عطاری بهار

دراین پست سعی خواهم کرد از تاثیرات نامطلوب وبعضا خطرناکی  که ازمصرف داروهای شیمیائی که خودسرانه وبدون مشورت با پزشک متخصص برای بدن ما لحاظ میشود را بانام دارو برای شما ذکر کنم.

بنابراین توصیه جدی میکنم که از مصرف خودسرانه داروهای شیمیائی جدا وجدا پرهیز کنید.
==================================================

A.C.A
عوارض جانبی وموارد منع مصرف:
بیماری هموفیلی درصورت احتمال بروزخونریزی دربیمار،مصرف بیش از6روزدرکودکان و10روزدربالغین.
ACENOCUMAROL
عوارض جانبی:
(پوستی:کهیر،راش،درماتیت،پتشی،آلوپسی،اکیموز،بثورات جلدی) 
(دستگاه گوارشی:اسهال،استفراغ،تهوع،هماتز،ملنا،انسدادروده،ایلئوس پارالیتیک،کرامپ شکمی،خونریزی لثه ها) 
(دستگاه ادراری-تناسلی:خونریزی رحمی،هماچوری)
(خونی:لکوپنی،آگرانولوسیتوزیس،خونریزی دردوزهای بالا) 
(غیره:تب،هموپتیزی،احساس سوزش درپاها)
ACETAMINOPHEN
عوارض جانبی:
(بادوزمصرفی پیشنهاد شده ناچیزاست)
(مسمومیت حاد:بی اشتهایی،تهوع،استفراغ،سرگیجه،لتارژی،تعریق مفرط،لرز،درد اپی گاستریاشکمی،اسهال)
(مصرف مزمن:نوتروپنی،لکوپنی،پان سیتوپنی،پورپورای ترومبوسیستوپنی،آنمی)
(سمیت کبدی درالکلی ها:صدمه کلیه)
(شروع سمیت کبدی:بالارفتن ترانس آمینازهای سرم(AST,ALT
توجه:درصورت ایجادعلائم ونشانه های مسمومیت کبدی ویا ایجادحساسیت مفرط نسبت به دارو،مصرف داروباید متوقف شود.
ACETAZOLAMIDE
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،پارستزی،ترمور،بی حالی،عصبی شدن،خواب آلودگی،کنفوزیون،افسردگی،خستگی،فلج شل)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،خشکی دهان،اسهال،یبوست،ملنا)
(دستگاه ادراری-تناسلی:هماچوری،سنگ کلیوی،کریستالوری،تکررادرار،سوزش ادرار،گلیکوزوری،پلی اوری)
(خونی:لکوپنی،آنمی آپلاستیک،آنمی همولیتیک،پان سیتوپنی،پورپورای ترومبوسیتوپنی،آگرانولوسیتوز)
(متابولیک:اسیدوزهیپرکلرمیک،هیپوکالمی،هیپراوریسمی بدون علامت،هیپوناترمی،هیپرگلیسمی)
(وغیره:واکنشهای آلرژیک،بدترشدن نقرس،اختلال فعالیت کبدی،راش،کاهش وزن)
ACETYLCHOLINE chloride
عوارض جانبی:
(درمصرف مقادیرزیاد:آتروفی عنبیه،تاری دید،کدورت عدسی)
(باجذب سیتمیک:برادیکاری،هیپوتانسیون گذرا،تعریق،گرگرفتگی،تنفس مشکل،کرامپ های شکمی)
ACETYLCYSTEINE
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،خواب الودگی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،یبوست،استوماتیت)
(پوستی:کهیر،راش ماکولوپاپولار گذرا(درصورت مصرف درازمدت)،پوست سرد ومرطوب)
(چشم،گوش،حلق وبینی:هموپتیزی،التهاب زبان،آبریزش ازبینی)
(وغیره:هیپوتانسیون،تب،لرز،برونکواسپاسم،افزایش ترشحات)
(ACETYL SALYCYLIC ACID(A.S.A
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:خواب آلودگی،سرگیجه،اغتشاش شعور،گیجی ومنگی)
(پوستی:راش،پتشی،خونمردگی ساده)
(چشم،گوش،حلق وبینی:کاهش شنوایی،وزوزگوش)
(دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،خون مخفی،سوزش سردل،دردهای معده،خونریزی گوارشی)
(دستگاه ادراری-تناسلی:پروتئینوری،آلبومینوری،کاهش کلیرانس کراتینین)
(خونی:آنمی،همولیز،افزایش BT،ترومبوسیتوپنی،لکوپنی،آگرانولوسیتوز،نوتروپنی)
(وغیره:هپاتیت،افزایش آنزیمهای کبدی،هیپوگلیسمی،برونکواسپاسم،شوک آنافیلاکتیک،ادم حنجره)
(ACICLOVIR(ophthalmic,topical
عوارض جانبی:
(پوستی:راش،کهیر،سوزش،خارش)
(ACICLOVIR(systemic
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،توهم،ترمور،لتارژی،حواس پرتی،بی قراری،تشنج،کنفوزیون)
(پوستی:راش،کهیر،آکنه،خارش)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،اسهال،دردشکمی،بی اشتهایی،کولیت،التهاب زبان)
(دستگاه ادراری-تناسلی:نارسایی کبدی،هماچوری،کریستالوری،گلومرولونفریت،واژینیت،تغییر درسیکل قاعدگی)
(خونی:آنمی،لکوپنی،ترومبوسیتوپنی،گرانولوسیتوپنی،دپرسیون مغزاستخوان)
(وغیره:هیپرپلاژی لثه،هیپوتانسیون،دردوفلیبت درمحل تزریق دردمفاصل،پرنوشی،ادم،احساس سوزش)
ACIGLUMINE
عوارض جانبی:
(دستگاه گوارشی:زحم گوارشی،ترشح زیاداسید معده)
ACITRETIN
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،خواب آلودگی،بی حالی،افزایش فشارداخل جمجمه ای،تغییرات خلقی)
(پوستی:خشکی پوست،آلوپسی،نازک شدن موها،ضایعات گرانولوماتوز،پوسته ریزی صورت،خارش)
(چشم،گوش،حلق وبینی:تهوع،هپاتیت،یرقان،افزایش آنزیمهای کبدی)
(خونی:آنمی،ترومبوسیتوپنی)
(وغیره:تعریق،افزایش تری گلیسرید ها،بسته شدن زودرس اپی فیز درکودکان،دردعضلانی ومفصلی،حساسیت به نور،کلسیفیکاسیون خارج استخوانی)
ADENOSINE
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،بی حسی اندامها)
(دستگاه قلبی عروقی:طپش قلب،هیپوتانسیون،آسیستول،برادیکاردی طولانی،افزایش گذرای فشارخون،احساس فشارروی قفسه سینه،تاکیکاردی بطنی،فیبریلاسیون بطنی)
(وغیره:گرگرفتگی صورت،دردهنگام تنفس،کوتاهی نفس،احساس فشاردرپهلو،احساس گرفتگی درگلو،تعریق،تاری دید،تهوع،احساس مورمورشدن دربازوها،برونکو اسپاسم،احساس طعم فلزی،تنفس دید)
ALBENDAZOLE
عوارض جانبی:
)دستگاه عصبی مرکزی:سردرد(شایع)،سرگیجه،احساس عدم تعادل،افزایش فشار داخل جمجمه ای)
(خونی:پان سیتوپنی،گرانولوسیتوپنی،لکوپنی،آگرانولوسیتوز)
(وغیره:اختلال درآنزیمهای کبدی،تهوع،استفراغ،تب،راش،کهیر،کنشهای آلرژیک،دل درد)
ALBUMIN NORMAL SERUM،HUMAN
عوارض جانبی:
(دستگاه قلبی-عروقی:هیپرتانسیون،هیپوتانسیون،تاکیکاردی)
(پوستی:کهیر،راش،گرگرفتگی،برافروختگی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،افزایش ترشح بزاق)
(وغیره:سردرد،تب،لرز،دردپشت،دیس پنه،ادم ریوی(باانفوزیون سریع)،آنمی ناشی از رقت خون)دردوزهای بالا(،افزایش حجم مایعات بدن)
ALENDRONATE sodium
عوارض جانبی:
)دستگاه گوارشی:دردشکمی،تهوع،استفراغ،سوءهاضمه،اسهال،یبوست،نفخ شکم،رگورژیتاسیون اسید معده،دل درد،زخم مری،دیسفاژی،دیستانسیون شکمی،گاستریت(
(وغیره:درداستخوانی،دردعضلانی،کرامپ عضلانی،سردرد،دیزینس،دردهنگام تنفس،دردقفسه سینا،کمردرد،ادم،علایم شبه آنفلونزا،راش،ازیتم)نادر((
ALFENTANIL Hcl
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،تشنج،بیخوابی،کنفوزیون،آژیتاسیون،ترمور،وابستگی روانی،گیجی)
(دستگاه قلبی-عروقی:هیپرتانسیون،هیپوتانسیون،برادیکاردی،طپش قلب،تاکیکاردی،آسیستول،سنکوپ،ادم)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،یبوست،کرامپ شکمی،خشکی دهان،کولیک صفراوی)
(دستگاه ادراری-تناسلی:احتباس ادراری،اشکال درادرارکردن،کاهش لیبیدو)
(دستگاه تنفسی:آپنه،دپرسیون تنفسی،هیپرکاپنه،دیس پنه)
(وغیره:راش،خارش،برافروختگی،درد درمحل تزریق،رژیدیتی عضلات اسکلتی،تعریق مفرط،تاری دید)
ALLOPURINOL
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،بیخوابی،خواب آلودگی،نوروپاتی محیطی،نوریت،پارستزی)
(پوستی:کهیر،خارش،راش خاردارماکولوپاپولار،آلوپسی،اریتم مولتی فرم،ایکتیوز،درماتیت اگزمایی،درماتیت تاولی،لیکن پلان)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،اسهال،دردهای شکمی متناوب،گاستریت،سوءهاضمه،استوماتیت،زخم گوارشی)
(خونی:آگرانولوسیتوز،آنمی آپلاستیک،لکوپنی گذرا،لکوسیتوز،پان سینوپنی،ترومبوسیتوپنی،اکیموز،دپرسیون مغزاستخوان)
(وغیره:کاتاراکت،رتیوپاتی،هپاتومگالی،یرقان کلستانیک،نکروزکبدی،افزایش آلکالن فسفاتاز،تب،میوپاتی،افزایش حساسیت(تب،لرز،لکوپنی،لکوسیتوز،آرترالژی،تهوع،استفراغ)،سنگهای گزانتین کلیه،هیپربیلی روبینمی،نارسایی کلیوی)
ALPRAZOLAM
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سرگیجه،سردرد،خواب آلودگی،سدیشن،اغتشاش شعور،بیخوابی،خستگی،سنکوپ،افسردگی،رژیدیتی،ترمور،بیقراری،توهمات،عدم تعادل)
(دستگاه قلبی عروقی:هیپوتانسیون،هیپوتانسیون ارتواستاتیک،تاکیکاردی،تغییرات ECG)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،خشکی دهان،اسهال،یبوست)
(وغیره:دیس پنه،تاری دید،وزوزگوش،راش،خارش،درماتیت)
ALPRENOLOL Hcl
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:خستگی،سرگیجه،خواب آلودگی،لتارژی،توهم)
(دستگاه قلبی-عروقی:برادیکاردی،هیپوتانسیون،نارسایی احتقانی قلب،بیماری عروق محیطی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،اسهال،استفراغ)
(دستگاه ادراری-تناسلی:کاهش میل جنسی،کاهش توانایی جنسی)
(وغیره:تب،درد مفاصل،اسپاسم نایژه ای،بثورات جلدی،هیپوگلیسمی)
(هشدار:درصورتیکه ایجادنارسایی قلبی مصرف داروباید قطع گردد)
ALUMINIUM Acetate
عوارض جانبی:
(پوستی:تحریک پوست،افزایش التهاب)
 ALUMINIUM Chloride
عوارض جانبی:
(دستگاه گوارشی:یبوست،کاهش اشتها یابی اشتهایی،کاهش حرکات روده ای،مدفوع سخت،انسدادروده)
(وغیره:هیپوفسفاتمی،مسمومیت باآلومینیوم،هیپومنیزیمی،دمانس دیالیز،هیپرکلسیوری)
(هشدار:درصورتیکه بروز بی اشتهایی،بیحالی،ضعف عضلانی یاسایر علایم هیپوفسفاتمی مصرف این داروباید متوقف شود)
(ALUMINIUM Mg(Aluminium and Magnesium Hydroxide
عوارض جانبی:
(دستگاه گوارشی:تهوع،اسهال،استفراغ،یبوست،کاهش اشتها،کاهش حرکات روده ای)
(وغیره:ضربان غیرعادی قلب،ضعف عضلانی،گیجی،کاهش غیرعادی وزن)
AMANTADINE Hcl
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،خواب آلودگی،افسردگی،توهم،اضطراب،سایکوز،بی خوابی،عدم تعادل،عصبی شدن،اغتشاش شعور،کابوس،تشنجات)
(دستگاه قلبی-عروقی:هیپوتانسیون ارتواستاتیک،نارسایی احتقانی قلب،ادم محیطی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،یبوست،بی اشتهایی،خشکی دهان)
(خونی:نوتروپنی،لکوپنی)
(وغیره:تنگی نفس،احتباس ادراری،راش،دیس پنه،درماتیتفتکررادرار)
(اخطار:درصورت بروزواکنش افزایش حساسیت مصرف دارو باید قطع گردد)
AMBENONIUM Chloride
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،اغتشاش شعور،تشنجات،کنفوزیون،عصبی شدن،پارزی،عدم تعادل)
(دستگاه قلبی-عروقی:برادیکاردی،دیس ریتمی های قلبی،هیپوتانسیون،کاهش برون ده قلبی،تاکیکاردی،تغییرات ECG)
(دستگاه گوارشی:تهوع،اسهال،استفراغ،کرامپ های شکمی،افزایش بزاق،دیسفاژی،افزایش پیستالتیسم)
(دستگاه ادراری-تناسلی:تکررادرار،بی اختیاری ادراری)
(دستگاه تنفسی:برونکواسپاسم،لارنگواسپاسم،فلج عضلات تنفسی،دیس پنه،افزایش ترشحات برونش،تضعیف تنفسی،ایست تنفسی)
(چشم،گوش،حلق وبینی:تاری دید،دوبینی،میوز،اشک ریزش،پرخونی ملتحمه،تجمع ترشحات بینی وحلق)
(وغیره:تب،تعریق مفرط،کرامپ های عضلانی،فاسیکولاسیون،ضعف عضلانی،فلج)
(اخطار:درصورت ایجادواکنش افزایش حساسیت،اشکال درتنفس،فلج،بی قراری یاآژیتاسیون مصرف دارو باید قطع گردد)
AMIKACIN Sulfate
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،لتارژی،ترمور،افسردگی،آتاکسی،سمیت عصبی،خواب آلودگی،تشنجات پارستزی،بلوکازعصبی،عضلانی همراه بادپرسیون تنفسی،پرش عضلانی)
(چشم،گوش،حلق وبینی:سمیت گوش(وزوز گوش،کاهش شنوائی،سرگیجه)،کری،اختلالات بینائی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،اسهال،بی اشتهایی)
(دستگاه ادراری-تناسلی:اولیگوری،تکررادار،هماچوری،نکروز توبولار،سمیت کلیوی(سلول وcast درادرار،اولیگوری،پروتنینوری،کاهش کلیرانس کراتینین،افزایش BUN کراتینین سرم وسطح نیتروژن غیر پروتئینی))
(وغیره:عفونت ثانوی قارچی یاباکتریال،تشنگی غیرعادی،هیپوکالمی،هیپومنیزیمی،سمیت کبدی،نوریت محیطی،واکنش های افزایش حساسیتی(ائوزینوفیلی،تب،راش،کهیر،خارش،قرمزی)،درماتیت)
(اخطار:درصورت ایجاد علایم سمیت گوشی،سمیت کلیوی ویا واکنشهای افزایش حساسیتی مصرف دارو باید قطع شود.
AMILORIDE-H
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،اغتشاش شعور،خواب آلودگی،پارستزی،ضعف)
(دستگاه قلبی-عروقی:هیپوتانسیون ارتواستاتیک،آریتمی های قلبی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،اسهال،یبوست،بی اشتهایی،کرامپ های شکمی،نفخ شکم،خشکی دهان)
(چشم-گوش-حلق وبینی:وزوزگوش،احتقاق بینی،افزایش فشار داخل چشم،اختلالات بینائی)
(دستگاه ادراری-تناسلی:پرادراری،سوزش ادرار،تکررادرار،ناتوانی جنسی)
(خونی:انمی مگالوپلاستیک،دیسکرازیهای خونی،لکوپنی،نوتروپنی،تست کومبوس مثبت)
(متابولیک:هیپرکالمی،هیپوکلرمی،هیپوناترمی)
(وغیره:کرامپ های عضلانی،ضعف،خستگی،حساسیت به نور،راش،خارش،واکنش های حساسیت به نور،اسپاسم مثانه،دیس پنه،بثورات جلدی)
(اخطار:درصورت ایجادهیپرکالمی مصرف داروباید قطع شود)
10%&AMINOACID 5%
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،کاهش هوشیاری،کنفوزیون)
(دستگاه قلبی-عروقی:ادم ریوی،تشدید هیپرتانسیون،هیپوولمی ناشی ازCHF،تاکیکاردی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،کبدچرب،دردشکمی)
(متابولیک:اسیدوزمتابولیک،آلکالوزمتابولیک،هیپوفسفاتی،هیپوکلسمی،هیپوگلیسمی،ریباند،استئوپروز،دهیدراتاسیون،سندروم هیپراسمولار،هیپرگلیسمی،هیپرآمونیومی)
(وغیره:تب،تعریق مفرط،افزایش BUN،واکنشهای آلرژی،راش،احساس گرم شدن،برافروختگی،هیپرگلیسوری،دیورزاسموتیک،عدم تعادل الکترولیتی)
AMINOGLUTETHIMIDE
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،خواب آلودگی)
(دستگاه قلبی-عروقی:هیپوتانسیون،تاکیکاردی)
(پوستی:راش،بثورات جلدی شبه سرخک،خارش،کهیر،پرمویی)
(دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی)
(خونی:ترومبوسیتوپنی،لکوپنی گذرا،آگرانولوسیتوز،آنمی)
(وغیره:تب،آرترالژی،هیپوتیروئیدیسم،کریزشدیدآدرنال(درمصرف بیش از 4هفته درسندروم کوشینگ)،افزایش آنزیم های کبدی وبیلی روبین)
(AMINOPHYLLINE(Hydrose
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،سرگیجه،بی خوابی،عصبی شدن،بی قراری،تحریک پذیری،تشنج،اضطراب،برش عضلانی)
(دستگاه قلبی-عروقی:آریتمی های قلبی،تاکیکاردی،هیپوتانسیون،طپش قلب،نارسایی گردش خون درتزریق سریع وریدی،هیپوتانسیون شدید،ایست قلبی،هیپرونتیلاسیون،دردسینه)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،اسهال،سوءهاضمه،درداپی گاستر،هماتمز،مزه تلخ دردهان)
(وغیره:ایست تنفسی،تاکی پنه،تب،هیپرگلیسمی،احتباس ادراری،تکررادرار،تحریک رکتال ناشی ازمصرف شیاف،کهیر،برافروختگی)
AMIODARONE Hcl
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:نوروپاتی محیطی،خستگی،سردرد،بی خوابی،علائم اکستراپیرامیدال،ضعف،سرگیجه،پارستزی)
(دستگاه قلبی-عروقی:برادیکاردی،هیپوتانسیون،هیپرتانسیون،دیس ریتمی،نارسایی احتقاقی قلب،آریتمی ها،شوک کاردیوژنیک،ایست سینوسی)
(چشمی:اختلال دربینایی،خشکی چشم،ترس ازنور،ایجادرسوبات میکروسکوپی درقرینه،تاری دید)
(پوستی:حساسیت به نور،پیگمانتاسیون آبی،خاکستری،راش)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،بی اشتهایی،اسهال،یبوست،دردشکم)
(دستگاه تنفسی:فیبروزریوی،التهاب آلوئول،پنومونی)
AMITRIPTYLINE Hcl
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:خواب آلودگی،سرگیجه،سردرد،ترمور،تحریک پذیری،تشنج،بی خوابی،نورپاتی محیطی،علائم اکستراپیرمیدال،کنفوزیون،خستگی،بی قراری)
(چشمی:تاری دید،میدریاز،خشکی چشم،افزایش فشارداخل چشم)
(دستگاه گوارش:تهوع،استفراغ،یبوست،بی اشتهایی،کرامپ های شکمی،اسهال،ایلئوس پارالتیک،طمع ترش یافلزی دردهان،خشکی دهان)
AMLODPINE Besylate
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سرگیجه،ضعف،ناتوانی،منگی،پارستزی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،سوءهاضمه،اسهال،یبوست)
(وغیره:ادم محیطی،گرفتگی عضلانی،سرفه،طپش قلب،عفونتهای تنفسی،برافروختگی صورت)
AMMONIA ALUM
عوارض جانبی:
نکروز لثه،خونریزی گوارشی
AMMONIUM Chloride
عوارض جانبی:
(دستگاه عصبی مرکزی:سردرد،خواب آلودگی،کنفوزیون،تحریک پذیری،کوما،تهیج،اختلالات EEG،هیپرفلکسی،تتانی)
(دستگاه قلبی-عروقی:برادیکاردی،دیس ریتمی)
(دستگاه گوارشی:تهوع،استفراغ،تحریک معده،بی اشتهایی،تشنگی)
(متابولیک:اسیدوزمتابولیک،هیپرکلرمی،هیپوکالمی،هیپرگلیسمی،هیپوکلسمی،تتانی،هیپوناترمی،هیپومنیزیمی،هیپرکلیسوری)
(وغیره:هیپرونتیلاسیون،دردوتحریک درمحل تزریق،تنفس نامنظم همراه باآپنه،پرش عضلانی،راش،رنگ پریدگی،گلیکوزوری،دیورزیس)