عطاری بهار

مقدمه:تمام تابلوهای نقاشی که انسان اولیه را نشان میدهد اورا درآرایشی ازمیوه نمایش میدهد.
درحقیقت میوه ها درزمانهای قدیم تنها خوراک انسان بودند وپس از آن مخصوصا وقتی آتش کشف شد انسان علاوه برمیوه ها سبریهای خودرو ووحشی راهم مورد استفاده خوراک قراردادوبا کشت وزرع واهلی کردن آن نباتات سبزیهای خوردنی ولذیذ امروز رابوجودآورد.
بوفون-لیننه-کوویه-دوبنتون-فلورنس وغیره که از بزرگترین علمای طبیعی شناس هستند تصدیق کرده اند که انسان ازآغازتولد میوه خواربوده ودستگاه بدن او هم متناسب بااین خوراک ساخته شده بود.
بعدها که سنگ چخماق را کشف کرده وآتش رابوجودآورده وتوانست اسلحه ای ساخته وبوسیله آن اسلحه حیوانات راشکارکند،غذای گوشتی هم بخوراکهای خوداضافه نموده ورفته رفته آنقدردرخوردن گوشت افراط کرده که امروز میوه را بعدازغذای اصلی بعنوان دسر میخورند.
شاید این افراط درگوشت خواری وعدم توجه نسبت به خاصیت غذائی ودرمانی میوه ها ازاینجا ناشی شده است که معلومات واطلاعات دقیقی از خواص درمانی میوه ها نداریم ومادراینجا این موضوع رامورد توجه قرارداده ومنابع غذائی واهمیت درمانی میوه ها رامورد توجه ونظرقرارمیدهیم.
عطاری بهار
قندمیوه ها:میوه ها سرشار ازقند میباشند وعضلات ماحریص آن میباشند وبهمین جهت است که میوه ها برای کارگرانی که کارسخت بدنی میکنند ویا ورزشکاران غذای ایده الی میباشد ودرمسابقه های ورزشی دیده شده است قهرمانانی که غذای خودرابیشترازمیوه ها ترتیب میدهند درمیدان مسابقه های ورزشی نیز بیشتر مقاومت میکنند.
تمام میوه های شیرینی که قند آن ازلولوزترکیب یافته است برای اشخاص پرهیزداراجازه داده شده تاآنرامصرف کنند زیرامصرف چنین قندی برای آنها مفید است.
پس باید میوه ها راوقتی کاملا رسیده وشیرین شده وتازه اند مصرف کنیم زیرا چنین میوه ای دارای حداکثر قند میباشد وبرای بدن ما این قند مفید ولازم است.
میوه عامل معالجه بیماریها است:میوه ها علاوه براملاح معدنی که دارند اعمال مختلفی رابرروی دستگاه بدن انجام میدهند که میتوانیم آنرا مثال یک داروویادوای کمکی درمعالجه بیماریهای بیشماری مورد استفاده قراردهیم.
میوه ها ملین هستند:اگربعضی ازمیوه ها مثل:به وزالزالک مورد صحرائی دارای مقدارزیادی تانن هستند که برای جلوگیری ازاسهال مفیدند بسیاری ازمیوه ها خاصیت ملین دارند وبمزاج لینت میدهند.
میوه ها چون دارای سلولزمیباشند درطول مجاری روده ها مدفوعات رابخارج دفع میکنند بعلاوه چون میوه ها دارای مقدارزیادی آب هستند مدفوعات رانرم وشل کرده وتخلیه آنرا بخارج آسان میسازند.
کسانیکه زیادمیوه میخورند دارای مدفوعی هستند که درمقایسه بامدفوع اشخاصی که زیاد گوشت خورده ومیوه نمیخورند شباهتی ندارند.
محققان متخصص درمدفوعات بیماری که ازرژیم گوشت پیروی میکرده وفقط غذای خودرامنحصر به خوراکیهای گوشتی کرده است درمیلیمترمکعب 6700میکروب راپیداکرده اند وبهمین بیمارمدت 5روز میوه وشیروماست وپنیر داده ومدفوع آنراتجزیه کرده اند ودیده اند تعداد 6700میکروب دریک میلیمتر مکعب مدفوع او به 2250 میکروب تقلیل یافته است.
همچنین میوه ها ضدسم میباشند ویبوستهای مزمن را برطرف میکنند ونمیگذارند شخص مبتلا به تصلب شرائین گردد.
میوه خوارها دارای رنگ سرخی میباشند که حکایت ازنیرومندی وتندرستی آنها میباشد
برعکس گوشت خواران رنگ گرفته وخفه ای دارند که علائمی ازمسمومیت دائمی آنها میباشد.
پروفسور اهرت میگوید میوه ها بهترین عوامل تصفیه کننده ومعالجه کننده ای هستند که طبیعت آنرادردسترس ما قرارداده است.
خود پروفسور اهرت وهمکارانش درموارد زیادی ملاحظه کرده اند که اشخاص میوه خوارکمترمبتلا به زخمهای چرکدارمیشوند واگراحیانا بدن آنها زخمی ومجروح شود زود زخم وجراحت آنها التیام وشفا یافته وکمتر منجربه چرک وعفونت میگردد.
پروفسور اهرت این حقیقت بدیهی رااعلام داشته وگفته است باخوردن ومصرف میوه بیمارازسمومی که دربدنش به حد اشباع رسیده است پاک میگردد آدم قوی البنیه تمام میوه ها را مصرف میکند وهرمیوه ئی به مزاج او سازگاراست ولی اگراینطور نباشد ممکن است نقصی درمعده ویاروده های اوباشد که باید با یک متخصص جهت رفع آن اقدام کند،اما اگرکسی بامصرف میوه مبتلا به ورم امعاء شود علت آن این است که کاملا به مصرف میوه عادت نکرده است وباید کم کم شروع به مصرف آن کند وروز اول یک وروزدوم وبعد آنرا به مرور زیاد کند تا به اندازه کافی برسد.
عمل ادرارآور میوه ها:میوه ها دارای مقدار زیادی آب هستند وادرارراتصفیه میکنند وبرحجم آن می افزاید اسید اوریک سموم دیگرراتخلیه میکند.
عمل قلیائی کردن:آسیدهای میوه ها مثل آسیدمالیک وآسید سیتریک وآسید تارتریک دردستگاه بدن میسوزد واملاح قلیائی ازخود بجا میگذارند واین املاح ترشحات معدی رازیاد کرده وجریان صفرا رامنظم میسازد.
به کمک این املاح قلیائی ادرارکه همیشه آسید است خنثی میشود.واین عمل قلیائی شدن دربیماریهای معدی وکبدی-روماتیسم،نقرس وسنگ کلیه ومثانه بسیار مفید است.
ضررنوشیدن آب بعدازخوردن میوه:جوانی بعدازخوردن گیلاس مقدارزیادی آب نوشیده ومبتلا به دردشدید شکم شده بود.
چون این جوان دراثر دردشکم بی تابی میکرد معلوم شد بعازخوردن آب گیلاسها درشکم جوان نامبرده تخمیر شده است.
میوه ها مخصوصا گیلاس وقتی بامایعات واسید معده مخلوط گرددبسرعت درمعده تخمیر میشوند وتولید گازمعده کرده وبه حجاب حاجز(دیافراگم)فشارآورده ومیتوانند موجب اختلالات قلبی گردد.
ازطرف دیگراین اختلالات دردشدیدی درروده ها بوجودآورده وباعث انسداد شرائین میگردد که عاقبت آن بسیار وخیم وخطرناک است.
آیاباید میوه ها راپوست کند؟:پوست میوه ها چون درمجاورت هوا وآفتاب قرارگرفته است بیش از گوشت آن دارای مقدارسرشارازویتامین Aمیباشد.
موشها وقتی درمقابل خورده های میوه قرارمیگیرند به کمک غریزه فطری خود پوست میوه ها را جستجو کرده وآنرا میخورند تاازویتامینهائی که محروم هستند برخوردارگردند.
ازطرف دیگرپوست میوه ها دارای دیاستازها میباشد ویک دیاستازمخمری است که یک ماده غذائی را به ماده دیگری تبدیل میکند چنانچه مثلا وقتی آبجو میسازند جوراسبزمیکنند تا جوانه بزند درموقع جوانه زدن یک دیاستازنشاسته دانه جورا تبدیل به قند میکند.
همینطور طبیعت بکمک دیاستازهائی که درپوست میوه ها جمع کرده است گوشت میوه ها راقابل هضم وجذب ساخته است بنابراین اگرپوست میوه ها را کنده وبدوربریزیم مرتکب خطاواشتباه بزرگی شده ایم زیرامیوه ها رااگرخوب نجویم ثقیل خواهد شدووقتی باپوست مصرف گردند موجب این خواهدشدکه خوب آنرابجویم ودرنتیجه بهترهضم میکنیم،بعضی درختان میوه راباخمیر آرسنیک سم پاشی میکنند ومعمولا میوه هائی که بردیخت است دارای مقدارزیادی آرسنیک است که طبق گزارشی که مسیو وپالا به آکادمی کشاورزی تقدیم داشته تذکرداده است که دریک کیلو ازاین میوهها بیش از دوهزارم تا چهار میلیگرم آرسنیک وجودنداردومصرف این مقدارآرسنیک هیچگونه ضرروزیانی نمیرساند.
آیا میوه ها راباید شست؟:میوه هائی راکه درمغازه های میوه فروشی ویادرجلوی معابر عام پهن میکنند ممکنست مورد هجوم میکروبها قرارگیرد،میکروبهائی برپوست آنها بنشیند بدون اینکه ازپوست داخل گوشت شود،پس اگرمیوه هائی راکه ازبازار میخریم بشوئیم به احتیاط نزدیکتراست وبعلاوه باشستن آن اگر میوه ها راسم پاشی کرده باشند سم آن برطرف میگردد.
البته این احتیاط لازمه اش این نیست که ساعتها میوه ها رادرآب بخیسانیم وطعم ومزه آنرا تغییردهیم،زیرا اگرمدت زیادی میوه ها رادرآب بیندازیم آب ازسوراخهای زیرپوست آن بداخل نفوذیافته ومواد حیاتی آن راآب حل خواهدکرد.میوه ها راباید فورادرآب شست وچنین میوه ای کاملا پاک وسالم شده وخواص خودراازدست نداده است.
آیا میوه راباید پخت؟میوه ایکه کاملا رسیده وشیرین باشد نباید آنرا بپزیم زیرا پختن چنین میوه ای موجب این میشود که طعم آن تغییر یافته وخواص حیاتی آن کم گردد.
بهرطریقی میوه ها رابپزیم بالاخره قسمت مهمی ازویتامین C آن ازبین میرود.
میوه های نارس سبزدارای مقداری اسیدهای مضرهستند که برای مصرف آن میوه ها راباشکرمیپزند واین عمل مثل این است که به گوشت فاسدی گرد جوزهندی رااضافه کنند والبته این کارطعم بدآن گوشت رامخفی میکند ولی هرگز سموم آنراازبین نمیبرد،پس پختن میوه های سبز باشکر چیز مفیدی نیست وبعلاوه اگرپختن وشکر میتواند یک میوه کال ونارس راقابل خوردن سازد نمیتواند غذای سالمی بوجودآورد.
ازمیوه های فاسد میتوانیم سرکه ای عالی بسازیم که طرز تهیه آن چنین است.
1-میوه ها رادرظرفی چوبی بریزید وآنرا به کنید.
2-برای هرپنجاه کیلوگرم میوه ده لیتر آب اضافه کنید.
3-آب میوه را مخلوط کنید وبهم بزنید ومدت یکماه آنرا بحال خود بگذارید تا تخمیر شود.
4-بعدازیکماه مایع آنرا صاف کنید ودریک چلیک چوبی بریزید ودرجای گرمی بگذارید.
روش تغذیه:ایرانیان قدیم به اصول علمی غذاشناسی آشنا بوده اند.
روبروز که علم غذاشناسی پیشرفت میکند صحیح بودن اصول غذائی ایرانیان قدیم واجداد ماثابت میشود.
درحال حاضر طرزتغذیه ما ایرانیان ازکشورهای اروپائی بهتراست وپیشرفت های علمی این امررابهترثابت مینماید،چنانچه ماایرانیان کمترازخارجیان گوشت میخوریم وخوردن صدف وخرچنگها وحلزونها ورطیل ها ی دریائی بین ما معمول نیست.
خوردن سبزی وپیازآنطوریکه نزد ما معمول است،هنوز دراروپا معمول نشده است وفقط آنها معمولا باغذایک سالاد میخورند که خوشبختانه اکنون درکشورماهم معمول شده است،این روش غذائی راما ازاجداد خود به ارث برده ایم،چنانکه یکی ازمورخین بزرگ یونانی درشرح حال داریوش کبیر مینویسد،شاهنشاه ولشکریان او غذائی ساده دارند وباهرلقمه ازغذای خودکمی شاهی میل مینمایند وهمگی سالم میباشند وجای بسی تعجب است که بااین غذای ساده بسیار شجاع وقوی هستند.
اخیرا دراروپا دراثرتوصیه غذاشناسان مردم بجای دسرکمی پنیر میخورندواینکارازقدیم درایران معمول بوده است وخوردن لقمه ای نان وپنیر بعدازغذاهنوزدیده میشود،یکی دیگرازمحاسن تغذیه ماایرانیان ترشی زدن به غذا با میوه های ترش بود.
معمولا به خورشهای خودمان آلو-گوجه-آلوچه-لیموعمانی-سماق-انارترش-ناردان-آبلیمو-آبغوره-گردغوره وغیره میزنیم که متاسفانه مصرف آنهاروزبروزکمترشده وجای خودرابه جوهرلیمو-گردلیموهای مصنوعی وسرکه داده است.
اروپائیان لیموعمانی راکه یک محصول بسیارمفید است ندارندوسماق رانیمشناسند ونمیدانند میشود ازآبغوره درترشی زدن به غذا استفاده کرد.
بااندکی تعمق میتوانیم بگوئیم که سلامتی وموفقیتهائی که درایران باستان اجدادما داشته اند مرهون یک روش بسیارخوب تغذیه بوده است که هنوزآثاران باقی است،تمام افتخارات تاریخی ما نتیجه داشتن سلامتی بود که از تغذیه صحیح بدست میاید.
ازتقلید کورکورانه برحذرباشید:متاسفانه تقلید کورکورانه ازتمدن غرب روزبروز دربین ما بیشتر میشود وکسانیکه چندروزی به اروپا رفته وبدون آشنائی باصول تمدن غرب چندباری دررستورانها غذاخورده اند میخواهند دراین جا همان دستوراهای غلط معمول دررستورانها راترویج نمایند.
خوردن کالباس-سوسیس وسایر قرمه ها وکنسروها وهمچنین مشروبات الکلی قبل وبعدازغذا سوغات خطرناکی است که چندنفربیسواد بی اطلاع به ایران آورده اند.
اشتباهات غذائی ما:حال که محاسن تغذیه خودمانی واجداد خودرادانستیم بدنیست کمی ازمعایب آن صحبت واشتباهات غذائی خودراتذکردهیم.
سابقا که ما ایرانیان منافع بسیارآبلیمو رانمیدانستیم ازترشی هائیکه باسرکه درست شده بود زیاد میخوردیم وهمین امرباعث ضعف قوای ما میشده ودچارکمبود موادمعدنی میشدیم خوشبختانه اکنون خیارشور ومحصولات آب نمکی جای آن را گرفته وزیادشدن آب لیمو ازمصرف زیادسرکه جلوگیری کرده است.
وماامیدواریم خوانندگان خودرادراین سایت به اصول غذاشناسی آشنا کرده وازاینگونه اشتباهات جلوگیری نمائیم.
کم خوردن لبنیات:بااینکه ایرانیان قدیم منافع بیشمارمحصولات شیری ازقبیل ماست،پنیر،کشک را میدانستند وزیاد هم میخوردند معذالک اکنون مصرف ماست وپنیرودوغ دربین ما زیاد معمول نیست وروزبروز کمتر میشود.
چراغذامیخوریم:حالا دیگرهمه میدانیم چراغذامیخوریم،خوردن غذابرای پرکردن شکم نیست.
غذانمیخوریم برای اینکه سیرشویم بلکه غذامیخوریم که حرارت بدن ماتامین شود.
غذامیخوریم که حرارت بدن ما از37درجه بالانرود.
غذامیخوریم تا مبتلا به امراض نشویم.
غذامیخوریم که سرطان نگیریم.
غذامیخوریم که قندخونمان زیادنشود.
غذامیخوریم که قندخونمان کم نشود.
غذامیخوریم که زیادچاق نشویم.
غذامیخوریم برای اینکه لاغرنشویم.
غذامیخوریم که ارتباط بدنمان باغذاها محفوظ گردد.
غذامیخوریم که قدمان کوتاه نشود.
غذامیخوریم برای اینکه قند وچربی دارد.
غذامیخوریم تا تناسب انداممان حفظ گردد.
غذامیخوریم برای اینکه مواد بیاض البیضی واملاح معدنی وفلزات مفیددارد.
غذامیخوریم برای اینکه هورمون ودیاستازآنزیم برق بارالکتریک خاصیت رادیو اکتیوته دارد.
میگویند انسان از گهواره تاگورباید غذابخورد،این گفته کامل نیست انسان ازآنموقع که بصورت نطفه درصلب پدراست باید تغذیه نماید،اگرمیخواهید خوب زندگی کنید باید درتمام مراحل تغذیه نمائید.
درچه ظروفی بایستی غذاراپخت:ظروف مسی آشپزخانه آنقدرها که میگویند واهمیت میدهند خطرناک نیستند فقط طعم گوشت راتغییر میدهد وچون درگوشت بقدرکافی مس وجودداردخوب است آبگوشت رادرظروف سنگی یا لعابی تهیه نمائیم تا مزه آن تغییر نکند آنچه درمورد ظروف مسی اهمیت داردچرب وکثیف نگاهداشتن آنها است زیرادراینصورت غذارافاسد ومسموم میسازد واین موضوع اختصاص بظروف مسی نداردبلکه باید تمام ظروف آشپزخانه بخوبی تمیز شوند،سفیدکردن ظروف مسی هرچندیکبارضروری ومفیداست ولی نباید آنهاراباسرب کردباید ازاین تقلب که سرب رابجای قلع کارمیکند جداجلوگیری کرد،زیراقلع سمی خفیف دارد،ولی سمیت سرب بی نهایت زیاداست.