عطاری بهار

مقدمه:

شخصیت موضوعی پیچیده ودارای ابعاد وجنبه های گوناگونی است.برای شناخت شخصیت انسان،ازدیربازكوششهای فراوانی بعمل آمده كه برخی ازآنها غیرعلمی،بعضی خرافاتی وعده ای دیگرعلمی ومعتبرهستند.
نظریه های متنوع ومختلفی درمورد چگونگی شكل گیری شخصیت،عوامل موثردراین شكل گیری،عوامل تشكیل دهنده شخصیت وازاین قبیل بیان شده است كه بعضی ازآنها كوشیده اند پاسخگوی همه ی سوالات درمورد شخصیت انسان باشند وبرخی تنها به چند جنبه ازشخصیت پرداخته اند.
دراین پست به بررسی چهارده گونه شخصیتی پرداخته شده است تاشما بامطالعه آنها بانوع شخصیت خودآشنا شده وازتاثیرآن برجنبه های مهم زندگیتان یعنی افكارواحساسات،روابط عاطفی وزناشوئی،شغل،سلیقه ها و...مطلع گردید.
تعریف شخصیت:برای شخصیت تعریفهای گوناگونی بیان شده است.کلمه شخصیت ازنظرریشه به معنای نقاب یا ماسکی است که دریونان وروم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند ودرواقع به این مطلب اشاره دارد که شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود میزند تا باعث تمایزش از دیگران باشد.
عطاری بعار
درزبان عامه مردم،شخصیت به معنای دیگری به کارمیرود.مثلا وقتی گفته میشودکه کسی با شخصیت است یعنی این که اودارای ویژگی هایی است که میتواند افراددیگرراتحت نفوذخودقراردهد یامتانت ووقارویژه ای داردهمینطوردربرابرآن،بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تاثیرقرارمیدهد امادرجهت منفی.
کلمه شخصیت گاهی بعنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف بکار میرود.مانند شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.
امادرروانشناسی،شخصیت بامفهمومی متفاوت تعریف شده ودرواقع شخصیت درروانشناسی عبارت است از:مجموعه ی ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری که هرفردراازافراددیگر متمایز میکند.
اهمیت مطالعه شخصیت:شناخت شخصیت،چگونگی شکل گیری عوامل موثردرایجاد شخصیت ومسائلی ازاین دست،ازیک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به حقیقت جوئی رادرانسان به دنبال دارد وازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان میدهد که درروابط متقابل اجتماعی،تصمیم گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد،بعنوان مثال،اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین 3تا4 سالگی بیشترین میزان حسادت رانشان میدهند،چنانچه کودک خودرادراین سنین حسود ببیند دچارنگرانی واضطراب نخواهد شد.زیرامیداند که این ویژگی یک حالت طبیعی درسن خاص کودک او است.
همچنین معلمی که درکلاس خودبانوجوانان سروکاردارد،درصورتیکه اطلاع داشته باشد که نوجوان دریک مرحله ازشکل گیری شخصیت خودحالت ابرازوجودو خودنمایی داردواین ابزاروجودممکن است به شکل مقاومت ومخالفت با بزرگترها بروزکند،دربرابر مخالفت احتمالی شاگرد باخود،واکنش مناسب نشان داده وازنشان دادن شدت عمل که ممکن است به برخوردهای نامطلوب تری بیانجامد خودداری خواهد کرد.
همچنین شناخت شخصیت افرادمیتواند درپیشگیری ازبرخی مسائل رفتاری واخلاقی نیزمورد استفاده قرارگیرد.بعنوان مثال وقتی والدین بدانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضداجتماعی شدن وپرخاشگرشدن کودکان میشود.خواهندتوانست شیوه تربیتی خودرابرای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کنند ودرزمان بروزمشکل بادانش خودازنوع شخصیت فرزاندنشان،به چاره جویی پرداخته وازوخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند.
عوامل به وجودآورنده شخصیت:همانطورکه درتعریف شخصیت بیان کردیم شخصیت شامل ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری است.ویزگی های جسمی رامیتوان ساخته وراثت وویژگی های روانی ورفتاری را حاصل عوامل اجتماعی ومحیط زندگی فرددانست.
تعیین اینکه کدامیک ازدوعامل وراثت ومحیط نقش مهمتری درایجادشخصیت دارند،کارغیرممکنی است ومیتوان شخصیت هرفردراحاصل تاثیر متقابل هردوعامل دانست بطوریکه عوامل محیطی زمینه ساز رشد وتوسعه ی جنبه های وراثتی بوده وتوانائی های بالقوه که ازطریق وراثت به فرد میرسد،زمانی میتوانند شکوفا شوند وازقوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند.
انواع شخصیت:نوع شخصیت هرفردسازمان دهنده ی افکار،احساسات،نگرشها،رفتارها ونوع برخورد اوباموضوعات مختلف درزندگی است.به عبارت دیگرنوع شخصیت هرفرد همان چیزی است که باعث میشود وقتی 30سال بعدازاتمام مدرسه دوستانتان رادرجلسه ای ملاقات میکنید باآنکه چاق ترشده اید،موهایتان خاکستری شده وعینک به چشم زده اید به شما میگویند:(حتی یک ذره هم تغییرنکرده ای).
آنچه مانند گذشته ثابت باقی مانده واکنش شما نسبت به دیگران،احساسات شما،زبان بدن شما ونوع برخوردتان بادیگران است واینها همان چیزهایی هستند که ازهمان سالهای نخست درشما ایجاد شده وماندگارشده اند وماازآن بانام شخصیت یادمیکنیم.مابا14گونه ی شخصیت متفاوت روبروهستیم که هریک ازآنها دارای ویژگیهای متفاوت ومنحصربه فردی هستند.
وقتی شما هریک ازاین گونه های شخصیتی رامطالعه میکنید مواردی راازهرکدام ازاین خصوصیات درخود میبینید.
ونه تنها باشخصیت خود،بلکه با جنبه های شخصیتی دیگران
(پدر،مادر،فرزندان،بستگان،دوستان،معلم،روسا،کارمندان وهمسر)نیزآشنا میشوید.
هریک ازاین گونه های شخصیتی نقاط قوت وضعفی دارند؛داشتن یک گونه شخصیتی خاص یا نداشتن ویزگیهای یک گونه شخصیتی دیگر،حکایت ازغیرطبیعی بودن شخصیت شما نمیکند.تنوع شخصیتها نشان دهنده تفاوتهای فراوان واعجاب انگیز افرادبایکدیگراست.
معمولا درافرادمختلف یکی از این انواع شخصیت بارزتراست ووقتی به فردی نوعی شخصیت را نسبت میدهیم منظوراین است که این فرد بیشتر خصوصیاتش با اینوع از شخصیت همخوانی داردواین شخصیت دراوقویتروبارزتراست.البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است این فرد ویژگیهای شخصیتی دیگرراهم از خودبروزدهد اما به نسبت کمتر.

شخصیت منزوی

-1افرادی بااینوع شخصیت معمولا نیازی به معاشرت بادیگران ندارندوبیشترترجیح میدهندکه تنها باشند،آنها درتنهایی احساس آزادی میکنند.

-2برای اینکه اززندگی لذت ببرند رفت وآمدداشتن وروابط بادیگران نیستند ومعمولا مستقل عمل میکنند.

-3منزویها اغلب آرام،یکنواخت،غیراحساساتی وخونسردهستند.

-4این افراددرظاهربه اتفاقات خوشایندوناخوشایند بی تفاوت هستند وواکنش چندانی نشان نمیدهند.

-5تشویق یاانتقادروی آنها اثری نداردوبااطمینان خاطربارفتارخودکنارمی آیند.

روابط بادیگران:اشخاص منزوی بادیگران ارتباط برقرارنمیکنند.آنها علاقه چندانی به ایجادارتباط نزدیک باسایرین ندارند.

آنها ممکن است ازدواج کنند بااینحال درروابطشان؛اغلب ترجیح میدهند که بیشتر اوقاتشان رادرتنهایی بگذارنند.

بسیاری از منزویها انبار احساسات شان آنقدربزرگ نیست،بیشتر آنها اغلب حرفی برای گفتن ندارند.آنها به زبان احساسات سخن نمیگویندواین مطلبی است که درک آن برای بسیاری ازافراد دشواراست.

هرچه اطرافیان شخص منزوی اورابرای ابرازاحساساتش زیرفشاربگذارند،برشدت استرسی که به اووارد میشوداضافه میگرددوبرای برخورد بااین شرایط اوچاره ای درعقب نشینی ودرخودفرورفتن بیشترندارد.

مشاغل مناسب منزوی ها:منزوی ها در فعالیت شغلی خودبه خوبی ظاهرمیشوند.آنها روی کارخودتمرکز میکنند وباتلفن های شخصی ویا وقت صرف کردن بادیگران،وقت خودراهدرنمیدهند وبراحتی هم کسل نمیشوند.

آنها انتقادپذیر هستند،شرایط کارروی عملکردشان تاثیر تعیین کننده دارد.درکارهای گروهی خوب ظاهرنمیشوندونمیتوانند ارتباط خوبی باارباب رجوع برقرارکنند.

بسیاری ازافراد منزوی میتوانند دورازجامعه وخارج ازاجتماع کارکنند وبه موفقیت برسند.

منزوی ها درمشاغل مستقل موفقیت بیشتری دارند.حسابداری،کارهای خلاقانه،بررسیهای علمی،پژوهش وکارهای مکانیکی ودرکارهای مراقبتی که به آنها حقوق داده میشود تا مراقبت ازچیزی یاکسی راعهده دارباشند،موفق هستند.

همسر مناسب شخصیت منزوی:برای افرادی بااینگونه شخصیتی روابط زناشویی موضوع بسیاردشواری است.آنها معمولا به برقراری رابطه تمایلی ندارند.آنها به همسری احتیاج دارند که پذیرش اوزیاد باشدونیازاحساسی کمی داشته باشد.شخصیت وظیفه شناس وازخودگذشته تا حدودزیادی میتوانند همسر مناسبی برای منزوی ها باشند.

والدین منزوی:دربیشتر موارد پدرومادرمنزوی به خصوص مادر،بعدازتولد فرزندبه کلی تغییر روحیه میدهد.اما اگر این افراد ازدواج نکنند وبچه دارنشوندنمیتوانند این تغییررادرزندگی خودتجربه نمایند.ازآن گذشته بسیاری از منزوی ها علاقه چندانی به بچه دارشدن ندارند.

آنها وقتی بچه دارمیشوند درتامین نیازهای احساسی فرزندانشان ناتوان هستند وبامشکلاتی روبرو میشوند.این والدین درزمینه های غیراحساسی میتوانند نیازهای اولیه راتامین کنند.

توصیه هایی برای زندگی باشخصیت منزوی:

-1منزوی ها ازتنهایی وگوشه گیری خودناراحت نیستند پس سعی نکنید که انها راتغییر دهید.

-2فردمنزوی ازاینکه شمابااودرددل نمیکنید واورابه شکستن سکوتش تشویق نمیکنید ازشمادلگیر نمیشود.

-3ازعباراتی مثل دوستت دارم،به تواحتیاج دارم استفاده نکنید وهمچنین انتظار شنیدن این عبارات راازاونداشته باشید.همین که اوباشما زندگی میکند نشانه مهروعلاقه اوبه شماست.

-4وقتی فرد منزوی باخودتنهاست،سعی نکنید برای خود سرگرمی دیگری پیدا کنید.

-5زمانیکه قصددارید به حل وفصل موضوعی باشخص منزوی بپردازید به جای احساسات از منطق استفاده کنید وبااوحرف بزنید.

 شخصیت متلون

-1متلون ها بسیار پرانرژی هستند واین یکی از ویزگیهای بارزآن هاست.

-2متلون ها کنجکاو وخیال پردازهستند،ذهنی بازدارند ودوست دارند چیزهای جدیدراتجربه کنند ودراین راه ازریسک کردن نمیترسند.

-3متلون ها خلاق وپرکاربوده ومبتکر چیزهای جدید هستند ومیتوانند دیگران را نیزبه فعالیت تشویق کنند.

-4متلون ها همیشه باید درگیر روابط رمانتیک باشند.

روابط بادیگران:متلون ها درروابط خودجدی،گرم وصمیمی هستند هیچ ارتباطی میان آنها ودیگران جزئی وبی اهمیت نیست.

وقتی باکسی آشنا میشوند خیلی زود بااو،رابطه دوستی برقرارمیکنند.

دوستی بامتلون ها فراموش کردنی نیست.غالبا اشخاص ازدوستی باآنها لذت میبرند.

آنها باید روزی چندباربادوستانشان حرف بزنند.باید ازهمه چیزآنها،ازکارها واحساساتشان اطلاع یابند.اگر طرف مقابل نخواهد که او ازکارش سردربیاورونخواهد بااوهمراه شود باعث خشم وناراحتی اوخواهدشد،درچنین شرایطی شخص منزوی به اوپشت میکند وبه سراغ فرددیگری میرود.

احساسات:متلون ها احساسات خودرانشان میدهند ودرواقع میتوان گفت افراد احساساتی هستند.

متلون به راحتی وآشکارامی خندد وگریه میکنند.احساسات درآنها افکارشان رانیز تحت تاثیر قرارمیدهد.معمولا احساسات خودرا بادیگران درمیان می گذارند ودر هرکاری که دیگران میکنند یادرهرحرفی که می زنند یک جنبه احساسی پیدا میکنند.بهمین دلیل به سرعت شادوخوشحال وبهمین سرعت ناراحت وغمگین میشوند.بعنوان مثال وقتی به همسرتان باشخصیت متلون شاخه گلی میدهید به شدت شاد میشود ووقتی این شاخه گل راازاو دریغ میکنید افسرده شده وناراحتی اش راآشکارانشان میدهد.

متلون ها خواهان عشق رمانتیک وبی کم وکاست هستند.ممکن است آن راهم بیایند.اما نمیتوانند آنرا برای مدت طولانی حفظ کنند.زیرا برای آنها معشوق تا زمانی معشوق میماند که خطایی ازاوسرنزند.

مشاغل مناسب متلون ها:متلون ها درزمینه کار،اشخاصی پرشور،پرانرژی وخلاق هستند.آنها به همکاران خود به شدت توجه میکنند وازروسای خودانتظار دارند که باآنها برخوردی کاملا محبت آمیز داشته باشند.دراینصورت آنها به سختی تلاش میکنند تا ازخوداثرخوبی به جای بگذارند.

وقتی ازمتلون ها به خاطر کارشان تعریف شود ووقتی مورد نیاز بودن آنها مورد تاکید قرارگیرد.شکوفا میشوند ودرمحیط کارمیدرخشند.

اشخاصی با شخصیت متلون میتوانند منتقدان خوبی باشند.بازیگری وتدریس نیزبرای متلون ها شغل مناسبی است.

 همسر مناسب شخصیت متلون:متلون ها به همسرانی قوی،باعلاقه وتا حدودی رمانتیک احتیاج دارند که خواسته های آنها رابه سرعت عملی کند واین افراد معمولا آتش تندی دارندکه این موضوع روابط ادامه داردرزندگی زناشویی رادشوار میکند.

مناسبترین همسر برای آنها شخصیت وظیفه شناس است.اگر شما فردی باویژگیهای شخصیتی متلون هستید به دنبال همسری باشید که آرام،باثبات باشند.متلون ها با شخصیت حساس وخصیصه فردی هم میتوانند سازگارشوند.

والدین متلون:متلون ها معمولا والدینی بسیارشاد وسرگرم کننده،جالب،پرانرژی وعلاقمند به امورزندگی هستند.البته اگردرشرایط روحی خوبی قرارداشته باشند.زیرااگرمتلون ها درشرایط روحی خوبی نباشند بسیارناسازگارمیشوند.اما درکل آنها ازرابطه بافرزندانشان لذت میبرند بخصوص درسالهای کودکی فرزندانشان رادوست دارند.برای آنها روبروشدن بااستقلال طلبی کودک دشواراست.

والدین متلون برای کنارآمدن بااستقلال طلبی فرزندان باید تلاش زیادی کنند.

آنها به فرزندان خودسخاوت،خلاقیت،شجاعت،عشق وروحیه خوب را می آموزند.

توصیه هایی برای زندگی بامتلون ها:

-1سعی کنید باافرادمتلون سخاوتمند،رمانتیک ومهربان باشید.

-2به آنها محبت کنید ومهروتوجه خودرادائما به آنها ابرازکنید.برای متلون ها شنیدن این مطلب که تا چه اندازه برای شما مهم وعزیز هستند بسیارشادی آفرین است.

-3متلون ها ممکن است به بسیاری ازمسئولیت های زندگی توجه نکنند.بهمین دلیل بهتراست شما اگردرانجام دادن کاری مناسب هستید،مسئولیت آن راخودبرعهده بگیرید.