عطاری بهار

مقدمه:

شخصیت موضوعی پیچیده ودارای ابعاد وجنبه های گوناگونی است.برای شناخت شخصیت انسان،ازدیربازكوششهای فراوانی بعمل آمده كه برخی ازآنها غیرعلمی،بعضی خرافاتی وعده ای دیگرعلمی ومعتبرهستند.
نظریه های متنوع ومختلفی درمورد چگونگی شكل گیری شخصیت،عوامل موثردراین شكل گیری،عوامل تشكیل دهنده شخصیت وازاین قبیل بیان شده است كه بعضی ازآنها كوشیده اند پاسخگوی همه ی سوالات درمورد شخصیت انسان باشند وبرخی تنها به چند جنبه ازشخصیت پرداخته اند.
دراین پست به بررسی چهارده گونه شخصیتی پرداخته شده است تاشما بامطالعه آنها بانوع شخصیت خودآشنا شده وازتاثیرآن برجنبه های مهم زندگیتان یعنی افكارواحساسات،روابط عاطفی وزناشوئی،شغل،سلیقه ها و...مطلع گردید.
تعریف شخصیت:برای شخصیت تعریفهای گوناگونی بیان شده است.کلمه شخصیت ازنظرریشه به معنای نقاب یا ماسکی است که دریونان وروم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند ودرواقع به این مطلب اشاره دارد که شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود میزند تا باعث تمایزش از دیگران باشد.

 عطاری بهار
درزبان عامه مردم،شخصیت به معنای دیگری به کارمیرود.مثلا وقتی گفته میشودکه کسی با شخصیت است یعنی این که اودارای ویژگی هایی است که میتواند افراددیگرراتحت نفوذخودقراردهد یامتانت ووقارویژه ای داردهمینطوردربرابرآن،بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تاثیرقرارمیدهد امادرجهت منفی.
کلمه شخصیت گاهی بعنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف بکار میرود.مانند شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.
امادرروانشناسی،شخصیت بامفهمومی متفاوت تعریف شده ودرواقع شخصیت درروانشناسی عبارت است از:مجموعه ی ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری که هرفردراازافراددیگر متمایز میکند.
اهمیت مطالعه شخصیت:شناخت شخصیت،چگونگی شکل گیری عوامل موثردرایجاد شخصیت ومسائلی ازاین دست،ازیک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به حقیقت جوئی رادرانسان به دنبال دارد وازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان میدهد که درروابط متقابل اجتماعی،تصمیم گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد،بعنوان مثال،اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین 3تا4 سالگی بیشترین میزان حسادت رانشان میدهند،چنانچه کودک خودرادراین سنین حسود ببیند دچارنگرانی واضطراب نخواهد شد.زیرامیداند که این ویژگی یک حالت طبیعی درسن خاص کودک او است.
همچنین معلمی که درکلاس خودبانوجوانان سروکاردارد،درصورتیکه اطلاع داشته باشد که نوجوان دریک مرحله ازشکل گیری شخصیت خودحالت ابرازوجودو خودنمایی داردواین ابزاروجودممکن است به شکل مقاومت ومخالفت با بزرگترها بروزکند،دربرابر مخالفت احتمالی شاگرد باخود،واکنش مناسب نشان داده وازنشان دادن شدت عمل که ممکن است به برخوردهای نامطلوب تری بیانجامد خودداری خواهد کرد.
همچنین شناخت شخصیت افرادمیتواند درپیشگیری ازبرخی مسائل رفتاری واخلاقی نیزمورد استفاده قرارگیرد.بعنوان مثال وقتی والدین بدانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضداجتماعی شدن وپرخاشگرشدن کودکان میشود.خواهندتوانست شیوه تربیتی خودرابرای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کنند ودرزمان بروزمشکل بادانش خودازنوع شخصیت فرزاندنشان،به چاره جویی پرداخته وازوخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند.
عوامل به وجودآورنده شخصیت:همانطورکه درتعریف شخصیت بیان کردیم شخصیت شامل ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری است.ویزگی های جسمی رامیتوان ساخته وراثت وویژگی های روانی ورفتاری را حاصل عوامل اجتماعی ومحیط زندگی فرددانست.
تعیین اینکه کدامیک ازدوعامل وراثت ومحیط نقش مهمتری درایجادشخصیت دارند،کارغیرممکنی است ومیتوان شخصیت هرفردراحاصل تاثیر متقابل هردوعامل دانست بطوریکه عوامل محیطی زمینه ساز رشد وتوسعه ی جنبه های وراثتی بوده وتوانائی های بالقوه که ازطریق وراثت به فرد میرسد،زمانی میتوانند شکوفا شوند وازقوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند.
انواع شخصیت:نوع شخصیت هرفردسازمان دهنده ی افکار،احساسات،نگرشها،رفتارها ونوع برخورد اوباموضوعات مختلف درزندگی است.به عبارت دیگرنوع شخصیت هرفرد همان چیزی است که باعث میشود وقتی 30سال بعدازاتمام مدرسه دوستانتان رادرجلسه ای ملاقات میکنید باآنکه چاق ترشده اید،موهایتان خاکستری شده وعینک به چشم زده اید به شما میگویند:(حتی یک ذره هم تغییرنکرده ای).
آنچه مانند گذشته ثابت باقی مانده واکنش شما نسبت به دیگران،احساسات شما،زبان بدن شما ونوع برخوردتان بادیگران است واینها همان چیزهایی هستند که ازهمان سالهای نخست درشما ایجاد شده وماندگارشده اند وماازآن بانام شخصیت یادمیکنیم.مابا14گونه ی شخصیت متفاوت روبروهستیم که هریک ازآنها دارای ویژگیهای متفاوت ومنحصربه فردی هستند.
وقتی شما هریک ازاین گونه های شخصیتی رامطالعه میکنید مواردی راازهرکدام ازاین خصوصیات درخود میبینید.
ونه تنها باشخصیت خود،بلکه با جنبه های شخصیتی دیگران
(پدر،مادر،فرزندان،بستگان،دوستان،معلم،روسا،کارمندان وهمسر)نیزآشنا میشوید.
هریک ازاین گونه های شخصیتی نقاط قوت وضعفی دارند؛داشتن یک گونه شخصیتی خاص یا نداشتن ویزگیهای یک گونه شخصیتی دیگر،حکایت ازغیرطبیعی بودن شخصیت شما نمیکند.تنوع شخصیتها نشان دهنده تفاوتهای فراوان واعجاب انگیز افرادبایکدیگراست.
معمولا درافرادمختلف یکی از این انواع شخصیت بارزتراست ووقتی به فردی نوعی شخصیت را نسبت میدهیم منظوراین است که این فرد بیشتر خصوصیاتش با اینوع از شخصیت همخوانی داردواین شخصیت دراوقویتروبارزتراست.البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است این فرد ویژگیهای شخصیتی دیگرراهم از خودبروزدهد اما به نسبت کمتر.

شخصیت مهرطلب
1-مهرطلبها باهم بودن وبادیگران بودن رادوست دارند وازتنهایی وتنها بودن دوری میکنند.
2-ازتعاون وهمکاری بادیگران لذت میبرند وبیشتر سعی میکنند دستورات دیگران راانجام دهند تااینکه رهبرباشندوبیشتروابسته ومتکی به دیگران هستند.
3-باروی خوش نظرات دیگران راجویاشده وبه توصیه آنها عمل میکنند.
4-معمولا به فکردیگران هستند،مراعات آنها را میکنند وبدنبال راضی کردن آنها هستند.حاضرند برای رفاه حال دیگران ازمنافع شخصی خودچشم پوشی کنند.
5-روزتولد شمارافراموش نمیکنند.اگربیمارشوید برایتان غذای گرم درست میکنند.
6-میزبانهای عالی هستند،همیشه میخواهند که به مهمان ها خوش بگذرد،غذارامطابق سلیقه میهمانان تهیه میکنند ومیخواهند که گفت وگوهای دوستانه وصمیمی هیچگاه به پایان نرسد.
7-همه ی سختی ها راتحمل میکنند تا اطرافیانشان راشاد نگهدارندوبرای این فداکاری خودهیچگاه به دنبال پاسخ نیستند.
8-شخصیت مهرطلب به قضاوت کسیکه درزندگی اش وجوددارد متکی است وتصمیم گیریهای مهم رابه او واگذارمیکند.بنابراین درهرارتباطی که یکطرف آن یک شخصیت مهرطلب باشد جایی برای بوجودآمدن جنگ قدرت باقی نمیماند.
روابط بادیگران:مهرطلب ها به سادگی بادیگران ارتباط برقرارکرده وزندگی خودرا وقف راضی کردن دیگران میکنند.
مهرطلبها به شدت به روابط خودبادیگران اهمیت میدهند.آنها برای پایداری روابطخودارزش قائلند وبه تعهدات خوددرزندگی بها میدهند وبه سختی برای حفظ روابط تلاش میکنند.
احساسات:مهرطلبها مهرومحبت خودرابراحتی بیان میکنند ومهرومحبت دیگران رانیز می پذیرند واین امتیازی برای آنهاست.
معمولا درنشان دادن احساسات به شدت منفی خودمشکل دارند مثلا نمیتوانند خشم خودراابراز کنند.وقتی خشمگین میشوند بیشترازآنکه خشم خودرانشان دهند رنجیده خاطر میشوند.
مهرطلبها انتقاد دیگران رابه دل گرفته ومسئولیت مشکلاتی راکه درزندگی زناشویی بوجود می آید رابه عهده میگیرند.آنها برای ازبین بردن استرس ونگرانی شان مسئولیتهای بیشتری را می پذیرندوباتلاش وکوشش سعی درراضی کردن همسرشان دارند.
مشاغل مناسب مهرطلبها:مهرطلب ها معمولا درمشاغلی که مستقیما به آنها دستورداده میشود ویاباید نیازهای دیگران رابرطرف کنند موفق هستند.
آنها کارکنانی خوب وسخت کوش هستند که هرکاری رابرای راضی کردن رئیس خودانجام میدهند،باهمکارانشان بخوبی همکاری میکنند ونیازی به این که به خاطر کارشان مورد تایید وتحسین قرارگیرند ندارند.
کارهایی مثل منشی گری،همکاری بادیگران وکارهای خدماتی مانند پرستاری،کارکردن با بچه ها وفعالیت های اجتماعی برای آنها مفید است.اینگونه شخصیتی در انجام کارهای خیریه نیزموفق خواهد بود،زیرامیتوان بدون انتظار متقابل به دیگران خدمت کند.
همسر مناسب برای شخصیت مهرطلب:زنان ومردان مهرطلب میتوانند باانواع شخصیت ها کناربیایند وبخوبی نیازهای همسرشان راتشخیص داده وآن رارفع کنند.مهرطلبها عموما ترجیح میدهند که همسرشان تصمیم گیرنده درامورزندگی باشد.
باخصوصیاتی که ازشخصیت مهرطلب گفتیم همسر وظیفه شناس میتواند زوج خوبی برای مهرطلبها باشد.
شخصیت های مهرطلب وپرشور هم میتوانند بخوبی باهم کناربیایند البته به این شرط که هیچکدام ازآنها درویژگی های شخصیتی خود افراط نکنند.
شخصیت متلون باآن که بسیاری از نیازهای شخصی مهرطلب رابرآورده میسازد،اما بدلیل اینکه دائما درحال تغییر کردن است مشکلاتی برای شخصیت مهرطلب فراهم میکند.
دوشخصیت مهرطلب نمیتوانند زوج خوبی باشند چراکه نمیتوانند به یکدیگر تکیه کنند.
والدین مهرطلب:والدین مهرطلب دررابطه با نیازها واحساسات فرزندان کوچک خود بسیار حساسیت به خرج میدهند وبدون اینکه شکایتی داشته باشند بدون اینکه ناراحتی ودلخوری به آنها رسیدگی میکنند.
درواقع رسیدگی آنها به فرزندانشان وتوجه بیش ازحدبه آنها به جایی میرسد که باید درمورد خطر وابستگی وعدم استقلال آنها دربزرگسالی هشدارداد.
توصیه هایی برای زندگی با مهرطلبها:
1-شخصیت مهرطلب علاقه دارد که دیگران راراضی کند،بنابراین ازآنچه که او انجام می دهد وخدمتی که به شما میکند احساس گناه نکنید واقدامات او را بپذیرید وازآن لذت ببرید.
2-مهرومحیت خودراصمیمانه به آنها نشان دهید،زیراآنها به احساسات شما نسبت به خودشان بسیارحساس هستند ومنتظر می مانند تا شما این نیاز آنها راتشخیص دهید.
3-ازآنها انتقاد نکنید چراکه باعث تردید آنها نسبت به خودشان میشود وممکن است خودراسرزنش کنند.زمانیکه میخواهید اختلافی رامیان خودتان حل وفصل کنید اجازه ندهید که شخصیت مهرطلب همه تقصیرها ومشکلات میان شما وخودش را به گردن بگیرد.
4-به نظرات اواهمیت بدهید وازآن استقبال کنید اما مراقب این موضوع باشید که او به خاطر نوع شخصیتش بیشتر میخواهد دیگران راازخودراضی نگهدارد بنابراین ممکن است که حرف زبان اوباحرف دلش یکی نباشد.

شخصیت نمایشی
1-شخصیت های نمایشی دریک دنیای احساسی زندگی میکنند،گرم وپرمحبت هستند واحساسات وعواطف خودرا ابراز میکنند.
2-عاشق تخیلات وماجراهای عاشقانه باپایان خوش هستند.
3-دوست دارند که دیده شوند وجلب توجه کنند واگرببینند که همه به آنها توجه میکنند استعدادهایشان شکوفا میشود.
4-به وضع ظاهری خودوآراسته بودن فوق العاده اهمیت میدهند وپیرومد هستند.
روابط بادیگران:زنان ومردان نمایشی بسیار اجتماعی هستند مانند ماهی درآب،حال آنها زمانی خوب است که درمحاصره دیگران باشند.همه ی تلاش آنها برای جلب توجه دیگران وتاثیرگذاشتن روی آنهاست.
نمایشی ها به راحتی به دیگران اعتماد کرده وبا آنها ارتباط برقرامیکنند.باشورواشتیاق به نظرات دیگران گوش داده وبه پیشنهادات آنها توجه میکنند.
احساسات:نمایش ها معمولا خوش رو،پرحرارت وعلاقمند هستند،ازفریب دادن دیگران وشایعه پراکنی لذت میبرند وبه سرعت تحت تاثیر آن قرارمیگیرند.
نمایشی ها نسبت به حوادث واکنش فوری نشان میدهند.احساساتشان دائما درحال تغییراست.خیلی راحت ازشادی به خشم واحساس ناامیدی می رسند.آنها خشمشان رابه سرعت نشان میدهند.اما ازکسی کینه به دل نمی گیرند وانتظاردارند که دیگران نیزازآنها کینه به دل نگیرند.
این افراد به بحث های جدی بی علاقه هستند وبه صحبتهای نه چندان جدی وحتی شایعه بهای بیشتری میدهند.
نمایش ها دربرابر ناملایمات زندگی،حوادث،برنامه ریزی وتوجه به امور مالی ضعیف هستند وبه زودی صبروتحمل خودراازدست میدهند.
مشاغل مناسب نمایشی ها:کارهای نمایشی وخلاقانه مورد پسند نمایشی هاست.این افراد باید به بدنبال مشاغلی باشند که روی دیگران تاثیر بگذارند وبامردم سروکارداشته باشند مثل روابط عمومی،تدریس،فروش وبازاریابی.
ازقراردادن این افراد درپستهایی مثل مشاغل فنی وتکراری خودداری کنید.
همسرمناسب شخصیت نمایشی:نمایشی ها معمولا با وظیفه شناس ها زوج مکملی را تشکیل میدهند.آنها میتوانند باهم روابط خوبی داشته باشند،زیرا کمبودهای یکدیگررابرطرف میکنند.
همسر وظیفه شناس امورمالی خانواده راهماهنگ میکند ودرباره جزئیات امورتصمیم می گیرد وهمسر نمایشی هم مسئولیت زندگی اجتماعی واحساسی خانواده رابرعمهده می گیرد.
درصورتیکه همسروظیفه شناس نسبت به همسر نمایشی خودبیش از اندازه احساس مالکیت داشته باشد ممکن است ازتاثیر وتحسین همسر نمایشی خود توسط دیگران ناراحت شود واختلافی میان آنها بوجودآید.
زن ومرد نمایشی همدیگرراجذب میکنند اما تشابهات میان آنها میتوانند به رویارویی وتقابل آنها وبوجودآمدن اختلافات بیانجامد.
زن وشوهر نمایشی وبااعتماد به نفس به دلیل شباهت هایی که دارند بایکدیگر کنار می آیند.این دوشخصیت،توجه دیگران راجلب میکنند ومیتوانند ازتوجه آنها برخوردارگشته ومشترکا ازآن استفاده کنند،همسر بااعتماد به نفس میتواند کمبودهای همسرنمایشی خودرابرطرف کند.اما مشکل اینجاست که زن وشوهر برای جلب توجه دیگران باهم رقابت میکنند.
والدین نمایشی:والدین نمایشی به دلیل داشتن احساسات قوی معمولا درخدمت فرزندانشان هستند آنها خلاقیت رادرفرزندانشان تشویق میکنند.
آنها جزئیات اموررابه آسانی فراموش میکنند،بنابراین ممکن است فراموش کنند شهریه ثبت نام فرزندانشان ویادرانجمن اولیاء ومربیان شرکت نمایند وهمین امرممکن است باعث خجالت زدگی فرزندانشان شود وفرزندان آنها نتیجه بگیرند که والدینشان به آنها توجهی ندارند.
امادرکل میتوان گفت که والدین نمایشی فعال وپرانرژی هستند وبه فرزندانشان این امکان را می دهند که درزندگی تجربیات زیادی داشته باشند.
توصیه هایی برای زندگی با نمایشی ها:
1-این افراد نیاز به تعریف وتمجید شما دارند.ازنوع لباس پوشیدن ووضع ظاهری آنها،آشپزی،موفقیتهای تحصیلی وشغلی واز هدایایی که به شما می دهند تعریف میکنند.
2-به او بگویید که چقدردوستش دارید وهرقدرکه تعریف شما زیاد باشد،برای فرد نمایشی زیاد نیست اما صداقت داشته باشید،زیرا اگر به حرفی که می زنید اعتقاد نداشته باشید خیلی راحت این موضوع راازچهره وحرفهای شما می فهمد.
3-آنها به مهرومحبت دیگران نسبت به خودشان بسیار اهمیت میدهند بنابراین به آنها گل یا هدیه بدهید،مطمئن باشید که بی مهری وبی توجهی شما آنها رادلگیر وناراحت میکند.
4-نمایشی ها کارهای راکه به امور مالی وپولی ربط دارددوست ندارند.بنابراین درصورتیکه اوچکی راامضاء میکند مراقب باشید که به اندازه کافی پول در حسابش داشته باشد.
5-نسبت به اوحسادت نکنید.افراد نمایشی میخواهند دیگران را تحت تاثیر خودقراردهند.بنابراین نباید به آنها حسادت کنید وبه این نکته توجه داشته باشید که رفتارهای جلب نظر کننده همسرتان به آن دلیل است که می خواهند ازواکنش دیگران لذت ببرد.

شخصیت پرشور
1-افرادپرشورمیتوانند بدون ترس از شکست،مسئولیتهای بزرگ رابپذیرند.آنها بسیارقدرتمندهستند ودردرون خوداحساس توانمندی میکنند.
2-بسیارمنضبط هستند،این افراد معمولا قوانین راوضع میکنند وازدیگران نیزانتظاردارند که قوانین آنها رارعایت کنند.
3-همیشه به هدف فکرمیکنند.انها هرکاری راکه برای رسیدن به هدفهایشان لازم باشد انجام میدهند.درواقع برای آنها هدف مهم است وراه رسیدن به هدف اهمیتی ندارد.
4-معمولا درشرایط دشواروخطرناک باشجاعت بسیاروبدون ترس ازچیزی فعالیت خودراانجام میدهند.
5-آنها دوست دارند که ابراز وجودکنند وازشرکت درمسابقات رقابتی لذت میبرند.
روابط بادیگران:شخصیتهای پرشوردرارتباطات خودبادیگران میخواهند همیشه درراس امورقرارگیرند.آنها ازغریزه ذاتی برای رهبری برخوردارند،میل به تسلط بردیگران درآنها زیاداست واین موضوع رامیتوان درتمامی روابط آنها مشاهده کرد.
دربسیاری ازموارد پرشورها درروابط خودبادیگران ارزشهای اخلاقی رابرای رسیدن به هدف هایشان زیرپا میگذارند.
احساسات:پرشورها به احساسات دیگران واکنش نشان نمیدهند،امابرای خوداحساسات قدرتمندی دارند.البته احساسات آنها نرم ولطیف نیست.اما وقتی درروابط حوداحساس امنیت میکنند میتوانند بسیارعاشقانه ظاهرشوند.
پرشورها ممکن است موقتا تحت تاثیر شکست وناکامی قرارگیرند ومایوس شوند اما افسرده ومضطرب نمیشوند.برای آنها مبارزه رقابت وپیروزشدن بسیارلذت بخش است.
پرشورها به نتیجه هرکاری اهمیت میدهند وبااحساسات کاری ندارند.این عده ممکن است درنظزدیگران سنگدل وبی احساس بنظر برسند.
مشاغل مناسب پرشورها:افرادپرشوربرای ذیاست ساخته شده اند،بسیاری ازآنها میتوانند تصمیمات دشواروجدی بگیرند.
پرشورها میتوانند میل به قدرت طلبی خودرا درشغلشان بکارببرند.
پرشورها خودرادربست دراختیار شغل قرارمیدهند.
افراد پرشور غالبا پستهای مهم سازمانی رااشغال میکنند.اگردرمورد کسانیکه به قدرت زیاد دست یافته اند مطالعه کنید،می بینید بسیاری ازآنها دارای شخصیت پرشورهستند.
پرشورها احساساتی نیستند وسرکوب رقبا آنها را ناراحت نمیکند.
همسرمناسب شخصیت پرشور:پرشورها باید پادشاه وملکه زندگی خودباشند،زنان ومردان پرشورهمسرانی را می پسندند که قابل اطمینان،قدرتمند،مستقل وبا عزت نفس هستند.
افرادی بااینوع شخصیت،عاشقانه واحساساتی نیستند ونمیتوانند باافراد به شدت عاطفی کناربیایند.
مناسبترین همسران برای آنها،مهرطلب ها،ازخودگذشته ها،حساس ها هستند.زنان پرشوربدلیل میل به سلطه جویی،بهتراست بامردان مهرطلب ازدواج کنند.
والدین پرشور:والدین پرشورالگوهای بسیار خوبی برای فرزندان خودهستند،فرزندان آنها میدانند که برای روبرو شدن بادنیای خطرناک بیرون میتوانند روی پدرومادرشان حساب کنند.آنها ازداشتن چنین والدینی به خودافتخارمیکنند وازموفقیت آنها لذت میبرند.
والدین پرشوربسیارمنضبط هستند وازفرزندان خودنیزانتظاردارند که بی چون وچرا ازانها اطاعت کنند.
گاهی اوقات این والدین،فرزندان خودرابه شدت سرکوب میکنند.
این امرباعث میشود کودک تمام مدت عمرخودرادرابرازوجودکردن ورسیدن به استقلال رای بادشواری روبرو شودونتواند درشرایط رقابت آمیز مستقلانه تصمیم بگیردوبادشواری هایی روبرو شود. 
این والدین باید به حرف های فرزندان خودگوش بدهند وباآنها به توافق برسند،به آنها بیشتر محبت کنند وسعی کنند اوقات خوشی راباآنها بگذرانند بخصوص زمانی که فرزندان سن پائین تری دارند.
توصیه هایی برای کنارآمدن با شخصیت پرشور:
1-شخصیت پرشور میخواهد هرطورکه شده رئیس باشد او میتواند به طرز تعجب آوری جالب باشد وزندگی بااو درصورتی میتواند لذت بخش باشد که شما اورابعنوان رئیس خودقبول کنید درغیراینصورت حال وروزخوبی بااونخواهید داشت.
2-پرشورها دوست دارند اطرافیانی قوی،ارزشمند ووفادارداشته باشند،به شرط اینکه آنها جایگاه پائین تری رانسبت به اوداشته باشند.
3-برای اینکه مورد مهرومحبت شخصیت پرشورقرارگیریدتوانایی های طبیعی خودرانشان دهید اما سعی کنید حالت رقابت نداشته باشید،ابرازوجودکنید ودرتصمیمات خودقاطع باشید.
4-برای حل وفصل مسائلی که میان شما وشخصیت پرشورپیش می آید بدنبال پیروزی نباشید.درواقع ازاونخواهید که به سبک ومیل شما رفتارکند ویابه اشتباه خوداعتراف کند.چراکه او نمیتواند باختن را تحمل کند.طوری بااورفتارکنید که عزت نفسش خدشه دارنشود.
5-به جای احساسات به منطق ودلیل متوسل شوید.اگرمیخواهید موضوعی را بااودرمیان بگذارید آنرابه شکلی منطقی بیان کنیدزیرابابرخورد احساسی راه به جایی نمیبرید.
6-اگرشخصیت پرشورپدریامادرشماست بایدراهی بیابید تا بامقرارت سفت وسخت آنها روبه رو شوید.
7-بدون جهت وارد جنگ وسرکشی علیه اونشویدوبااومحترمانه رفتارکنید.
8-این موضوع رابپذیرد که فردپرشورزندگی شما برخوردی تنددارد،بنابراین بی جهت اوراعصبانی نکنید.