عطاری بهار

آنچه بایدپدران و مادران آینده بدانند

عطاری بهار

مقدمه:اولین مرحله آدمسازی نطفه است قبل ازازدواج باید خون خودرا مورد آزمایش قراردهید اگرمبتلا به سفلیس هستید آنرا معالجه کنید،مخصوصا بدانید که این روزها سفلیس مرض غیر قابل علاج نیست وبقدری ساده وآسان معالجه میشود که حتی با تزریق یک آمپول میتوان کاملا سالم شد،درشبی که میخواهید تولید مثل نمائید باید غذای شما کامل باشد مخصوصا باید دارای ویتامین E.A جنسی باشدخوردن مواد فسفردارنیزلازم است ولی نباید زیاده روی کرد،زیرا ممکن است نوزاد شما پسرشود وشما دخترخواسته باشید،اگرقبلاجوانه گندم میل فرمائید بسیاربجا وبموقع است زیراجوانه گندم علاوه برداشتن ویتامین دارای مقداری املاح مانند روی ومنگنز میباشد واین مواددرسلامتی طفل موثر میباشد،خوردن یک قاشق چایخوری آب دریا(بدون آلودگی زیست محیطی)درچگونگی وصحت وسلامتی طفل موثر است،مخصوصا اگرمیخواهید بچه شما قشنگ وزیبا شود،حتما چندساعت قبل ازآمیزش یک قاشق آب دریا بنوشید،درشب زفاف وشبهایی که مرد قصد ساختن اولادداردنباید آبجو بنوشد زیراچنانچه گفتیم آبجو ورازیانه دارای هورمون زنانه است ومرد راموقتا عقیم ونطفه راضعیف مینماید وبرعکس خوردن رازیانه بمقدارکم برای زن مفید است. 

خوردن گنه گنه ومواد کافوری برای مرددراین ایام خوب نیست وچنانچه به علل ابتلا به امراض ناگزیر بخوردن آنهاست باید ازآمیزش خودداری نماید،افراط درروابط جنسی نیز نطفه راعلیل وکسانی که میخواهند تولید مثل نمایند باید درامورآمیزشی حداعتدال رارعایت کنند،خوردن جگرسیاه ودل وقلوه برای مردان درایام تولید مثل مفید است.

جنین کی درست میشود؟مایع مرد همیشه دارای نطفه است وبرای تولید مثل آماده میباشد،ولی زن همیشه آماده نیست،فقط ماهی یکبارآماده میشود واگراین موقع را بدانید ودران روز خودرا برای ساختن اولاد صحیح وسالم آماده سازید بدون شک دارای فرزندی میشوید که سعادتمند وخوشبخت خواهد بود،فرزندی که برای شما باقیات صالحات باشد،فرزندی که کمتر مریض شود،اولادی که سالم باشد وعقل سالم داشته باشد،دانستن این موقع هم زیاد مشکل نیست باکمی تفحص میتوانید آنرا پیداکنید.

یکی ازعلائم آمادگی زن تنظیم دوران قاعدگی است که معمولا 28 روز یکبار میباشد،اینمدت ممکن است تغییر کند ولی باید مساوی باشدواگر سی روز طول میکشد مرتبا سی روز باشد،شهوترانی زیاد که رحم راخسته میکند یکی ازجهاتی است که سبب میشود قاعدگی نامرتب گردد،معمولا پانزده روزقبل ازشروع قاعدگی سلول ماده ازتخمدان خارج میشود،حرارت بدن دراین ایام کمی پائین میاید وبعدبالامیرود،قبل ازشروع سلول ماده زن کمی نارحت است،پستانهای اومانند قبل ازقاعدگی کمی سفت میشودوتیر میکشدوترشح سفیدی اززهدان خارج میکند،اگر دراینموقع آمیزش انجام گیرد لقاح صورت میگیرد،معمولا نطفه نر24 ساعت دررحم باانتظار سلول ماده توقف میکند وسلول ماده نیز 48 ساعت باقی میماند که جمع آن 72 ساعت خواهد بود،اگردراینمدت که سه شبانه روز است آمیزش صورت بگیرد نطفه منعقد خواهد شد والا به ماههای بعد موکول میگردد.

پس برای تولید مثل افراط لازم نیست وکسانی که میخواهند اولادارشوند باید بکوشند که دراین ایام فقط یکبار آمیزش نمایند،درمللی که درپانزده روزاول آمیزش راحرام میدانند تکثیر نفوس دیده میشود،پس ازآمیزش ونشکیل جنین وظیفه مادرشروع میشود.

غذای زنان آبستن:خوردن غذاهائی که دارای ویتامین E,Fجنسی هستند اولین موردی است که زن حامله باید متوجه آنها شده وسعی نماید حتما بمقدار کافی ازاین ویتامین میل نماید ازبهترین غذاهائی که میتوانند دراین موقع جنین راحفظ نمایند جوانه گندم است که درموضاعات  این سایت مفصلا توضیح داده ام.

بانوان آبستن بهتراست آنرا خام میل فرمایند چون بسیار موثراست،جوانه گندم راباید کم میل کرد زیراخیلی مقوی است،خوردن سمنو در صورتیکه زیاد حرارت ندیده باشد بسیار مفیداست.

سابقا سوهان اصل راباجوانه گندم درست میکردند وبسیار مفید وخوش طعم بود ولی متاسفانه سوهان اصل ساخته نمیشود وآنچه درست میکنند باشکر وجوهر های زیان آوراست.

توصیه شده خانمهائیکه حامله هستند زیاد اسفناج بخورند چون آهنی که این سبزی داردوارد کبد نطفه میشود ودرآنجا گلبولهای قرمزخون رامیسازد.

عدس،لوبیا،نخودخشک،باقلا،بادام،فندق وآلو سیاه سرشاراز آهن هستند ومصرف آن دردوره قبل از تولد بچه برای مادران آینده تجویز وتوصیه شده.

خوردن پستان حیوانات برای زنان آبستن بسیار مفید ونوزاد رابسیار خوشگل وخوش هیکل وقدری چاق مینماید.

بدنیست مادران درموقع آبستنی بامکیدن کندر ترشح نخودمغزخود ونوزاد خودراتقویت نمایند.

پرتقال وتره که سرشار ازکلسیم است میل کنند بسیار مفید است.

مادرانی که آرزو دارند فرزندان دانشمند به جامعه تحویل نمایند بایستی درموقع آبستنی روزی یکدانه تخم مرغ ومقداری کنجد وسایر غذاهائیکه ازاین ماده دارند میل نمایند.

غذاهائی که افراط درخوردن آنها ممنوع شده:برای زن آبستن افراط درخوردن کلیه خوراکیها ممنوع است ونباید هیچ غذائی راخارج ازاندازه بخورد ،تنوع بهترین روشی است که زن آبستن بکاربسته وازتمام خوراکیها استفاده نماید ولی درخوردن مواد زیر باید احتیاط کرده وحتی المقدور بمقدارکم مصرف نماید.

زعفران-جعفری-غوره-آبغوره-مارچوبه-انیسون-انغوزه-اسفند-زیره-سیاهدانه-دارچین-سنا-گنه گنه واملاح آن-ابهل-سداب-افسنتین-اکلیل الجبل-غذاهای مانده مخصوصا غذاهای گوشتی برای زن آبستن بدترین سمهاست،زیرا گوشت دراثر ماندن سمی ازخودترشح میکند که برای زن حامله خطرناک است وبعلاوه چنانکه گفتیم درگوشت مانده وکنسروها ماده ای پیدا میشود که ویتامین Cرافاسد مینماید،چون زن آبستن هنگام بارداری باین ویتامین احتیاج بیشتری دارد،خوردن موادی مثل کالباس-سوسیون-ژامبون وساردین وسایر کنسروها بکلی ممنوع میباشد،خوردن ماهی خام وماهی مانده بکلی ممنوع است،ماهی خام ویتامین های بدن را منهدم میسازد وبه مادروجنین صدمه میزند.

مس یکی ازاملاحی است که زنان حامله احتیاج به آن دارند،معمولا زنان باردار مبتلا به کمی مس میشوند وخارشی که درماههای آخرحاملگی عارض زنان میشود ازکمی مس میباشد.

سبزیجات وگوشت ومغزگردو-خورش فسنجان-کله جوش دارای مس است.

نوزادبرای تامین کلسیم بدن خود احتیاج به مقدارزیادی کلسیم داردوباید مادرآنراازراه تغذیه تامین نماید،یکی از ترکیبات مهم بدن که درساختن استخوانها-دندانها-ناخنها ومو مقام مهمی راداردکلسیم میباشد.

وقتی کلسیم بدن کم شود دندانها راکرم میخورد،ناخنها میشکند وموی سر مبتلا به موخوره میگرددواستخوانها نرم میشودوایجاد کمردرد وپادردمینماید.

وقتی کلسیم خون کم شود دیر منعقد میگرددوشخص مبتلا به خون دماغ وخونریزی داخلی شده ممکن است سکته نماید،کلسیم درطبیعت فراوان است ودرسبزیجات وغلات ومیوه ها وجوددارد.

مانند:لوبیا-توت فرنگی-بادام-فندق-انجیر-سیب-مخصوصا درکلم وبرگ تربچه وهمچنین درانواع مرکبات-جگر سیاه-جگرسفید مخصوصا قسمت خرخره ومغزاستخوانها انباری ازکلسیم است،انسان درشبانه روزفقط 0/080 گرم ازاین فلز احتیاج دارد،معذلک مشاهده میشود که اغلب اطفال به نرمی استخوان مبتلا میشوند،دندانهایشان زود خراب میشود اغلب دچارسستی وموخوره هستند.