عطاری بهار

عطاری بهار
"بیماریهای مغزواعصاب"
سردرد:سردردیکی ازشایع ترین بیماریهایی است که اغلب درناحیه ی کاسه ی چشم تا پس سر رخ میدهند.
علائم:بیخوابی،دردضربان داردرتمام سر،بروزدرداغلب به هنگام بیدارشدن ازخواب،دردمتوسط درجلویا عقب سر،دردمداوم شقیقه ها.
علل:معمولا یک چهارم افرادمبتلا به سردرددراثرمصرف بعضی ازمواد غذائی مانندپنیر،سس،جگر،مشروبات الکلی و... دچاراین بیماری میشوند.
همچنین کاهش آب بدن ومصرف بیش ازاندازه ویتامین های A,B ازعوامل ایجادسردردهستند.
خستگی،تنش روانی،چرخه قاعدگی،سرماخوردگی،آنفلوآنزا،بالابودن فشارخون.
تنفس مواد سمی وگازهایی مانند بنزین،سرب ومونواکسید کربن،سروصدای زیاد واستفاده ازدخانیات نیزدرایجادسردردنقش دارند.
میگرن:میگرن یکی ازشایع ترین بیماریهای مغزواعصاب بوده وغالبا افرادی که به میگرن مبتلا هستند برای مدت چندین سال دچارحملات مکرر سردردمیباشند.
علائم:سردردهای ضربان داریک طرفه(گاهی درنیمه چپ وگاهی درنیمه راست)وگاهی همراه باتهوع واستفراغ که لکه های سیاه یاجرقه های نورانی نیزدرجلوچشم فرددیده میشود.
علل:کارشدید،فشارهای روحی،استرس،مصرف قرص های پیشگیری ازبارداری،لبنیات،مشروبات الکلی،مسافرتهای طولانی و....باعث ایجاداین بیماری میشوند.
سرگیجه:احساس نوعی حرکت چرخشی درسرکه فرددرک درستی ازموقعیت خودوچیزهای اطرافش نداردواحساس می کند که همه چیز دورسرش می چرخد.
علائم:دراین بیماری تهوع،استفراغ،ناتوانی درایستادن به دلیل اختلالات بینایی،احساس پری درگوش یا ناشنوایی ورنگ پریدگی مشاهده میشود.
علل:سرگیجه به علت عفونت گوش،سابقه ی ضربه به سر،مسمومیت های دارویی،اختلال درگوش درونی،سرماخوردگی،آنفلوآنزا.
آلرژی،فقرغذایی،کاهش قندخون،خونریزی داخلی،بیماریهای قلبی و...
تشنج:تشنج شامل انقباضات غیرارادی تعدادزیادی ازعضلات بدن است،این وضعیت بدلیل وجودیک اختلال درفعالیت الکتریکی مغزاست،تشنج ها معمولا باعث ازدست رفتن یا اختلال هوشیاری میشوند.
علائم:ازدست دادن هوشیاری،ازدست دادن کنترل ادرارومدفوع،پرش یاتکان خوردن بازوها وپاها،حالت تحریک پذیری بعدازبه دست آوردن هوشیاری وبه دنبال آن خواب به مدت چندساعت.
علل:شایع ترین علت تشنج،صرع است.
سایرعلل عبارتنداز:برخی ازبیماریهای تخریب کننده مغز،آسیب سر،کمبوداکسیژن یاگلوکزدرمغز،مصرف موادی مثل الکل وعفونت های مکرر.
صرع:صرع حمله غیرقابل کنترل ورفتارغیرطبیعی حسی،حرکتی یاروانی است که توسط فعالیت غیرطبیعی مغزایجادمیشود.
علائم:ازعلائم صرع میتوان به تشنج وبیهوشی که گاهی اوقات باحرکات غیرارادی همراه است.
رنگ پریدگی،تهوع،ترس،استفراغ،سردرد،نبض سریع،رفتارهای عجیب وغریب و... اشاره کرد.
علل:علل ونوع صرع درسنین مختلف متفاوت است.
صرع درنوزادان به دلیل ضربه به سر،نارسایی دررشد،ضربه بهنگام زایمان وناهنجاریهای مادرزادی میباشد.
درافراد بالغ بیشتربراثرعوامل ژنتیکی است ودرسنین بالاترسکته مغزی،توده های خونی،کاهش یا افزایش قند وکاهش اکسیژن خون وضرباتی که به سروارد میشودمیتواند عامل ایجادصرع باشد.
بیخوابی:منظوراز بیخوابی حالات غیرعادی وکیفیت نامطلوب خوابیدن است،این کمبود استراحت درسلامتی وزندگی روزانه ی فرد تاثیر می گذارد.
علائم:بی قراری بهنگام کوشش برای به خواب رفتن،خواب کوتاه وبه دنبال آن بیدارشدن ازخواب،خواب طبیعی داشتن تا صبح وسپس صبح خیلی زود بیدارشدن.
علل:سروصدا،نور،نبودوسایل مناسب خواب.
دمای محیط،استرس،اضطراب،افسردگی.
التهاب مفاصل،خارش بدن،تغییردربرنامه خواب هیجان و....
رعشه:لرزش بدون اراده ی بدن بخصوص درناحیه سر،دست یاهردومیباشد.
علائم:لرزش دستها هنگام به دست گرفتن یک فنجان،بستن بندکفش یاحرکات عادی دیگر.
علل:تنش روانی،خستگی شدید،مصرف زیادکافئین،عوارض برخی داروها،صفات ارثی،اعتیادبه الکل،پرکاری تیروئید وندرتا سکته ی مغزی وتومور.
غش:بیهوش شدن وازدست دادن موقت هوشیاری که بطورناگهانی وبرای مدتی کوتاه درنتیجه ی نرسیدن خون کافی به مغزرخ میدهد.
علائم:احساس سبک شدن سربطورناگهانی،ضعف عمومی،تاری دیدناگهانی واحساس صدایی مثل سوت درگوش،تهوع واستفراغ،رنگ پریدگی وتعریق،گزگزدست وپا،نبض ضعیف،تنفس سطحی وافت فشارخون ودرنهایت ازدست دادن تعادل،سقوط وبیهوش شدن ازعلائم شایع غش هستند.
علل:غش درافراد سالم میتواند به دلایلی مانند،شنیدن خبرهای ناراحت کننده یاحتی خوب،دیدن صحنه ای ناخوشایند(شوک هیجانی)،دردشدید،ترس واسترس،خستگی زیاد،ایستادن طولانی،گرما.
برخاستن ناگهانی ازحالت خوابیده به نشسته یا ایستاده.
سوءتغذیه،کمخونی،نبود هوای تازه یا حتی مصرف داروهای غیرمجازروانگردان یاشد.
همچنین حملات غش ممکن است بدلیل برخی بیماریهای قلبی-عروقی،علل عصبی،افت قندخون وهمچنین کاهش حجم خون به دلیل خونریزی،اسهال واستفراغ شدید نیزباشد.
ضعف اعصاب:این بیماری به دوصورت خودرانشان میدهد،یکنوع شکایت ازخستگی زیاد پس ازتلاش ذهنی است که اغلب همراه باکاهش نسبی درعملکرد شغلی یاتوانایی انجام وظایف روزانه میباشد،درنوع دیگراین اختلال،بیمارباکمترین فعالیتی،احساس ضعف جسمی وروانی میکند که بادردها وناراحتی عضلانی وناتوانی درشل کردن آنها همراه است.
علائم:دراین بیماری سرگیجه،سردردهای تنشی واحساس بی ثباتی عمومی شایع است،مراحل اولیه ومیانی خواب معمولا دچاراختلال میشودولی پرخوابی نیزممکن است دیده شود.
علل:علت ضعف اعصاب،فرسودگی عصبی است که ناشی ازتخلیه ی سلول عصبی ازذخیره موادغذائی اش میباشد،این تخلیه براثراسترس هایی چون کارزیاد ایجادمیشود.
تیک عصبی:یکی ازشایع ترین مشکلات روانی است،تیک ها حرکات غیرطبیعی ناگهانی،مکرر،سریع وهماهنگی هستند که معمولا به راحتی قابل تقلید هستند.
علائم:علائم این بیماری شامل حرکات تکراری مشت کردن دست-لرزش بازو،چشمک زدن.
پریدن لگد زدن،دهان رابازکردن،ابرورابالاانداختن،بالاکشیدن آب بینی(فین فین کردن).
جیغ کشیدن،ناله کردن،سرفه کردن،صداراصاف کردن وشانه رابالا انداختن است.
علل:زمانی اعتقاد براین بود که تیک ها علائم بیرونی-احساسات سرکوب شده وکشمکش های درونی هستند.
اما امروزه دربسیاری ازنقاط جهان آن راترکیبی ازعوامل محیطی وزیستی می دانند،تقریبا دریک سوم موارد پایه ژنتیک دارد،امادربرخی حالات ممکن است این عادت ازطریق تقلید به دست آید،همچنین مشخص شده است که رفتارهای تیکی درزمان فشارهای عصبی افزایش می یابدکه این امربه "تیک عصبی"منجر میشود.
وسواس:وسواس عبارت است از تکراربدون اراده ی افکارناخوشایند،اگرچه فردمی فهمد که این افکارنامناسب وغیرعادی است اما قادربه دورکردن آنها نیست،وسواس تا اندازه ای درهمه افرادبشروجودداردونشانه های آن رادرشک وتردید عدم قدرت درتمرکزفکری،فراموشی وگاهی کمخوابی میتوان دید.
علائم:تکرارومداومت،شک درعبادت،ترس،دقت ونظم افراطی،اجباروالزام،احساس بن بست،عناد ولجاجت،درمواردی وسواس بصورت خودرادرمعرض تماشا گذاردن.
دزدی،آتش زدن جایی،درآوردن لباس خود،بیقراری،بهانه گیری،بیخوابی،بدخوابی،بی اشتهایی دیده میشودآنچنانکه به اطرافیان این احساس دست میدهد که نکند دیوانه شده باشد.
علل:شکل گیری وسواس ریشه درعوامل مختلفی دارد،میتواند مربوط به حوزه زیست شناسی باشد که معمولا توسط ژن ها ازوالدین منتقل میشود.مسائل روان شناختی واتفاقات روانی مانند "مشکلات خانوادگی،اضطراب وترس"وهمچنین حوزه مسائل اجتماعی که شامل اتفاقات اجتماعی تاثیرگذاربرفردمانند"یادگیری ازوالدین ویاسخت گیری های تربیتی والدین درکودکی"میتوانند ازعوامل ابتلا به این بیماری محسوب شوند.
افسردگی:افسردگی به اختلالات خلق وخوی یا اختلالات عاطفی گفته میشود وبیماررادچارآشفتگی فکری،آشفتگی عاطفی،تغییررفتار وبیماریهای جسمانی میکند.
علائم:خلق افسرده مانند:احساس غمگینی-درماندگی-احساس پوچی وهمچنین گریه کردن بیمورد-کاهش قابل ملاحظه عاطفه نسبت به تمام فعالیت ها یانداشتن احساس لذت-کاهش یاافزایش اشتها-بیخوابی یا پرخوابی که بیخوابی شایع تراست.
کندی درحرکت-کاهش یاافزایش میل جنسی که کاهش آن شایع تراست،خستگی یانداشتن انرژی،احساس بی ارزشی یاگناه بیجا،کاهش تمرکزوبه دنبال آن کاهش قدرت تفکروتصمیم گیری،افکارخودکشی تکرارشونده،بعضی مواقع افراد افسرده باشکایت های جسمانی ودردمراجعه میکنند.
این علائم شامل:مشکلات شکمی،سوءهاضمه-نفخ-کاهش اشتها-تپش قلب-احساس ناراحتی درقفسه سینه-سردرد-دردگردن-دردپشت وشانه ها میباشد.
علل:عوامل زنتیکی-نوع شخصیت فرد-عوامل محیطی-بیماری جسمانی ومعلولیت جسمانی-وقایع پراسترس زندگی مثل طلاق یابیکاری.
ترس:واکنشی است که هنگام احساس خطر ازخودنشان میدهیم.
علائم:ناآرامی وبیقراری حرکتی مانند لرزش دراندامها،گرفتگی وپرش دست یاپا،عرق زیاد،خشکی دهان وسرگیجه،افزایش شدیدتوجه وتمرکزبرخودواطراف خود،مشکل دربه خواب رفتن وخوب خوابیدن.
علل:بیماریهای روانی،نقص جسمی،تحقیرها وتنبیه ها،بدآموزیهای محیطی.
اضطراب:اضطراب عبارت است از احساس ناراحت کننده،ترس ویاخطر که منبع آن ناشناخته است.
علائم:احساس ناراحتی-بیقراری-نگرانی بیش ازحد-ترس دائم ازاینکه اتفاق بدی درحال وقوع است،عدم تمرکز-احساس فراموشی-خشک شدن دهان-مشکل دربلع-خشونت صدا-لرزش یاپرش عضلات-افزایش ضربان قلب-سرگیجه-عرق سردودستان مرطوب-خستگی-مشکلات خواب-احساس عدم راحتی دربه خواب رفتن وبیدارشدن-سردردوکمردرد-تهوغ واسهال-کاهش وزن-خواب آلودگی-دیدن کابوس-بروزاختلال درروابط اجتماعی-هراس وفرارازموقعیت.
علل:ترک اعتیادیامصرف الکل-بیماری جسمی-خستگی یاکارزیاد-سابقه خانوادگی.
لکنت زبان:لکنت زبان نوعی آشفتگی واختلال درگفتاراست که فردنمیتواند کلمات رابصورت روان اداکند،این مشکل بیشتردرکودکان ونوجوانان مشاهده میشود.
علائم:تکراردرگفتار،توقف یامکث درگفتار،کشیده گی یاطولانی اداکردن صداها،تغییرصداازنظر بلندی-شدت-زیروبمی وکیفیت-سرعت گفتارفردلکنتی اغلب آهسته است وریتم منظمی ندارد،این افرادکلمات یاعباراتی رابه میان صحبت خودمی آورند تافاصله بین کلمات وجملاتشان راپرکنند واحتمالا لکنت خودراپنهان سازند.
علل:درواقع،لکنت نتیجه ی عواملی مانند علل فیزیولوژیک(اختلال درنیمکره ی مغز).
علل ارثی-عاطفی(هیجانات شدید)وخانوادگی(انتظارات نامعقول-حساسیت های بیش ازحدوالدین)واسترس های محیطی است ونمیتوان تنها یک علت برای آن ذکرکرد.
تب:بالارفتن درجه ی حرارت بدن ازحالت طبیعی است که بخشی ازمکانیسم دفاعی بدن محسوب میشود.
علائم:بالارفتن درجه ی حرارت بدن،درددرتمام نقاط بدن،بیحالی وسستی،قرمزشدن گونه ها،احساس گرمی وسردی ولرز،هنگامیکه تب بالامیرود بدن سرد میشود ومی لرزدوهنگامیکه تب پائین می آید بدن عرق میکند.
علل:تب میتواند به علت عفونت باکتریایی یاویروس سرماخوردگی،آنفولانزایابیماری های دیگرباشد.
اعتیاد:اعتیاد یک "بیماری اجتماعی"است که عوارض جسمی وروانی داردوتازمانیکه به علل گرایش "بیمار"توجه نشود.
درمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهدبودوفردمعتاددوباره گرفتار"مواداعتیادآور"میگردد.
علائم:به ماده مورد مصرف بستگی دارد،بیشترآنها این علایم راایجادمیکنند:حالت خوشی گذرا،آسودگی ازاضطراب،احساس کاذب اعتمادبه نفس،توهمات بینایی وشنوایی،تغییرسطح فعالیت درزمان ابتلا به این بیماری یابیحالی وخماری یاآشفتگی،علایم ناخوشایند ودردناک درهنگام کنارگذاشتن ماده مورد استفاده.
علل:حضورفردیاافرادمعتاددرخانواده،تحقیر،تمسخر،تهدید،توهین وآزارهای جسمی یاجنسی،عدم توجه به نیازهای روانی افرادخانواده به ویژه نوجوانان وعدم تحمل مخالفت ازجانب آنها.
عدم نظارت بررفتارهای فرزندان ویانظارت بیش ازحدهمراه بابدگمانی وتهمت،بیکاری وفقر،معاشرت باافراد معتاد،کمبود امکانات تفریحی وورزشی،نبود آموزش کافی وضعف اطلاع رسانی،بحران بلوغ،مشکلات روانی شامل افسردگی،وابستگی یا اعتماد به نفس پائین.
عطاری بهار

"بیماریهای چشم"
آب مروارید:آب مروارید یک بیماری پیشرونده وبدون درددرعدسی چشم میباشد.آب مرواریدلایه ی نازک وکدری است که روی عدسی چشم را میپوشاند وعبورنورراکم میکندوبهمین خاطرتصویرواضح دیده نمیشود،اگراین عارضه چشمی درمان نشود،باعث نابینایی میگردد،این عارضه اغلب دربزرگسالان رخ میدهد،اما درافرادجوان نیزدیده میشود.
علائم:تاری دیدوگاهی اوقات دوتایی دیدن اشیاء،تغییر رنگها،کدرشدن وشیری شدن رنگ مردمکها(البته درمراحل پیشرفته).
علل:دیابت،سیگارکشیدن،مصرف الکل،صدمه به چشم،استفاده طولانی مدت ازکورتیکواستروئیدها(ضدالتهاب)،قرارگرفتن طولانی مدت درمعرض نورخورشید ویااشعه.
آبریزش چشم:آبریزش چشم مشکلی کاملا متداول به ویژه دربین سالخوردگان است،بسته شدن یکی از مجراهای اشک متداولترین علت آن است امادلایل مختلف دیگری نیزمیتواندداشته باشد.
علائم:ریزش اشک،ترشح وخارش.
علل:ممکن است به علت عفونت سینوس ها،افتادن مژه درچشم،اشکال درلنز،استفاده زیادازکامپیوتر،دود،کمبوداشک،شل شدن پوست پلک وبینی،ضرب دیدگی چشم،آلرژی یامصرف خوراکی های تند وترش باشد.
حساسیت چشم(ورم ملتحمه):التهاب ملتحمه عبارت است ازالتهاب سطح داخلی پلک وروی سفیدی چشم،این وضعیت درکودکان بیشتراتفاق می افتد.
علائم:ترشحات روشن،سبزیازردازچشم،وقتی که بیمارمیخوابد،پوسته های چسبناک روی مژک ها باعث میشوند که پلک ها بهم بچسبند،دردچشم،تورم پلک ها،حساسیت به نورزیاد،قرمزی واحساس اینکه درچشم چیزی وجوددارد،خارش شدید(تنها درموارد التهاب ملتحمه ازنوع آلرژیک).
علل:سرماخوردگی،سرخک،عفونت باکتریایی،آسیب توسط موادشیمیایی،باد،گردوغبار،دودوآلودگی هوایاموادشیمیایی خانگی،آلرژی ناشی ازمواد آرایشی.
گرده گیاهان،بسته شدن نسبی مجرای اشکی،نورشدید مثل نورچراغ های مخصوص آفتاب گرفتن،انعکاس نورازروی برف یانورقوس های الکترونیکی مورد استفاده درجوشکاری.
گل مژه:گل مژه عبارت است ازآبسه کوچک وپرازچرک غددفولیکول مودرپلک.
علائم:قرمزی-تورم-گرمی-حساسیت به لمس یادردلبه بالایی یا پائینی پلک،افزایش تولید اشک،حساسیت به نور،احساس وجودشن درچشم،گل مژه معمولادرطرف خارج قرارداردولی ممکن است زیرپلک راهم درگیرکند.
علل:عفونت باکتریایی(معمولا استافیلوکوکی)،عفونت ممکن است محدود به پلک باشدیاازجای دیگری ازبدن نشات گرفته باشد،تحریک چشم دراثردودسیگار،مواجهه باتحریک کننده های آرایشی،شیمیایی یا محیطی،عفونت لبه ی پلک.
عطاری بهار
"بیماریهای پوست ومو"
ترک پوست:ترک های پوستی نوعی آسیب پوستی،همراه باتغییر رنگ هستند،آنها بدلیل پاره شدن لایه میانی پوست ایجاد میشوندودرطول زمان میتوانند کاهش یابنداما بطورکامل ازبین نمیروند.
علائم:ترکهای پوستی درشروع بصورت خطوط مایل به قرمزیاارغوانی ظاهرمیشوندامابه مرورزمان روشن ترمیشوند،مناطق مبتلا فرورفته بنظرمیرسندودرلمس نرم هستند.
علل:ترک خوردن پوست میتواند نشان دهنده ی بی آبی پوست،رطوبت کم محیط وگرمای بیش ازحد منزل یامحیط کار،برخورد باموادمحرک مانند شوینده ها،عطرها،خوسبوکننده ها،الکل وپاک کننده ی لاک ناخن(استون)،برخورد بارنگها،حلال ها ودیگرمواد شیمیائی،واکنش های آلرژیایی و....باشد.
پیری زودرس:بروزچین وچروک وافتادگی پوست زودتراز موعد مقررراپیری زودرس میگویندکه باپیرشدن طبیعی همراه شده وفرایندپیرشدن طبیعی راسریعترمیکند.
علائم:بروزخطوط پوستی ظریف،کاهش قوام پوستی،کاهش چربی زیرپوستی وبدنبال آن گودافتادن گونه ها،خشک شدن پوست،خارش پوست،کاهش تعریق پوستی،کمرنگ شدن وسفید شدن تدریجی موها،رشد موهای صورت وافزایش ضخامت آنها،شکنندگی ناخنهاوپوسته ریزی اطراف آنها.
علل:افزایش فشارهای عصبی وروحی،حسادت وخوخوری،کمبود پروتئین ها وویتامین های A.C.Eاستفاده بی رویه ازفراورده های آرایشی-بهداشتی،اپیلاسیون(موزدایی)بی رویه ونامناسب موها،عدم استراحت،اثرات اشعه ی مضرنورآفتاب ولاغری ناگهانی وسریع به ویزه درخانمها.
خارش پوست:خارش ازشایع ترین عللی است که سبب مراجعه بیماران به متخصص پوست میگردد،این علامت گاهی بسیارآزاردهنده است بطوریکه سبب اختلال درزندگی روزمره میگردد.
علائم:خارش میتواند همراه سایرعلائم پوستی باشد به این معنی که ابتداضایعاتی درپوست به اشکال مختلف مانند جوش،تاول،قرمزی وورم پوست ایجادشوندواین ضایعات همراه باخارش باشندویادرموارد دیگردرپوست هیچ ضایعه اولیه مشاهده نمیشودولی بیماردچارخارش شدید میشود.
علل:بیماریهای پوستی مانند:درماتیت آتوپیک(نوعی حساسیت پوستی همراه باتورم وخارش)درماتیت سبورتیک(نوعی بیماری پوستی همراه باقرمزی،پوسته ریزی وخارش)،انواع کهیر،عفونت های انگلی پوست مثل عفونت شپش وغیره.
مصرف داروهای شیمیائی ضددردهای غیراستروئیدی مثل بروفن ومفنامیک اسیدوخوردن خوراکیهای حساسیت زا مانند شیر-موز-شکلات-ادویه جات وسسها وبادمجان و...
کهیر:کهیریک بیماری پوستی است که باخارش شدید همراه میباشد،دربیماری کهیرلکه ها ونقطه های قرمزرنگ وبرجسته درقسمتهای مختلف بدن ظاهرمیشود.معمولا ضایعات فوق درعرض کمتراز24ساعت فروکش میکنند ولی ممکن است درسایرقسمتها دوباره بروزنمایند.
علائم:لکه ها ودانه های برجسته ی پوستی بصورت پررنگ،صورتی یاقرمزبااندازه واشکال متفاوت وخارش شدید.
علل:غذاونوع تغذیه(موادغذائی مانند گوجه فرنگی،توت فرنگی وکیوی)همچنین برخی ازتنقلات مانند(بادام زمینی وشکلات)نیش حشرات وبرخی محرکهای فیزیکی مانند فشار،گرما ونورخورشید.
اگزما:اگزما یک بیماری پوستی مزمن است که بیشتردرپوست دست،سر،صورت،پشت گردن،آرنج یازانو بوجود می آید.
علائم:ایجادتاول ها باترشح،خونریزی،خارش مناطقی درپوست،اگزما برروی رنگدانه های پوست نیزاثرداردوموجب تغییر رنگ پوست میشود(روشن شدن ویاتیره شدن غیرمعمول پوست)،قرمزی پوست ویاالتهاب پوست اطراف تاول ها،ضخیم شدن پوست که میتواند موجب خارش وسوزش پوست گردد.
علل:علت دقیق اگزما مشخص نیست،اما بنظرمیرسد که ناشی ازناتوانی سیستم ایمنی بدن باشد،اگزمای نوع اتوپیک،ناشی ازواکنش های حساسیتی (مانندآلرژی)درپوست میباشد،این واکنش ها منجربه التهاب طولانی مدت پوست میگردند.
آکنه:آکنه یک بیماری مزمن است که پیازهای مووغددپربی پوست رادرگیرمیکند.
علائم:نقاط سرسیاه روی پوست به اندازه ی سرسوزن،جوش های کوچک چرکی،قرمزی والتهاب دراطراف جوش ها،آبسه،دانه های سرسفید وگره پوستی(برآمدگی سفت پوست).
علل:افزایش سطح هورمون ها درزمان بلوغ،زمینه ارثی،تغییرات هورمونی دردوره عادت ماهیانه درزنان،مصرف برخی داروها مانند ضدالتهاب ها وضدافسردگیها،چربی وروغن پوست سر،روغن معدنی یاروغن آشپزی وبرخی موادآرایشی،فشارومالش کلاه،کوله پشتی،یقه های تنگ وشرایط آب وهوایی(مانندآلودگی یارطوبت).
لک وپیس:برص یابیماری لک وپیس یک بیماری خودایمنی است که درآن سلول های رنگدانه پوست ازبین میرود وباعث ایجادلکه های سفید نامنظم برروی پوست میشود.
علائم:معمولا افرادمبتلاء به لک وپیس اول ازهمه به لکه هاب سفید روی پوستشان توجه میکنند،این لکه ها بیشترازهمه درقسمتهایی ازپوست که درمعرض نورهستند ازقبیل دستها،پاها،بازوها،صورت ولبها شایع میباشند،دیگرنقاط شایع لکه های سفید عبارتنداز:زیربقل وکشاله ران،اطراف دهان وچشم،پره های بینی،ناف ونواحی تناسلی.
علل:عوامل ژنتیک،استرس های روحی،سوختگی وضربه های موضعی درزخمهای وبریدگی های حاصل ازآن میتواند جزوعوامل زمینه سازباشد.
کک ومک:ازدست رفتن پوست بصورت لکه لکه راکک ومک میگویند.
بیشتردرپوست پشت دستها،صورت وزیربغل ایجادمیگرددودراواخردوران کودکی(9-12سالگی)تا میانسالی شایع تراست.
علائم:ماکول ها(نواحی کوچکی بارنگ متفاوت ازپوست)یالکه هایی بامشخصات صاف،سفیدوغیرقابل لمس باانگشتان هستند که دربدن گسترش یافته،نواحی بسیاربزرگ باشکل نامنظم وبدون رنگی راتشکیل میدهند،معمولا درهردوطرف بدن وتقریبا درجای مشابهی قراردارند،قطرآنها از2-3میلیمترتاچندسانتی مترمتفاوت است،باعث آزاروخارش نمیشوند،این اختلال باعث خاکستری شدن زودهنگام مومیگردد.
علل:دراین بیماری سلول های رنگدانه ساز(ملانوسیت)می میرندودرنتیجه رنگدانه تولید نمیشود.
قارچ پوستی:ازجمله بیماریهای شایع پوستی میتوان به انواع قارچ های پوستی اشاره کرد،قارچ نوعی بیماری انگلی است که همانند قارچ های خوراکی تمایل دارددرجاهای مرطوب وتاریک رشد وتکثیرنماید،بنابراین درمناطقی که تعریق بیشتراست رشدآسانتری دارد،مانند:لای انگشتان پا،زیربغل،کشاله ی ران.
علائم:این علائم بستگی به نوع عفونت قارچی(کچلی ومخمری)وقسمت درگیربدن دارد،قارچ پوستی میتواند باعث بروزبثورات پوستی قرمزرنگ،پوسته پوسته وخارش دارشودوبنظرمیرسدکه پوست خشک است.
عفونت قارچی پوست سرمیتواند منجربه ریزش موشود،بثورات پوستی ناشی ازقارچ ممکن است باعلائم سایرمشکلات پوستی مانندپسوریازیس واگزما اشتباه گرفته شود.
علل:علت این بیماری خیلی مشخص نیست اما عواملی باعث تسهیل آن شودکه عبارتندازرطوبت وتعریق پوست،چاقی،استفاده ازقرصهای ضدبارداری،بارداری،عوامل وراثت،سوء تغذیه و....(اما گاهی هیچکدام ازاین زمینه هانیزوجودندارد).
تبخال:تبخال یک عفونت ویروسی مسری وشایع است.
علائم:تاولهای بسیارکوچک ودردناک که معمولا دراطراف دهان وگاهی درناحیه تناسلی بصورت گروهی ظاهرشده ودرداخل تاولها مایع وجودداردکه پس ازمدتی خشک شده وازبین میرود.
علل:تبخال میتواند نشان دهنده ی عفونت شدید ویروسی،استفاده ازغذاهای ادویه دار،نورخورشید.
چرخه ی قاعدگی،تنش روانی،تب،سرما،ضربه،استرس،ترس،وحشت ووجودبیماری که مقاومت بدن راکم میکند،باشد.
زخم بستر:زخم بستربه آسیب واردشدن به قسمتی ازپوست وبافت گفته میشودکه معمولادراثرنشستن یاخوابیدن طولانی مدت دریک وضعیت ثابت ایجادمیشود،زمانی که شخصی وضعیت خودراتغییر ندهدفشاربیشتری برقسمتهای خاصی ازبدن که درتماس باسطح قرارداردواردمیشود.
علائم:خروج چرک اززخم بستر،بوی نامطبوع زخم،احساس درد،گرما وافزایش قرمزی درپوست اطراف زخم،تب.
علل:بستری طولانی مدت درتخت،ناتوانی درحرکت به ویژه دربیماران عروق خونی یاعصبی،استفاده از ویلچر.
سرخک:یک بیماری ویروسی است که درهمه سنین مخصوصا درکودکی بروزمیکند.
علائم:معمولا باعلائمی چون تب شدید،خستگی،کاهش اشتها،عطسه وآبریزش بینی،سرفه خشک وخشن،قرمزی چشم وحساسیت به نور،نقاط ریزسفید دردهان وحلق،ضایعات پوستی قرمزرنگ برروی پیشانی واطراف گوش همراه است.
علل:همه گیرشدن سرخک،زندگی درمحیطهای غیربهداشتی وپرجمعیت،افراد واکسینه نشده.
ریزش مو:ریزش مو وضعیتی است که درآن موها به علل متفاوتی ازروی سرمی ریزند،هرفردی درجاتی ازریزش مورادرمراحل مختلف زندگی خودتجربه میکند،اماگاهی اوقات این ریزش بیش ازحدمعمول است که به دلایل متعددی صورت میگیرد.
علائم:مشاهده مقدارغیرمعمول ازموروی لباس،شانه یااطراف خانه،نازک شدن موهای سر.
علل:بیماریهای مانند(دیابت،بیماری تیروئید)،سوء تغذیه،داروهای شیمی درمانی ورادیوتراپی.
تب شدید،آنفولانزای شدید،جراحی،زایمان،مصرف زیادژل وحالت دهنده های مو،عفونت پوست سر.
شوره سر:شوره عبارت است ازسلولهای مرده پوست همراه باترشحات غددچربی وآلودگی های محیط که بصورت پوسته های متراکم درسطح پوست سروقسمت ریشه مومشاهده میشود.
علائم:پوسته های برفکی چرب ازپوست مرده که بصورت نقطه هایی برروی مو وشانه ها دیده میشود.
خارش پوست سروپوسته شدن آن،التهاب پوست سر.
علل:شوره سربه دلایل مختلفی ازقبیل تغذیه نادرست،هیجانفنگرانی واسترس،هوای گرم ومرطوب یاسردوخشک،پوست چرب،تعریق زیاد،عدم تعادل هورمون ها به خصوص آندروژن ها(هورمون جنسی نر).
مصرف بی رویه موادآرایشی مووعدم رعایت نظافت مو،شامپونزدن مرتب،عدم شست وشوی کافی سرپس ازشامپوزدن ویاباقی ماندن بقایای صابودن درپوست سر.
موخوره:موخوره مشکل شایع افرادی است که موهای شکننده وخشک دارند.
علائم:لایه محافظتی درانتهای تارموازبین میرود،درنتیجه نوک مو2تا3قسمت شده وبه اندازه 2 تا3سانتی مترازهم جدامیشود.
علل:خشکی پوست سر،قرارگرفتن درمعرض نورخورشید،دمای بیش ازحد،استفاده ی بیش ازحدمحصولات شیمایی مانند رنگ مو،رعایت نکردن رژیم مغذی،برس زدن محکم وپوش دادن مو،شانه کردن موهای خیس،استفاده از کش موی پلاستیکی،استفاده از بالش یاروکش ساتن،استفاده مدوام ازسشوار،اتوی داغ و....
کچلی:این عفونت ازطریق تماس فرد به فردیاتماس بااشیای آلوده نظیرحوله،کفش یاحمام منتقل میشود،این بیماری تقریبا درهمه جا یافت میشود.
کچلی ممکن است ناحیه سر،بدن،کشاله ران،ناخن ها،پاوریش رادرگیر سازد.
این بیماری هم درکودکان وهم دربزرگسالان دیده میشودودرجنس مذکرشایع تراست.
علائم:ضایعاتی که گاهی خارش داربوده وخصوصیات آنها عبارتنداز:
1-ناحیه سر:این ضایعات باعث ریزش موبه صورت لکه ای وپوسته ریزی سرمیشوند.
2-ناحیه بدن:این ضایعات قرمز،حلقوی،مسطح،پوسته دارودارای حاشیه مشخص هستند.
3-ناحیه ریش صورت:این ضایعات باعث تشکیل نواحی خارش داروپوسته داردرزیرموهای ریش میشوند.
4-ناحیه پا:این ضایعات بصورت جوش های پوسته دارخیس که گاهی تاول داروخارش دارهستندبروزمیکند.
5-ناحیه ناخن ها:این عفونت باعث ضخیم شدن وزردوکورشدن ناخن ها همراه دلمه بستن لبه آزادناخنها میگردد.
علل:عفونت قارچی،زندگی درشرایط پرجمعیت،تماس با حیوانات آلوده،کودکانی که به مهدکودک یا مدرسه میروند بیشتردرمعرض خطرهستند.
ضعف دستگاه ایمنی ناشی ازبیماریها یاداروها،تماس مزمن پوست بارطوبت وساییدگی مزمن پوست.
سوختگی:سوختگی عبارت است از آسیب به پوست دراثرتماس باگرما،اشعه،الکتریسیته یاموادشیمیایی.
علائم:سوختگی ها سه نوع هستند:سوختگی های درجه 1 محدودبه لایه بیرونی پوست هستند،این نوع سوختگی ها باعث قرمزی،دردبه هنگام لمس،تورم وتب خفیف میشوند،درسوختگی های درجه 2،لایه های عمقی ترپوست تحت تاثیرقرارمیگیرند،علائم شدیدترهستندومعمولا شامل تاول نیزمیشوند،درسوختگیهای درجه 3،تمام لایه های پوست تحت تاثیرقرارمیگیرند،پوست سفید بنظرپخته شده میرسدوممکن است هیچ دردی درمراحل اولیه وجودنداشته باشد.
علل:سوختن پوست دراثرمنابع حرارتی مثل آتش،بخاریاالکتریسیته،شعله های بازومایعات داغ شایع ترین علل آسیب دیدگی پوست هستند،آسیب بافتی ناشی ازموادشیمیائی یااشعه،ازجمله اشعه خورشید،آسیب ناشی از رعدوبرق ممکن است باعث سوختگی های درونی شود بدون اینکه درروی پوست ضایعات زیادی دیده شود.