عطاری بهار

عطاری بهار
"بیماریهای مفاصل واستخوان"
دردگردن:گردن دردبه نوعی پاسخ به شرایط جسمانی نامناسب است.
علائم:دردگردن-دردپشت گردن-دردشانه-درددست-سردردهای مداوم-دردنوک انگشتان ودردهای مختلف بدن وحتی درددرناحیه قلب نیزمیتواند نشان دهنده گردن دردباشد.
علل:التهاب بافت های نرم اطراف مفصل های مهره ای-خشکی مفاصل-وضعیت نامناسب سروشانه ها-تغییر شکل مهره هابطوراولیه یاثانویه-آرتروز-دیسک وبیماری های ناشی ازگرفتگی های عضلانی وکشیدگی های لیگامانی(طناب های محکمی که سبب استحکام مفاصل میشوند)-دردگردن میتواند نشان دهنده ی قرارگرفتن دروضعیت نامناسب بمدت طولانی وفشاروکشش زیادبرآنها-پارگی یک از صفحات بین مهره ای-ناراحتی های ماهیچه ای-مفاصل یارباطها و...باشد.
دردشانه:دردشانه یک شکایت عمده بیماران بامشکلات شانه ای است.
علائم:افزایش درددرقسمت بالای بازووشانه درعمل دورکردن بازو،اختلال درفعالیتهای روزمره بیمارهمانند لباس پوشیدن-حساسیت به لمس درناحیه تاندون درگیر.
علل:التهاب تاندون-آسیب های عضلانی-بی ثباتی مفصل شانه وموارد دررفتگی-پیچ خوردگی-بعضی ازبیماریها-شکستگی استخوان های شانه(کمربندشانه ای)-دردهای انتشاری یاارجاعی.
دردکمر:احساس دردوناراحتی درناحیه کمر.
علائم:دردتیزدریک ناحیه ازکمر-دربسیاری ازموارد-دردشدیددرناحیه کمروباشن که بانشستن شدید شده وباایستادن بهترمیشود-درددرهنگام خم شدن-درددرناحیه کمرکه به باسن وپاها کشیده شده وگاهی باکرخی وسستی همراه است.
علل:ضربه به کمر-دیسک کمری-آرتروز-ستون فقرات-تنگی مجرای نخاعی-بیماریهای تخریبی-مهره ها ازقبیل تومورها-دردارجاعی ازبیماری های احشایی مانند:بیماریهای معده وروده-بیماریهای روانی-بسیاری ازبیماران مبتلا به کمردردمزمن(بیشتراز3 ماه) ممکن است دچارافسردگی یااختلال اضطراب باشند.
آرتروز:بیماری که مفاصل بدن رادچاردرد-تخریب وفرسودگی میکند.
علائم:درد-خشکی مفصل ومحدودشدن حرکات مفصلی-مفصل ممکن است صبح پس ازبرخاستن ازخواب شدیدترباشد که بتدریج ومعمولا پس ازنیم ساعت بهبود می یابد.
گاهی اوقات تورم درمفصلی که دچارآرتروزشده دیده میشود-هرچندکه مفصل مبتلا معمولا گرم وقرمزنبوده وتورم خیلی زیادی ندارد.
علل:علل عروقی-ارثی-ضربه-شکستگی-استفاده زیادونادرست ازیک مفصل-سن بالا-بیماریهای عصبی-برخی اختلالات مادرزادی.
پوکی استخوان:پوکی استخوان-کاهش تراکم وقدرت طبیعی استخوان است که باعث سستی استخوان ومستعد شدن آن برای شکستگی میشود.
علائم:کمردرد-تغییرشکل ستون فقرات به شکل قوزکردن-کاهش قد-بروزشکستگی باضربه ضعیف به ویژه درناحیه استخوان ران وبازو-دردناگهانی پشت واغلب بدون علامت.
علل:برداشتن تخمدانها-کمبود کلسیم وپروتئین دررژیم غذایی-سابقه پوکی استخوان درخانواده -مصرف الکل ومصرف داروهای تیروئید.
نرمی استخوان:نرمی استخوان-یک بیماری استخوانی دربچه ها است که باعث ضعیف شدن استخوان-ایجادپاهای پرانتزی وتغییر شکل دراندامها میشود-این بیماری ارتباط تنگاتنگی باکمبود ویتامین D دارد.
علائم:احساس توپ پینگ پنگ بافشاردادن روی جمجمه-وزن کم هنگام تولد-استخوان مچ دست ومچ پا ضخیم شده-افزایش عرق-نامتقارن بودن جمجمه ونرمی استخوان سر-جعبه ای شدن سر-رشد دندانهای موقتی باتاخیر-سینه کبوتری-ناهنجاری استخوان های لگنی-اختلال دراستخوانهای ستون فقرات-لگن وپاکه نتیجه آن قدکوتاه میباشد.
علل:کمبود ویتامین D،قرارنگرفتن درمقابل نورخورشید-ضایعات کلیوی وکبدی-اسهال مزمن-استفاده ازداروهای ضدتشنج واستروئیدی-التهاب روده.
دیسک کمر:بیماری دیسک کمریکی ازبیماریهای ناتوان کننده ای است که متاسفانه امروزه شیوع بالایی پیداکرده است وافرادبسیاری ازابتلا به آن رنج میبرند.
علائم:دردی که به پشت ران ها وقسمت پشت باشن-ساق پایاپاها کشیده میشود ومعمولا دراثرحرکت شدیدترمیشود-گرفتگی عضلات-تشدید دردبراثرکشیدگی-فشار-حرکت-سرفه-عطسه-بلند کردن اشیاءیازورزدن ودفع مدفوع ودولا شدن وبالاآوردن مستقیم پا-ازدست دادن اختیارادرارومدفوع.
علل:بدنشستن وبدبرخاستن وبدخوابیدن-انجام کارهای سنگین وبلندکردن غیراستانداردوغیراصولی اشیاءسنگین-عدم ورزش وتحرک کافی-عدم کنترل وزن-عدم اصلاح وروش زندگی.
آرتریت:یک بیماری طولانی مدت است که طی آن-مفصل بهمراه عضلات-غشاهای پوشاننده وغضروف دچاردردومشکل درحرکت میشوند.
علائم:تب-گاهی برآمدگی هایی زیرپوست-خشکی صبحگاهی عضلات-شروع آهسته یاناگهانی قرمزی درمحل درد-دردبهنگام لمس دریک یاتمام مفاصل دست-مچ دست-آرنج-شانه-پا ومچ پا.
علل:سابقه خانوادگی-نقص درسیستم ایمنی بدن-جنس زن درسنین بین 20تا50سالگی-استرس.
روماتیسم:روماتیسم عارضه ی دردناک مفاصل وماهیچه ها میباشدکه دارای شکلهای خفیف وشدیداست.
دراشکال خفیف ممکن است تنها بصورت دردملایمی درهنگام حرکت مفاصل وماهیچه ها ظاهرشود ودرمواقع شدیدترمیتواند قسمتهای بیشتری رادرگیرکرده وباتورم وتب همراه باشد.
علائم:درد-تورم-خشکی صبحگاهی عضلات-ضعف-لاغری-تب-بی اشتهایی-حساسیت موضعی-گرم شدن مفاصل بزرگ-خشکی چشم ها.
علل:علل ارثی-محیطی آب وهوایی-بالارفتن اسید اوریک خون و...
سیاتیک:سیاتیک اختلال دردناکی است که به سبب التهاب یاواردآمدن فشاربرعصب حسی پابوجودمی آیدومعمولا ازناحیه کمریابخش خارجی ران شروع وبه زانووپاکشیده میشود.
علائم:دردسرتاسرعصب سیاتیک ویادرقسمت عمقی باشن-دردی که به سمت پاها وگاهی تاانگشتان پیش میرود-گاهی دردبااحساس سوزش-مورمورشدن یاکرخت شدن وگاهی باضعف عضلانی-درددرهنگام عطسه وسرفه یاهنگام استفاده ازتوالت-یادرهنگام نشستن همراه است همچنین اختلال درکنترل ادرارومدفوع-ضعف ماهیچه ها واحساس کرخت شدن.
علل:برآمدگی دیسک-برآمدگی استخوانی-تنگی مجرای مهره ناحیه کمر-بارداری-آسیب به ستون فقرات(مثلادرتصادفات).
نقرس:عبارت است ازحملات مکررالتهابی مفاصل دراثررسوب بلورهای اسیداوریک درمفاصل خصوصا مفاصل انگشتان پا.
علائم:شروع ناگهانی دردشدیددرمفاصل ملتهب-قرمزی وگرمی مفصل گرفتار-تورم مفصل گرفتار-گاهی اوقات بروزتب.
علل:استفاده ازداروهای ادرارآور-مصرف برخی ازآنتی بیوتیکها-برخی ازبیماریهای خونی مانند پرخونی وسرطان خون-سن بالای 60سال-سابقه خانوادگی-اضافه وزن-آسیب های جسمی-جراحی-اشعه درمانی-شیمی درمانی-بیماری هایی مانند:اختلالات تیروئید-کمخونی-بالابودن چربی خون-بالا بودن فشارخون-دیابت وبیماری عروقی.
واریس:گشادشدن وپیچ خوردگی دائمی رگها که معمولا درپاها دیده میشود-این بیماری دربزرگسالان شایعتراست ومیتواند رگهای سطحی -عمقی ورابط بین رگهای سطحی وعمقی رادرگیرکند.
علائم:رگهای بزرگ-بدشکل وکبودشبیه مارکه درحال ایستاده اززیرپوست قابل رویت هستند-بیشتردرپشت ساق یاداخل پاازمچ تا کشاله ران ظاهرمیشوند-ناراحتی مبهم ودرددرپاها به ویژه پس ازایستادن -خستگی.
علل:چرخه قاعدگی-علائم قبل ودرحین قاعدگی بدترمیشوند-سابقه خانوادگی-وریدهای واریس-شغلهایی که لازمه آنها ایستادن طولانی مدت است.
عطاری بهار
"بیماریهای دستگاه تناسلی-ادراری"
سنگ کلیه:به علت التهاب وورم کلیه-املاح موجوددرادراررسوب کرده وتشکیل سنگ میدهند.
علائم:کمردردهای ناگهانی وشدید هنگام خروج ادرار-تهوع مکرر-دفع مقادیراندکی خون درادرار-دردشدید وحالت پیچشی به فاصله هرچنددقیقه که این دردمعمولا ابتدادرناحیه پشت درپائین دنده ها ظاهرمیگردد.
علل:کاهش حجم ادراربه خاطربی آبی ویاهوای گرم وخشک-رژیم غذایی نامناسب-مصرف بیش ازحدغذاهای حاوی کلسیم-سابقه خانوادگی-پرکاری تیروئید-بستری شدن به مدت طولانی.
شب ادراری:شب ادراری عبارت است ازادرارکردن غیرارادی بهنگام خواب که بیش ازیکباردرماه دردختران بالای 5 سال ودرپسران بالای 6 سال اتفاق بیفتد این اختلال درپسران شایع ترازدختران است.
در15%کودکان در5 سالگی-10%در6سالگی-7%در8سالگی-3%در12سالگی-1% در18سالگی شب ادراری دیده میشود.
علائم:شب ادراری (گاهی درروز)-این مساله تا6سالگی اهمیت ندارد.
بی اختیاری ادرار:بی اختیاری ادراربه دفع مکررادراردرلباس یارختخواب گفته میشودکه معمولا بیشتربصورت "شب ادراری"است-یعنی فرددرروزدفع ادرارراکنترل میکند امادرشب وهنگام خواب قادربه کنترل نخواهدبود.
علائم:فراموش کردن برای رفتن به دستشویی-ادرارکردن درمکانها یازمانهای نامناسب-مشکلات گهگاهی دربلندشدن به موقع ازتخت برای رفتن به دستشویی.
 علل:عفونت های ادراری-دیابت شیرین-بالارفتن سن-کمبود استروژن-سابقه زایمان متعدد-آسیب نخاعی یاوجود یک بیماری عمومی ضعیف کننده ی شخص.
تکررادرار:درصورتیکه تعداددفعات ادرارفرددرروزازحد طبیعی بیشترشود اصطلاحا دچارتکررادرارشده که این مساله میتواند نشانه بیماری باشد.
علائم:تعداددفعات ادرارطی روزاز5تا7باربیشترشود.
علل:دیابت-نوشیدن زیادآب ومایعات تحریک-تحریک کلیه دراثرسرما(سرماخوردن کلیه)-مصرف موادمحرک کلیه-تحریک کننده های مثانه-مصرف مدرهای طبیعی ازقبیل:کافئین والکل-استفاده ازداروهای مدروضدفشارخون-عفونت های مجاری ادراردرخانمها-التهاب کلیه-التهاب مثانه-عفونت پروستات درمردان-استرس وفشارخون.
سوزاک:سوزاک توسط باکتری بسیارکوچکی بنام نایسریا کونوره ایجادمیشود که باچشم قابل دیدن نیست ویک بیماری مسری است.
علائم:عفونت درادرار-سوزش ادرار-ورم کلیه-ورم مثانه و...
علل:سوزاک معمولا ازفردی به فرددیگربراثرمقاربت جنسی منتقل شده وگسترش می یابد.
این بیماری ازطریق اشیای بی جان مانند توالت فرنگی(صندلی توالت)منتقل نمیشود-یک فردممکن است ازطریق غشای مخاطی دهان-مقعد-مجرای خروجی مثانه-مهبل(واژن)نیزآلوده شود وبرای گسترش عفونت نیازی به انزال نیست.
فاکتورهای خطرناک عفونت شامل:یک شریک جنسی آلوده یاداشتن چندشریک جنسی وسابقه قبلی ابتلا به سوزاک است.
فتق:فتق زمانی رخ میدهد که بخشی ازیک عضو(معمولا روده ها)ازدرون یک محل سست یاپارگی دردیواره ی شکمی که بخش های شکمی راحمایت میکنند بیرون بزند.
علائم:دردناحیه ی کشاله ران که باخم شدن یابلندکردن اجسام سنگین بدترمیشود-یک توده ی دردناک درکشاله ران یا کیسه ی بیضه-توده یابرآمدگی درکودکان.
علل:معمولا علت مشخصی برای فتق وجودندارد-اگرچه گاهی بابلندکردن اجسام سنگین همراه است.
سابقه خانوادگی فتق-بیضه پائین نیامده-وزن زیاد-سرفه مزمن-یبوست مزمن-فشارخون حین اجابت مزاج-پروستات بزرگ-فشارحین ادرارکردن.
پروستات:پروستات غده ای است که درزیر مثانه قرارداشته ومجرای دفع ادراررادربرگرفته است.
این غده فقط درمردان مشاهده میگرددوعمدتا آقایان تاقبل ازبروزاختلال درآن ازوجود این غده بی اطلاع هستند.
علائم:قطع ووصل شدن ادرار-بی اختیاری-تکرر وقطره قطره شدن ادرار.
مسدودشدن مسیرخروج ادرار-پیداشدن خون درادرارودردهای استخوانی شدید.
علل:هورمون جنسی مردانه وسابقه فامیلی.
بی نظمی قاعدگی:قاعدگی نامنظم به سیکل قاعدگی گفته میشودکه درآن مدت زمان بین قاعدگی های متوالی اختلاف زمانی زیادی داشته باشد.
علائم:درفاصله ی دوقاعدگی خونریزی روی میدهد-خونریزی شدیداست یابیش ازده روزطول میکشد-برنامه ی قاعدگی بیش از یک هفته تغییرداردیاخونریزی روی نداده است-بی نظمی قاعدگی باتب همراه است-دردشدیدوجودداردوبامسکنها آرام نمیشود.
علل:بی نظمی قاعدگی میتواند به علل پرکاری یاکم کاری تیروئید-کمبود آهن-پرکاری غده ی فوق کلیوی یا کاهش ذخیره ی آن-سرطان تخمدان-کمبود استروژن(درخانمهای لاغر)-افزایش هورمونها(درخانمهای چاق که ممکن است موجب بروزسرطان رحم شود)-رژیم لاغری سریع-عفونت-شیمی درمانی-چاقی-انحراف لگن به سمت راست-سندروم تخمدان پلی کیستیک(نوعی اختلال هورمونی درزنان)-نازایی-پرشیری-اضطراب-یائسگی زودرس وداروهای موثربرهورمون ها مثل قرص جلوگیری ازبارداری باشد.
کیست:کیست تخمدان عبارت است از توده های تخمدانی معمولا خوش خیم که اغلب ازبافت تخمدان تولید میشود ودربسیاری ازموارد ازتخمکهای سطح تخمدان سرچشمه میگیرد.
درواقع کیست تخمدان ازتوده های کیسه مانندی که دارای یک جداراست ومقداری مایع ساده داخل آن جمع شده تشکیل شده است.
علائم:تکررادراریاتورم درهریک ازدوطرف دهانه ی مهبل-مقاربت دردناک-اختلالات قاعدگی(قاعدگی دردناک-کاهش فواصل قاعدگی و...)عدم تخمک گذاری-افزایش پرموئی-مشکلات گوارشی-فشاریادردناحیه ی لگن-اختلالات ادراری و...
علل:کیست رحم به علل مختلفی ازجمله:اختلالات هورمونی-اختلالات تخمدان-افتادگی رحم-کندشدن جریان خون دررحم-زخم یاچسبندگی رحم(دراثرعمل جراحی یاعفونت)-استفاده ازقرص های ضدبارداری-استفاده ازآیودی(دستگاه جلوگیری ازبارداری)-عوامل ارثی-سوزاک(نوعی بیماری مقاربتی)-ودیگرعفونت ها بروزمیکند.
ناتوانی جنسی:کمبود علاقه به برقراری رابطه جنسی میباشد.
علائم:عدم توانائی درایجادحس برانگیختگی-احساس دردبهنگام برانگیختگی(که درخانمها شایع تراست).
علل:استفاده ازداروهای خاص بویژه داروهای ضدافسردگی-استعمال دخانیات-فشارخون بالا-اختلالات هورمونی-بیماریهایی مانند دیابت وزخم کبدکه بیشتردرکسانی که الکل مصرف میکنندبوجود می آید.
مشکلاتی درمورد گردش خون-تصلب شرائین-کمخونی وجراحی های عروقی-مشکلات مربوط به دستگاه ادراری ازجمله درآوردن پروستات-داروهای روانگردان.
نازایی:عدم حاملگی پس ازیکسال مقاربت بدون پیشگیری رانازایی می گویند.
علائم:اختلالات قاعدگی(بی نظمی قاعدگی-خونریزی شدید)-دردلگنی-مقاربت دردناک و...
علل:عدم تخمک گذاری یاتخمک گذاری نامنظم-فیبروم-اختلالات هیپوفیزیاهیپوتالاموس(غدد موجوددربدن)-کم کاری  یاپرکاری تیروئید-استفاده طولانی مدت ازقرصهای ضدبارداری و...