصیتی دیگرراهم از خودبروزدهد اما به نسبت کمتر.
شخصیت وظیفه شناس
1-افرادی با این ویژگی شخصیتی بسیاربه اصول اخلاقی پایبند هستند وتا کارشان را درست انجام ندهندآرام نمیگیرند وبه نوعی میتوان آنها را شیفته کاردانست.
2-این افرادبه جزئیات بسیاراهمیت میدهند ودرتمام امورمحتاط،دقیق ومراقب  هستند.
3-وظیفه شناسها صرفه جو هستند وازدورانداختن چیزهایی که احتیاج ندارند خودداری میکنند.
4-خانمهای خانه داربااینگونه شخصیتی،خانه ای بسیارمرتب دارند.
5-آنها افرادی هستند که کارومشغله روزانه تمام ساعات روزشان را پرمیکند.
6-اززیادکارکردن شخصیت وظیفه شناس نباید ناراحت شد،چرا که اوبرای رسیدن به احساس موفقیت،پیوسته به کاروتلاش ادامه میدهد وبرای او مهم نیست که چقدروقت میگیرد.
7-افراددارای شخصیت وظیفه شناس به دلیل دقت ومراقبت خودخیلی زود پله های ترقی راطی نموده وبه درجات بالا میرسند.این افراد وقتی به کسی پاسخگو باشند دربهترین شکل خودظاهر میشوندومعمولا درپشت پرده فعالیت دارند ومیتوان برای پیشبرد بهتربرنامه ها روی آنها حساب کرد.
8-اشخاص وظیفه شناس برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب کارشان رایک یا چندبارکنترل میکنند.برای آنها تصمیم گیری درمسائل جزئی وبی اهمیت،موضوعی وقت گیراست.
9-وظیفه شناسان به نظم وترتیب اهمیت بسیارزیادی میدهند ونظم وانضباط فردی راکلید موفقیت میدانند.کارهای خودرابراساس منطق انجام میدهند وبااحساسات،تمایلات وامید وآرزوکاری ندارند.
میتوان آنها را چپ مغزدانست،زیراافرادی که تحت تاثیرنیمکره چپ مغزهستند معمولا بادلیل وتحلیل مسائل را میپذیرند.
10-برای این افرادهرکاری زمان ومکان خاص خودرادارد.باهیچ عذروبهانه ای حاضرنیستند دیرازرختخواب بیرون بیایند.هرگز درسرکارشان دیرحاضرنمیشوند.
11-باکمترین لغزش احساس گناه میکنندوحتی وقتی نمیتوانند درحدتوقعات خودظاهرشوندنیزاحساس گناه میکنند ونگرانی رامیتوان بخشی از زندگی اشخاصی بااینوع شخصیت دانست.
12-برای وظیفه شناسها غالبا استراحت کردن،درآرامش قرارگرفتن،استرس راازخوددورکردن،نگرانیها رافراموش کردن واززندگی لذت بردن دشواراست.بطوریکه میتوان گفت استراحت کردن وکاری انجام ندادن بیشترازکارکردن درآنها ایجاداسترس میکند،بهمین دلیل است که کارهای اداراه رابه منزل می آورند وحتی وقتی به مرخصی میروند یک چمدان کارباخودشان میبرند تا اوقات فراغتشان را پرکنند.
13-انباری افراد وظیفه شناس کلکسیونی است از وسایلی که شاید هیچگاه مورد استفاده قرارنگیرند،آنها همه چیزراجمع میکنند ازنخ وکاغذ گرفته تا لوازم تحریر واشیاءقدیمی وهرچه که دورریختنی وبلامصرف است.جمع آوری اینها به همسر ودیگر اعضای خانواده فشاروارد میکند،اما اوگمان میکند که باید این لوازم را جمع آوری کند تا مبادا روزی به آنها نیازشود.
14-افراد وظیفه شناس ازیک رئیس درونی قدرتمند دروجودشان پیروی میکنند وبا دستورات سختگیرانه او زندگی میکنند.
15-اگردقت کنید یک شخص وظیفه شناس درهنگام صحبتهای خودچندین بارازعبارت (من باید وتوباید) استفاده میکند،آنها نصیحت کردن دیگران رابسیاردوست دارند وتحت تاثیر وجدان سخت گیرخود به جامعه کمک بسیاری میکنند.
روابط بادیگران:وظیفه شناسها عموما دوستان وهمسران خوبی هستند وازهمسرخودبخوبی مراقبت میکنند،اما بی احساس وغیررمانتیک هستند.
اگرهمسرشما ازدسته افراد با شخصیت وطیفه شناس باشد،بعید است که روزتولدتان ازاوشاخه گلی بگیرید.امادرعوض خانه شما یکی از مرتب ترین خانه های محله است،صورتحساب گاز،آب،برق وتلفن مرتب پرداخت میشود.
یک خانم باشخصیت وظیفه شناس هرطورشده باید غذای همسرش را به موقع روی میز چیده،لباسها رامرتب واتوزده داخل کمد قرارداده وهمیشه خانه را مرتب ومنظم نگهدارد.حتی اگراوبیرون هم کارکند همین نظم وترتیب برقراراست.
احساسات:برای وظیفه شناس ها صمیمی بودن بادیگران کاردشواری است.آنها دربیان احساسات خودراحت نیستند واین به این معنا نیست که آنها کاملا بی احساس هستند ونیازعاطفی ندارند.بلکه میتوان گفت ابرازاحساسات برای آنها اضطراب آوراست وبه ندرت کلمه دوستت دارم را به زبان می آورند وحتی درصورت علاقه مندی بسیار به همسرشان،معمولا احساسات خودرابیان نمیکنند.
وظیفه شناسها گاهی ممکن است خسیس،بیش از اندازه محتاط وبی سخاوت به نظر برسند اما آنها به لحاظ احساسی،بسیار ثابت قدم وقابل اعتماد میباشند وهمیشه به نزدیکان خود خدمت میکنند.اگر وظیفه شناسی در حد اعتدال باشد برای حفظ زندگی زناشوئی لازم است.
مشاغل مناسب وظیفه شناسها:مهمترین موضوع برای شخصیت وظیفه شناس کاراست.وظیفه شناسها با صلاحیت،سازمان یافته،کمال طلب،مصمم ووفادارهستند.هررئیسی آرزوی داشتن چنین کارکنانی رادارد.آنها دانش آموزان ودانشجویانی هستند که باعث سربلندی آموزگاران واساتید خود میشوند.
اشخاص وظیفه شناس حتی در اوقات فراغت خود هم فعال هستند.در75 سالگی بازنشسته میشوند وبااین حال تمام مدت روزکار میکنند وبعدازآمدن به خانه مشغول رسیدگی به باغچه ها وچیدن علفهای هرزآن میشوند.
ازکارشدید ودقیق لذت میبرند وانسانهایی سخت کوش وسخت گیر هستند.تلاش برای آنها زندگی راارزشمند میکند.
رسیدن به مقام اول یک سازمان یااداره به مهارتهایی نیازدارد که با خصوصیات افراد وظیفه شناس همخوانی ندارد که از جمله آنها میتوان به تصمیم گیری سریع،تعیین اولویت ها ودادن اختیارات اشاره کرد.
آنها انعطاف پذیر نیستند وتوانایی تعیین اولویت ها واحترام به شیوه های متفاوت کاری دیگران را ندارند.بنابراین بااینکه گاهی تا نزدیکی ریاست سازمان پیش میروند اما نمیتوانند به این مقام دست یابند.
شخصیت وظیفه شناس به طبقه بندی ها،واقعیت ها وجزئیات امورعلاقه مند است،به همین دلیل به کارهای علمی،پزشکی،پژوهشی،ریاضیات،تجارت،حسابداری،حقوق،مهندسی،کامپیوتر وپردازش اطلاعات علاقمند است.
درمواردیکه سرپرست یک موسسه یا مرکز نیازمند به بررسی های دقیق باشد میتواند روی همکاری این افراد حساب کند.
سئوال مورد علاقه وظیفه شناسها چه میکنید؟ است.چراکه مشاغل افراد مهمترین اطلاعاتی است که وظیفه شناس میخواهد ازآن مطلع شود.
برای افراد بااینوع شخصیت،فرد درکارش تعریف میشود. من معلم هستم.من مهندس هستم.من طبیب هستم.
وظیفه شناسهایی که شغل مهمی ندارند یا خوداحساس میکنند که شغلشان مهم نیست با شنیدن این سئوال که چه می کنید؟یا شغلتان چیست؟ناراحت میشوند.
همسرمناسب وظیفه شناسها:همانطورکه گفته شد وظیفه شناسها احساسات خودرابیان نمیکنند اماازاینکه دیگران احساسات خودرابیان کنند ناراحت نمیشوند.البته به شرط اینکه ازآنها نخواهند که درمقابل،احساسات دیگران راپاسخ دهند.
این افراد معمولا باافرادی ازدواج میکنند که احساسات خودرابیان میکنند.آنها شخصیت نمایشی را می پسندند چراکه آنها بیش از بقیه ی شخصیتها احساساتی هستند.درواقع زوج وظیفه شناس ونمایشی میتوانند درکناریکدیگر به آنچه که احتیاج دارند.دست یابند.
وظیفه شناس با ماجراجوها وکسانیکه اهل ریسک کردن هستند،همچنین بااشخاص جدی وحساس روابط خوبی دارند.اما با شخصیتهای مهرطلب واز خودگذشته نمیتوانند روابط محکمی برقرارکنند.
رابطه میان دوشخصیت وظیفه شناس هم متداول است.میان آنها غالبا احترام متقابل وجوددارد اما دورازتصورنیست که با یکدیگر درگیر جنگ قدرت شوند.
وظیفه شناس با سه گروه شخصیتی بااعتماد به نفس،پرشور ومراقب همخوانی ندارد.نیازاصلی این سه نوع شخصیت این است که به میل وسلیقه خود کارکنند که این ویژگی با خصوصیات بیان شده برای شخصیت وظیفه شناس همخوانی ندارد.
یک شخصیت وظیفه شناس به دلیل اینکه به جزئیات زندگی توجه دارد وهمه کارها رابه سلیقه خودانجام میدهد میتواند با فارغ البال ها که از بار مسئولیت شانه خالی میکنند روابط خوبی داشته باشد.
والدین وظیفه شناس:پدرومادر وظیفه شناس فرزندان خودرابه سخت کوشی تشویق میکنند وازآنها انتظاردارند که شایستگی وتوانائی های خودرابه نمایش بگذارند اما باید مراقب باشندکه از فرزندان خودانتظاراتی بیش از حد توان آنها نداشته باشندوآنها راتحت فشار قرارندهند.
دربعضی مواقع،فرزندان وظیفه شناسها بااین احساس بزرگ میشوند که کسی اززحمات آنها قدردانی نکرده وبااشتباهات آنها کنار نیامده است به همین دلیل از اشتباه کردن میترسند واحساس میکنند که هیچ گاه خوب نبوده اند.
گاهی اوقات پدرومادر وظیفه شناس ممکن است به فرزندش افتخارکنداما نتواند محبت وتوجه لازم راکه فرزندان به شدت به آن نیاز دارند راارائه دهد.
توصیه هایی برای زندگی با وظیفه شناسها:
1-همیشه صبورباشید وباروی خوش بااوروبرو شوید وسعی نکنید که اوراازانجام کاری منع کنید چراکه تا کارش راتمام نکند دست بردارنیست.
2-به دنبال تغییردادن عادات رفتاری او نباشید.
3-درست است که اودرمورد لباس وشیدن یا وضع ظاهری شما حرفی نمیزنداما مطمئن باشید که اوبااینکه حرفی نمی زند امابه خوبی به شما توجه میکند.
4-هیچگاه ااوبحث وجدل نکنید چراکه اوهمیشه باید برنده باشد.مطمئن باشید بحث راآنقدرطولانی میکند تا تسلیم شوید یامحل راترک کنید.باحوصله به حرفهای اوگوش دهید وبگویید:می فهمم که چه میگویی؟
5-ازامنیت ورفاهی که همسر وظیفه شناس شمادرزندگی برایتان فراهم کرده خوشحال باشید وبه اوبگویید که به اووابسته هستید.زیراوظیفه شناسها دوست دارند که دیگران به آنها نیازداشته باشند وبرای آنها احترام قائل شوند.

شخصیت مراقب
1-شخصیت مراقب عموما شخصیتی مستقل است که به توصیه ومشاوره دیگران نیازی ندارد،به آسانی تصمیم میگیرد وازخودش مراقبت میکند.
2-هنگام برقراری رابطه به دیگران همه جوانب رادرنظر میگیرد وبه صداقت ووفاداری اهمیت میدهد.
3-شنونده خوبی است وبادقت سعی میکند ازکم وکیف دقیق مطالب وموضوعات آگاه شود.هنگامیکه مورد حمله قرارگیرد به خوبی ازخوددفاع میکند.
4-انتقادات دیگران را جدی می گیرد اما هیچگاه تسلیم نمیشود.
5-دربحث ها بسیار خوب ظاهر میشود وخودراموظف میداند که دربرابر کج روی ها ی دیگران اقدامی انجام دهد.
روابط بادیگران:مراقبها به مسئله ی قدرت واختیار درروابط خودبها میدهند،آنها میخواهند همیشه کنترل اموررادردست داشته باشند ومی کوشنداستقلال خودراحفظ کنند وتحت سلطه دیگران قرارنگیرند.بهمین دلیل برقراری ارتباط با دیگران برای آنها دشواراست.
مراقب ها درروابط خودبادیگران همیشه حاکم برسرنوشت خودهستند ودربرخوردبااشخاص نیزمحتاط میباشند،که این لزوما به معنای سرد وغیردوستانه بودن آنها نیست.
مراقب ها به قطع رابطه بادیگران علاقمند نیستند.
اگرچه میان غریبه ها زیادراحت نیستند ودیربادیگران گرم می گیرند،اما بعدازآشنایی کافی به راحتی صمیمی میشوند.
درروابط صمیمانه حتی بادیدن ولمس کردن صمیمیت ووفاداری طرف مقابل معمولاهمه رمزورازهای خودراآشکارنمیکنند.
احساسات:مراقب ها به آسانی احساسات خودراابرازنمیکنند.اما وقتی تهدید شوند ویا احساس خطرکنند به شدت خشمگین میشوند.
مراقب ها همه چیزرابرای خودشان میخواهند ومیتوانند کاملا حسود باشند،هرچند که این موضوع رابه احتمال زیاد به روی خود نمی آورند.
مراقب ها معمولا علاقه و مهرومحبت خودرابه همسرشان اعلام نمکنند وانتظاردارند که همسر آنها خودبه خودعلاقه آنها رانسبت به خود بفهمد.
مشاغل مناسب مراقب ها:مراقب ها میتوانند درمشاغل مختلف ظاهر شوند.آنها اشخاصی دقیق،متوجه،حساس به جزئیات وهوشیارهستند وبه سادگی فریب نمی خورندواینها خصوصیاتی است که به آنها ونیز به کارفرمایان آنها کمک میکند.
مراقب ها درکارنیزمانند دیگرامورزندگی خودجدی وپرتلاش هستند.آنها به شدت کارمیکنند ومیتوانند بسیارجاه طلب،بلندپرواز وهمچنین موفق باشند.البته این موضوع بستگی به این داردکه با مسئولان وصاحبان اختیار درمحل کارخود چگونه کنارمی آیند.
مراقب ها درشغل هایی که مستقیما زیرنظر نباشند بهترکارمیکنند.آنها میتوانند منتقد،وکیل،بازرس وپژوهشگران بسیارخوبی باشند.همچنین در مشاغلی مثل مصاحبه،فروش وروان درمانگر بسیار عالی ظاهر میشوند.
مراقب ها درکارهای مکانیکی بسیار بااستعداد هستند وبیشتر ترجیح می دهند به جای انسان با ماشین ها درتماس باشند.
همسرمناسب مراقب ها:مراقب ها همسرانی را می پسندند که تهدیدی ازسوی آنها متوجه شان نباشد.آنها معمولا ازایجاد رابطه باکسانیکه درروابط زناشویی سلطله طلبی میکنند ومیخواهند درپله های بالاتر قرارگیرند خودداری میکنند.
مهرطلب،ازخودگذشته،حساس بیشتر از سایر گونه های شخصیتی با مراقب ها به تفاهم میرسند.
شخصیت های وظیفه شناس با مراقب ها شباهت فراوان دارند ومیتوانند روی صمیمیت ووفاداری یکدیگر حساب کنند.
دوشخصیت مراقب بدلیل داشتن شخصیت های مشابه میتوانند زوج خوبی راتشکیل دهند.
والدین مراقب:پدرومادرمراقب معمولا بافرزندان خود صمیمی هستند وگاهی این صمیمیت بیش ازاندازه شده وباعث میشود که حمایت بی جا وبی اندازه ازفرزندانشان داشته باشند.
والدین مراقب گاهی اوقات اعتماد نکردن به دیگران رادرفرزندان خود تشویق میکنند.زمانی که فرزندان والدین مراقب مستقل میشوند.آنها احساس تهدید میکنند وحتی در برخی مواقع سعی میکنند فرزندان رابیشتر کنترل کنند.
والدین مراقب معمولا احساسات خودرابه فرزندانشان ابرازنمیکنند،اما به شدت مراقب فرزندان خودهستند وخودرادرقبال رفاه وآسایش آنها مسئول میدانند وهمیشه سعی میکنند آنها راازهرگونه تهدیدخارجی حراست کنند.
توصیه هایی برای زندگی با مراقب ها:
1-شخصیت مراقب عموما بسیار بااعتماد به نفس،مستقل،محکم وقاطع میباشد.اوبه احترام شما بسیار نیازمند است.بنابراین سعی کنید به اواحترام بگذارید.
2-ازرقابت کردن بااوبپرهیزید،شخص مراقب نیازداردکه همیشه حاکم بر سرنوشت خودباشد به این خواسته اواحترام بگذارید درغیراینصورت اوازشما فاصله میگیرد.
3-مراقب ها درمقابل انتقاد شما حالت تدافعی می گیرند.درصورتیکه بخواهید ازاو انتقاد کنید یااورامقصر بدانید،مطمئن باشید دعوا وبحث ومشاجره بالا میگیرد.
4-اگربه او بی اعتنایی کنید حال چه ازروی عمدباشد یا غیرعمد،موضوع را به دل می گیردوبه سادگی آن را فراموش نخواهد کرد.

شخصیت ازخودگذشته
1-ازخودگذشته ها بسیار فعال،پرانرژی،بانشاط وباانگیزه هستند همه تلاش آنها برای دیگران وبه خاطرآنهاست.
2-ازخودگذشته ها بسیار سخاوتمند هستند بطوریکه حتی اگرلباس تنشان رااحتیاج داشته باشید به شما میدهند حتی منتظر نمی مانند که ازآنها سئوال کنید.
3-همه تلاش آنها دراین است که به دیگران کمک کنند.باکسی رقابت نمکنند.جاه طلب نیستند وبرای آنها راحتی وآسایش خودشان دردرجه آخر اهمیت قراردارد.
4-دربرخوردبادیگران افرادی ملاحظه کارواشخاصی بااخلاق،امین وقابل اعتماد هستند.
5-درمورد اخلاق ورفتاردیگران قضاوت نمیکنند واشکالات ونقصهای دیگران را تحمل میکنند وبرخورد تندی ندارند.
6-ازخودگذشته ها مغرورنیستند ومایل نیستند درکانون توجه قرارگیرند.
7-صبرواستقامت بسیار دارند،مشکلات راتحمل کرده وناراحتی ها را به جان میخرند.
روابط بادیگران:ازخودگذشته ها معنی زندگی رادرخدمت کردن به دیگران میدانند،آنها درهمه روابط خود،به دیگران خدمت میکنند ودرازاء خدمتشان توقعی ندارند وازخدمت کردن به دیگران لذت برده واحساس رضایت میکنند.
احساسات:ازخودگذشته ها باعث شادی ونشاط دیگران میشوندوشادی شان زمانی است که لطفی درحق دیگران انجام دهند.
آنها درخلوت خودشادی ورضایت بیشتری راتجربه میکنند.زیرا زمانی که درحضوردیگران هستند،ازآسایش وراحتی خود می گذرند تا درخدمت دیگران باشند.
این افراد آشپزی میکنند ولی غذایشان راخودمصرف نمیکنند،درحالیکه دیگران نشسته اند آنها می ایستند.آنها صندلی ناراحت رابرای خودشان انتخاب میکنند تا صندلی های راحت به دیگران برسد.آنها نیازهای همسرشان را برنیازهای خودمقدم میشمارند.
اگرکسی دراطراف آنها نباشد،میتوانند روی صندلی،راحت لم بدهند،یک ظرف بزرگ بستنی بخورند،به برنامه تلویزیون نگاه کنند واززندگی لذت ببرند.
هرچه شدت ازخودگذشتگی بیشترباشد ازخودگذشته وقت بیشتری راصرف دیگران میکند تا نیازهای آنها رابرآورده سازد.
مشاغل مناسب ازخودگذشته ها:ازخود گذشته ها میتوانند کارهای تکراری ودشوار انجام دهند.آنها میتوانند خودرا با شرایط کاری مختلف هماهنگ کنند وشکایتی نمیکنند.منشی گری،دستیاری،تدریس،دکوراسیون داخلی،کارتولیدی،کتابداری،رسیدگی به کارهای منزل وخانه داری مشاغل مناسب این افراد است.
افرادازخودگذشته اگرازخلاقیت کافی برخوردارباشند مشاعلی مانند نویسندگی،ویراستاری،ترانه سرایی یا کارهای تبلیغاتی میتواند برای آنها جالب وموثرباشد.
همسرمناسب ازخودگذشته ها:ازخودگذشته ها مانند مهرطلب ها به دلیل علاقه ای که به ازخودگذشتگی وخدمت به دیگران دارند،میتوانند تقریبا باهرگونه شخصیتی به راحتی کناربیایند.اما این ویژگی میتواند باعث شود تا ازانتخاب همسرمناسب خودبازبمانند وکسی رابه همسری انتخاب کنند که از آنها سوءاستفاده کند وبدنبال سلطه برآنها باشد.
ازخودگذشته ها باید از اشخاصی با شخصیت های بااعتماد به نفس،پرشور وماجراجو دوری کنند،چراکه آنها بدنبال سلطه جویی هستند وتوجهی به نیازهای شما ندارند وممکن است شما راناامید کنند.
والدین ازخودگذشته:والدین از خودگذشته برای فرزندان خودفداکاری میکنند امادرمقابل انتظار چندانی ندارند.
والدین به شدت ازخودگذشته تاپای جان برای فرزندانشان زحمت میکشند،اما وقتی بچه ها این از خودگذشتگی والدین رانادیده میگیرند اسباب ناراحتی آنها رافراهم میکنند.
والدین ازخودگذشته باید الگوی مناسبی برای فرزندانشان باشند وبه آنها بیاموزند که روی پای خودبایستند وبرای تحقق خواسته هایشان تلاش کنند.
والدین ازخودگذشته باید درصورت لزوم خشمشان رابیان کنند ودرصورت نیازبه خواسته های نامعقول فرزندانشان جواب نه بدهند.
توصیه هایی برای کنارآمدن باشخصیت ازخودگذشته:
1-تلاش های اوراتائید کنید.مهم نیست که چندباربگوید"چیزی نیست،من کاری نکردم"ممکن است فردازخودگذشته از تعریف وتمجید شما خجالت زده شود اما بدانید که اودردرون خود میخواهد بداند که شما متوجه فعالیتهایش هستید یانه؟
2-ازخودگذشته ها دائما باید به دیگران خدمت کنند،به دیگران کمک کرده وکاری انجام دهند.اما برای اینکه درآرامش قراربگیرند واز خودلذت ببرندبه کمک شما احتیاج دارند.ازهمسر ازخودگذشته خود بخواهد ازاتو کردن لباس شما خودداری کند وبه جای آن کمی استراحت کند.
3-زمانی که فردازخودگذشته به شما خدمت میکند،خدمات اوراردنکنید واز توجه او به خود خجالت زده نشوید چراکه اودیگران رابرخود مقدم میداند،او این کاررادوست داردوبااین کاراحساس آرامش میکند،بنابراین آرام باشید وازاینکه به شما رسیدگی میکند خوشحال باشید.
4-مراقب باشید که از این افراد سوءاستفاده نکنید.گاهی اوقات ممکن است این فرد بیش از حد درمقام راضی کردن شما باشد،بدانید که او برده شما نیست.به رفتاراوتوجه نکنید ووقتی تقاضای کمک او راردکردید دلیل خودتان را به او توضیح دهید.
5-به اوپیشنهاد کمک بدهید،درصورت امکان ظرفهای غذارابشوئید یا لباسهایتان را شخصا به خشک شویی ببرید.
6-به همسرازخودگذشته خودبگویید اگرمیخواهید کارخوبی برای شما بکند،بهتراست کمی از فرصتی راکه به انجام کارهایش میپردازدرابه شما اختصاص دهد وکنارشما باشد.

عطاری بهار