عطاری بهار

تهیه سوپ وآش:درانگلستان اغلب کمی از تخم کرفس رادرآش وسوپ میریزند،برگهای کرفس رانباید دورریخت،باید آنراخشک کردوبرای خوشمزه کردن آش وسوپ استعمال نمود.
سبزی ترشک سرشار ازویتامین C میباشد،اشتها میاورد خون را تصفیه نموده وادرارمیاورد وکمبود ویتامین C بدن را برطرف میسازد.
سبزی ترشک بعضی ازاغذیه ثقیل مخصوصا تخم مرغ سفت پخته رازود هضم میکند وغذاهائی راکه باآن درآشپزخانه تهیه میکنند اشتهاراتحریک میکنند وبواسطه خواص ملینی که داردسوپی ازآن تهیه میکنند وبعدازهرتخلیه شکم یک فنجان آنرامینوشند.
تمام آش وسوپها به هراسم وعنوانی که باشد باید بشکل مایع خورده شوند ونتیجه آنهم این است که دراین مایعات شیره تمام موادغذائی استخراج وحل میگردد،بهمین جهت است که مواد سوپ وآش راباید درآب سرد ریخته روی آتش گذاشت تا شیره آن مواد بخوبی استخراج شده رفته رفته درآب حل گردد.
اگر گوشت ویاسبزی ویا غذاهای دیگررادرآب جوش بیندازید وبخواهید ازآن آش یاسوپ تهیه کنید آش یا سوپ مطبوعی بدست شما نخواهد داد،زیراحرارت زیادآب جوش موادغذائی رادرگوشت یاسبزی ویامواد متشکله دیگر سوپ محاصره کرده وپوست سختی روی آن میکشد ونمیگذارد شیره موادغذائی ازآن خارج شده ودرآش یاسوپ وارد شود.
پس سوپهائی راکه برای خودتان تهیه میکنید موادمتشکله انرادرآب سردبریزید وظرف راروی آتش گذاشته وباآتش ملایمی آنراگرم وبلرزش درآورید وهمچنین درجه حرارت رادرپخت سوپ ثابت نگهدارید. 
وقتی میخواهید ظرف سوپ راروی آتش بردارید نمک معمولی یایدداردرآن بریزید،نمک درخروج موادغذائی درآب سوپ کمک میکندواین وسیله ای است که خاصیت سوپ راکاملا نگهدارمیباشد.
سوپ کلم:کلم سرشار ازویتامین های A,B,C بوده ودارای ارزش غذائی زیادی میباشد،کلم چون دارای ارسنیک میباشد اشتها میاوردونیرو وجوانی میبخشد رنگ قیافه راقشنگ کرده چاق میکند،همینطور به بدنهای ضعیف مخصوصا کسانیکه دچارسل واختلالات رشدی شده اند نیرووقوت میدهد دربعضی ازنواحی فرانسه دردهات ومراکزکوهستانی اشخاصی رادیده اند که دچارفقرغذائی میباشندولی چون زیادکلم میخورندقوت وچالاکی عجیبی دارندوهمیشه سالم هستند.
این تجربه درباره روسها هم صدق میکند زیراغذاهای آنها اغلب کلم خام یاسوپ کلم میباشد،سوپ کلم بسیارمغذی است وسستی راهم برطرف میکند،برای سینه فوق العاده مفیداست،بهمین جهت بسیاری ازآواز خوانها قبل ازورود به صحنه نمایش یک زرده تخم مرغ رادرسوپ بی نمک کلم مصرف میکنند،مصرف کلم به دستگاه بدن آهن-گوگردواملاح پتاسیک که اعمال روده ها راتقویت میکند روده ها راضدعفونی کرده وسپس بواسطه طبیعت سلولزی خودآنها رابه انقباض وامیدارد،بواسطه گوگردی که داردبا ترشخات چربی زیادپوست که منجربه ریزش مومیشود مبارزه میکند ومعمولااین بیماری دراثرفعالیت غیر منظم غده های ترشح چربی بوجود میاید وگاهی پوست موی سروریش رامورد حمله قرارمیدهد وعلت بروزاگزما میشود.
کلم را بارشته فرنگی-هویج-شلغم-چغندر ازهریک به قدر یک سیر ویکدانه زرده تخم مرغ به آن اضافه شود برای آنکه طعم گسی آن برطرف شود قدری خورده نان خشک رادریک کیسه سربسته درهمان سوپ بگذارد پس ازپختن دورریخته شود طعم سوپ خیلی مطبوع خواهد شد درموقع صرف سوپ قدری آبلیمو اضافه نمایند.
پیاز راباگوشت وبرنج باید خورد:پیاز نیز یکی ازخوراکیهای ضدمیکروب است درهضم غذامخصوصا مواد نشاسته ای آن اثرنیکودارد،مشروط براینکه خام خورده شود،پیازدارای مخمری است که سرشار ازویتامین Bمیباشدوبعلاوه دربرنج سفید کرده ماده ای وجوددارد که ویتامین Bراازبین میبرد ودرپیاز ماده ای است که ضد آن ماده میباشد وچنانچه بابرنج پیازخام خورده شود ویتامین های بدن نابود نخواهدشد.
درماهی وگوشت مانده نیز ماده ضدویتامین تشکیل میشود وکسانی که کنسرو ماهی وگوشتهای قرمه راباپیاز میخوردند دچارکمبود ویتامین نمیشوند.
برنج:برنج مانند گندم ازدوقسمت تشکیل شده است قسمت خارجی چلتوک نام داردوقسمت داخلی مواد نشاسته ای میباشد.
قسمت خارجی دارای ویتامین Bبمقدارزیاداست ولی قسمت داخلی نه تنها ویتامین Bندارد بلکه دارای ماده ایست که ویتامین Bرارسوب میدهد وازاینجهت کسانی که برنج سفیدکرده میخورند مبتلا به مرض مخصوصی میگردند که بری بری نام دارد.
چینیها که برنج راباپوست میخورند دیرپیرمیشوند وموی سرشان هیچ وقت سفید نمیشود ومبتلا به ریزش مو نمیشوند.
کته بهتراست یا چلو:این سئوالی است که اغلب مینمایند،عده ای کته را قویتر ومفیدتر میدانند ومعتقدند که درچلو ویتامینهای برنج درآب حل شده وبخارج ریخته میشود،عده ای به عکس کته راغذائی سنگین ودیرهضم میدانند،البته خاصیت ضدویتامین Bکه درقسمت داخلی برنج وجوددارددرکته بیشتر محسوس است ودرچلوهای صاف شده کمترمیباشد وازاینرو کته را حتما بایستی باماست وپیازخورد ولی چنانچه برنج راباچلتوک بپزند این ضررراندارداگربرنج رابی چلتوک پخته وصاف نمایند ویتامین های BوCوهمچنین ویتامین Pآن درآب حل شده ودورریخته میشود وممکن است شخص را به مرض بری بری گرفتارکند درهرحال برنج سفید کرده چون اساسا ویتامین نداردچلو آن بهترازکته میباشد زیراوقتی ویتامین ها رادورریختیم بهترآن است که ضدویتامین راهم دوربریزیم ولی اگربرنج باچلتوک بود آنرا کته نمائید ونگذارید ویتامینهای شمادورریخته شود.
طرزتهیه آب سبوس:نیم سیر چلتوک برنج یا گرد چلتوک یا سبوس گندم یا جو رادرنیم لیتر آب گرم خیس کرده یا جوشانده پس از 24ساعت آنرا باپارچه یا الک صاف کرده به آن کمی آب لیمو یا بهتراست یک قاشق چایخوری اسید لاکتیک(جوهرماست)زده واین نوشابه گوارارادرموقع خوردن برنج مصرف نمائید.
دستور تهیه کته سالم ازبرنج:کته ای تهیه کنید که سرشار ازویتامینهای مختلفه است،پختن این کته یا کته های معمولی چندان فرقی نداشته ومضارآنها راهم ندارد.
برای هرنفرنیم سیرگرد پوست چلتوک رابرمیداریم وآنرادرآب پخته باکمی سرکه ده دقیقه میجوشانیم وآنراصاف کرده وآب صاف شده راروی برنج ریخته آنارکته مینمائیم،این کته بسیارلذیذ ومضارکته های معمولی رانداردزود هضم میشود شخص راچاق میکند شکم رابزرگ نمیکند ایجادنفخ نمینماید وازریزش موهم جلوگیری میکند.
بهترین روغنها:ارزش غذائی آراشید(پسته زمینی)ازتجزیه آن معلوم میگردد،بطوریکه دارای 28درصد و37درصد وموادازته و51و75 درصد موادروغنی و17و66درصد هیدرات دوکربن میباشد بعلاوه دارای ویتامین های A,D,Bمیباشد(دارای اسیدهای آمینه ارژی نین-هیستیدین سیستین لنیرین میباشد)ولی نباید درخوردن آن افراط کردزیرا فاقد مواد سلولزی میباشد ودرنتیجه تولید یبوست میکند.اعراب پسته زمینی رابهترین مقوی قوه باء میدانند.
جوزهندی:جوزهندی میوه درختی بهمین نام است که این درخت درکشورهای گرمسیر زیادمیروید ودرخت آن شبیه به درخت هلواست میوه جوز هندی بشکل تخم مرغ ودارای بوی معطروتندی است رنگ آن قهوه ای خاکستری ویا سفیدرنگ است ومایع سفید رنگ مثل دوغاب آهک دورآنراپوشانده است که آن مایع دارای بیست وپنج درصد مواد چربی است که ازآن کره مخصوص بنام(کره جوزهندی)استخراج میکنند،جوزهندی دارای روغن فرارویک اسید وموادنشاسته ای است بعنوان ادویه غذائی درطباخی زیاداستعمال میشود.
جوزهندی بعلاوه براینکه غذارامعطر میکند هضم کننده هم است وبطور ملایم نیزملین است ولی نباید درمصرف آن افراط کرد زیرا تولید مسمومیت میکند.
گوجه فرنگی:گوجه فرنگی سرشارازویتامین A-B-Cودارای آهن،املاح معدنی بیشمارمخصوصا فسفروبرم میباشد،گوجه فرنگی اشتهاآور وخنک است،بدن رادرمقابل امراض عفونی وکمبود ویتامین C(اسکوربوت)حفظ میکند،چون گوجه فرنگی ازغذاهای درجه اولی است که نیروونشاط میبخشد،بعنوان عصرانه بانان به بچه ها بدهید تاآنها راخام ومثل سیب درختی بخورندوباین ترتیب پوست ودانه های آن به هضم غذاکمک کرده ومثل یک جارومدفوعات روده ها را واداربه تخلیه میکند باید رسیده اش راخوردکه ثقیل نشود،چون گوجه فرنگی خام کمی ثقیل است وبرای هرمعده ای مناسب نیست توصیه شده که گوجه فرنگی رانباید درروغن سرخ کنیم وبپزیم زیراسنگین میشود وباید آنرادرآب خودش پخته وبعدموقع کشیدن کره رابه آن اضافه کنیمفگوجه فرنگی هضم موادنشاسته ای راآسان میسازد وبهمین جهت است ازآن سس درست کرده وباحبوبات وبقولات پخته مصرف میکنند.
کندن پوست گوجه فرنگی:اگرمیخواهید پوست گوجه فرنگی رابه آسانی بدون اینکه به گوشت آن لطمه ای وارد شود بکنید نخست آنرایک دقیقه درآب جوش بیندازید وبعدازآبجوش درآوریدودرآب سردبگذاریدبدین ترتیب پوست آن بخوبی وآسانی کنده میشود.
آبلیموی تازه رااگربه غذاهای مرده ویاغذاهای خیلی پخته بزنند خاصیت غذائی آنراازنظر ویتامین ها واملاح معدنی تهدید میکند بهمین علت است که بیشتراغذیه بی مزه وبی طعم راباآب لیمو میخورند.
آیاموزغذای کاملی است؟:درکشورهای فیلیپین-مالزی-فرانسه وکشورهای دیگراروپا-سواحل آمریکای مرکزی-داخل مناطق استوائی وآفریقا وآسیا مردم ازکوچک وبزرگ موزراغذای اصلی خودمیدانند ،موزرسیده سرشارازویتامین A-B-Cوقند وصدی هشتاد تانن میباشد.
دارای آهن-فسفر-منیزیم-پتاسیم-روی میباشد.
اگرموز خوب جویده نشود درمعده تخمیر شده تولید گازمیکند بهمین جهت است که باید بخوبی جویدوباآب دهان مخلوط کرد،موز ازلحاظموادغذائی خیلی کامل است ودرردیف غذاهای کامل درجه اول است،به کودکان اگرداده شود استخوان بندی آنها راتوسع داده ودررشد انها تسریع میکند ازلحاظ مواد غذائی موز28درصد وحال آنکه سیب زمینی 23درصد میباشد،قدرت غذائی موزقابل توجه است ،یک موز تازه ورسیده باندازه یک کیلوگوشت خاصیت دارد،موز خشک به اندازه دوبرابراین مقدارگوشت ارزش غذائی آن زیادتر میشود.
باوجوداین موزازلحاظ موادچربی وکلسیم فقیراست،اگرموز راباغذاهای دیگرترکیب کنیم خوراک کاملی مثل نان بوجودمیاید دراین جاباید تذکردهیم که مقدارکلسیم شیردوازده برابر مو،مقدارآهن موز سه برابر شیرمیباشدواگراین دورا باهم ترکیب کنیم علاوه براینکه غذای مرکب خوشمزه ای خواهد شدازلحاظ غذائی بی اندازه مقوی خواهد بود برای اشخاصیکه مبتلا به یبوست ودیابت(قند)ممنوع شده است.
موزچون ازلحاظ موادغذائی کامل است بهمین جهت توصیه میشود به کودکان خودبدهیدزیرااستخوان بندی آنها راتوسعه داده رشد آنها راتسریع میکند.
گاهی شنیده میشود کسانی میگویند موزثقیل است ودیرهضم میشود باید این موضوع راتوضیح داد که هضم شدن موزبستگی به نرسیدن آن دارد،موز رسیده زودهضم میشود وعلامت آن این است که پوست آن زرد ومایل به قهوه ای باشد،موزیکه پوست آن زرد وقهوه ای وخوب رسیده باشد دادای حداکثرمقدارومواداصلی غذائی است واگرچنین موزی خوب جویده شود ضعیف ترین معده ها آنراتحمل کرده وهضم آن هیچگونه زحمتی نخواهد داشت ولی اگرپوست موزسبزباشد وخلاصه نارس مصرف گرددموجب سوءهاضمه ویبوست خواهد گردید.
فوائد شاه بلوط یاگندم درختی:شاه بلوط میوه درختی است که سرشارازویتامین های B-Cوسلولوزوموادچربی ونشاسته وپروتئینی(مواد سفیده ای)وهمچنین منیزیم وسدیم میباشد،شاه بلوط خیلی مغذی است وخوراکی راتشکیل میدهد که ازلحاظ موادترکیبی کاملا نزدیک به مواد ترکیبی گندم است وبرای اینکه وقتی شاه بلوط رامیخوریم کاملا هضم شود باید رسیده آنراانتخاب کنیم وکاملا هم آنرا بپزیم وبعدبخوریم.
شاه بلوط میوه رانباید مثل میوه ای که درآخر غذابعنوان دسرمیخوریم مصرف کنیم بلکه باید آنرامثل یک غذاتلقی کنیم،همینطورنباید آنراباغذای کامل دیگری مثل سیب زمینی -برنج-حبوبات وبقولات ترکیب کنیم،بلکه باید آنراباسبزیهائی مثل هویج-کلم-اسفناج-شلغم- وغیره ترکیب کرده وغذای کامل وماکولی ازآن بوجودآوریم تا هم اشتها راتحریک کنیم وهم به ذائقه خوش بیاید.
شاه بلوط اگرباشیر ترکیب گرددغذای کاملی رابوجودمیاورد،میوه شاه بلوط چون حامل مقدارزیادی موادنشاسته ای است مصرف آن برای اشخاصی که مبتلا به بیماری دیابت(قند)میباشد منع گردیده.
شاه بلوط چون پوست کلفت وسختی دارداگریک ربع ساعت آنراروی آتش کباب کنیم ویا سه ربع ساعت درآب بجوشانیم هیچیک ازموادمغذی وویتامینهای ان ازبین نمیرود.
شاه بلوط دارای مقدارسرشاری موادنشاسته ای درحین حال مغذی وانرژی آور است مخصوصا ازاین جهت که دارای مقدارکافی قابل توجهی موادچربی وسفیده ای است املاح معدنی زیادی دارد که درتجزیه ای که ازآن به عمل آمده معلوم شده است دارای پتاسیم معدنی است که جذب آن دربدن عضلات وغده ها راتقویت میکند.
شاه بلوط دارای فسفر است وفسفر استخوانه ا راپرکرده وسلولهای عصبی رابوجودمیاورد.
شاه بلوط دارای گوگرد است گوگرد ضدعفونی کننده است ودراستحکام نقش مهمی رابازی میکند دارای سدیم است واین سدیم دربدن جذب شده وهضم میگردد وقوا واعصاب راتجدید میکند،منیزیم که درشاه بلوط هست اسکلت ومایعات بدن رابوجودمیاورد کلسیمی که درشاه بلوط هست برای استخوانها وخون واعصاب مفید است وکلریکه درشاه بلوط وجودداردبرای استخوانها واوتاربدن وهمچنین آهن آن برای خون مفید است .
ویتامینهای Bوفسفر آن درتعادل اعصاب تاثیرفراوان دارد،آبی که شاه بلوط درآن پخته میشود نباید دورریخت وباید آن رامثل نوشابه مفیدی صرف نمود.
دستورتهیه پوره شاه بلوط چنین است:شاه بلوط راپوست بکنید وآنرا درآب بایک شاخه کرفس که آن را معطر خواهدساخت بپزیدالبته پختن شاه بلوط باآتش ملایمی صورت بگیرد،اگردرآتش تندباشدمغزشاه بلوط سفت مانده ووقتی پوره شده پوره آن زبروسفت خواهد ماند.
وقتی شاه بلوط بخوبی پخت آنرادرصافی ریخته وآنرانرم کنید تابشکل پوره درآید بعدپوره راروی آتش تندی بگذارید وباقاشق دائما بهم بزنید بعدپوره سبزی یا شیرراباکمی کره ونمک به آن اضافه کنید وبهم بزنید.
غذای سیب زمینی:سیب زمینی سرشارازویتامین های B,C ودارای موادچربی است،سبزی سالم ومغذی وخیلی سهل الهضم است،املاح پتاس فراوانی دارد،سیب زمینی رابطورکباب ویا بخارپزیابصورت پخته درخاکسترمصرف نمائید،بطریق دیگری هم میشود انجام داد.
دردیگی آب بریزیدودروسط آن دیک سیدی راجادهید که باسطح آب مماس نشود وسپس روی آن سبد سیب زمینی رابریزیدودردیگ راببندیدوزیر آنراآتش کنید بعدازاینکه سیب زمینی کاملا بابخارپخت آنهاراپوست بکنید له کنید وقدری هم نمک ونعنا یاگلپربراو زده میل نمائید سیب زمینی پخته درآب رااگر یکی دوروز نگه دارند دارای میکروبی بنام(باسیلوس پروتوس)میشود که میتواند سبب مرگ شود،اگر آشی پختید که بعلت غفلت دودفعه نمک زده اید وشور شده است چنددانه سیب زمینی راقطعه قطعه نموده درآن بیندازید،نمکهای زیادی رابخودجذب خواهدکرد.
سیب زمینی ترشی سرشارازویتامینهای A,C بوده ومغذی ترازهمجنس خودسیب زمینی میباشد زیرادارای مواد آلبومینی زیادتری است.
مصرف سیب زمینی به پیرمردان برای آنکه خوابشان زیادشود توصیه میشود.
سیب زمینی ترشی دارای روغنهای نباتی بشکل موسیلاژمیباشد.
آبلیمو وگوشت:اگرآبلیمو راروی گوشت تازه ویاماهی بریزید ازحوادثی که ممکن است دراثرکهنگی ویافساد گوشت رخ دهدجلوگیری خواهد کرد واگر به سس ویاغذای سنگین بزنید هضم آنرا آسان خواهدکرد.
سوپ سیر وفوائدآن:فوائد وترتیب خوردن سیردرمعالجه ودرمان تمام بیماریها که دراثر بدی جریان خون ویاسیاه سرفه وسل ریوی وفسادخون واشخاصیکه مبتلا به برونشیت هستند مفید است.
ومعالجه آسم-امراض مسری،فشارخون،روماتیسم التهاب مفاصل،سیاتیک،پیری زودرس،برای دفع کرم روده،کرم کدو وتصفیه خون وضدعفونی مجاری تنفس بسیارمفید وتجویزشده است وضدعفونی کننده قوی است وهمچنین درموقعی که امراض مسری شیوع پیدامینماید سوپ سیربرای سلسله اعصاب وشرائین مقوی است ودرعین حال سوپ خوشمزه ومطبوعی است.
این سوپ درخوردنیها باید مصرف شود ومصرف آن دراین فصل مخصوصا مجاری تنفسی راتقویت میکند.
باقلای تازه:سرشار از ویتامینهای A-B=Cوغذای سبکی است وبهر معده ای میسازد،باقلای تازه ولطیف خام اگرپوست شود بانمک خورده شود وخوب جویده شود پیش غذای مطبوعی است.
باقلای خشک خیلی مقوی است سرشار ازآهن وآهک گرچه ویتامین Cآن کم است ولی اگرچندبرگه آویشن درآن بیندازید طعم مطبوعی پیداخواهد کرد.
باقلا موادنشاسته ای آن ازسایر جبوبات کمتراست ودرعوض مقدارزیادی موادسفیده ای داردوازاین جهت قدرت عذائی زیاددارد،زیادخوردن آن ذهن را کند میکند وتولید نفخ مینماید.
عدس:عدس خشک دارای ویتامین B-آهن-کلسیم وخیلی قوی است،عدس رااگربپزند وکمی روغن مایع نباتی بخورند غذائی کامل وپرازانرژی است که مصرف آن برای کارگرانی که به کارهای بدنی اشتغال دارند تجویز شده است باآرد عدس انواع سوپهای خوشمزه ای درست میکنند برای اشخاصیکه کارهای فکری دارند غذای سبک ودرعین حال مطبوعی است.
مصرف شیرتازه با شیرخشک:برای تهیه شیر مقوی باید درظرفی دوفنجان شیرتازه رابانصف فنجان شیرخشک بی چربی مخلوط کنیدوبعدآنرابهم بزنید تاهردومخلوط شود وقتی هردوشیر کاملا مخلوط شد بازهم دوفنجان شیرتازه رابه آن بیفزائید وبهم بزنید.
یک لیتر شیرمقوی به ترتیب بالا ازلحاظ تغذیه ومواد مغذی معادل دولیترشیر معمولی است شیرمقوی رابخواهید بیشترشیرین کنید میتوانید به آن عسل بزنید اماهیچوقت به شیرمقوی کاکائویا شکلات اضافه نکنید زیرا مانع ازجذب کلسیم شیر میشود وحال آنکه این کلسیم برای کسانیکه پا به دوران دوم عمر خودگذاشته اند فوق العاده ضروریست.
خرما:یکی از غذاهای مفیدی است که دارای املاح زیادی میباشد ازقبیل فسفر-کلسیم-منیزیم ومقداری زیادآهن است.
ویتامین A .انواع ویتامین های Bومختصری ویتامین Cوقند وسلولزومواد آلبومینوئید چربی وبی اندازه مغذی است وخوردن خرما باماست بسیارمغذی است.
انگور:انگوریکی ازمیوه های بسیارمفید است بقدری عوامل موثرداردکه میتوان آن رایک داروخانه طبیعی نامید انگوریک عامل اصلی برای بازگشت نیروی عضلات است برای سلسله اعصاب یک غذامحسوب میشودانگوریک تصفیه کننده خون وملین مزاج است وقتی انگور رابسوزانیم خاکسترآن 60درصد پتاسیم داردعلاوه برپتاسیم فلزات دیگری ازقبیل آهک-منیزیم-اکسیدآهن-منگنز-کلر وسیلیس درآن دیده میشودهفده درصداسید فسفریک راباید به مواد فوق الذکر افزود غیرازفلزات دارای مقداری قند وتانن نیزاست که باعث تقویت میباشد.دارای موادطبیعی زیادمیباشدکه اکنون به آنها اشاره میکنم.
1-دیاستازها این عوامل که درروی پوست انگورزندگانی میکنند کمک خوبی برای لوله هاضمه میباشد.
2-ویتامینها مخصوصا ویتامین  A.
3-مواد رادیو اکتیو بعضلات نیرو میبخشد ویک غذای ذخیره ای است وقندش درکبد ذخیره میشود.
اینجاست که میتوانم به شما توصیه کنیم برای کودکان آب انگورطبیعی رافراموش نکنید برای همه مخصوصا زنان وکودکان وپیران انگوروآب انگورتوصیه شده است کسی که سلامتی اس رادوست داردنباید ازخوردن انگور غافل شود وباید آنرابه قدرکافی خورد.
ای مادراگرفرزند خودرادوست داری اوراعادت بده که انگوربخورد تاهمیشه سالم باشد درهرموقع سال بخواهید میتوانید انگوریاکشمش بدست آورید وبخورید انگوردراثرخشک شدن وکشمش گردیدن هیچیک ازخواص خودراازدست نمیدهدوبرعکس چنانچه گفتیم قندش زیادترواثرنیروبخش آن بیشتر شده وخاصیت نرم کننده سینه راپیدامینماید .
چنانچه گفتم آب انگور تازه برای رفع کسالت وفشاراعصاب بسیارنافع وهمچنین برای کمخونی،زیادی اوره وامراض قلبی فوائدبسیارنیکوداردوده ها فوائد فراوان که دراین مقال نمیگنجد وتوصیه میکنم در فصل تابستان تا انجا که میتوانید ازاین میوه بهره ببرید.