عطاری بهار

عطاری بهار
 "بیماری دهان ودندان"
برفک دهان:برفک دهان یک عفونت قارچی شایع دهان است که بیشتردرنوزادان وشیرخواران دیده میشود.
علائم:لکه های سفید تازردمتمایل به کرم ومقداری برجسته،این لکه ها پاک نمیشوند،لکه ها دردناک نیستند مگراینکه برداشته شوندکه دراینصورت زخم کوچک ودردناکی به جای میگذارند.
علل:تغذیه نامناسب،دیابت شیرین،بیماری که باعث کاهش مقاومت بدن شود،مانند:(بیماری ایدز)،التهاب براثردندانهای مصنوعی.
آفت دهان:آفت نوعی زخم بازاست که دردهان به وجودمی آید.
این زخم بسیاردردناک است،دربسیاری ازافرادمبتلا،این زخم عودکننده میباشدوممکن است مناطق متعددی ازدهان رامبتلا کند.
علائم:زخم یازخمهایی دردناک درداخل دهان،احساس سوزش ویاسوزن سوزن شدن قبل از بوجودآمدن زخم،یک زخم گرد بامرکزی سفیدرنگ که توسط یک هاله قرمزاحاطه شده است،گاهی ممکن است علائمی مثل تب،بیحالی وتورم غددلنفاوی همراه آفت وجودداشته باشد،گرچه این علائم ممکن است ارتباطی باآفت نداشته باشد.
علل:حساسیت به باکتری-آلرژی غذایی-فشارومالش دندانهای مصنوعی-گازگرفتن وخراشیدن-استرس-آسیب بافتی.
اختلال درعملکرد سیستم ایمنی-مشکلات وکمبودهای تغذیه ای مثل کمبودویتامین B12 وروی-بیماریهای گوارشی-قاعدگی-عوامل ژنتیکی.
خشکی دهان:خشکی دهان نوعی بیماری است که براثرکاهش ترشح بزاق ایجادمیشود.
علائم:احساس چسبندگی زیادزبان به لبها ودیواره داخلی دهان،احساس سوزش دهان،خشکی زبان ومشکل حرکت آن،تورم لثه ها،ترک وشکاف روی لب وگوشه دهان،ایجادزخم درداخل دهان،نداشتن حس چشایی.
علل:خشکی دهان موقت دراثربرخی بیماریها مانند(دیابت،فشارخون بالا،اختلالات هورمونی درخانمها مثل یائسگی وبیماری دهان).
مصرف داروهایی مانند:آنتی هیستامین-داروهای فشارخون-اعصاب وروان-مدر(ادرارآور).
ضد دردها-ضدالتهاب ها-ضدصرع-ضداضطراب-آسم و...
علل دیگرخشکی دهان،تنفس دهانی به علت گرفتگی بینی یاعمل جراحی بینی،استرس،افسردگی،کمبودبرخی ویتامین ها،اضطراب وسیگاراست.
بوی بددهان:بوی نامطبوع دهان نوعی بیماری دهان است که علت اصلی آن مصرف بعضی ازغذاها،بیماری وعادت های غیربهداشتی است.
علائم:بوی نامطبوع دهان،احساس طعم تلخ وترش دردهان.
علل:مسواک نزدن،تجمع باکتری دردهان،خونریزی والتهاب لثه ها،خشکی دهان،داروهای ضدحساسیت.
داروهای ضدافسردگی،عفونت سینوس ها ودستگاه تنفسی،التهاب لوزه ها،تنفس بادهان باز،زخمهای دهان،پوسیدگی دندان،آبسه دندان،بیماری های کبدوناراحتی های گوارشی.
خونریزی لثه:خونریزی لثه ها علامت این است که شما درمعرض بیماری دندان یابافت های اطراف دندان هستید.
علائم:لثه دردناک،خونریزی ازلثه درهنگام فشاردادن آن،ترشح بیش از حدبزاق،نفس بدبو،زخمهای پوشیده باغشای خاکستری روی لثه ها،مشکل دربلیعدن،تکلم مشکل.
علل:جرم دندان،پلاک(باقیمانده غذابین دندانها)،تعذیه ی نامناسب.
بیماری که باعث کاهش مقاومت بدن شده باشد سیگارکشیدن-استرس-بهداشت نامناسب دهان.
دندان درد:دندان دربسیارآزاردهنده است-ممکن است دردهنگام خندیدن-اخم کردن-خوردن وآشامیدن-روی هم گذاشتن فکها ویاحرکت سرایجادشود.
حتی هنگام تنفس هم میتواند آزاردهنده باشدچراکه هوای سردازدهان عبورمیکند وبه دندان حساس برخورد میکند.
علائم:دردنواحی اطراف گوش،محدودیت دربازکردن دهان،ایجادصدا بهنگام بازوبسته کردن دهان.
علل:صدمه عصب دندان بدلیل پوسیدگی،دردبه میزان پوسیدگی وشدن آسیب وارد به عصب بستگی دارد.
آبسه دندان:حفره پرچرکی است که درداخل یااطراف ریشه دندان تشکیل میشود-آبسه معمولابدنبال پوسیدگی دندان ایجادمیشودکه بتدریج مینا وعاج راتخریب کرده وبه میکروبها اجازه تهاجم به مغزدندان(پالپ)رامیدهد.
علائم:دردشدیدهنگام گاززدن وجویدن-سست شدن دندان مبتلا-تورم وقرمزشدن لثه درقسمت ریشه دندان-آزادشدن چرک به داخل دندان.
علل:غذایابقایای جمع شده درعمق لثه ها وباکتریهایی که وارد فضای عصب شده اند.
التهاب لثه ها:التهاب لثه ها یکی ازبیماریهای بافت اطراف دندان است،این بیماری زمانی که التهاب وعفونت،بافت اطراف دندان راتخریب میکند بوجودمی آید.
علائم:بدبویی دهان-بوی بدتنفس-خونریزی لثه-شل شدن دندانها درجای خود-درددندان یالثه هنگام خوردن غذای داغ یاسرد-درد-تورم-احساس دردهنگام لمس لثه ها وتب.
علل:ابتلاءبه بیماری هایی که باعث کاهش مقاومت بدن میشوند-تخریب استخوان تکیه گاه دندانها توسط پلاک-رسوب چسبنده متشکل زاباقی مانده غذاها-باکتری ها ومخاط-بهداشت نامناسب دندانها.
ترک خوردن لب:التهاب وترک خوردن لبها وزبر وخشن شدن وپوسته پوسته شدن لبهای بالا وپائین.
علائم:خونریزی-خشن وقرمزشدن-حساسیت به لمس-پوسته پوسته شدن-دردخفیف.
علل:خیس کردن لب بازبان-ازدست دادن آب بدن-قرارگرفتن زیاددرمعرض آفتاب-کمبودبعضی ازویتامین ها واملاح-حساسیت به محصولات آرایشی-مصرف بعضی داروها-غذاهای ترش ومرکبات اسیدی-سرماخوردگی-سیگارکشیدن-خشکی لب ناشی ازعفونت های قارچی.
عطاری بهار
"بیماریهای گوش وحلق وبینی"
عفونت گوش خارجی:عفونت گوش خارجی عبارت است ازالتهاب یاعفونت مجرای گوش که ازپرده گوش به سمت بیرون کشیده شده است.
علائم:گوش دردی که باکشیدن گوش بدترمیشود-خارش گوش-تب خفیف-ترشح چرک ازگوش-کاهش موقت شنوایی درگوش درگیر-وجود یک برجستگی یاجوش کوچک ودردناک درمجرای گوش.
علل:عفونت باکتریایی یاقارچی-آسیب به مجرای گوش-وارد کردن اشیای فلزی مثل گل سردرگوش-دیابت شیرین(بیماری که باعث افزایش قندخون میشود)-استفاده ازاسپری مویارنگ مو که ممکن است واردمجرای گوش شود.
وزوزگوش:وزوزگوش عبارت است ازصدای پایداری که وقتی سروصدای محیطی وجودندارددریک یاهردوگوش شنیده میشود.
وزوزگوش میتواند ازعلایم بسیارشایع تقریباتمام اختلالات گوش ونیزسایربیماریهاباشد.
علائم:صدایی شبیه به زنگ زدن-همهمه-غرش-سوت زدن دریک یاهردوگوش شنیده میشود،این صداممکن است مداوم-متناوب یاهمزمان باضربان قلب باشد.
علل:عفونت باکتریایی گوش-پارگی پره گوش-تجمع چرک درگوش و....میباشد.
آنفولانزا:نوعی عفونت حاددستگاه تنفسی میباشد.
علائم:گلودرد-خستگی-خشونت صدا-آبریزش بینی-تب ولرز-سرفه خشک-دردعضلانی وکمردرد.
علل:عفونت باویروس ها-این ویروسها دراثرتماس مستقیم یاغیرمستقیم(مثلااستفاده ازلیوان آلوده)گسترش میابند.
سکسکه:سکسکه عبارت است ازانقباض ناخودآگاه ومکررعضله ای دیافراگم-سکسکه یک علامت است ونه یک بیماری.
درایجادسکسکه دیافراگم عضله بزرگ ونازکی که قفسه سینه راازشکم جدامیسازدوعصب فرنیک(عصبی که دیافراگم رابه مغزوصل میکند)نقش دارند.
تقریبا همه ممکن است دچارسکسکه شوند حتی جنینی که دررحم مادراست.
علائم:یک صدای تندوسریع که دراثرگرفتگی دیافراگم ازدهان خارج میشوداین گرفتگی عضلات ته گلورابهنگام دم میبندد.
علل:خوردن یاآشامیدن غذایانوشیدنی داغ یاموادتحریک کننده-بیماریهای پرده جنب(پرده نازکی که روی ریه ها رامیپوشاند)-عمل جراحی معده-واکنش به داروهای بیهوشی-نارسایی کلیه-تندغذاخوردن و...
گرفتگی بینی:گرفتگی بینی درواقع مسدودشدن راه هوایی بینی میباشد.
علائم:دراطراف بینی درد-تورم وقرمزی وجوددارد-خونریزی بینی-بی حسی درمناطقی ازصورت ولب ها-شل شدن دندانها-انسدادیکطرفه بینی-مشکلات دید-دوبینی-تغییر درظاهراستخوانهای صورت.
علل:سرماخوردگی-آلرژی-مصرف برخی ازداروهای قلب وفشارخون-عفونت سینوسها-تغییرناگهانی دما-تنش روانی-تغییرات هورمونی وخستگی.
خون دماغ:خونریزی ازبینی دراثرآسیب رگهای خونی(سرخرگ ها وسیاهرگها)دربینی-خونریزی بینی ممکن است ازنواحی نزدیک سوراخ بینی ویانواحی عمقی ترداخل بینی نشات بگیرد-این عارضه درهمه سنین دیده میشودولی شیوع آن دربزگسالان دوبرابرکودکان است.
علائم:وجودخون دربینی-سیاه رنگ شدن مدفوع دراثرخون بلیعده شده-احساس سبکی سردراثرخونریزی زیادازبینی-تندی ضربان قلب-کوتاهی نفس ورنگ پریدگی (تنهادرموارد خونریزی زیاد).
علل:عفونت بینی یاسینوسها،وجود جسم خارجی دربینی-تب مالت-مالاریایاحصبه-فشارخون بالا-خشکی مخاط بینی به هرعلت مثلادراثررطوبت پایین هوا-پولیپ های بینی(توده خاکستری وگاهی بی رنگ دربینی)آسیب به بینی(حتی آسیب ساده بینی ناشی ازپاک کردن بینی)-افزایش استعداد خونریزی مرتبط باکمخونی-لوسمی(سرطان خون)-بیماریهای کبد.
سرماخوردگی:سرماخوردگی یک عفونت دستگاه تنفسی است که بیماری شایع ونسبتا بی ضررمیباشد.
علائم:آبریزش بینی-عطسه-سرفه-تب ولرز-سردرد-بی اشتهایی.
علل:هوای سرد-سرماخوردگی دریکی ازاطرافیان-زندگی درمحیط پرجمعیت وغیربهداشتی.
گلودرداسترپتوکوکی:گلودرداسترپتوکی عبارت است ازعفونت والتهاب حلق بوسیله باکتریهای استرپتوکی.
علائم:شروع سریع گلودرد،گلودردی که هنگام بلع شدیدتراست-بی اشتهایی-سردرد-تب-احساس ناخوشی کلی-دردگوش درهنگام بلع(گاهی اوقات)-غدد متورم وحساس به لمس درگردن-لوزه های قرمزوشفاف که ممکن است لکه هایی ازچرک داشته باشد.
علل:باکتریهای استرپتوکی ازطریق قطرات بزاق یاترشحات بینی یاتماس فرد به فرد منتقل میشود.
آلرژی:آلرژی فصلی یکی ازشایع ترین آلرژی هاست-آلرژی فصلی یابه عبارت دقیق ترالتهاب بینی ناشی ازآلرژی معمولا دربهاروتابستان بوجود می آیدکه میتوان علت آن را گرده های گیاهی دانست.این بیماری ناشی ازاستنشاق گرده های گیاهی ونیزوارد شدن آن به چشم است.
علائم:علائم اصلی بیماری حملات مکرر-عطسه-آبریزش بینی-خارش وآبریزش چشمها-احساس خارش درگلو-سقف دهان وگوشها-کاهش تمرکزواحساس ناخوش کلی است.
علل:ازعلل مهم افزایش یاآلرژی فصلی-گرده های گلها وگیاهان است که دراثرگرده افشانی ایجادمیگردد-گرده افشانی درختانی مانند نارون-گردو-افرا-چنار-گلها-گیاهانی مثل شمعدانی وگلسرخ حساسیت زاهستند.
سرفه:سرفه یک مکانیزم مفید دفاعی بدن است،ولی درصورت دائمی بودن میتواند علامتی ازبیماری ریوی باشد.
علائم:خلط گلو-خس خس سینه وتنگی نفس-آبریزش یا گرفتگی بینی.
سوزش سردل یاترش کردن ودرموارد نادری نیزممکن است درسرفه های فردخون هم وجودداشته باشد.
علل:آلرژی-حساسیت به دودوموادشیمیایی-بخارموادسمی-گرده گل-گردوغبار-فضولات حیوانات-آسم-پریدن آب دهان درگلو-عفونت باکتریایی-ویروس وقارچ-سرماخوردگی-برونشیت-سینه پهلو و....
سینوزیت:به التهاب سینوسهای اطراف بینی سینوزیت میگویند.
علائم:گرفتگی بینی باترشحات مایعات سبزمتمایل به زرد-احساس فشاردرداخل سر-سردردکه هنگام صبح یاخم شدن به جلوشدیدتراست-گاهی اوقات سرفه یااختلال درخواب-دردگونه ها-انسدادکامل مجرای سینوس.
علل:هربیماری یادارویی که موجب ضعف دستگاه ایمنی بدن شود-مصرف سیگارودخانیات-تماس بابیماران دیگر-شناکردن درآب های آلوده-جریان هوای سرد.
تنگی نفس:تنگی نفس عبارت است از تنفس سریع ومشکل.
علائم:خس خس سینه-خلط خونی-سختی درنفس کشیدن-تنفس تند-سختی درحرف زدن-درگیرشدن عضلات گردن وسینه.
علل:اختلالات تنفسی مانند آسم-بیماریهایی مانند:برونشیت-اختلالات اضطرابی-بیماری های قلبی-بیماری های ریوی-نداشتن فعالیت جسمی وچاقی.
آسم(خس خس سینه):آسم بیماری است که درجریان آن راه های هوایی نسبت به محرکهای محیطی مثل گردوغبار حساس میشوند که به آن خس خس سینه هم میگویند.
علائم:سرفه های مکرر که هنگام شب وصبح زود بیشتراتفاق می افتد.
علل:موویاپوست حیوانات-گردوخاک-آلودگی هوا-تغییرات آب وهوایی(به خصوص هوای سرد)-موادشیمیایی موجوددرهوایاغذا-ورزش کردن-گرده افشانی گیاهان.
عفونت تنفسی  مانندسرماخوردگی-برگشت محتویات معده به مری(ریفلاکس)-استرس-سولفیت(ماده نگهدارنده دربرخی غذاها ونوشیدنیها)-مصرف آسپرین-آلرژی به برخی غذاها مانند بادام زمینی ومیگو.
برونشیت:برونشیت عبارت است ازالتهاب های راههای هوایی ریه.
علائم:سرفه های متعدد ومداوم-تب خفیف-احساس سوزش درقفسه سینه واحساس فشارپشت جناغ-خس خس سینه یامشکل وناراحتی درتنفس.
علل:بیماری انسدادمزمن ریه-سیگارکشیدن-هواهی سرد ومرطوب-تغذیه نامناسب-وجودیک بیماری که مقاومت بدن راکاهش داده-زندگی درهوای باآلودگی زیاد-پایین بودن مقاومت بدن به دلیل کودکی.