عطاری بهار

مقدمه:

شخصیت موضوعی پیچیده ودارای ابعاد وجنبه های گوناگونی است.برای شناخت شخصیت انسان،ازدیربازكوششهای فراوانی بعمل آمده كه برخی ازآنها غیرعلمی،بعضی خرافاتی وعده ای دیگرعلمی ومعتبرهستند.
نظریه های متنوع ومختلفی درمورد چگونگی شكل گیری شخصیت،عوامل موثردراین شكل گیری،عوامل تشكیل دهنده شخصیت وازاین قبیل بیان شده است كه بعضی ازآنها كوشیده اند پاسخگوی همه ی سوالات درمورد شخصیت انسان باشند وبرخی تنها به چند جنبه ازشخصیت پرداخته اند.
دراین پست به بررسی چهارده گونه شخصیتی پرداخته شده است تاشما بامطالعه آنها بانوع شخصیت خودآشنا شده وازتاثیرآن برجنبه های مهم زندگیتان یعنی افكارواحساسات،روابط عاطفی وزناشوئی،شغل،سلیقه ها و...مطلع گردید.
تعریف شخصیت:برای شخصیت تعریفهای گوناگونی بیان شده است.کلمه شخصیت ازنظرریشه به معنای نقاب یا ماسکی است که دریونان وروم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند ودرواقع به این مطلب اشاره دارد که شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود میزند تا باعث تمایزش از دیگران باشد.
 عطاری بهار

درزبان عامه مردم،شخصیت به معنای دیگری به کارمیرود.مثلا وقتی گفته میشودکه کسی با شخصیت است یعنی این که اودارای ویژگی هایی است که میتواند افراددیگرراتحت نفوذخودقراردهد یامتانت ووقارویژه ای داردهمینطوردربرابرآن،بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تاثیرقرارمیدهد امادرجهت منفی.
کلمه شخصیت گاهی بعنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف بکار میرود.مانند شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.
امادرروانشناسی،شخصیت بامفهمومی متفاوت تعریف شده ودرواقع شخصیت درروانشناسی عبارت است از:مجموعه ی ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری که هرفردراازافراددیگر متمایز میکند.
اهمیت مطالعه شخصیت:شناخت شخصیت،چگونگی شکل گیری عوامل موثردرایجاد شخصیت ومسائلی ازاین دست،ازیک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به حقیقت جوئی رادرانسان به دنبال دارد وازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان میدهد که درروابط متقابل اجتماعی،تصمیم گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد،بعنوان مثال،اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین 3تا4 سالگی بیشترین میزان حسادت رانشان میدهند،چنانچه کودک خودرادراین سنین حسود ببیند دچارنگرانی واضطراب نخواهد شد.زیرامیداند که این ویژگی یک حالت طبیعی درسن خاص کودک او است.
همچنین معلمی که درکلاس خودبانوجوانان سروکاردارد،درصورتیکه اطلاع داشته باشد که نوجوان دریک مرحله ازشکل گیری شخصیت خودحالت ابرازوجودو خودنمایی داردواین ابزاروجودممکن است به شکل مقاومت ومخالفت با بزرگترها بروزکند،دربرابر مخالفت احتمالی شاگرد باخود،واکنش مناسب نشان داده وازنشان دادن شدت عمل که ممکن است به برخوردهای نامطلوب تری بیانجامد خودداری خواهد کرد.
همچنین شناخت شخصیت افرادمیتواند درپیشگیری ازبرخی مسائل رفتاری واخلاقی نیزمورد استفاده قرارگیرد.بعنوان مثال وقتی والدین بدانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضداجتماعی شدن وپرخاشگرشدن کودکان میشود.خواهندتوانست شیوه تربیتی خودرابرای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کنند ودرزمان بروزمشکل بادانش خودازنوع شخصیت فرزاندنشان،به چاره جویی پرداخته وازوخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند.
عوامل به وجودآورنده شخصیت:همانطورکه درتعریف شخصیت بیان کردیم شخصیت شامل ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری است.ویزگی های جسمی رامیتوان ساخته وراثت وویژگی های روانی ورفتاری را حاصل عوامل اجتماعی ومحیط زندگی فرددانست.
تعیین اینکه کدامیک ازدوعامل وراثت ومحیط نقش مهمتری درایجادشخصیت دارند،کارغیرممکنی است ومیتوان شخصیت هرفردراحاصل تاثیر متقابل هردوعامل دانست بطوریکه عوامل محیطی زمینه ساز رشد وتوسعه ی جنبه های وراثتی بوده وتوانائی های بالقوه که ازطریق وراثت به فرد میرسد،زمانی میتوانند شکوفا شوند وازقوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند.
انواع شخصیت:نوع شخصیت هرفردسازمان دهنده ی افکار،احساسات،نگرشها،رفتارها ونوع برخورد اوباموضوعات مختلف درزندگی است.به عبارت دیگرنوع شخصیت هرفرد همان چیزی است که باعث میشود وقتی 30سال بعدازاتمام مدرسه دوستانتان رادرجلسه ای ملاقات میکنید باآنکه چاق ترشده اید،موهایتان خاکستری شده وعینک به چشم زده اید به شما میگویند:(حتی یک ذره هم تغییرنکرده ای).
آنچه مانند گذشته ثابت باقی مانده واکنش شما نسبت به دیگران،احساسات شما،زبان بدن شما ونوع برخوردتان بادیگران است واینها همان چیزهایی هستند که ازهمان سالهای نخست درشما ایجاد شده وماندگارشده اند وماازآن بانام شخصیت یادمیکنیم.مابا14گونه ی شخصیت متفاوت روبروهستیم که هریک ازآنها دارای ویژگیهای متفاوت ومنحصربه فردی هستند.
وقتی شما هریک ازاین گونه های شخصیتی رامطالعه میکنید مواردی راازهرکدام ازاین خصوصیات درخود میبینید.
ونه تنها باشخصیت خود،بلکه با جنبه های شخصیتی دیگران
(پدر،مادر،فرزندان،بستگان،دوستان،معلم،روسا،کارمندان وهمسر)نیزآشنا میشوید.
هریک ازاین گونه های شخصیتی نقاط قوت وضعفی دارند؛داشتن یک گونه شخصیتی خاص یا نداشتن ویزگیهای یک گونه شخصیتی دیگر،حکایت ازغیرطبیعی بودن شخصیت شما نمیکند.تنوع شخصیتها نشان دهنده تفاوتهای فراوان واعجاب انگیز افرادبایکدیگراست.
معمولا درافرادمختلف یکی از این انواع شخصیت بارزتراست ووقتی به فردی نوعی شخصیت را نسبت میدهیم منظوراین است که این فرد بیشتر خصوصیاتش با اینوع از شخصیت همخوانی داردواین شخصیت دراوقویتروبارزتراست.البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است این فرد ویژگیهای شخصیتی دیگرراهم از خودبروزدهد اما به نسبت کمتر.

شخصیت بااعتمادبه نفس
1-بااعتماد به نفسها به خودوتوانایی هایشان اطمینان دارند،خودراموجوداتی منحصربه فردمیدانند وانتظاردارندکه دیگران باآنها بااحترام برخوردکنند.
2-بلندپروازوجاه طلب هستند.
3-ازتوانایی های خودبرای رسیدن به خواسته هایشان استفاده میکنند ودربرخورد بادیگران زیرک وحسابگرهستند.
4-دوست دارندهمیشه دررقابتها پیروزباشندومقام خودراحفظ کنند.
5-ازهمنشینی باافراددارای مقام ومنصب بالا استقبال میکنند.
6-خودراجزءقهرمانان وافراد موفق جامعه میدانند وتعریف وتمجیدهای دیگران راباخوشحالی می پذیرند.
7-بااعتمادبه نفسها معمولا جزمقام،موقعیت وقدرت خواسته ای ندارند.آنها میخواهند دربهترین دانشگاههای دنیا رئیس دانشکده شوند،میخواهند دربهترین باشگاهها عضوباشند،میخواهنددربهترین نقطه شهرزندگی کنند،فرزندانشان رابه بهترین مدارس بفرستند.بهترین لباس را بپوشند.
8-به توانمندی های خودایمان دارندوبه کمبودوکاستی های خودتوجهی ندارندوبه نقاط ضعف خوداهمیتی نمیدهند وحتی سازنده ترین انتقادها رانمی پذیرند.
9-اشخاص بااعتمادبه نفس بالابسیارمعاشرتی،پرانرژی واهل رقابت هستند،رهبران بسیارخوبی هستند وبادیگران به خوبی کنارمی آیند.برای آنها اشخاص،وسیله ای برای رسیدن به موفقیت هستند.
10-با کارکنان زیردست خودسخاوتمندانه برخورد میکنند.به آنها پول وموقعیت میدهند وازآنها حمایت میکنند.
روابط بادیگران:مردان وزنان با اعتماد به نفس دیگران رابه سوی خودجذب میکنند.برداشت آنها ازخودواطمینانی که به کاروبرنامه هایشان دارند،دیگران را جذب آنها میکند.آنها ازتوجه دیگران کمترین خجالتی به خودراه نمیدهند.
آنها برای جلب توجه دیگران ازهیچ کوششی فروگذارنمیکنند ومی دانند که برای جلب نظرموافق شما چه کاری رابایدانجام دهند.
احساسات:اگرکسی به افراد اعتماد به نفس بی اعتنایی کند ویا تحقیرشان کند با خشم پاسخ اورا میدهند.دیدن موفقیت دیگران برای آنها دشواراست.آنها بخوبی میتوانند خودراکنترل کنند.درابراز عشق ومحبت خودبه دیگران ناتوان هستند،امادوست دارند که مورد توجه دیگران باشند.
مشاغل مناسب شخصیت بااعتماد به نفس:کسانی که روی صحنه هنرنمایی میکنند،بسیاری ازمجریان برنامه تلویزیونی،رادیویی اکثرسیاستمداران جزءشخصیت بااعتماد به نفس هستند.
همسرمناسب شخصیت بااعتماد به نفس:بااعتماد به نفس ها معمولا همسرانی متعهد وخوب میباشند.آنها به احترام وتوجه بسیار احتیاج دارند،امادرمقابل،همسران آنها نباید انتظار داشته باشند که دائما مورد مهرومحبت این افراد قرارگیرد.
شخصیت هایی که خوشبختی رادررفع نیازهای دیگران جستجو میکنند میتوانند همسر مناسبی برای این افراد باشند که ازجمله آنها میتوان به مهرطلب ها وازخودگذشته ها اشاره کرد.البته به شرط اینکه اینگونه های شخصیتی راه افراط نروند وحدوحدودهمسر خودرارعایت کنند.
شخصیت بااعتماد به نفس همیشه دوست داردمورد نیازدیگران باشد وشخصیت حساس هم به همسران قدرتمند ومعاشرتی نیاز دارد،بنابراین این دونوع شخصیت میتوانند مکمل خوبی برای هم باشند.
اگردوشخصیت بااعتماد به نفس باهم ازدواج کنند امکان دعواومشاجره میان آنها بسیار زیاداست.
ازدیگرانواع شخصیت میتوان به مراقب ها،فارغ البال ها،ماجراجوها وپرشورها اشاره کرد که افرادی بااین نوع شخصیتی نمیتوانند زوج خوبی برای بااعتماد به نفس ها باشند چراکه آنها نمیتوانند از نیازهای خود به نفع برآورده نمودن نیازهای دیگران صرفنظر کنند.
والدین با اعتماد به نفس:والدین بااینوع شخصیت به فرزندان خود می آموزند که بلندپروازی کنند وهمیشه به دنبال بهترین ها باشند.آنها برای فرزندانشان الگوی نظم وترتیب،انگیزه وموقعیت اجتماعی هستند اما والدین اعتماد به نفس به تفاوتها ونیازهای فرزندانشان توجه نمیکنند وبه آنها این امکان را نمیدهند که به روش خودشان شایستگی هایشان رانشان دهند.
توصیه هایی برای زندگی با اعتماد به نفسها:
1-بااعتماد به نفسها همیشه نیازدارند که نفربرترباشند اگرمیخواهید که با آنها کناربیایید باید به این نکته احترام بگذارید.
2-نیازمند توجه هستند.عشق ومحبت ووفاداری شما برای آنها بسیارباارزش است.انتظارنداشته باشید که این مهرومحبت ازسوی آنها پاسخ داده شود چراکه این گونه ی شخصیتی مطابق میل وخواسته شما رفتارنخواهد شد.
3-باید به این نکته توجه داشته باشید که اگرآنها مشغله ذهنی پیداکنندممکن است ازشما فاصله بگیرندوروابطشان راباشما کم کنند،بنابراین شتاب زده نتیجه گیری نکنید ونشان دهید که همچنان به اوعلاقه مندد هستید.
4-احساسات خودرابیان کنید ونظرات خودرابگویید اما هیچگاه درمورد آنها قضاوت وداروی نکنید،چرا که این افراد انتقاد پذیر نیستند اگرچه آنها درگفتن حق با توست مهارتی ندارند ولی بدانید که به آن توجه میکنند وخودرااصلاح میکنند.

شخصیت حساس
1-حساس ها آشناها رابه ناآشناها ترجیح میدهندومعمولا کارهای تکراری ویکنواخت وعمل کردن برحسب عادت را می پسندند.
2-درارتباط بادیگران محتاط عمل میکنند وازقضاوت عجولانه،قبل ازاینکه ازکم وکیف مطلب آگاه باشند خودداری میکنند.
3-درصورتیکه بدانند دیگران ازآنها چه انتظاری دارند،انتظارات آنها رابه بهترین شکل ممکن برآورده میکنند.
4-به سادگی افکارواحساسات خودرابادیگران وحتی کسانیکه آنها رابخوبی میشناسند درمیان نمی گذارند.
روابط بادیگران:حساس ها باافراد خانواده یا تعدادی ازدوستان روابط عمیق وپایدار ایجاد میکنند.حساسها به نظرات دیگران اهمیت میدهند.آنها برای رسیدن به احساس خوب وبرای اینکه دردنیای خودراحت باشند به تائید دیگران احتیاج دارند.
حساس ها اشخاصی وفاداروصمیمی هستند وازدواج باآنها غالبا پایدار وبرای همه ی مدت عمراست.
وقتی حساس ها اطرافیان خودرا می شناسند واز محبت واحترام آنها نسبت به خود مطمئن میشوند،از شر اضطرابها خلاص شده وشخصیتشان شکوفا میشود.به همین دلیل آنها معمولا روابط خودراباچند شخص محدود ادامه میدهند تا بتوانند درکنارآنها شاد باشند.
حساس ها دربرقراری روابط جدید بادشواریهایی روبرو هستند وتا زمانی که نتوانند به شخص جدیداطمینان کنند معمولا درروابط خودباآنها به طرزی مودبانه احتیاط کرده وفاصله رارعایت میکنند.
احساسات:برای حساسها خانه شان قلعه امن آنهاست.آنها ازبودن درخانه خودلذت میبرند ودرآن احساس راحتی میکنند.
حساس ها خونگرم،پرانگیزه وخلاق هستند.امادربیرون از محیط امن خود،مثل یک ماهی هستند که ازآب بیرون افتاده باشد ودراین شرایط،احساس آسیب پذیری میکنند.
حساس ها درموقعیت های ناآشنا ناراحت ومحتاط میشوند واحساسات خودرابیان نمیکنند.
مشاغل مناسب حساس ها:مشاغلی که درآنها وظایف،مشخص وتعریف شده باشد میتوانند شغل مناسبی برای حساس ها باشد مانند حسابداری وبرنامه نویسی کامپیوتر.
این افراد باید مشاغلی راانتخاب کنند که با اشخاص متعدد سروکارنداشته باشند.به همین جهت کاردروابط عمومی یا فروشندگی برای حساس ها مناسب نیست.
همچنین آنها باید ازمشاغلی که به سخنرانی درجمع نیاز دارددوری کنند.
حساس ها به دلیل راحت بودن در انجام کارهای تکراری وعادت شده ونیز به دلیل قدرت تمرکز زیادبرای مشاغل تکنولوژیک مناسب هستند.
همسر مناسب حساس ها:افرادی که مانند حساس ها به خانواده اهمیت زیادی میدهند میتوانند زوج خوبی برای آنها باشند.درضمن همسر حساس ها باید ازروابط اجتماعی خوبی برخوردارباشد تا بتواند روابط اجتماعی خانواده رابه دست بگیردوبه همسر حساس خودامکان دهد که اززندگی اجتماعی راحت تری برخوردار باشد.
وظیفه شناس ها،با اعتماد به نفس ها ونمایشی ها میتوانند همسر مناسبی برای حساس ها باشند.اما اشخاص به شدت وظیفه شناس همسر خودرادرموقعیت دشوارقرارمیدهند.همسر بیش از اندازه با اعتماد به نفس نیز از محدودیتهای شدیدی که همسر حساسش برای او وضع میکند،دل خوشی ندارد.
همسر به شدت نمایشی هم خواهان معاشرتهای اجتماعی دائمی است که این برای شخص حساس به شدت استرس آوراست.
زوج ماجراجو بدترین گونه شخصیتی برای حساس ها است،زیرا از ماجراجویی وخطر استقبال میکند.
والدین حساس:حساسها والدین خوبی هستند،ازفرزندان خودبه خوبی مراقبت کرده وبه سلامتی آنها بسیار اهمیت میدهند.
آنها وقتی فرزندانشان به اردو می روندیادرشهری دیگر مشغول به تحصیل میشوند بسیار نگران میشوند.
آنها به فرزندان خود می آموزند که به خانه وخانواده خودپایبند باشند.فرزندان چنین والدینی احساس امنیت وآرامش میکنند چراکه وقتی به گذشته خودنگاه می کنند از این که تا این اندازه ازآنها مراقبت شده احساس خوبی پیدا میکنند.
والدین حساس باید مراقب باشند که نگرانی هایشان رابه فرزندان منتقل نکنند وشرایطی رافراهم نسازند که آنها نتوانند از فرصتهای مناسب زندگی درست بهره برداری کنند.
توصیه هایی برای زندگی با حساس ها:
1-توجه داشته باشید که شما ازجمله معدود افراد مورد نظر این شخص هستید،بنابراین ازوفاداری وصمیمیت اواستفاده کنید.
2-شخص حساس راباهمه کمبودهایش بپذیرید.
3-حساس ها میخواهند که شما ازآنها راضی باشید.ازاو نخواهید که هرطور که شما دوست دارید رفتار کند.
4-بااو به اجتماعات ومهمانی ها بروید وبه اوکمک کنید تابا مشکلاتش راحت تر کنار بیاید.
5-به نشانه ها توجه کنید،مثلا اگر قراراست بااوبه مهمانی بروید،ممکن است اودیر آماده شود یابیمارشود.ازجنگ ومشاجره بااوخوددرای کنید وبه جای آن اورا متقاعد کنید که همه چیز بخوبی برگزار میشود ومشکلی پیش نمی آید.
6-اگر ازطرز برخوردبااو ناراحت شدید موضوع را به دل نگیرید.بخاطرشخصیتش به او حمله نکنید به جای آن آشکارا موضوع رابااو درمیان بگذارید وبه او بگویید که به یافتن راه حلی برای برخورد با مشکلش علاقمند هستید.

شخصیت جدی
1-افرادی با شخصیت جدی غالبا خشک وبی احساس هستند.
2-جدی ها به توانائی ها ومحدودیتهای خودآگاهند ومعمولا مسئولیت اعمال ورفتارخودرامی پذیرند.
3-جدی ها متفکروتحلیلگر هستند وقبل ازاینکه کاری راانجام دهند آنرادرذهن خوسبک وسنگین میکنند ومی سنجند.
4-جدی ها بطوردقیق دیگران راارزیابی میکنند ودرارزیابی دیگران،به اندازه ارزیابی خوداهمیت قائل میشوند.
5-آنها مسائل را پیش بینی میکنند ووقتی اتفاق ناخوشیندی می افتد برای روبه روشدن باآن آمادگی لازم رادارند.
6-آنها اگراحساس کنند نسبت به دیگران بی ادبی کرده اند ویاکاری راازروی بی فکری انجام داده اند بسیار ناراحت میشوند.
روابط بادیگران:جدی ها درروابط خودبادیگران قابل اعتماد،باثبات وقابل پیش بینی هستند.آنها معاشرتی نیستند واین موضوع میتواند آنها رادریافتن همسر مناسب بامشکلاتی روبروکند.اما اگر شخص مناسبی رابرای همسری پیداکنند به اووفادار هستند وصمیمانه بااوزندگی میکنند.
جدی ها انتظارندارند که روابطشان عالی وبی کم وکاست باشد.آنها نیازهای خانواده رابخوبی تامین میکنند وهمه مسئولیتهای خودرادرروابط زناشویی به خوبی انجام میدهند وبه همسر خودوفادارباقی میمانند.
احساسات:ابرازاحساسات برای جدی ها کارمشکلی است ودرواقع نمیتوانند احساسات خودرا بیان کنند.
جدی ها همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند ونمیتوانند با خوش بینی نسبت به موضوعات نگاه کنند.بطوریکه دربرخورد بامشکلات وبحران ها،حتی بعدازرفع بحران وناراحتی نمیتوانند احساس خوبی داشته باشند.
مشاغل مناسب جدی ها:برای جدی ها کاربه مفهوم همه چیزاست ودرواقع زندگی آنها درکارخلاصه میشود.آنها کارکردن راوظیفه خودمیدانند وبرایشان مهم نیست که کارشان رادوست دارند یانه،به اندازه کافی حقوق میگیرند یا نمیگیرند.
جدی ها به شدت سخت کوش هستند ومسئولانه عمل میکنند ومیتوانند باانجام کارهای تکراری روزانه خودراسازگارکنند.درکارهایی که مجبورنباشند دائما ازخود خلاقیت نشان دهند وبه مسائل بپردازند ویادربرخورد بادیگران چهره ای شاداب وهمیشه خوش برخوردداشته باشند.موفق میشوند.
برای جدی ها،خدمات شهری،کاردردستگاههای دولتی ومشاغلی که زیر اتحادیه ها انجام میشود وهمچنین مشاغلی مانند حقوق،حسابداری ومراقبت های بهداشتی مناسب است.
همسرمناسب شخصیت جدی:جدی ها معمولا همسرانی را می پسندند که به شدت پذیراباشند وآنها راآنطورکه هستند قبول کنند.
مناسبترین همسربرای جدی ها وازخودگذشته ها هستند که مشتاق راضی کردن دیگرانند.
جدی باجدی هم میتواند کناربیاید.زیرا هردوازدنیا درک وبرداشت مشابهی دارند،اما احتمالا بهتراست جدی ها کسانی را به همسری انتخاب کنند که درزمینه اجتماعی قوی تر باشد.
والدین جدی:والدین جدی پدرومادرهایی هستند که سعی میکنند فرزندان رابادشواری های اجتناب ناپذیرزندگی آشنا کنند.
والدین جدی به فرزندان خود می آموزند که دربرخورد بامشکلات زندگی صحنه راخالی نکنند،آنها به ارزش زیاد کارتاکید میکنند اما باید مراقب باشند که بچه ها غیرازکاروانجام تکالیف مدرسه فعالیتهای دیگری هم باید انجام دهند.
توصیه هایی برای کنارآمدن باشخصیت جدی:
1-تلاش برای تغییر دادن شخصیت جدی بی فایده است.بنابراین نخواهید که اومعاشرتی شود،شورواشتیاق بیشتری نشان دهد ویا هدف های بزرگتری راانتخاب کند.
2-به جنبه های باارزش شخصیت جدی توجه کنید.زیرا این شخصیت باثبات،مسئول،وفادار،سخت کوش،مراقب ومتوجه است.ویژگی های او برای برقراری یک ارتباط موثر بسیارمفیداست.
3-تنها به این دلیل که مثلا همسرجدی شما مطابق میل شما رفتارنمیکند شادی را ازاودریغ نکنید.
4-اگراوبه خاطر موفقیتی که شما بدست آوردید شادی نمیکند،دلیلی وجودندارد که هیجان وشادی خودتان راپنهان کنید.
5-ابرازعلاقه ونشان دادن مهرومحبت برای آنها بسیار مهم است.هرچند خودآنها به دشواری میتوانند ازکسی تعریف وتمجید کنند.
6-جدی ها معمولا اشکال وایرادها رابیان میکنند.مثلا اگر موهایتان راآرایش کرده اید از شخص جدی انتظارداشته باشیدکه ازواکس نخوردن کفشتان حرف بزند.اوابتدا بابیان اشکالات خودش راسبک میکند وبعدازآن به سراغ تعریف ها میرود.