عطاری بهار

املاح معدنی چیست؟املاح معدنی ترکیبی از شبه فلزات مانند:کلر-کربن-هیدروژن-گوگرد-ازت-فسفر-فلور-ارسنیک.
فلزات مختلف:سدیم-پتاسیم-منیزیم-آهن-روی-مس-نیکل-کوبالت-منگنز-آلومینیوم-سرب وغیره میباشد.
این املاح دربدن انسان قابل هضم وجذب میباشد وقسمت اعظم رشد ونموبدن وفعل وانفعالهای شیمیائی وفیزیولوژی بوجود آنها بستگی دارد.
لذا وجوداین مواد برای سلامت بدن درنزدبچه ها وبزرگسالان ازهرنظر ضروری است،چون اندامهای بدن انسان قادربساختن این اجسام نیستند ومایحتاج بدن نسبت به این مواد ازراه خوراکی تامین میگردد،بنابراین اگررژیم غذائی ازاین حیث فقیر باشد گرفتاریهای زیادی رادربدن بوجود میاورد.
روی این اصل اگرمدتی طولانی غذاهای فاقد این مواد به بدن برسد کمبود آنها موجب اختلالات وسرچشمه امراض مهمی خواهدشد.
چه دیده شده است نزدکسانیکه مدتها ازغذاهای تازه بخصوص سبزیجات ومیوه جات محروم بوده اند این قبیل ناراحتیها بیشتردیده شده است وتاریخچه آشنائی بشر باثرات حیاتی این مواد مبنی برهمین مشاهدات بوده است.
عطاری بهار

کلورین:کلورین بمنزله سوپاپ بدن است،زیرا کلورین موادزائد راازبدن خارج کرده ازپیوره وچاقی زیاد جلوگیری نموده مانع مسمومیت خودبخودی خون گشته وانواع موادزائد وسموم راازانساج بیرون میریزد ازاینرو برای اشخاص چاق فوقالعاده لازم است.
کلورین پاسبان بدن است برای پاکیزگی داخلی تن هیچ چیز لازمترازکلورین نیست.
کلورین درآن واحد هم خراب میکند وهم آباد.
مثلا کلورین فعالیتهای پتاسیم راخنثی میکند،ولی درعین حال به کمک کلسیم به آبادی میپردازد ولی بیشتر آباد میکند تا خراب،ازاینرو برای بدن فوق العاده لازمست واگردرست مصرف بشود فوائد بسیاری ازاآن عاید تن میگردد.
اشخاصیکه بیش ازحدلازم دارای کلورین هستند خیلی درشوخی ها تند وبی نزاکت بوده واطرافیان خودراازگفتاروکردارناهنجارخود میرنجانند وازاین رونمیتوانند اجتماعی ومعاشرتی باشند،کلورین غده های زبان واعصاب واقع درنزدیکی معده را تحریک میکنند وتولید گرسنگی کاذب مینماید،باخوردن سبزیجات ومیوه جات میتوان ازاین گرسنگی کاذب جلوگیری کرد.
غذاهائیکه کلورین دارند عبارتنداز:نارگیل-آب چغندر-خیار-هویج-پنیر تخمیرشده-گردو-شیربز-کاهو-مارچوبه.
فسفر وفسفاتها:یک دیگر ازعناصر مفید وضروری برای انسان فسفراست،این شبه فلزدرخاک بصورت فسفات وجودداردوباغذا ببدن انسان میرسد،فسفردرترکیب پیازمغز،مغزحرام،مغزاستخوان ومایعات بدن نقش حساسی دارد،درکارهای فکری مقداری فسفر مصرف میشود وعمل آن نظیرکلسیم بوده وتنظیم آن بعهده کبد میباشدکه آنرابه کمک ویتامین Dانجام میدهد.
پس برای استفاده ازوجود فسفربایستی همانطوریکه که درمورد کلسیم تذکرمیدهم ازاشعه قرمزوماوراءقرمزآفتاب استفاده نمائیم.
فسفرباادراردفع میشود،فقدان ویتامین Dفسفرادراررازایاد میکند وباید شخص ازاشعه آفتاب استفاده کند،فسفاتهای زیاد رنگ ادرارراکدرمینماید وپس ازمدتی درته ظرف ادرارجمع میشوند،درترکیب سنگهای مثانه وصفراگاهگاهی دیده میشود.
فسفرهمان فلزی است که درتاریکی میدرخشد وصفحات شب نما را ازآن درست میکنند.
فسفرقابل احتراق است،درمستراح منازل باید هواکش اشد،انفجاری که گاهگاهی دربعضی ازمستراح های عمومی دیده میشود محرک آن فسفرادراراست.
فسفرماده ایست که برای مغزوانرژی عضلات فوق العاده لازم است،ضدبیماری عصبی است.
پروفسور یوشار میگوید:بدون فسفرهیچ سلولی نمیتواند رشد ونمو کرده افزایش یابد.
درنخود-لوبیا-گوجه فرنگی-کنگر-ریواس-کلم-کرفس-کاهو-شنگ-توت-شلغم-سیر-پیاز-سیب-ذرت-جو-چغندر-اسفناج-باقلا-موز-خرما-بلوط-بادام ونیزدرگندم بااینکه کلسیم وجودنداردفسفردیده میشود.
درتجزیه ادرارکسانیکه بکارهای فکری اشتغال دارند فسفات زیاددیده میشودخوردن موادفسفری رابه اینگونه اشخاص توصیه مینمائیم.
فسفردرتولید مثل وجنسیت آن نقش بزرگی ایفا میکند.
روی:نقش روی دربدن این است که ویتامینها رابه فعالیت وامیدارد.
آرسنیک:آرسنیک نیرووقوت می بخشد وازسل جلوگیری میکند.
هنگامیکه تب بربدن وارد میشود مقدارزیادی آهن واملاح معدنی بدن ماتلف میگردد،بهمین علت است اشخاصی که حصبه ویا مخملک میگیرندبایدزیاد میوه بخورند.
گرچه آرسنیک سهم مهلکی است ولی وقتی درمیوه ها باشد قابل هضم وجذب بوده فوق العاده برای سلامتی بدن مفیداست.
گوگرد:گوگرد خون را تصفیه وضدعفونی میکند وبرای عفونتهای داخلی و بیماریهای پوستی وبرنشیت مفیداست.
سدیم:سدیم درتمام مایعات بدن بمقدارزیادموجوداست،همه روزه مقدار زیادی سدیم بوسیله نمک طعام وخوراکیها واردبدن میشود،درایران سدیم بمقدارزیادموجوداست.
نیم بیشترفلات ایران کویربوده ودارای سولفات سدیم میباشد،معادن نمک طعام درایران زیاداست.
دردریاچه ارومیه ودربین میانه وخلخال معادن نمک طعام بنام نمک خوبان وجوددارد،بصورت تخته های مکعب مستطیل بوده وتکه های آن شفاف است.
بین راه تهران ومشهد ودرجزایر جنوب،جزیره هرمز،اکثرزمینهای بایرایران شوره زاربوده واملاح سدیم بصورت مختلف درآنها دیده میشود،چوبک نیز مقدارزیادی ازاین نمک دارد،سدیم وپتاسیم درنسوج نباتی توام وجداگانه دیده میشود.
درتابستان که انسان عرق میکند نمک بدن کم میشود وازاین روخوردن نمک زیادتری توصیه میشود.
منگنز:منگنزحافظه راتقویت میکند،به تن تعادل میدهد،اعصاب راتقویت میکند،قوای ازدست رفته را عودت میدهد،برقوه مقاومت برضد مرض می افزاید.
مهمترین موادغذائی که منگنز آنها زیاداست گردو،مغزبادام ونارگیل تازه است.
ویتامینها واثرآنها دربدن:ویتامین ها موادی هستند که وجودشان دربدن ضروریست وفقدان آنها سبب یک سلسله بیماریها میشود.
درسال 1912برای اولین مرتبه توسط کاریمیرفونگ این لغت وضع شده.
ویتامینها عده زیادی هستند وبه دودسته تقسیم میشوند:
1-گروه محلول درچربی مثل ویتامین (A,B,D,E).
2-گروه محلول درآب مثل ویتامین(C.B)وغیره.
حال بترتیب هریک رابطورخلاصه شرح میدهیم.
ویتامین A:این ویتامین یک الکل اشباع نشده است که درچربی محلول است ومنبع اصلی آن گیاهانی است که دارای عامل زرد کاروتن باشند.
مثل:هویج-کدو زرد-نخود-اسفناج-کاهو وجوانه گندم.
بمقدارکمتردرمیوه جاتی مانند:موز-زردآلو-هلو وبعلاوه میتوانیم آنها رابطورغیرمستقیم باخوردن شیر-کره-پنیر-تخم مرع-جگر حیواناتی که گیاهان فوق راخورده اند بدست بیاوریم.
منبع سوم این ویتامین درروغن جگرماهی است که مخزن مهم این ویتامین میباشد،ازعلائم مهم فقر این ویتامین شب کوری-گزروفتالمی(کم شدن مقاومت دربرابر امراض وتوقف رشد وبعضی علائم پوستی)است.
استعمال ویتامین Aپس از3الی5روز شب کوری رامرتفع میسازد.
عامل Aاثربسیار مهم وصریحی درنشو ونما داردکه آزمایشهای عدیده درانسان وحیوان آنراثابت کرده است وتردیدی نیست که اگرویتامین Aرابمقدار کافی به بچه بدهید وزن وقد بچه را بیشترخواهید کرد،میزان احتیاج روزانه انسان به ویتامین Aدرحدود سی واحد بین المللی برای هرکیلو وزن است.
ویتامین B:امروز بالغ بر12 ماده ازآن بدست آورده اند وروی این اصل بنام ویتامین های گروه B موسوم میباشد که عده زیادی ازآنها درطب مورد استعمال دارند که کمبود هریک،بیماری خاصی را بوجود میاورد.
مهمترین این ویتامین ها عبارتنداز:B1-pp-وریبوفلاوین واسید نیکو تینیک وپریدوکسین وبیوتین-ویتامین H-اسید پانتونیک وکلین وانیو زیتول واخیرا ویتامین B12هم براین لیست اضافه شده است که درمعالجه بعضی ازکم خونیها رل مهمی رابازی میکند،این ویتامین درکبد خیلی زیاد یافت میشود.
ویتامین B1:منابع این ویتامین مخمرآبجو-اسفناج-هویج-زرده تخم مرغ-جگرمرغ-شیرگاو(نجوشیده)سبوس برنج-پنیر-سیب زمینی وجوانه گندم است.
مقدارمصرف روزانه انسان 1تا3 میلیگرم است.
مهمترین عارضه ناشی از کمبود این ویتامین دربدن انسان بیماری بری بری است که درهرسن وجنسی خیلی ممکن است تظاهرکند ولی درشیرخواران بصورت حاد بروزمیکند.
بیمارانی با طپش قلب وورم کبدی ویا اختلالات هاضمه مثل(اسهال،یبوست وبی اشتهایی)مراجعه میکنند.دربچه های کوچک کسالت بصورت اشکال قلبی ودراشخاص بزرگ تظاهر میکند که مربوط به کمبود ویتامین B1میباشد،یک میلیگرم این جسم معادل 300واحد بین المللی است امروزبنام کلروردوتیامین معروف است درپوست گندم وکلیه ومغزوجوانه گندم زیادوجوددارد،این بیماری درکشور ایران نزد اطفال اشکال مختلف دارد.
ویتامین B2:این ویتامین جسم مرکبی است که تاکنون 12جزءازآن راجدانموده اند که ازهمه مهمترریبوفلاوین ونیاسین است.
1-ریبوفلاوین:عوارضی که دراثرفقدان این ویتامین دربدن بروزمیکند عبارت ازورم ملتحمه چشم-کدورت قرنیه-درچین های پوست صورت مثلا کناربینی یادرشیاربین لب وبینی وچین زیرلاله گوش وپشت گوش قاچ خوردگی وپوسته پوسته ظاهرمیشود وبخصوص این نشانه درگوشه لبها بنام پرلش موسوم است.
مخاط دهان قرمزوملتهب وخودزبان هم قرمزارغوانی میشود وطفل بزحمت آنرا ازلبهای مجروح بیرون می آورد.
این ضایعات ممکن است درمخاط معده وروده هم بوجودآید وبه تدریج دراثرکمی اسید کلردریک معده درجذب موادچربی اختلال رخ دهد.
منابع مهم این ویتامین مخمرآبجو-شیرخشک-گردو-عسل-اسفناج-سفیده تخم مرغ-خربزه وبلوط است،میزان احتیاج روزانه 3میلی گرم درروزاست.
2-اسید نیکوتینیک:دراثرکمبود نیاسین دربدن بیماری پلاگرظاهرمیشود که عبارت ازضایعات پوستی است که مخصوصا درقسمت پشت دست ها وپاها وگردن ونقاطی که درمعرض آفتاب هستند بروزمیکند.
اغلب دراین بیماری جهازهاضمه وعصبی هم گرفتاریهائی پیدامیکند.
پلاگردرطفولیت هم ماند بزرگی بصورت مختلف بروزمیکند وبه دودسته تقسیم میشود:(پلاگر خشک وپلاگرمرطوب).
عطاری بهار
احتیاج روزانه یک شیرخواربه نیاسین روزی 4 میلیگرم وبرای بچه های بزرگتر6 میلیگرم است.
یک غذای متنوع وکافی مرکب ازگوشت وتخم مرغ وسبزیجات وشیرمقادیر کافی این ویتامین راداراست،درجگر وگوشت قرمزفراوان است.
عطاری بهار
دربعضی حبوبات هم موجود میباشد وچون مقدارش درذرت خیلی کم است درمردمیکه اکثرغذاهایشان ازذرت درست شده است این بیماری زیاد دیده میشود.
ویتامین C:عامل Cیا اسید آسکوربیک ویتامینی است محلول درآب،بسهولت اکسیده میشود ودرهنگام طبخ خیلی آسان ازبین میرود.
ویتامین C چون دربدن ترکیب نمیشود باید منحصرا ازراه غذاوارد بدن شود مقدار25میلیگرم برای شیرخوار 50میلیگرم برای اطفال و75میلیگرم برای بزرگان درشبانه روز لازم است.
مهمترین بیماری ناشی ازفقدان این بیماری اسکوربوت است واگر مادری مدتی محروم ازمیوه بماند ممکن است دربچه اش علائم این بیماری بروزکند،اسکوربوت درهرسنی دیده میشود مخصوصا درنیمه دوم سال اول وسال دوم کودک بیشتر است تمام عفونت های تب دار چون ازعامل ویتامین Cبدن میکاهند لذا تمام این بیماریهای تب خیزراازعوامل بوجود آورنده این بیماری باید محسوب کرد.
منابع ویتامین C:بمقدار زیاددرشیرمادروبمقدارکم درشیرگاو وجوددارد.
درآب میوه جات مخصوصا لیموترش وپرتقال وگوجه فرنگی وانگور ودربعضی سبزیجات مثل کاهو وکلم واسفناج وجوددارد.
درغددفوق کلیوی وهیپوفیز وبمقدارکمتری درگوشت وجگرموجود موجود است،علائم بیماری اسکوربوت معمولا آهسته پیش میرود.
دراین مرحله طفل عصبانی ترازمعمول واشتهایش کم میشود گاهی هم مختصری اختلال هاضمه پیدا میکند،معمولا بیماری باسه علامت بروزمیکند.
1-کمخونی که گاهی با فربهی توام است.
2-دردکه مخصوصا درابتدا دردست ها وپاها وگاهی بحدی است که فلج کاذب ایجادمیکند.
3-خونریزی که ممکن است درهمه جا باشد ولی بیشتردرزیرپوست ودراستخوان واگرشیرخوارقدری بزرگتربود درلثه وکلیه وروده ها یا جاهای دیگربروزمیکند.
آیا میدانید ویتامین Cراازچه میگیرند:درزمان جنگ ویتامین Cراازگردوی سبز وبرگهای سبزکاج استخراج میکردند ولی بهترین استخراج ویتامین Cازنسترن است.
ویتامین Hیا بیوتین:کمبود ویتامین Hعوارض جلدی ایجاد میکند،بیوتین دربدن اثرات زیان بخش آنرا ازبین میبرد.
مهمترین منابع غذائی بیوتین عبارتنداز:مخمرآبجو،زرده تخم مرغ،جگر،پوست برنج،شیرگاو،هویج،اسفناج،هلووتمشک.
کمبود ویتامین Hبزبان صدمه زده لکنت میاورد،این ویتامین دردل وقلوه ومخمرآبجو وجوددارد.
ویتامین D یا ضد راشیتیسم:ویتامین Dمثل ویتامین Aعلیه راشیتیسم میجنگد وبرای بچه ها مخصوصا لازم وضروری است،
ویتامین Dدرجوانه گندم،شیرکامل،کره تازه وجوددارد.
ویتامین Dدرپنیرهای چرب-زرده تخم مرغ-روغن کبد ماهی-روغنهای مایع نباتی-شاه ماهی وساردین وجوددارد.
ویتامین Dبوسیله هوای آزاد ونورخورشید واشعه ماوراءبنفش نیزبدست میاید واین عوامل درمقابل چربی طبیعی بدن که برروی پوست وجودداردتولید ویتامین Dدربدن میکنند وبهمین جهت است بچه هائیکه درمقابل هوای آزاد ونورآفتاب قرارنمیگیرند با وجودی که غذای آنها کافی است وخوب تغذیه میشوند مبتلا به راشیتیسم میشوند زیراآنها ازهوای آزاد ونورآفتاب محروم میباشند.
ویتامین K:جسمی است محلول درچربی،وجوداین ویتامین درجگربرای تشکیل پروترومبین ضرورت دارد وکمبود آن درجگرسبب نقصان پروترومبین شده که خود یکی از موجبات خونریزی است،این پروترومبین درجگرتحت اثر ویتامین K ساخته میشود.
برای طبیعی ماندن پروترومبین خون:
اولا:باید اغذیه بمقدارکافی عامل K داشته باشد.
ثانیا:درجذب چربی خللی وجودنداشته باشد.
ثالثا:جگرسالم باشد،پس کمبود ویتامین Kسبب خونریزی میشود،دربزرگان دربیماریهای سخت جگرپیش میایدودرشیر خواران بخصوص درنوزادان شیوع بیشتری دارد،خونریزی ممکن است درجهازهاضمه،ناف،مخاط،چشم وگوش ودهان وپوست وحتی احشاءباشد وازهمه خطرناک تر خونریزی درپرده های مغزی است.
برای جلوگیری ازخونریزی یک میلیگرم ویتامین Kازهرطریقی که به بدن برسد کافی است،منابع این ویتامین دربرگ نباتات مانند:اسفناج-کلم-شبدر-یونجه-برگ بلوط،ازمواد غذائی حیوانی جگراست که ویتامین Kآن زیاد میباشد.
درگوجه فرنگی-توت فرنگی-سیب زمینی میباشد.
 ویتامین Eجنسی:اخیرامعلوم شده که عمل مهم این ویتامین تخفیف دادن اکسیداسیونهای بدن است وبنابراین درمصرف اکسیژن صرفه جوئی میکند وروی همین اصل دردرمان آنژین صدری مصرف میشود،این ویتامین درقرحات وارلین استعمال میشودومدت معالجه رابه یک ششم تقلیل میدهد.
ویتامین Eدرتولید مثل نیزاثرداردوهرگاه مقدارش دربدن حیوانی کم شد نتیجه اش سقط جنین خواهد بود،بهمین جهت امروزه دردرمان بعضی سقط ها بکارمیرود،دراین اواخرمعلوم شده که استعمال ویتامین Eبا کلسیم یک اثرضدترومبین داردوباین جهت درعملهای جراحی برای جلوگیری ازبعضی حوادث تقطیر ترومبوز قبلا ویتامین E وکلسیم راتجویز مینماید.
منابع این ویتامین درماده چرب جوانه گندم-حبوبات-درروغن بادام زمینی-زیتون-گردو-کلم-
گوجه فرنگی-کاهو-شاهی-هویج-فندق-جگر-تخم مرغ-روغن کنجد-خشخاش وپسته میباشد.