عطاری بهار

عطاری بهار
"بیماریهای گوارشی"
استفراغ شدید حاملگی:تهوع واستفراغ شدید دریک خانم حامله که باعث کم آبی بدن وتغییرات شدید درترکیب شیمایی بدن میشود-این حالت متفاوت وبسیارجدی ترازحالت تهوع وگاهی استفراغ صبحگاهی معمول درخانمهای حامله است.
علائم:تهوع شدید-استفراغ پایدار(معمولا 4-8هفته)که درابتداحاوی مخاط-سپس صفراونهایتا خون میباشد.
کم آبی بدن-وزن نگرفتن یاکاهش وزن به زیروزن قبل ازحاملگی-پوست رنگ پریده-خشک وگاهی زرد-تندشدن ضربان قلب-سردرد-گیجی یاخواب آلودگی وبیحالی.
علل:حاملگی دوقلویاچندقلو که باعث تولید مقادیرزیادی ازهورمون گنادوتروپین جفتی(هورمونی که ازجفت ترشح میشود)التهاب لوزالمعده-بیماری مجاری صفراوی-عواملی روانی مثل افسردگی یاپاسخ نامناسب وناکافی به استرس-بیماری تیروئید.
بی اشتهایی:بی اشتهایی میل به غذاخوردن درفردازبین میرود.
علائم:دل درد-تغییرکردن بومزه به مذاق فرد بی اشتها-اسهال مزمن یا مداوم-یبوست-رفلاکس معده-سوءهاضمه وحالت تهوع بهمراه استفراغ یابدون آن.
البته علائم بهمین جاختم نمیشودمتاسفانه ازدست دادن اشتهامیتواند باعلائم بیماریهای دیگری نیزهمراه باشدوبه قسمتهای دیگربدن نیزآسیب برساند-مثل سرفه هایی که روزبه روزشدیدترمیشود-تنگی نفس یانفس نفس زدن-احساس ضعف عمومی-تغییر خلق وخووعصبی شدن-کسالت یابیحالی-تپش قلب-خستگی مفرط وکاهش وزن بدون دلیل.
علل:ممکن است به علت سرماخوردگی-آنفولانزا-سل-کم کاری غده ی تیروئید-بیماریهای قلبی-بیماریهای ریوی-ناراحتی های کبدی-مصرف برخی غذاها-داروهای مسکن ومدر-ناراحتی روانی-افسردگی وبه ندرت سرطان باشد.
سوءهاضمه:عبارت است ازیکنوع احساس ناراحتی مبهم درقفسه سینه یاشکم بدون علت مشخص که بهنگام خوردن وآشامیدن یابه فاصله کمی پس ازآن رخ میدهد.
علائم:تهوع خفیف-سوزش سردل-درددرقسمت فوقانی شکم-نفخ-آروغ-احساس پری درمعده-ترش کردن.
علل:استرس-مصرف سیگارودخانیات-مصرف الکل-خستگی وکارزیاد-مصرف برخی ازداروها.
تهوع:نوعی احساس است همراه باحرکت معکوس اندامهای گوارشی که معده برای بیرون راندن چیزی که درداخل آن است انجام میدهد-دراینحالت انسان واداربه استفراغ میشود.
علائم:احساس بالا آوردن غذاوبهم خوردن دل.
علل:تهوع میتواند بعلت خوردن غذاهای چرب-دریازدگی یا ماشین گرفتگی-اضطراب-داروهای بیهوشی وضدافسردگی-شیمی درمانی-بوهای ناخوشایند-تغییرات هورمونی وبارداری-ناراحتیهای گوارشی-زخمهای گوارشی-سردردمیگرنی-سنگ کیسه صفرا-بیماریهای کلیه وکبدواحتمالا سرطان باشد.
تشنگی(استسقاء):کم آب شدن بدن زمانی رخ میدهد که آب دفع شده ازبدن بیشترازمقدارجذب آن باشد.آب بطورمعمول بدلیل تنفس-تعریق-ادرارومدفوع ازدست میرود.
علائم:اولین واکنش بدن به کم آبی-احساس تشنگی برای افزایش دریافت آب همراه باکاهش دفع ادراربرای حفظ آب است-همچنین ادرارغلیظ وتیره رنگ میشود.
هرچه مقدارآب بیشترکاهش یابدعلائم بیشتری ظاهرمیشود-علامتهایی مانند افزایش-نداشتن اشک-خشکی دهان-تهوع واستفراغ-تپش قلب وگرفتگی عضلات.
علل:کم شدن مایعات بدن-عرق کردن زیاد-استفراغ-اسهال-تب-گرگرفتگی-آفتاب سوختگی-رژیم غذایی-داروهای استروئیدی واحتمالا بیماری قند دربزرگسالان.
دل درد:دل دردیکی ازجمله های دردهای موجی است یعنی گاهی آنقدرشدیدمیشودکه فردحتی نمیتواند نفس بکشد وگاهی دردفروکش میکند-فردمبتلابه دل دردگاه مجبورمیشود تاساعتها دردستشویی بماند.
علائم:دردیا ناراحتی درشکم-تهوع-آروغ-یبوست-اسهال-سوزش سردل یاوجودخون درمدفوع.
علل:ممکن است به علت هضم نشدن غذا-پرخوری-مصرف شیرینی جات بیش ازحد-مسمومیت و...باشد.
دل پیچه:نوعی ناراحتی درروده ها میباشد.
علائم:احساس حرکت باددرشکم وناراحتی درروده البته بدون اسهال که بیماردراینحالت هوای سرد ونشستن درآبسردرادوست دارد.
علل:این بیماری به علت ناراحتی روده است البته بدون (اسهال)دلیل آن گاهی رطوبت هایی است که به علت کمی حرارت دفع نمیگرددوبادهایی ازآن بوجود می آید گاه ازخوردن غذاهای تند وگاه ازصفرابوجودمی اید.
اسهال:اسهال عبارت است ازاجابت مزاج شل-آبکی وبه دفعات زیاد-اسهال یک علامت است نه یک بیماری-اسهال ساده درتمام گروه های سنی شایع است.
علائم:دردشکمی همراه بادل پیچه-اجابت مزاج شل وآبکی-گاهی ناتوانی درکنترل اجابت مزاج-گاهی تب.
علل:نشان دهنده ی مصرف آنتی بیوتیک ها-عفونت های انگلی یاباکتریایی-بدکاری لوزالمعده-التهاب روده.
کرمک:کرمک(کرم نخی)آلودگی به نوعی انگل روده ای که درکودکان شایع است-آلودگی به کرمک بیش از آن که یک مشکل بهداشتی محسوب میگردد-یک حالت مزاحم درنظرگرفته میشود-این انگلها قسمت سکوم(قسمتی کیسه ای شکل درابتدای روده بزرگ که درسمت راست شکم واقع شده وآپاندیس به ان متصل است)-روده بزرگ-مقعدوپوست اطراف مقعدرادرگیرمیسازند.
علائم:تحریک پوستی وخارش دردناک(اطراف مقعد-به خصوص هنگام خواب)-خواب تآرام-ترشح-خارش واحساس ناراحتی مهبل درصورت نفوذانگل بداخل مهبل-کم اشتهایی ودردشکم(به ندرت)-رنگ پریدگی(گاهی).
علل:انگلهای گوارشی موجود درگوشت حیواناتی مانند گاووماهی-افراد باخوردن غذاهای خوب پخته نشده یاخام آلوده به انگل به این بیماری مبتلا میشوند.
انگل روده ومعده:انگلها دربدن فردبیمارزندگی کرده وازبدن او تغذیه میکنند وازاین طریق مشکلاتی رابرای فرد ایجادمیکنند.
علائم:دل درد-لاغری-آبریزش بینی-استفراغ-گاهی اوقات اسهال-کمخونی وضعف عمومی-دندان قروچه.
علل:خوردن غذاهای نامناسب یاهمنشینی باشخص مبتلا به انگل.
حصبه:حصبه عبارت است از عفونت باکتریایی دستگاه گوارش که درهمه ی سنین دیده میشودودرشیرخواران وافرادبالای 60سال شیوع بیشتری دارد.
علائم:استفراغ-تب-سردرد-دردهای عضلانی-گاهی وجودخون درمدفوع-اسهال-جوش های پوستی قرمزرنگ روی شکم.
علل:ابتلاء به یک بیماری که مقاومت بدن راکاهش داده باشد-زندگی درمحیط شلوغ-مسافرت به نواحی استوایی.
خونریزی معده:خونریزی ازمجرای گوارشی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که بیماران رامضطرب ووحشت زده به اورژانس میکشاند.
علائم:استفراغ خونی-وجودخون درمدفوع ومدفوع سیاه رنگ ازعلائم خونریزی دستگاه گوارش هستند.
علل:خونریزی مجرای گوارش علل مختلفی دارد-ازقبیل:زخم گوارشی-التهاب معده-واریس مری-آسیب مری-التهاب زخمی روده بزرگ-توده های سرطانی وهموروئید.
دردمعده:بروزهرگونه درددرناحیه ی زیرسینه تاپائین شکم بعنوان دردمعده درنظرگرفته میشود.
علائم:تب-توانایی معده درنگه داشتن موادغذائی برای چندروز-استفراغ خونی-مدفوع خونی-مشکل درتنفس-دفع ادراردرناک.
علل:سوءهاضمه-یبوست-دردقاعدگی-مسمومیت غذایی-حساسیت غذایی-نفخ معده-عدم تحمل لاکتوز(قندموجوددرشیر)-زخم معده-بیماری التهابی لگن-فتق-سنگهای صفراوی-سنگ کلیه-عفونت ادراری-رفلاکس معده به مری-آپاندیس.
زخم معده:زخمی است که دردیواره معده بوجودمی آیدونشانه عمده آن دردوسوزش درناحیه معده میباشد.
علائم:احساس سوزش-سوراخ شدن وسائیده شدن به مدت 30دقیقه تا3 ساعت-دردبه صورت سوزش سردل-سوءهاضمه واحساس گرسنگی-کاهش وزن واشتهاء-استفراغ مکرر-وجودخون درمدفوع-کمخونی.
علل:سابقه خانوادگی-سیگارکشیدن-مصرف الکل-استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند آسپرین-خستگی-کاربیش ازحد-رژیم غذایی نامناسب-وعده های غذایی نامنظم ونخوردن برخی وعده های غذایی.
سنگ کیسه صفرا:سنگهای کیسه صفراوقتی تشکیل میشوندکه مایع ذخیره شده درکیسه صفراتبدیل به قطعاتی ازمواد جامد(شبیه سنگ سخت شده)میگردد.
علائم:تهوع واستفراغ-نفخ-آروغ-عدم تحمل غذاهای چرب-سوءهاضمه-درددرقسمت فوقانی شکم وسمت راست کتف.
علل:سابقه خانوادگی سنگ کیسه صفرا-چاقی-مصرف الکل-قرصهای ضدبارداری-رژیم غذایی پرچرب وکم فیبر-کاهش وزن سریع-وجودبیماری سرخرکهای قلب-اختلالات روده کوچک-عوامل ژنتیک.
کولیت(التهاب روده):به التهاب روده که نقاط زخمی هم درآن ایجادمیشود کولیت میگویند.
علائم:اسهال طولانی مدت همراه بادفع خون.
علل:زمینه ژنتیک وعوامل محیطی.
نفخ:نفخ گازهایی است که درمعده وروده جمع میشوندوگاهی خیلی دردناک هستند-خصوصا درکودکان ونوزادان.
علائم:نفخ معده ممکن است بصورت احساس سنگینی سردل-احساس تورم-ایجاددرددراطراف ناف وبه طور کلی تجمع گازدرمعده وروده که بادردوپیچش همراه است ظاهرشود.
علل:تجمع مایعات وگازروده-هضم نامنظم-پرخوری-حساسیت غذایی-سندروم روده تحریک پذیر-عدم تحمل موادغذایی مانند عدم تحمل لاکتوز(قندشیر) وفروکتوز(قند میوه ها)-مسدودشدن یاعفونت دستگاه گوارش-یبوست-استرس یااضطراب-آلودگی به انگلهای روده ای مانند کرم آسکاریس.
یبوست:یبوست عبارت است ازکاهش دفعات تخلیه ی مدفوع کمتراز3باردرهفته یامدفوع سفت وخشک که دفع آن بازحمت ودشواری همراه باشد-افرادی که یبوست دارند علاوه برسختی وفشارهنگام تخلیه ی مدفوع احساس تخلیه ناکافی نیزدارند.
علائم:سفتی مدفوع-فشاربهنگام اجابت مزاج-دردبه هنگام اجابت مزاج-خونریزی بهنگام اجابت مزاج-احساس عدم دفع کامل پس ازاجابت مزاج.
علل:استرس-عدم تحرک-وجودیک بیماری-مصرف برخی ازداروها.
بواسیر:بواسیرعبارت است ازسیاهرگهای گشادشده یاواریس درراست روده یامقعد.
علائم:خونریزی بدون درد-خارش ویادرددرناحیه مقعد-بیرون زدگی بافت(یک رگ متورم)ازطریق مقعد-نشت مدفوع وکثیف شدن لباس زیر.
علل:زیادنشستن درجای مرطوب-زیادنشستن درمستراح-زیادخوردن فلفل-یبوست طولانی مدت-نامنظم بودن دفع مدفوع-زورزدن هنگام تخلیه ی مدفوع.
ناراحتی کبد:کبددربسیاری ازاعمال حیاتی بدن دخالت دارند-بنابراین بابروزاختلال درکارکبدانتظاروقوع علائم زیادی میرودولی به علت ظرفیت بالای کبددرجبران اختلالات بوجودآمده اغلب بیماریهای کبدی تامراحل پیشرفته علامت خاصی رانشان نمیدهند.
علائم:زردی(یرقان)-دردواحساس سنگینی سمت راست شکم-تورم پاها-بزرگی کبد وطحال-خونریزی بیشترازحدطبیعی-اختلالات هورمونی-نشانه های پوستی(زردی-لکه های سیاه روی صورت)-تجمع آب ومایع درحفره شکم.
علل:هپاتیت-ایدز-کبدچرب--بیماری ویلسون(اختلال دردفع مس)-سیروزصفراوی اولیه(بیماری پیشرونده مزمن کبدی)-سندروم بودکیاری(این بیماری باعث مسدودشدن رگهای خروجی ازکبدمیشود)-مشروبات الکلی.
اسهال خونی:اسهال خونی یک عفونت باکتریایی درلایه های سطحی پوشاننده دیواره داخلی روده ها میباشد-این بیماری واگیرداربوده ودراثرتماس نزدیک فردی وبصورت همه گیررخ میدهد-اززمان ورود باکتری ها تا ظهورعلائم(1-4)روزطول میکشد.
علائم:دل پیچه-تب-اسهال(20یاحتی30باراجابت مزاج آبکی درروز)-وجودخون-مخاط یاچرک درمدفوع-تهوع یااستفراغ-دردهای عضلانی-گاهی درشروع بیماری شمارگلبولهای سفیدکمترازحدطبیعی است.
علائم:دل پیچه-تب-اسهال(20یاحتی 30باراجابت مزاج آبکی درروز)-وجودخون-مخاط یاچرک درمدفوع-تهوع یااستفراغ-دردهای عضلانی-گاهی درشروع بیماری شمارگلبولهای سفید کمترازحدطبیعی است.
علل:نوعی باکتری بنام"شیگلا"که به جدارروده ی بزرگ آسیب میرساند-این باکتری معمولا ازطریق دستها-غذایاآب آلوده ازیک فردبه فرددیگرانتقال می یابد.
چاقی:بالا بودن میزان چربی-مشکلات روحی وروانی-کم حوصله شدن-فشارخون بالا و....
علائم:بالا بودن میزان چربی-مشکلات روحی وروانی-کم حوصله شدن-فشارخون بالا و...
علل:عوامل زنتیکی-عوامل محیطی-رژیم غذایی-کم تحرکی-استرس-مصرف برخی داروها(بیشترداروهای ضدافسردگی وبرخی داروهای ضدفشارخون)-وجود اختلالات درغدد.
لاغری:به کاهش وزن بدن لاغری گفته میشود اگرتاده درصدازوزن طبیعی بدن کم شود آن رالاغری خفیف واگربین ده تا بیست درصدکم شودآن رالاغری متوسط واگربیش از بیست درصدکم شود آن رالاغری شدید میگویند.
علائم:دربیماری لاغری موها خشک وشکننده-ناخنها ترک خورده وترد-پوست حساس وچین داراست وتعریق زیادصورت میگیرد-همچنین فشارخون پائین است وبیمارمیل زیادی به ادرارکردن بخصوص درهنگام شب دارد.
علل:مشکلاتی چون پرکاری تیروئید-اختلالات هورمونی-ناراحتی روحی که تاثیرمستقیمی برغذاخوردن فردداردوبه تنهایی میتواند دلیل تاثیرگذاری باشد-وجود انگل درروده ها وبیماری های عفونی دوره ای که میتوانند دلایل دیگری برای لاغری باشند.
عطاری بهار
"بیماریهای گردش خون وغدد"
تب مالت:تب مالت عبارت است از یک عفونت باکتریایی که از گاوها-خوک-گوسفندان آلوده وعفونی به انسان منتقل میشود واعضای خون ساز بدن ازجمله مغزاستخوان-گره های لنفاوی-کبد وطحال راتحت تاثیر قرارمیدهد.
علائم:خستگی-بیحالی-تب ولرز-تعریق-ضعف-دردمفاصل-دردعضلانی-بی اشتهایی-کاهش وزن-سرفه-دردبیضه ها-سوزش ادرار-دردچشمی-تاری دید-التهاب غددلنفاوی.
علل:عفونت ناشی ازباکتریهایی تحت عنوان بروسلا که ازراه مصرف شیریامحصولات لبنی (کره-پنیر)یا محصولات گوشتی به انسان انتقال می یابد.
چربی خون:ماده ای چسبنده درخون تمام افرادبنام چربی وجوددارد که برای حفظ وسلامتی بدن لازم است اگرمقدارآن ازحدمشخص بالاتررود اثرات زیانباری برروی قلب وعروق دارد.
علائم:درابتدابرای مدت طولانی هیچ نشانه ای بهمراه ندارداماپس ازمدتی هنگام فعالیت جسمی درناحیه قلب دردهایی بروزخواهدکرد-احساس سرگیجه بروزدرددرناحیه پاها هنگام راه رفتن وکاهش توانایی مغزی ازعلائم دیگرافزایش چربی خون هستند.
علل:عامل وراثت-عادات غذائی نادرست-عدم تحرک-افزایش مصرف چربی دررژیم غذایی-بیماریهایی مانند دیابت وکم کاری تیروئید.
کمخونی:یک ازشایع ترین مشکلات مربوط به خون-کمخونی است که علت آن کاهش تعداد گلبولهای قرمزیاکاهش مقدارهموگلوبین دراین گلبولهاست.
علائم:خستگی زودرس-ضعف-تپش قلب-کوتاهی تنفس-کاهش اشتها-سرگیجه-رنگ پریدگی-بی حسی وسردی انگشتان دست ها وپاها-قاشقی شدن شکل ناخنها-کاهش تمرکزذهنی-ریزش مو.
علل:ساخته نشدن هموگلوبین-درست کارنکردن مغزاستخوان-کمبود اسید فولیک-ویتامین B12-وآهن -بیماریهای مانند (فاویسم)که نوعی کمبود آنزیم است وباعث شکسته شدن گلبولهای قرمزودرنتیجه کمخونی میشود.
عدم ساخت سلولهای خونی(گلبولهای سفید-قرمز وپلاکتها)-مصرف برخی داروهای ضدسرطانی که موجب شکسته شدن گلبولهای قرمزوازبین رفتن آنها میشوند.
فشارخون:فشارخون طبیعی تقریباحداکثر12وحداقل 7 میباشدواگرازحداکثربالاتررودباید تحت درمان قرارگیرد.
علائم:بیحالی-ضعف عمومی بدن-تپش قلب وبینظمی ضربان قلب-احساس خستگی.
علل:سن بالای 60 سال-چاقی-مصرف سیگارودخانیات-استرس-رژیم غذایی پرنمک وپرچربی-عوامل ژنتیکی-سابقه خانوادگی فشارخون بالا-سابقه خانوادگی سکته مغزی-حمله قلبی ونارسایی.
دیابت(قندخون):دیابت یک اختلال درسوخت وساز(متابولیسم)بدن است که درآن یاانسولین (هورمونی که باعث پائین امدن قندخون میشود)بمیزان کافی دربدن وجودنداردویاانسولین موجودقادرنیست وظیفه ی خودرابه درستی انجام دهدودرنتیجه به علت وجود مقاومت دربرابرآن قندخون بالا میرود.
علائم:دیابت نوع یک معمولا شروع پرسروصدایی داردوباعلائمی جون تشنگی-پرادراری-چرنوشی-کاهش وزن-گرسنگی وخستگی شدید ظاهرمیشود-دیابت نوع 2 شروع خیلی آهسته تری داردوشایع ترین علامت اولیه آن درواقع بی علامتی است-ازعلائم دیابت نوع 2 میتوان به عفونت های مکررمخصوصا دردستگاه ادراری وپوست-تاری دید-بهبودی دیررس زخمها واحساس سوزش وبی حسی درانگشتان پاها اشاره کرد.
علل:وجودسابقه ابتلا به دیابت دربستگان درجه اول-سابقه ابتلای فردبه دیابت پنهان(مرحله پیش ازدیابت)-سابقه ابتلا به دیابت حاملگی-سابقه تولد نوزادباوزن بیش از4 کیلوگرم یاتولد نوزادباناهنجاریهای مادرزادی-بالابودن فشارخون-وجوداختلالات چربی خون-سابقه ابتلابه کیست های متعددتخمدان ویابیماری های قلبی-عروقی(تنگی رگهای قلب-سکته قلبی یاسکته مغزی).
آنژین صدری:آنژین صدری عبارت است ازدردقفسه سینه که ازقلب برخاسته باشد.
علائم:احساس سفتی-فشاریادرددرقفسه صدری-بروزناگهانی مشکل درتنفس-حالت خفگی درگردن-دردقفسه صدری که آرواره -دندانها یاگوش تیرمیکشد-سنگینی-کرختی-سوزن سوزن شدن یادرددرقفسه صدری-بازو-شانه-آرنج-دست-معمولا درسمت چپ-درددربین دوکتف.
علل:کمخونی-پرکاری تیروئید-تندشدن ضربان قلب-بیماری دریچه قلب.
کلسترول بالا:کلسترول(ماده ای ازجنس چربی که درتمام سلول های بدن وجوددارد)بالا به افزایش میزان کلسترول درخون گفته میشود.
علائم:تجمع کلسترول به صورت توده های کوچک درتاندون ها(بافتی محکم وقابل انعطاف که رابط بین عضله واستخوان است)برجستگیهای زردرنگ کوچکی درپوست-حلقه سفیدی دورقرنیه چشم-بزرگی کبد وطحال-دردشدید شکمی دراثرالتهاب پانکراس-دردقفسه سینه وحمله قلبی دراثرگرفتگی رگهای مهم قلب.
علل:سابقه خانوادگی-رژیم غذایی حاوی چربی اشباع شده وکلسترول زیاد-رژیم غذایی کم فیبر(ماده غذایی غیرقابل هضم درپوسته گیاهان)-بیماری کبدی-کم کاری تیروئید-دیابت کنترل نشده-پرکاری غده ی هیپوفیز(یک غده ترشحی درمغز)-بیماری کبدی-کم کاری تیروئید-دیابت کنترل نشده-پرکاری غده ی هیپوفیز(یک غده ترشحی درمغز)-نوعی اختلال کلیه به نام سندروم نفروتیک-بی اشتهایی عصبی-چاقی-سیگار-فعالیت فیزیکی کم-سندروم تخمدان پلی کیستیک-مقاومت به انسولین وکاهش کارایی آن-مصرف الکل-نارسایی کلیه-استرس-حاملگی-لنفوم(توموربافت لناوی بدن).
تپش قلب:تپش قلب ضربان نامنظم وقوی قلب میگویند.این پدیده درزن ومرد ودرتمامی سنین دیده میشود.اگرچه اینحالت برای چندثانیه رخ میدهد امااغلب مردم آنراباحمله قلبی اشتباه میگیرند.
علائم:عرق کردن-ازحال رفتن-سرگیجه-کمبود نفس-ناراحتی درقفسه سینه-ضربان تند-عملکرد ضعیف قلب.
علل:اضطراب-دستپاچگی-یبوست-استعمال بیش ازحددخانیات-نفخ-استرس-فعالیت های فیزیکی-مصرف زیاد نوشیدنیهای کافئین دار-تب-اختلال تیروئید-کمخونی-ازدست دادن خون-دردشدید-کمبوداکسیژن-تغییرات هورمونی مربوط به یائسگی-حاملگی وقاعدگی-بعضی ازداروهای ضدآلرژی وسرماخوردگی حاوی ماده ای بنام سیدوافدرین-کارهایی که روی قلب فشاروارد میکند-افزایش فشارروی انقباض عضلات قلب.
تصلب شرائین:دراین بیماری رسوباتی بنام پلاک دردیواره رگهایی که خون دارای اکسیژن وسایرموادمغذی راازقلب به سایر بخشهای بدن میبرند تشکیل میشود.
علائم:گرفتگی عضلات-حمله قلبی-سکته مغزی.
علل:فشارخون بالا-سابقه خانوادگی-سن بالای 60سال-استرس-دیابت شیرین-چاقی-کم تحرکی-سیگار کشیدن-تغذیه نامناسب-مصرف چربی وکلسترول بمقدارزیاد-کلسترول خون بالا.