عطاری بهار

*************************************************************************************************************
********************************************************************************
**************************
آنچه باید پدران و مادران آینده بدانند

 وضع حمل آسان(هنگام آبستنی باید خوب غذا میل نمائید):سابقا به پرورش جنین دررحم معتقد نبودند واین طور تصور میکردند که هرچه جنین ضعیف تر ولاغرتر باشد آسانتر بدنیا میاید این فکر ناصحیح بود وامروز برعکس آن ثابت ومسلم شده است همانطورکه میوه رسیده وسالم وبزرگ آسانترکنده میشود چون پرورش طفل دررحم باپرورش مادربستگی داردمادرسالم برای بیرون کردن طفل نیروی زیادتری لازم دارد وازطرفی هرقدرنسوج مادرخاصیت ارتجاعی بیشترداشته باشد زایمان راحت تر است وکسی دارای نسوج ارتجاعی است که خوب غذاخورده باشد ومواد بیضی البیضی بدنش کافی باشد.
 هرقدریک زن بخواهد کودک خودرا ضعیف تر کندخودش ضعیف میشود وآدم ضعیف همانطور که نمیتواند خوب راه برود نمیتواند خوب وضع حمل نماید،زائیدن کارآسانی نیست قوه ونیرومی خواهد وآن بدست نمیاید مگرآنکه درزمان آبستنی خوب بخورد متنوع بخورد همه چیزبخورد قوا ونیروی خودراباغذاتقویت کند.
سلامتی جنین ومادرش بستگی کامل باغذائی که مادردرزمان حمل میخورددارد.
جنسیت نوزاد یعنی پسریا دخترشدن آن باغذائی که مادردرماههای اول میخورد داردارتباط دارد،کم موبودن وپرموشدن کودک نتیجه غذای مصرفی مادراست،رنگ چهره-رنگ مو-سرخی وسفیدی-سبزه-نمکی-مشکی شدن موی سر-بورشدن آن-داشتن چشم میشی یازاغ وداشتن چشم آبی-داشتن چشم مشکی همه اینها بستگی به غذای مادردارد.
حالا شما هم قبل ازاینکه بفکرسرخ وسفیدی چهره بچه باشید باید کاری کنید که نوزاد ومادرش سالم باشند وبراحتی وضع حمل نماید.
خانمهای حامله چنانچه قبل اززایمان ازمواد زیر که دارای ویتامینهای B میباشد استفاده نمایند زایمان آنها بدون دردخواهد بود.
مخمرآبجو-میوه جات وهسته آنها-حبوبات،شیر،سبزیجات تازه،سبوس گندم وبرنج وامعاء واحشاء سیرابی وشیردان وخوش گوشت-جو-ارزن-کاهو-هویج-اسفناج-کلم-بادام-فندق وگردو.
اخیرا ازاین ویتامینها برای استفاده دردزایمان بدون درداستفاده کرده ونتیجه مفیدی گرفته اند،زنان آبستن چه درموقع استفراغهای حاملگی وچه درروزهای قبل اززایمان باید ازموادیکه دارای این ویتامین ها هستند استفاده نمایند،این ویتامین ها دراثرحرارت ازبین میرود وبرای استفاده آن باید ازمیوه ها وسبزیهای خام استفاده کرد،این ویتامین ها با عرق ازبدن خارج میشوند وکسانیکه کارهای سخت داشته وزیاد عرق میکنند باید مقدار بیشتری ازآنها رامصرف نمایند.
درهلند به گاوهای ماده ای که درحال زایمان هستند جوشانده کاسنی میخورانند واین جوشانده وضع حمل گاوها راآسان میکند وباخوردن دمکرده کاسنی خیلی راحت وآسان وضع حمل میکنند،خوردن هلو وضع حمل راآسان میسازد.
ویار خانمها وجلوگیری ازآن:نخستین موضوعی که پس ازمسلم شدن آبستنی باید مورد توجه قرارگیرد جلوگیری ازدل بهم خوردگی است که ماآنرا ویار مینامیم،قبل از هرچیز باید بگوئیم آبستنی یک امرطبیعی است نه یک بیماری،زن آبستن علاوه بر آنکه باید باخوردن غذا ماشین زندگانی خودرابگرداند باید سوخت زندگانی جنین ومصالح ساختمان ورشد اوراهم مرتبا برساند وغذای زن حامله بایستی از حیث کیفیت بهترازموقع عادی باشد هنگامی که زنی آبستن میشود ترشح غدداو زیاد میشود وازروی این ترشحات است که درآزمایشگاهها میتوانند آبستنی راازتجزیه مو یا بزاق یاادرار تشخیص دهند.
ویارعلاوه برآنکه زن حامله راازغذا خوردن بازمیدارد تحریکات دل بهم خوردگی آن ممکن است برای رحم وجنین خطرناک باشد،بنابراین قبل ازآنکه به این حالت دچارشوید بفکرجلوگیری ازآن بیفتید وبقول معروف علاج واقعه راقبل ازوقوع بنمائید.
قیهای صبحگاهی ودل بهم خوردگی زنان آبستن نتیجه کمی ویتامینهای Bومخصوصا B1,B6میباشد وعلت آن این است که دراثربزرگ شدن رحم درمعده اختلالاتی پیدا میشود وموجودات مفیدی که در معده تولید ویتامینهای B مینمایند ازعمل بازمیمانند بنابراین خوردن این ویتامینها مانع این عوارض میگردد وهرزن حامله باید همه روزه درصدد خوردن آنها باشد وازاین غذاها همه روزه دربرنامه غذائی خودوارد سازد،تودلیها مانند سیراب-شیردان-خوش گوشت-دل وقلوه-جگرسیاه بهترین منابع ویتامینهای B میباشد.
مخصوصا سیرابی وشیردان برای جلوگیری ازویار اثر معجره آسا دارند،زیرا علاوه برداشتن مقادیر زیاد ویتامین های Bموادی دارند که برای معده وجلوگیری ازبهم خوردگی آن مفیدند.
لبنیات مانند ماست-پنیر بعلت ویتامین ومخمرهای مخصوص برای جلوگیری ازویار مفید میباشند ولی خوردن ماست ترش برای زنهای آبستن مفید نیست وپنیر مانده هم لطفی ندارد،خوردن یک لیوان شیر همه روزه بعنوان صبحانه برای زن حامله تقریبا ضروریست.
مخمرآبجو وجوانه گندم نیز مفید میباشد،درهرصورت خوردن ویتامینهای Bمخصوصا B1,B6باید مورد توجه باشد وچون صورت کامل غذاهائی راکه ازاین ویتامینها دارند قبلا بطورمفصل نوشته ایم ازتکرار آنها خودداری مینمایم،فقط لازم میدانم مجددا متذکر شوم که برنج سفید پوست کنده دارای ماده ایست که ویتامینهای Bرافاسد مینمایند وانسان رادچارکمبود آن میکند،بنابراین برزنان حامله توصیه میشود که درخوردن برنج پوست کنده افراط ننمایند وهرموقع برنج میل مینمایند حتما با پیاز خام باشد تاازکمبود ویتامین نجات یابند وسلامتی خود وجنین رابدون جهت بخطر نیندازند.
دمکرده نعناع دردل بهم خوردگی مفید ودرهضم غذاکمک میکند ونفخ گازمعده را هم دفع میکند،مقوی معده واعصاب هم میباشد،مقدار مصرف آن یک قاشق مرباخوری دریک لیوان آبجوش دمکرده وهرروزبعدازغذا یک فنجان مصف نمائید.
وکسانیکه درماشین ویا هواپیما دچاراستفراغ میشوند بایستی ازپیازاستفاده نمایند.
خوردن سیب برای ویار زنهای آبستن بسیار اثرنیکوداردوحربه برنده است،سیب رارنده نموده باپوست پالوده درآورید وبا عسل میل کنید.
دمکرده پانزده گرم ازگیاه برنجاسف دریک لیتر آب دل بهم خوردگی رارفع مینماید.
باقلا قی راازبین میبرد.
کنگرخریا گیاه بادآور داروی قطعی موثری درجلوگیری ازقی وبهم خوردگی زمان حاملگی در خانمهاست،خانمهائیکه دردوران حاملگی ویارمیشوند وحالت استفراغ ودل بهم خوردگی پیدا میکنند باید به اندازه یک قاشق مرباخوری گلهای خشک بادآورویا برگ آنرا دریک لیوان آبجوش ریخته ده دقیقه دم کنند قبل از هرغذا یک فنجان ازآنرا بخورند تا بهبود محسوسی رادرحالت عمومی خوداحساس نمایند.
دردوره نقاهت:توت فرنگی ازلحاظ قند واملاح بسیارغنی است مخصوصا آهک،فسفروآهن زیاد داردقندش برای کسانیکه دوره نقاهت را میگذرانند مفید است.
گلابی برای امراضیکه قواراتحلیل میبرد مانند کمخونی وضعیف بودن مفید است ودارای ویتامین های A,B,Cمیباشد،آب گلابی برای اطفال بسیار مفید است بزاق رازیاد میکند،درمان رعشه است اعصاب را تسکین میدهد.
شلغم دارای قند طبیعی ومنیزیم زیادی است ازهمین جهت نیروبخش بوده واسکلت را محکم میسازد ودارای فسفر است.
برای جلوگیری از سقط جنین ازغذاهائیکه دارای ویتامین E جنسی هستند استفاده کنید که شرح آنرا قبلا داده ام.
چنانچه خانمهای حامله قطعه ای ازچوب درخت ازگیل رابند کرده وبگردن بیاویزند ازسقط جنین آنها جلوگیری خواهد ونتیجه آن موفقیت آمیز است.
خوردن دارچین مضر میباشد.
آمیزش درحین حاملگی:درمورد آمیزش درحین حاملگی نیزاقوال مختلفی وجوددارد،بعضی ها میگویند تاآخرین روزحاملگی زن میتواند به عمل مقاربتی دست زد،دسته دیگر عقیده دارند که از سه ماه قبل ازوضع حمل نباید بازن نزدیکی کرد.
خلاصه هردسته ازپزشکان یا مردم عادی نظریه مخصوصی دارند ولی من با مراجعه به چندین کتاب معتبر طبی باین نتیجه رسیدم که ازیک ماه قبل ازوضع حمل بهیچوجه نباید بازن آمیزش کرد زیرا انجام عمل مقاربتی دراین ایام به رحم فشارزیادی وارد میاورد وممکن است بچه ای که دررحم قرارداردآسیب ببیند،ضمنا ازدوماه قبل از زایمان اگرمقاربتی بعمل میاید باید بر خلاف معمول باشد یعنی مرد زیر زن وزن برروی اوقرارگیرد تا به شکم زن فشار وارد نشود،درباره بعدازوضع حمل حمل نیز عقاید مختلفی وجوددارد ولی آنچه مسلم است مردباید تایک ماه ونیم بعدازوضع حمل بهیچ عنوانی بازن نزدیکی نکند تا اعضا تناسلی زن که براثرباردارشدن ووضع حمل دچارتغییراتی گردیده است بحالت اولیه خودبرگردد،ولی دراین خصوص یعنی آمیزش درحین حاملگی ودوران بعدازآن بخوانندگان عزیز خود موکدا توصیه میکنیم که تادوماه قبل اززایمان برخلاف معمول مقاربت کنند که به شکم ورحم زن فشارنیاید،ضمنا باید دانست که منظور ماازذکر کلمات(بهیچوجه) و(بهیچ عنوان) اینکه مردان دراین دوسه ماهه زن راباتهدید وتخویف مورد استفاده نامشروع قرارندهند.
زیرا هستند مردانی که زن بیگناه رادرحامله بودن یا قاعدگی با تهدید کردن به متارکه وادارمینمایند که ازراه غیرمشروع مورد استفاده آنها قرارگیرد.
این قبیل مردان که اکثرا درباره همسر یعنی شریک زندگانی خودانحراف طبع دارند باید بدانند که هم ازنظر شرعی وهم ازنظر صحی مرتکب جنایت میشوند زیرازن بی دست وپائی راآنهم درحین حاملگی باتهدید مورد استفاده نامشروع قراردادن باعث خواهد شد که دستگاه تناسلی زن دچار تغییراتی گرددکه برگشتن آن بحالت اولیه تقریبا ازمحالات است.
تاثیرغذا درجنسیت اولاد:برخلاف عقیده بعضی ها که میگویند اگرمردی چندین اولاد بوجود بیاورد وهمه دختر باشند نقصی دردستگاه تناسلی آن مرد وجودداردصاحبان اولاداناث دارای کمترین نقص یا ناتوانی جنسی نیستند وپسرشدن یادخترشدن یک نظفه مربوط به امر دیگری است که مااینک آنرابرای استفاده خوانندگان عزیز خود تشریح میکنم،ولی قبل ازشروع مطلب ناچاربه تذکر چندنکته هستم.
مامیخواهیم دراین جاثابت کنیم که تغییر یافتن(جنسیت)یک نطفه زائیده خوب کارکردن یابدکارکردن دستگاه تناسلی والدین نیست،بلکه معلول علت دیگری است،هیچوقت ادعا نمیکنم که (اسپرماتوزوئید) یعنی سلولهای مردیا سلولهای تخمدان زن نیز درعضلات یادربیماری نطفه دخالتی نداردبلکه به عکس میگوئیم که این سلولها فقط وفقط درتغییر(جنسیت)اثری نداردوالا ازلحاظ سلامت ویابیماری دارای اثرات زیادی هستند.
عطاری بهار

مثلا اگر مردوزنی مبتلا به سفلیس یا شانکر یا جنون باشند بطور قطع اگربچه ای بوجود بیاورند به این بیماری ها دچارخواهند گردید.
همچنین پدران علیل وازکارافتاده یا الکلی وقتی صاحب فرزند شوند بدون شک بچه آنها نیز مادام العمر علیل وبیمار خواهند بود،بیشتر اطفال علیل ویا افلیج محصول شبهائی مانند چهارده عید یاشب دوم ژانویه هستند زیرا اکثرمردان درروزهائی مانند عید ژانویه وعید پاک به الکل پناه میبرند ونیز ازغذاهائیکه ازچندروز قبل تهیه ودرنتیجه فاسد شده اند استفاده میکنند وشب نیز اقدام به مقاربت باهمسر خود مینمایند.
البته لازم به توضیح نیست که اگر ازاین مقاربت نطفه ای بسته شود سالم نبوده وصددرصد بیمارخواهد بود پس باتوجه به مراتب بالا باین نتیجه میرسیم که بیماریهائی مانند سفلیس وشانکر وجنون بطور قطع به نطفه منتقل میگردد ونیز اگرمردی پس ازنوشیدن الکل وغذاهای فاسد اقدام به مقاربت کند ونطفه منعقد گردد کودک بیماروعلیل بوجود خواهد آمد.
ولی باهمه این احوال اگریک زن ومرد مسلول باهم آمیزش کنند وصاحب اولاد بشوند واولادشان بشرط اینکه به مجرد تولد ازآن محیط پرازمیکروب دورگرددسالم خواهد ماند زیرا(باسیل دوکخ)یعنی میکروب سل که بوسیله کخ آلمانی کشف وبهمین اسم موسوم گردید،ازراه خون منتقل نمیشود بلکه ازراه حلق بدیگران سرایت میکند.
حال برویم سراصل مطلب:گفتیم سلولهای تخم مرد وترشحات تخمدان زن تاثیری درجنسیت نطفه ندارند واگریکنفر چندین اولاد بوجود بیاورد وتمامشان پسر یادختر باشند معلول علت دیگری است.
بعضی از کارشناسان امورتوالد وتناسل معتقدند که اگر مردی چند ساعت قبل ازآمیزش باهمسرخودازخوراکیهائی مانند دنبلان،زعفران،خاویار،میگو،موز وامثال اینها استفاده کند چنانچه نطفه بسته شود بطور حتم آن نطفه پسرخواهد بود وبه عکس اگرازرازیانه وآبجو که دارای هورمون زنانه هستند استفاده نمایند نطفه دختر میشود.
البته ما منکر خاصیت غذادرهیچ موردی نیستیم ولی درعین حال معتقدیم که نغییر دادن(جنسیت نطفه)،بدست زن است ویک زن اگردردوماه اول آبستنی خودروزی یک الی دوعدد فلفل نکوبیده بخورد وضمنا ازغذاهائیکه هورمون مردی دارند،استفاده کند بطور قطع نطفه،ولو دختر هم باشد تغییر جنسیت داده وپسر خواهد شد.
همچنین اگرزن آبستنی ولو نطفه ای که دررحمش منعقد شده پسرباشد دردوماه اول آبستنی ازرازیانه وامثال اینها استفاده نماید بطورحتم نطفه،تغییر جنسیت داده ودخترخواهدشد.
وچون این مطلب ادعا نیست بلکه حقیقتی است که بعدازتجربیات زیاد بدست آمده لذا میتوانیم بااطمینان خاطر استفاده ازاین روش رابخوانندگان عزیز خود(درمورد لزوم)توصیه میکنم.
پس باتوجه بمراتب قوی،برای خوانندگان گرامی روشن شد که اگریک مرد دارای چندین اولاد باشد وتمام اولاداونیز دختریاپسر باشد علتش بیماری یا سلامت دستگاه تناسلی اونیست بلکه تاثیر غذاهائی است که همسر اودردوماه اول آبستنی برحسب تصادف یا عادت ویا باصرارشوهروفرزندان خودازآنها استفاده میکند.
درخاتمه لازم است توضیح داده شود که درباره انعقاد نطفه،نکته دیگری نیزوجودداردوان این است که یکدسته ازکارشناسان می گویند نطفه وقتی بسته شد ازهمان دقیقه اول انعقاد دارای(جنسیت مشخصی)است یعنی پسر است ویادختر.
ولی دسته دیگری ازکارشناسان امرمعتقدند که جنسیت نطفه دوماه ازتاریخ انعقاد گذشته معلوم میشود،البته تا امروز هیچیک ازاین دودسته نتوانسته اند عقیده خودرابطرف مقابل بقبولانند وبعبارت ساده تر نظریه هیچ کدام آنها به ثبوت نرسیده است بنابراین ماهم درردیا اثبات هیچیک ازدونظریه فوق سخن نمیگوئیم.
اگربخوردن میوه های ترش علاقه مند باشد اولادپسراست واگربه شیرینی وگوشت باشد دخترخواهدبود.
خوردن توت فرنگی درماههای اول حاملگی بسیار مفید ونوزاد راپسر میکند.