عطاری بهار

در این پست سعی خواهم کرد که خواص انواع میوه وسبزی را برای شما بنویسم 
تا آگاهی  بیشتری ازآنها جهت میل داشته باشید.

**************************************

بادنجان:فارسی من بادنگان ومعرب آن بادنجان وبادمجان است،ولی عده ای ازاعراب به من حدق وعده ای حدج گویند.
زادگاه اولیه من هندوستان است وقبل ازاسلام به ایران آمده ام.
ازنظر غذایی نیروی زیادی ندارم وبه همین جهت است که دررژیم لاغری از من زیاد استفاده می کنند،خاصیت درمانی من بیشتربه علت بازکردن عروق است وبه همین جهت رنگ رخساره راباز میکنم،من کمی پیشاب آوروکمی ملین هستم،به علت داشتن یک ماده سمی به نام سولانین برای اشخاص سودایی مزاج خوب نیستم،مخصوصا این دسته نسبت به نمونه های تخم دار من حساسیت داشته وبلافاصله پس از خوردن من دچارچشم دردشده ویادربدنشان جوش پیدا میشود،ودسته ای هم مبتلا به کهیر می شوند،ولی با امراض غیرسودایی سازگارهستم ومعده راتقویت می نمایم.
کدبانوهای قدیم طرزتهیه مراازآن روز می دانستند واکنون نیزآشپزهای ماهرطبق همان رویه گذشته مراتهیه میکنند.
بهترین نمونه من قلمی بدون تخم ورسیده است وفرآورده های اندیمشک ودزفول که زمستان به بازارمی آیند،به علت داشتن گوشت زیاد ونداشتن تخم فوق العاده مرغوب می باشندوحتی عده ای گوشت بدون تخم مراجوجه گیاهی لقب داده اند.
برای تهیه غذابامن اول باید مراپوست بکنند وبعدآن راورقه ورقه کنند ودرنمونه های قلمی که قابل ورقه شدن نیستند،باچاقو جوف آنها راشکاف داده،بعددررووزیرویاجوف آن نمک بپاشند وبعددرآب سردروی هم بچینند.
پس ازمدتی که این آب سیاه وتند می شود،آب آن راعوض کنندتازمانی که دیگرآب سیاه وتند نشود،وچنانچه به این دستورعمل نمایند گوشت من خوشمزه تر شده وسم آن گرفته می شود.
هیچوقت مراباروغن کهنه وبودارسرخ نکنید،بلکه مراباکره گاویا روغن تازه حیوانی سرخ نمایید وچنانچه خواستید باروغن نباتی تهیه کنید،سعی نمایید روغن بدون بویامعطرباشدویاباکمک پیاززیاد یاسیر روغن رامعطرکنید.
انواع وحشی من که درهندوستان به عمل می آید قابل استفاده نیستند وتنها نمونه های پرورش یافته درتهیه خوراک به کار میرود.
من مقوی معده هستم وگرفتگی معده راباز میکنم،مشروط برآنکه گرفتگی دراثرخوردن من نباشد.
چه من بعضی اوقات باعث گرفتگی کبدوطحال میشوم،ترشی من قابض بوده  وادراررابیشتر میکند،خوردن من بوی عرق بدن راازبین میبرد وکسانیکه زیربغل وکشاله های ران آنها بدبواست زیادازمن استفاده کنند.
پیاز:فارسی وهندی من پیازاست،درفارسی به من سوخ هم می گویند،اعراب به من بصل وترکان سوقان گویند،درزبان ترکی به نوع بیابانی من کومران نام داده اند.
دانشمندان قدیم وجدیدبرای من بیش ازهزارخاصیت قائل شده اند،من انواع واقسام وکوچک وبزرگ،تند وشیرین،پوست سفید وپوست قرمزدارم.
من دارای یک ساقه زیرزمینی به نام طبق پیاز هستم،این ساقه از یکطرف به ریشه های افشان وازطرف بالابه یک ساقه هوایی ختم میشود،ودراطراف این طبق فلسهای پیازپرده روی هم جمع شده ویک شکل کروی بوجود می آورند،درروی این جسم کروی پوست پیاز قراردارد.
یکی از عجایب طبیعت که درنهاد من است،نیروی هواشناسی است بطوریکه قبل از رسیدن فصل زمستان میتوانم شدت سرمای زمستان آینده راپیش بینی کنم.
درفصل پائیز شما وقتی مرااززیرخاک درمی آورید،اگرپوستها وپرده های من ضخیم،چرمی ومحکم باشد،باید بدانید که زمستان سختی آن محل خواهد داشت واگرنازک وکم دوام باشد،درزمستان آینده سرمای زیادی درآن محل دیده نخواهد شد،ونیز روی همین اصل است که بارفروشان ازروی پوست وپرده های من زادگاه مراتشخیص می دهند،چون پیازی که ازمناطق گرمسیری می آید باپیاز مناطق سردسیر فرق بسیار دارد.
من جزومواد غذایی بسیار مفیدم که بطور پخته وخام هردومصرف می شوم.
دارای ویتامینهای ب و ث بوده وسرشار ازاملاح سیترات،پتاسیم،ید،سلیس وچندین نوع قند میباشم.
به کسانیکه کارهای فکری دارند،خوردن پیازراکه دارای فسفراست توصیه میکنم،من هضم مواد نشاسته ای راآسان میکنم وخواب راراحت می نمایم،به کسانیکه دچاربیخوابی می شوند،توصیه کنید که ازخوردن من غافل نشوند.
درعصرحاضر که به علت انفجارهای پی درپی خورشید وانفجارهای اتمی وآلودگی هواوسروصدای شهرها سکته های مغزی وقلبی زیادشده است،نبایستی هیچ سفره ای خالی از من باشد،زیرا من ازلخته شدن خون جلوگیری میکنم واززیان آلودگی هوا می کاهم.
من دارای یک ماده میکرب کش نظیر پنی سیلین هستم که میکربهای وبایی شکل را می کشم وباسیلهایی را که سبب مسمومیت غذا میشوند،ازبین میبرم،وزهرابه آنها را خنثی میکنم وبه همین جهت است که طباخان گوشت را همراه من حفظ میکنند وهیچ غذای گوشتی رابدون من نمی پذیرند.
هیچگاه غذای مانده وبازاری رانخورید،مگرآنکه باآن مقداری پیاز میل نمایید.
خوردن پخته وخام من به رشد اطفال مخصوصا کودکان عقب افتاده کمک میکند،من به علت داشتن مواد گوگردی،خون ومجاری تنفسی را ضدعفونی می کنم وجهت درمان تنگی نفس،ورم گلو،برنشیت،گریپ وغیره مفید میباشم.
به علت داشتن گوگرد موهای سروصورت راتقویت کرده وازریزش آنها جلوگیری می نمایم،عمل من درمعالجه امراض کلیوی غیرقابل تردید است،من درمان پرستات،ورم ساق پا وروماتیسم مفصلی وغیره مفید میباشم،من بااینکه به هضم غذاکمک میکنم،ونفخ راازبین میبرم،خودم کمی نفاخ هستم وبرای جلوگیری ازنفخ من بایستی ازمواد قندی استفاده کنید،خوردن کمی قند یا شکر یا مکیدن نبات وآب نبات نفخ مرا ازبین میبرد.
برای تسکین درددندان کافیست کمی آب پیازراباپنبه آغشته وآنرا درحفره دندان کرم خورده بگذارید.
زیتون:چون طوفان نوح آرام شد،کبوتری سفید شاخه ای ازدرخت مرابه عنوان هدیه برای حضرت نوح برد وآن حضرت دانست که درجهان آرامش برقرارشده است،وازآن تاریخ کبوترسفید وشاخه من علامت صلح وصفا شناخته شد،ودرخت مرادرخت عقل ودانش شناختند ودریونان معتقدبودند که مراربالنوع عقل کاشته است.
میوه من دارای فسفر،پتاس،گوگرد،منیزی،کلسیم،آهن،مس ومنگنزاست.
من دربلوچستان،رودبار منجیل،حاجی لربه عمل می آیم ودرشاه پسند گرگان به درخت من چوب سید گویند،چوب درخت من قابل جلا وتعلیم است وباآن میتوان بهترین عصا راساخت.پیشینیان دردست گرفتن عصای مراعلامت تشخص میدانستند.
درخت من بعدازچهل سال میوه میدهد ونزدیک به دوهزارسال عمر میکند.
نارگیل:اسم من نارگیل است،به من نارجیل،جوزهندی،بادنج ورادنج هم میگویند،قامت درخت من به چهل متر میرسد ودرتمام ایام سال دارای میوه هستم ،زادگاه من بنادروسواحل دریای هند میباشد وهرچه درخت من به دریا نزدیکتر باشدوازآب شورآبیاری شود،میوه من شیرین تر،شادابتر وچرب تر میشود،درخت من پس از هفت سال بار میدهد وبیش از صدسال عمرمیکند.
میوه من سبزرنگ وپرازآب است،آب آن شیرین وگواراست،ولی اگر24 ساعت بماند مانند شراب تخمیر میشود وپس از چندروز بدل به سرکه میگردد.
میوه من پس ازرسیدن سه پوست دارد،پوست اول قهوه ای رنگ بوده ودارای ریشه است،معمولا این پوست رادرآب خیس کرده وبعد می کوبندتا ریشه های آن جدا شود،بااین ریشه ها معمولا طناب درست میکنند که باآن لنگر کشتیها را می بندند.این طناب درآب شوردریا مقاومت زیادداشته وباآن کوزه قلیان درست میکندد وبه آن نارگیله یا نارجیله می گویندوبه همین مناسبت یکی ازنامهای کوزه قلیان نارجیله است.
شنبلیله:فارسی من شنبلیله است،درشیراز به من شنبلیز گویند،گیلانیها مرا خلبه می خوانند واعراب خلبه را معرب کرده حلبه گویند،دربعضی از کتب به من فریقه لقب داده اند.
برگ من یک سبزی خورشی ودانه های روغنی من یه بذردارویی می باشد.
ازبرگ تازه وخشک من درتهیه خورش وخوراکهای دیگر استفاده میکنند وبا برگ خشک شده من سوپی تهیه می کنند که به اشکنه معروف است.
زادگاه اولیه من ایران وآسیای صغیر است،ولی اکنون دراکثرنقاط جهان به منظور استفاده از دانه های مرا کاشته اند،برگ من کمی ملین بوده اشتهارازیاد میکندودرضمن پیشاب آور است.
کاهو:دعا کنید که هیچگاه سفره شما خالی ازکاهو نباشد.
فارسی من کاهو است،به من کوک هم میگویند،عربی من خس است وترکان خاس گویند،من انواع واقسام بیابانی وبستانی دارم ودراثرتربیت وپرورش،نزادهای مختلفی ازمن بوجودآمده است.
من دارای انواع پیچ،بهاره،تابستانه،پاییزه وزمستانی هستم،بطوریکه درتمام فصول سال بازار اروپا ازانواع من خالی نیست ودرایران نیزنزادهای متعددی ازمن به بازار می آید.
انواع من دارای ویتامینهای A وB بوده وسرشار ازویتامین ث میباشد وبهمین جهت ضد رقت خون بوده وسازنده خون صالح میباشم.
کاهو رقت خون راازبین برده وبهترازسایر سبزیها خون را تصفیه می نماید.
انواع من سرشارازاملاح آهن،کلسیم،منیزیم،منگنر،ید،روی،سدیم ومس میباشد،من خنک بوده وتشنگی را تسکین میدهم.
کدو:فارسی من کدووعربی من قرع میباشد،انواع واقسام کوچک وبزرگ دارم که مهمترین آنها کدوی مسمایی وکدوحلوائی است که درتغذیه ومداوا به کار میرود.
قسمت مورد استفاده من گوشت وتخمه من میباشد.