عطاری بهار

عطاری بهار
پیش گفتار:بدون شک افزایش سطح آگاهی های بهداشتی دست اندرکاران تهیه-تولید-توزیع وعرضه موادغذایی وشاغلین اماکن عمومی میتواند اثر مستقیم درارتقاءسطح ایمنی موادغذایی وبهبود کیفیت خدمات درامکنه عمومی ودرنهایت حفظ سلامت مردم بعنوان مصرف کنندگان موادغذایی وگیرندگان خدمات داشته باشدضمن آنکه ازفسادوهدررفتن حجم بسیارزیادموادغذایی بعنوان سرمایه ملی وبروزواشاعه انواع بیماری های منتقله توسط غذاممانعت نموده ودرمجموع ازتحمیل شدن لطمات وخسارات جانبی ومالی بسیارسنگین به مردم وکشورجلوگیری می نماید.
برهمین اساس الزام قانونمند دست اندرکاران وشاغلین بخش غذاوامکنه عمومی به گذراندن دوره تعریف شده بهداشتی بعنوان یک حرکت زیربنایی فرهنگی-بهداشتی همواره ازآرزوهای دیرینه کارگزاران ودلسوختگان بخش بهداشتی کشوربوده است.
ازجمله بهداشت دراسلام بهداشت فردی-بهداشت عمومی-بهداشت غذا-بهداشت آب-قوانین ومقرارت -بیماریهای مختلف مرتبط باغذاواماکن عمومی-کنترل حشرات وجوندگان-ایمنی وانضباط محل کاروپیشگیری ازبروزحوادث وبالاخره شیوه زندگی سالم ورفتارهای غیربهداشتی آلودگی هواودخانیات.
"بهداشت دراسلام"
کلیات:بانگاهی کوتاه وگذرابرتعالیم ارزنده وحیات بخش اسلام به خوبی می بینیم که مساله سلامت مردم بعنوان یکی ازحقوق مسلمه آنها دریک نظام مبتنی برمبانی اسلامی مطرح ومورد توجه است.
لذادرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درتمام جهان تنهاقانون اساسی ملهم ازقوانین اسلامی است دراصل سوم وبیست ونهم وچهل وسوم آن برضرورت تامین بهداشت ودرمان برای آحادملت ایران تاکید شده است.
ازطرف دیگرهمان ضمانت اجرایی که دراحکام دین برفکروعمل مسلمانان حاکم است واوراازگناه درخلوت وخیانت به مسلمین دیگربازمیدارد-آنجاکه رعایت اصول بهداشتی یاالزام شرعی همراه باشد-مسلمان رااززیرپاگذاشتن آن اصول درخلوت وجلوت بازخواهد داشت-دراینصورت رها ساختن فضولات آلوده درمعابروآلوده کردن آبها-ایجادکانونهای آلودگی وعفونت زاوآماده ساختن محیط برای رشدوفعالیت حشرات ومگس که همگی عوامل آلودگی هستند ونظیراین گونه اعمال توسط پاسبان درونی وایمان هرشخص باایمان نهی ومنع خواهدشد.
ازاین گذشته یک مسلمان میداند هرعمل که باعث آسایش دیگرمسلمین وحفظ سلامت آنها باشد خدمتی است درجهت رضای خدا.
ازپاکسازی محیط وکمک به حفظ بهداشت عامه بعنوان یک عمل خیراستقبال خواهدکردوحکومت اسلامی نیزبرحسب مسئولیت های فردوبابهره گیری ازاحکام اولیه وثانویه وقاعده "لاضرر"عوامل گسترش بیماریها وافرادی که روش آنها به زیان سلامت جامعه است واداربه اطاعت ازقانون ورعایت آن وعدم اضراربه غیرخواهد نمودواین ازضمانت های اجرائی درحفاظت ازبهداشت جامعه است وبراین اساس است که میتوان آئین نامه های بهداشتی رادرمراحل مختلف تهیه-توزیع وفروش موادغذایی-دارویی-بهداشتی ونیزاماکن عمومی وغیره باقدرت تمام ونظارت دقیق برای اجرای احکام شرعیه به بهترین وجهی به مرحله اجرادرآورد.
عطاری بهار
بهرحال اسلام باتکیه برمنبع فیاض وبی نظیر وحی-عالی ترین رهنمودهای بهداشتی رادراختیارمسلمانان وحتی غیرمسلمانان قرارداده است.
بعنوان مثال وقتی قران بالفظ یاایهالناس-پیام کلومما فی الارض حلالا طیبارابه گوش عالمیان میرساند ویا میفرماید"فینظر الانسان الی طعامه"همه انسانها رابه دقت درغذای خوداعم ازغذای جسم وغذای روح فرامیخواندتا انسان دقیقا همه چیزرادرغذایی که میخورد مورد توجه ومطالعه قراردهدوببیند آیاآنچه راکه میخورد بانیازبدن اومطابقت دارد؟آیا حلال وحرام خدادرآن رعایت شده؟آیابرای اونوش است یانیش؟بداست یاخوب؟باتوجه به مراتب فوق وباعنایت به آیه شریف 157سوره اعراف"یامرهم بالمعروف وینهیطم عن المنکرویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث"میتوان مجموعه دستورات بهداشتی اسلام رادردوبخش تحریم پلیدی ها وخبائث وحلال ومباح ساختن پاکیزه ها طبقه بندی کرد.
واگربه این دوبخش لزوم اعتدال راازآیه 31سوره اعراف"کلواواشربوا ولاتسرفوا"استنباط واضافه کنیم تصویری ازاین دستورات راارائه داده ایم وبااتکاء به حکم"کل مضرحرام"نیک درمی یابیم که عدم رعایت موازین بهداشتی که سلامت انسانها رابخطر می اندازدمثل مصرف آب یاموادغذایی آلوده توقف درهوای ناسالم درشرایط معمولی-بکارگیری وسایل پزشکی ضدعفونی نشده-قیچی وتیغ غیراستریل درآرایشگاهها وامثالهم ازنظردستورات اسلامی خالی ازاشکال نیست وبیانگراین است که مسلمانان نسبت به اقوام وملل غیرمسلمان پیشروباشند.
تعمیم بهداشت عمومی وآموزش بهداشت بعنوان یک عبادت:درمکتب اسلام برمبنای"الاعمال بالنیات"هرعملی که بانیت اداءوظایف الهی خدمت به جامعه مسلمین ورفع مشکل ازمشکلات مردم انجام میشود عین عبادت است.
مسلمانان بااین بینش بدن سالم ونیرومند میخواهد تابه انجام وظایفش موفق ترباشد وچنین است که تعمیم بهداشت عمومی وآموزش بهداشت وارائه خدمات بهداشتی باعث بی نیازساختن جامعه اسلامی ازبیگانگان وارتقاءسطح سلامت درجامعه مسلمین وحفظ جان وسلامت انسانها بی تردیدازعبادات بسیارمهم ومورد عنایت خاص پروردگاربه حساب می آید.
وبرهمین اساس هرقدمی که دراین مسیربرداشته میشودگامی درمسیرعبادت وجلب رضای خداوند متعال است.
حتی نفس کشیدن-استراحت کردن-غذاخوردن-راه رفتن وهرعملی که درطی این طریق درجهت رسیدن به هدف انجام میشودجزئی ازاین عبادت محسوب میشودونزدخداوند ماجورخواهد شد.
عطاری بهار

"اصول بهداشت فردی"
تعریف بهداشت فردی:بهداشت فردی به معنی مراقبت ازجسم وروان فردبرای حفظ تندرستی وپیشگیری ازبیماری است.
درحقیقت فردسالم به کسی گفته میشود که نه تنها ازسلامت جسم وروان برخوردارباشدبلکه ازنظراجتماعی نیزدررفاه وآسایش باشد.
بنابراین بهداشت فردی شامل مراقبت ونظافت ازپوست-مو-چشم-گوش-دهان ودندان-دستگاههای بدن مثل دستگاه تنفس-دستگاه حرکتی(دست وپا)وروان فرد میباشدکه نگهداری هرکدام ازآنها برای سلامت انسان ضروری ولازم است.
برای آشنایی بیشتربه توضیح مختصری برای هرمورد میپردازیم.
الف-بهداشت ونظافت پوست:پوست یکی ازاعضاءمهم ووسیع بدن است-پوتس اولین پوشش بدن دربرابر عوامل بیماری زااست.
زیراخارجی ترین قسمت آن سلول های تشکیل شده که ازعبورمیکروبها به بافت زیرپوست جلوگیری میکند.
پوست ازدوقسمت جلدوبشره تشکیل شده است که جلدشامل سلولهای شاخی شده وبشره دارای دونوع غده بنام غده های مولد چربی است.
درترشحات غده های مولد عرق مقدارکمی نمک دیده میشود که درمجاورت هواایجادبوی نامطبوع میکند-فعالیت غددمولد عرق درسنین بلوغ فوق العاده زیادبوده وباورزش-گرمی هوا-پوشیدن لباس ضخیم-خستگی-عصبانیت-نگرانی وهیجان بیشترمیشود.
بعضی ازافرادبه بوی عرق بدن خویش توجه نکرده یابه آن عادت کرده اند-درحالیکه دیگران ازآن به سختی رنج میبرند-لذابرای رفع این بوی نامطبوع رعایت نظافت شخصی واستحمام بموقع بسیارلازم است.
برای محافظت ازپوست ورعایت بهداشت آن بایستی حداقل به نکات زیرتوجه وعمل نمود.
1-سعی کنید درصورت امکان روزی یکباریاحداقل هفته ای دوباربدن خودراباآب وصابون بشویید-درصورتیکه حمام کردن مقدورنباشدبااستفاده ازآب گرم نقاطچرب وکثیف بدن مثل صورت-گردن-زیربغلها وپاها رابشوئید-پس ازحمام کردن لباسهای زیروجوراب خودراعوض کنید-درصورتیکه لباسهای زیرعوض نشوند باعث بروزبیماریهای قارچی مسری میشوند.
استفاده ازمواد ضدبوی استانداردبصورت اسپری سبب پیشگیری ازبوی نامطبوع میشود.
2-داشتن ظاهرآراسته ومطبوع ورعایت نظافت فردی ازالزامات بهداشت فردی است ونشانه آگاهی وتربیتی درستاست.
3-تعداددفعات حمام باتوجه به دمای هوا-میزان فعالیت-الودگی هواومحل کارمتفاوت است-بهتراست نوبتهای استحمام زیادنباشد.
4-حمام مورد استفاده بایستی همیشه تمیزباشدبدین صورت که پس ازهربارحمام کردن بایستی حمام کاملا شسته وتمیزشود وهرچندوقت یکباردیواروکف آن باموادشوینده وضدعفونی کننده مناسب نظافت گردد-برای جلوگیری ازجمع شدن رطوبت زیادپس ازحمام کردن درب وپنجره حمام رابایستی بازگذاشت وپس ازدفع رطوبت برای پیشگیری ازورود سوسک به بقیه قسمتهای ساختمان درب کف شوربایستی بسته شود.
درحمام بایستی ازدمپایی استفاده نمود تاارانتقال آلودگیهای کف زمین به پاها جلوگیری کرد.
5-استفاده ازآب وصابون-پوست راازموادزائد پاک میکند-موادقلیایی داخل صابون باعث حل شدن چربی وموادزائدموجودروی پوست شده ومنافذپوست رابازمیکند.همچنین استفاده ازآب گرم مطلوب باعث نرمی ولطافت پوست شده وخستگی عضلات راکاهش میدهدوبه عبارتی باعث خون گیری بیشترپوست میشود.
6-کسانی که بیماری قلبی وفشارخون دارندنبایستی درحمام گرم وبخارآلود حمام کنند.
7-میزان چربی پوست افرادمتفاوت است-کسانیکه پوست چرب دارند نیازمند شست وشوی بیشترهستند-صابون وشامپوی مورد استفاده درپوستهای پرب وخشک بایستی متفاوت باشد-بدین معنی که افرادباپوست چرب بایستی صابون وشامپوی چرب مناسب استفاده کنند.
به عکس کسانیکه پوستی خشک دارند نبایستی ازاینگونه صابون وشامپواستفاده کنند-چراکه باعث تحریک وحساسیت پوست میشود-حتی الاامکان ازصابونهای معطراستفاده نشودوبرای پوست های حساس ازشامپوی بچه استفاده شود.
8-پس ازاستحمام بایستی باحوله شخصی بدن خودراخشک کردوازقرارگرفتن درهوای سردخودداری نمود.
9-استفاده ازآبی که دیگران خودراباآن شسته اند نادرست است وباعث انتشاربیماری میشود-لذااستفاده ازدوش برای استحمام بهترین روش است.
10-استفاده ازوسایل استحمام شخصی برای حمام کردن ضروری است-برای اینکه ازانتقال بیماری های مسری وقارچی جلوگیری میکند-پس ازاستحمام بلافاصله وسایل استحمام بایستی درمعرض هواونورقرارگیردتاازانتشاربوی بدورشد میکروبها وقارچها جلوگیری شود.
ب-بهداشت دستها:اهمیت نظافت درشستشوی دستها-بسیاری ازبیماری های انگلی وعفونت های روده ای ازطریق دستها به خصوص دستهای کثیف والوده منتقل میشوند-لذاشستن درست دستها وکوتاه کردن ناخنها بطورمرتب میتواند ازآنها جلوگیری کند.
شستن دستهاباصابون باعث خشکی آنها میشودکه برای رفع این مشکل وجلوگیری ازترک خوردن بایدآنها راچرب کرد.
شستن دستهادرمواردزیرالزامی است:
1-قبل ازغذاخوردن-قبل ازطبخ وهنگام آماده کردن ظروف ووسایل سفره-هنگام مراقبت کردن ازنوزادان وموقع غذادادن به آنها-بعدازمستراح رفتن-بعدازباغبانی وزراعت-بعدازدست زدن به حیوانات ونظافت آنها-بعدازملاقات بابیماران-ازانجام کاربخصوص هنگامیکه دستها به موادمختلف آلوده وکثیف میشوند.
2-بعدازکوتاه کردن ناخنها دستها بایستی شسته شوندوهیچگاه ناخنها جویده نشوند-مراقبت زخمها وخراشهای دست بسیارضروری است-درصورت صدمه دیدن دستها مانند بریدگی عمیق-پس ازانجام کمکهای اولیه باید فورافردآسیب دیده را به بیمارستان رسانید.
ج:مراقبت ازپاها(بهداشت پاها):چون پاها دائما باکف وسطح زمین تماس دارند-همچنین درپاها غدد مولد عرق زیادی وجوددارد-لذاشستشوی روزانه ویا چندباردرروزآنها بسیارضروری است-درغیراینصورت تجزیه عرق بوی نامطبوعی برای پاها ایجادمیکند.
1-ازنکات بسیارمهم وضروری که بایستی برای سلامت پاها وستون فقرات به آن توجه نمود-استفاده ازکفش مناسب است-به نحوی که هیچگونه فشاری به پاها واردنکرده وباعث تغییر شکل طبیعی استخوان بندی پانشود.
استفاده ازکفشهای تنگ ونوک باریک ویاپاشنه بلند علاوه برآنکه سبب بروزتغییر شکل پاها میشود سبب انتقال نامتعادل فشاروزن به ستون فقرات وبروزدردها وضایعات کمری خواهدشد.
2-ناخن پاها نیزمانند دستها بایستی همیشه کوتاه شوند وجوراب مورداستفاده باید ازحیث شکل وقدواندازه وبند(کش جوراب)مورد دقت قرارگیرد.
3-به رشد غیرطبیعی عضلات پابه ویژه دراطفال بایستی توجه نمود-بامشاهده دقیق رشد پا وکفش مناسب میتوان ازشکل بندی غیرطبیعی ویابروزکجی استخوان کف پاجلوگیری کرد-اگرزخمی درپاها مخصوصا دربین انگشتان پاهادیده شدباید به درمان آن اقدام نمود.
مهم:دوعارضه شایع دررابطه بابهداشت پا عبارتنداز:1-میخچه2-ترک پا
1-میخچه عارضه ایست که دراثرتنگ ونامناسب بودن کفش پدیدمی آید-برای جلوگیری ازاین مسئله بایستی ازکفش های راحت ومناسب استفاده نمود-میخچه رانبایستی دستکاری کرد ویاآن رابرید-برای بهبود آن میتوان ازپمادهای نرم کننده وکفش های راحت استفاده نمود.
2-ترک پابیشتردرناحیه پاشنه پابه وجودمی آید-به دلیل عدم رعایت بهداشت-بدون کفش راه رفتن ویااستفاده ازکفشهای پلاستیکی درافرادی است که به آن حساسیت دارند.
د-بهداشت مو:تمام سطح بدن بجزکف دستها وپاها ولبهاازموپوشیده شده است-رشدمودربعضی ازقسمتهای بدن بیشتراست مثل سروصورت وزیربغل-موی سالم ودرخشان مرتب وقابل انعطاف است-برای سلامت موبه نکات زیرباید توجه نمود.
1-موی سرهرروزشانه زده شود-شانه رابایستی تمیزنگاه داشت-مقنعه وروسری همیشه باید تمیزباشد-اگرجوش یازخمی درسردیده شد باید به طبیب مراجعه شود.
2-باتوجه به مشخصات موبه ویژه به میزان چرب بودن آن بایستی موادپاک کننده ازجمله شامپوراانتخاب نمود.
3-پس ازشستن موبایستی درخشک کردن آن دقت نمودبه نحوی که ازمالش شدیدموباحوله خودداری کردچراکه موهای خیس احتمال شکستن بیشتری دارند-کافیست فقط حوله رابه موفشاردهیم تاموخشک شود.
4-اگربه دلیل کم کاری غددمولد چربی-کمخوابی-ناراحتی های عصبی-ودرنتیجه بدی جریان خون درپوست سردچارپوسته ریزی وشوره سرشدیم-لازم است موهارامرتب شسته وآنها راشانه بزنیم ودرصورت شدت یافتن والتهاب آنها بایستی به طبیب مراجعه نمودوآنها را معالجه کرد.
5-موادغذایی مورد استفاده دربهداشت موبسیار مهم هستند مانند ویتامین ها وکلسیم لذابدی تغذیه-ناراحتی عصبی وبیخوابی درسلامت مو بسیارموثرند.
6-کسانیکه دارای موهای چرب هستند ویادرنقاط آلوده ویاپرگردوخاک زندگی میکنند-بایستی موهای خودرازود به زود بشویند-البته لازم است به خشکی مونیزتوجه نمود-بدین معنی که زیادشستن موباعث خشکی آن نشود.
ز-بهداشت چشم:چشم ازارگان های بسیارمهم وحساس بدن است که باعث ارتباط اوبامحیط زندگیش میشودهرگونه اختلال دربینایی فرداین ارتباط راضعیف نموده وازقوه یادگیری انسان میکاهد-لذابهداشت چشم بسیارمهم وضروری است وبرای حفظ آن لازم است به نکات زیر توجه نمود.
1-نظافت وشستشوی چشم برای پیشگیری ازعفونت های چشم بسیارضروری است درصورت عدم رعایت این موضوع وبه وجودآمدن عفونت چشم-کدورت دائمی قرنیه ودرنتیجه کوری چشم به وجودمی آید-همچنین استفاده ازحوله شخصی وتمیزدرپیشگیری ازعفونت چشم بسیارمهم است.
2-درصورت مشاهده هرگونه اختلال درظاهرچشم نظیرقرمزی چشم-افتادگی پلک-تورم وانحراف فورا به طبیب مراجعه فرمائید.
3-اگرعوارضی نظیر تاری دید-اختلال درقدرت بینایی وخستگی درهنگام مطالعه درچشمتان کرد فورا به طبیب مراجعه فرمایید.
4-بهنگام ورود جسم خارجی ویاموادشیمیایی درچشم ها-آنها رامالش ندهید-لیکن آنهاراباآب فراوان شسته وبایک گازتمیزپوشانده وبه طبیب مراجعه کنید-هنگام شستن چشم آن راماساژندهید-درصورت نیاز میتوانیدازشیرآب استفاده کنیدبطوریکه پلک ها راازدوطرف به کنارزده وچشم ها رازیرشیرآب نگه دارید.
5-مصرف غذاهای متنوع رافراموش نکنیدبخصوص غذاهایی که دارای ویتامین میباشند.
6-استفاده ازعینک های مخصوص جوشکاری وعینک های محافظ درهنگام تراشکاری ویاکارهای مشابه باعث پیشگیری ازآسیب های غیرقابل برگشت وجلوگیری ازورود فلزات ویاسایر ذرات چشم میشود وازبروز بیماریهای چشم پیشگیری میکند.
س-بهداشت گوش:گوش اندام شنوایی وحفظ تعادل بدن است واز سه قسمت گوش خارجی-گوش میانی وگوش داخلی تشکیل شده است.
جهت رعایت بهداشت به نکات زیر بایستی توجه نمود:
1-ازشنیدن صدای بلند خودداری شود-صدای مته های بسیارقوی وانفجارات باعث آسیب به گوش داخلی وعوارض متعدد غیرقابل برگشت می گردد.
2-گوشهای خودراهمیشه پاکیزه نگه داریدوهرروزصبح وعصربهنگام شستن صورت خودداخل وخارج گوشها راتمیزنمائید.
3-جهت تسکین دردهرگز ازدودسیگارویاموادمخدراستفاده نکنید.
4-ازواردکردن اجسام نوک تیز به گوش خودداری کنید.
5-به محض احساس گوش دردبه طبیب مراجعه کنید.
6-بدون مجوزطبیب ازبکاربردن دارووریختن قطره های مختلف درگوش خودداری شود-امتحان گوش دربچگی دارای اهمیت زیاداست چون اغلب سنگینی گوشها که درسنین بعدی متوجه آن میشوند ازهمین سنین سرچشمه میگیرد.
آزمایش گوش خصوصا بعدازامراض مسری کودکان خیلی مهم است-شنوایی گوش باید مورد توجه قرارگیردوامتحان میزان شنوایی درفواصل زمانی کوتاه انجام شود-درصورت فرورفتن جسم خارجی درگوش حتما باید طبیب آنراخارج سازد.
بیهوشی وکم هوشی وبیخوابی-خروج مایع از گوش وغیره همه ممکن است درنتیجه بیماری گوشهاباشد-لذاباید به طبیب مراجعه نمود.
ل:بهداشت دهان ودندان:دندانها دارای ساختمان سختی هستند که درون حفره دهان ودرداخل استخوان فکین قرارگرفته ودربدن دارای سه عمل اساسی هستند:
الف-شرکت دراولین مرحله گوارش وهضم.
ب-شرکت درکلام وصوت.
ج-شرکت درسختمان اسکلت صورت.
مواظب باشیم که دوبیماری خطرناک همیشه دندانهای ماراتهدیدمیکند.
1-پوسیدگی دندان.
2-بیماری نسوج درون دندانی.
برای پیشگیری ازبیماریهای یادشده وداشتن دندانی سالم رعایت نکات بهداشتی زیرضروری است.
1-سعی شود ازمصرف موادقندی خودداری شودودربین غذاهای روزانه بهتراست ازمیوه های تازه-سبزیجات وکاهو وهویج به جای شیراستفاده نمود.
2-بهتراست بلافاصله بعدازمصرف هرنوع ماده قندی دندانهارامسواک کرد-اگرمسواک دردسترس نباشد-لازم است چندباردهان ودندانها راشستشوداد.
3-استفاده ازمسواک ونخ دندان برای پاک کردن مرتب دندانها بسیارمفیداست-مسواک موادغذایی که دربین وشیارهای سطح جونده دندان قرارداردراپاک وازپوسیدگی آنها جلوگیری میکند-درست مسواک کردن وقتی است که تمام سطوح دندان ولثه بخوبی مسواک زده شود.
4-ازنخ دندان برای پاک کردن سطوح بین دندانی استفاده نمایید-نخ دندان نخ مصنوعی است که ازابریشم یانایلون ساخته شده است-بعدازمسواک زدن برای تمیزکردن سطوح بین دندانی بایستی ازنخ دندان استفاده کرد.
5-هرکسی بایدمسواک مخصوص به خودداشته باشدتاارانتقال میکروبها جلوگیری شود.
6-مسواک بایستی تمیزنگه داشته شودوپس ازاستفاده طوری قرارگیردکه دسته آن بطرف پائین باشدتابرس آن زودترخشک شود.
7-ازخوردن غذاها ومایعات بسیارسردوخیلی گرم خودداری شود.
8-ازشکستن موادسخت بادندانها خودداری شودزیرااین عمل به مینای دندان صدمه زده وآن رابرای پوسیدگی آماده میکند.
9-دندانهای مصنوعی باید همیشه تمیزنگه داشته شود.
10-برای تشخیص پوسیدگی دندان ودرمان به موقع وسریع آن هرشش ماه یکبارودرصورت احساس دردوناراحتی فوری به دندان پزشک مراجعه شود.
11-استفاده ازخمیردندان دارای فلوراید برای جلوگیری ازپوسیدگی دندان بسیارمفیداست.
12-استفاده ازغذا-ویتامین-چای ومواد معدنی لازم(کلسیم وفسفر)برای استحکام وسلامت دندانها لازم است.
13-جرم گیری جهت جلوگیری ازپوسیدگی وپرکردن دندانهای آسیب دیده درحفظ آنها کمک میکند-ردیف ومنظم کردن دندانها درسن مناسب جهت جلوگیری ازجرم گرفتگی ضروری است.
مسواک خوب چه خصوصیاتی دارد؟
مسواک خوب مسواکی است که موهای آن ازنایلون نرم درست شده است-موهابایدمرتب-منظم باشند-ازیک مسواک معمولا بیش ازسه الی چهارماه نمیتوان استفاده کرد-چون موهای آن خمیده ونامرتب میشوند.
هرگاه مسواک خمیده ونامنظم شدویارنگ آن تغییرکرد-لازم است آن راعوض کرد.
م-بهداشت دستگاه تنفس:دستگاه تنفس ازدستگاههای بسیارمهم وحیاتی انسان است که درصورت اختلال ویاازکارافتادن آن تقریبا زندگی غیرممکن است-وظیفه اصلی دستگاه تنفس تامین اکسیژن مورد نیازبافت ها به منظور سوزاندن موادغذایی وتولید انرژی است-دستگاه تنفس درمعرض بیماریهای متعددی است که باعث اختلال درکاراین دستگاه میشوند.
برای پیشگیری ازوقوع این بیماریها رعایت نکات زیر ضروری است:
1-تنفس هوای پاک وسالم بسیارمهم ودرایجادبیماریهای تنفسی یاجلوگیری ازآن بسیارنقش دارند-لذابایستی سعی شود درمواقعی که هواآلوده وناپاک است ازماسک که همانند یک دستگاه تصفیه عمل میکند استفاده نمود.
2-آلودگیهای شیمیایی وگازهای سمی بویژه درمناطق صنعتی میتواند باعث مسمومیت سلامتی ماباشد که بسیارمهم است.
3-اگردرمحیطی کارمیکنید که آلوده به گازسمی است حتماازماسک مخصوص استفاده کنید.
4-به کاربردن تهویه های استانداردکه بتواندازآلودگی محیط بویژه درمحیط های صنعتی بکاهد درجلوگیری ازبیماریهای تنفسی وبطورکلی سلامت انسان نقش مهمی دارد.
5-درزندگی ویاتماس باافرادی که بیماری های تنفسی بویژه سل دارند دقت واحتیاط کامل شود چراکه احتمال انتقال عامل بیماری زا به فرد بعدی بسیارزیاداست.
6-بیماریهایی نظیر عفونت های ویروسی-سرماخوردگی-سرخک-سرخجه و...سریعا ازراه تنفسی انتقال می یابند.
لذادرتماس افرادمبتلا به امراض یادشده باید به هنگام دست دادن-بوسیدن-عطسه وسرفه کردن مواظب خودباشیم.
ازوسائل مشترک استفاده نکنیم-رعایت این مسئله درجاهای شلوغ دارای اهمیت بیشتری است.
7-کارگران معدن-کارگران کارخانجات نساجی-کارگرانی که درخاکبرداری کارمیکنند ویاکسانیکه مداوما باگرد وخاک وموادشیمیایی سروکاردارندبایستی مواظب باشند وکاملا دقت نمایند که به بیماریهای تنفسی دچارنشوند.
8-یکی ازبیماریهای بسیارمهم تنفسی-سرطان ریه است که عمدتادراثرسیگارکشیدن وقلیان به وجود می آید بطوریکه 90%سرطانهای ریه مربوط به سیگار وقلیان میباشد.
و-اثرات سوءمصرف دخانیات برسلامت:سالانه تعدادزیادی ازافرادجامعه به دلیل بیماریهای ناشی ازمصرف دخانیات جان خودراازدست میدهند ویادراثر این بیماریها دچارناتوانی جسمی میشوندتادهه 1990سالانه 3 ملیون نفرازمصرف سیگارمی میردند-این رقم برطبق برآورد دردهه 2020به 10 ملیون نفرخواهد رسید.
یک نفر سیگاری حتی اگر تعدادکمی سیگاربکشد-بیشترازافرادغیرسیگاری به بیماری قلبی-سرطان ریه وبسیاری ازبیماریهای دیگردچارمیشوند.
افرادسیگاری علاوه براینکه سلامت قلب خودراتهدید میکنند-اعضای خانواده خویش را که درمعرض دودسیگارهستند درمعرض خطروبیماریهای قلبی قرارمیدهند.
اگرفرد سیگاری عوامل خطرآفرین دیگری نظیرچربی خون بالا(کلسترول وتری گلیسرید)-فشارخون بالا وبیماری های دیابت نیزداشته باشد-احتمال بیماری قلبی دراین فردچندبرابرمیشودبطو
ریکه یک مرد سیگاری که سه عامل خطرفوق راداشته باشد احتمال حملات قلبی دراین فرد8برابرافرادی است که این عوامل خطرآفرین راندارند.
بعضی ازافرادسیگاررابرای لذت بردن وحس آرامش وراحتی می کشند وابرازمی دارند که به منظورکاهش نگرانیها وفرارازمشکلات روانی دخانیات استعمال میکنند-درصورتیکه هرچه دخانیات بیشتراستعمال کنند به همان اندازه مشکلات ومسائل مربوط به حفظ تندرستی درآنان بیشترمیشود.
ازنظراقتصادی مصرف دخانیات به ویژه سیگاراثرات نامطلوبی داردکه درحال حاضر سالانه 250ملیون تومان خرج کبریتی است که سیگاریها باآن سیگارخودراروشن میکنند.
کاغذی که درسیگارهای مصرفی درکشورسوزانده میشود بیش ازمقدارکاغذی است که برای 45ملیون دفتر60برگی لازم است.