عطاری بهار

زعفران:قسمتهای مختلف خودزعفران "جام گل،خودگل و..."بعلاوه مخلوط کردن گل رنگ گل کاجیره،گل همیشه بهار،شقایق،کلاله ذرت،خاک سرخ وزردچوبه،میخک،ریشه گندم رنگ زده و....که ممکن است بارنگهای مجازیاغیرمجازنیزرنگ آمیزی شوند ویابارطوبت ویااضافه کردن عسل یا گلیسرین سنگین شوند.
عطاری بهار
حتی از نشاسته،شکروپودرگچ،فیبرهای گوشت وگلوکزنیزاستفاده میشود.
درتقلب زعفران معمولا کشاورزدخالتی نداردواین عمل بیشترتوسط فروشندگان ودلالان انجام میشود،راه ساده وبدون استفاده ازروشهای آزمایشگاهی برای تشخیص تقلب زعفران وجوددارد.
"اول اینکه مزه زعفران تقلبی نامطبوع ومقداری تلخ است،علاوه براینکه بافشاردادن آن بین انگشتان چربی محصول،به دست منتقل میشود که این نشان دهنده تقلبی بودن زعفران است".
چای:چای ازنقطه نظر موادرنگ دهنده وطعم دهنده تقلبی،همواره مورد استفاده سودجویان قرارگرفته است،حتی تفاله های خشک شده چای ازقهوه خانه هاو......جمع آوری شده وبارنگ وطعم مصنوعی وغیرمجازبه لحاظ ظاهری تغییرکرده وبه نام چای مرغوب به مصرف کننده بی اطلاع عرضه میگردد.
عطاری بهار
به غیرازاین ممکن است قسمتهای باکیفیت کمترگیاه یعنی ساقه وبرگهای بزرگ وپائینی گیاه ویاهرنوع آلودگی ناشی ازضایعات گیاهی وحتی گرد وخاک به نحوی وزن کلی محصول رابالاببردکه همگی ازانواع تقلب به حساب می آیند.
بررسی ظاهری چای درپاره ای ازمواقع میتواند مارامتوجه ناخالصی های ظاهری بکند،البته ذرات بسیارریزوطلایی رنگ دراصل کرک های خشک شده برگ چای بوده وناخالصی به حساب نمی آید،"ولی بهترین آزمون برای چای تقلبی ریختن مقداری ازآن درآب سرداست،چای طبیعی ومرغوب درآب سردرنگ نداده وطعم آب سرد راچندان تغییرنمیدهد".
رب گوجه فرنگی:رب گوجه فرنگی دراصل آب گوجه فرنگی است که چندین برابر"7تاگاهی 8برایر"تغلیظ گردیده است،بعلاوه اینکه مقداری نمک تا حداکثر3درصدبه آن اضافه میشود.
تقلب اصلی رب گوجه فرنگی اضافه کردن کدوی پخته شده است که البته بازبرای شناسایی این تقلب روشهای آزمایش وجوددارد.
عطاری بهار
"ولی بهترین راه شناسایی ساده بدون امکانات آزمایشگاهی،رقیق کردن رب بمیزان 7تا8برابریعنی تبدیل کردن مجدد آن به آب گوجه فرنگی است".
که میتوان رنگ،مزه وبافت غیرطبیعی آن رابه آب گوجه فرنگی تازه یارب گوجه فرنگی اصلی ورقیق شده مقایسه نمود.
عسل:عسل یک شربت غلیظ قندی است،بنابراین راحت ترین نوع تقلب ساخت یک شربت رنگی تقلبی است که خیلی راحت تولید شده وباحرارتی که درحین تولید می بیند رنگ قهوه ای مشابه رنگ عسل رانیزپیدامیکند.
هرچند که رنگ عسل مستقیما مربوط به تغذیه زنبوربوده وازعسل کاملا شفاف وبی رنگ تاعسل قهوه ای رنگ تیره درطبیعت دیده میشوند.
عطاری بهار
البته معمولا چنین محصولی فاقد رنگ وطعم عسل طبیعی است،علاوه برآن اینکه پس ازمدتی تولید شکرک یعنی کریستالهای درشت ونبات مانند میکنند.
هرچند باید بدانیم کریستالهای بسیارنرم وریزی که پس ازمدتی درعسل بوجود می آید کاملا طبیعی بوده ونشان دهنده خلوص عسل هستند که باحرارت غیرمستقیم عسل ازبین میروند.
سرکه:سرکه صنعتی دراصل یک محلول حدود 5 درصد اسید استیک که درانواع تقلبی آن ممکن است ازاسیدهای غیرمجازویا رنگهای غیرمجازبرای ساخت یک محلول اسیدی مشابه استفاده شده باشد.
عطاری بهار
"بهداشت آب"
آب یک ماده حیاتی است که بطور یکنواخت درسطح کره زمین پراکنده نمیباشد،حرکت پیوسته بخارآب به هواوبرگشت به زمین راگردش آب درطبیعت میگویند.
حرارت خورشیدباعث تبخیرآب اقیونوسها،رودخانه ها ودریاچه ها میگردد،حرکت توده های هوا،بخاررادرهوامانند ابرنگهداری میکنند.
ریشه گیاهان آب وخاک راجذب کرده وازطریق سوراخهای تنفسی برگها به هوا فرستاده میفرستند،بخارآب ذخیره شده درابرها،تحت شرایط معینی بصورت قطرات ریزآب یاکریستال های ریزیخ درمی آیند،تجمع آنها بایکدیگرباعث سنگینی شده وبصورت نزولات جوی"باران،تگرگ وبرف"به سطح زمین می رسند.
بعدازمرطوب کردن زمین،قسمتی ازنزولات جوی بداخل زمین نفوذ میکنند که بیشتر آب درناحیه ریشه گیاهان که ازچند چندسانتی مترتا چند مترعمق دارند نگه داشته میشود،بقیه نیزدرزیرزمین تشکیل مخازن ومنابع آبهای زیرزمینی رامیدهند ویااینکه برروی سطح زمین بصورت برف باقی مانده ویابه صورت جاری به حرکت در می آیندتابه رودخانه ها وسرانجام به اقیانوسها می ریزند.
اصولا مقدارآب درجهان ثابت است لذاسراف آب وآلودگی آب باعث محدودیت دسترسی بشر به آب آشامیدنی خواهدشد.
عطاری بهار
تعریف آب آشامیدنی:آب آشامیدنی،آب گوارایی است که عوامل فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحد استانداردمصوب بوده ومصرف آن عارضه سوئی درکوتاه مدت ویادرازمدت درانسان ایجادنکند. 
عطاری بهار
تعریف آلودگی آب آشامیدنی:آلودگی آب آشامیدنی عبارت است ازتغییر خواص فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آب به گونه ای که آن رابرای مصرف انسان زیان آورسازد،به آب آلوده فاضلاب نیزمیگویند،اماازآنچه درفرهنگ عمومی به فاضلاب تعبیر میشود عبارت است از باقیمانده آب مصرفی که ازنتیجه فعالیتهای انسان ایجادشده ودارای آلودگی وغیرقابل شرب است.
عطاری بهار
بررسی احتمال آلودگی آب آشامیدنی:
1-بازدیدوکنترل منابع وتاسیسات آب.
2-نمونه برداری وبررسی آزمایشگاهی شاخص ها.
3-تفسیرنتایج آزمایشات.
آب بعنوان مظهرپاک کنندگی،میتواند درصورت آلوده شدن،انتقال بیماری ویاعارضه درانسان شود.
آب بخشی ازمحیط زندگی انسان است،انسان ازآب برای مصارف مختلف مانند آشامیدن یا پخت وپز،شستشو،تفریحات ومصارف زراعی وصنعتی استفاده مینماید،باتوجه به مصارف مختلف آب،میتوان گفت که آب ازراههای گوناگون آلوده میشود ودرنتیجه میتواند عامل انتقال وشیوع بیماریهای مختلف باشد.
راههای انتقال بیماری توسط آب عبارتنداز:
1-انتقال بیماری ازطریق آشامیدن آب آلوده مانند وبا،حصبه واسهال کودکان.
2-انتقال بیماری دراثر شستشوی البسه،لوازم وشناکردن مانند شیستوزومیازیس.
3-بیماریهای منتقله توسط میزبان واسط درآب مانند شیستوزوماهماتوبیوم ازطریق حلزون.
4-بیماریهای منتقله توسط حشرات ناقل آبزی مانند مالاریا توسط پشه آنوفل.
5-بیماریهای منتقله توسط استنشاق هوای آلوده به ذرات بخارآب حاوی ارگانیسمهای ایجاد کننده بیماری مانند باکتری لژیونلا.
باتوجه به محدودیت منابع آب سالم وهزینه بربودن روشهای تصفیه آب ونقش آب درانتقال بیماری،اهمیت بهداشت آب رابطورخلاصه میتوان درعناوین ذیل بیان نمود.
1-مصارف آب:آشامیدن،پخت وپز،شستشوی ظروف ولوازم،شستشوی سطوح،شستشوی البسه،استحمام،تفریحات،صنعت وتجارت وکشاورزی.
2-تامین آب از منابع سالم:انواع منابع تامین آب سالم،خصوصی ازطریق چله آب شرب وعمومی ازطریق شبکه های لوله کشی وتانکرهای آبرسانی.
3-دفع فاضلاب:ازطریق چاه جاذب،اگوی شهری،تصفیه به کمک سپتیک تانک،تصفیه متداول وپیشرفته وروشهای غیربهداشتی مانند هدایت به جوی آب ورودخانه.
توجه کنیم که عامل بیماری زابه سهولت ازطریق استخرشنا،یخ آلوده ومخازن صلواتی آب کنارمعابربه راحتی انتقال می یابند،لذادراستفاده ازموارد فوق لازم است به نکان زیرتوجه نمائیم.
1-قبل ازورودبه استخرشناخوب دوش بگیریم.
2-پاهای خودرادرماده ضدعفونی کننده قبل ازاستخرشناقراردهیم.
3-ازخوردن وآشامیدن دراستخرشنابپرهیزیم.
4-پس ازهربارتوالت وقبل ازورود به استخرشناحتمادوش بگیریم.
5-پس ازاستفاده ازاستخرشنا ویا شنادراستخرهای طبیعی ودریا،بدن خودراباآب سالم شستشو دهیم.
6-درتامین آب بوسیله تانکرهای آب رسانی به اعتبارتوزیع کننده آب توجه شود.
بدیهی است علاوه برسلامت آب لازم است افرادمرتبط نیزدارای کارت معاینه پزشکی معتبربوده وتانکرآبرسانی آنها نیزسالم وبهداشتی باشد،آب تانکرهای آب رسانی بایددارای کلرباقیمانده باشد.
1-یخ راازجایگاههای معتبر تهیه نماییم.
2-ازآلودگی سطوح خارجی یخ وازقراردادن آن برروی سطوح آلوده جلوگیری نماییم.
3-توجه کنید که یخ آلوده میتواند آب،میوه وغذای سالم راآلوده کند.
4-دراستفاده ازمخازن صلواتی درمعابر،توجه شود علیرغم نیت خیر،میتواند درصورت عدم رعایت ودقت دربهداشت آب ویخ ویاناآگاهی وغفلت بانیان آن موجب بروزواشاعه بیماری شود،لذااکیداتوصیه میشود ازآبسردکن های مجهزبه شیرفشاری وپس ازتامین آب سالم(لوله کشی)برای این منظور استفاده شود وازبه کاربردن مخازن یالیوانهای مشترک اجتناب گردد.
بهداشت فاضلاب بارعایت بهسازی اماکن:
دفع بهداشتی فاضلاب دستشوئی وجنس وشیب کف ومجهزبودن کف به کفشوی فاضلاب رو،مواردی است که به منظور جلوگیری ازانتقال آلودگی میبایست رعایت گردد.
کنترل آب دراماکن:برای جلوگیری ازانتقال احتمالی برخی ازعوامل میکروبی وبیماری زا،آب شرب راباکلرضدعفونی میکنند وبهمین خاطربرای کنترل آب شرب نسبت به اندازه گیری میزان کلردرآب وهمچنین نمونه برداری آن برای تعیین آلودگی میکروبی اقدام می نمایند.
عطاری بهار
"قوانین بهداشت موادغذایی واماکن عمومی"
مقدمه وتاریخچه:گرچه برای ارتقاءسطح بهداشت موادغذایی درمراکزتهیه،تولید،توزیع،حمل ونقل وفروش مواد غذایی واماکن عمومی ودستیابی به اهداف ایمنی غذایی وهمچنین تامین بهداشت دراماکن عمومی که به اشکال مختلف مورد استفاده ومراجعه مردم قرارمی گیرند،اقدامات فرهنگی وآموزشی برای کلیه افرادوگروههای مرتبط باموادغذایی اعم ازتولید کنندگان،عرضه کنندگان،فروشندگان ومصرف کنندگان وهمچنین دست اندرکاران امکنه عمومی ازاولویت ویزه برخورداربوده ودرواقع حرف اول رامی زند،لیکن ازآنجا که اولا همه افراد وگروههای یادشده آگاهی های لازم رادریافت نکرده اندوثانیا ممکن است دربین تولیدکنندگان وعرضه کنندگان وفروشندگان موادغذایی ودست اندرکاران امکنه عمومی افرادی باشند که برای سودجویی حتی آگاهانه دست به اقدامات غیربهداشتی بزنند،لذاوجود اهرمهایی قانونی دربخش بهداشت موادغذایی واماکن عمومی ضرورت کامل داشته وبرای حفظ سلامت مردم بعنوان گروه اصلی هدف،اعمال این قوانین اجتناب ناپذیر خواهدبود.
سابقه توجه قانونمند به مسائل بهداشتی درمحل های تهیه وفروش موادغذایی درکشور مابه چند صدسال قبل ازاین برمیگردد.بطوریکه درقرن هفتم هجری(قبل ازبه وجود آمدن آمریکا وپیدایش وپیشرفت علوم دراروپا)یکی ازدانشمندان مسلمان ایرانی به نام محمد بن احمد قرشی معروف به این اخوه درکتاب خود بنام"آیین شهرداری"شرایط ومقررات بهداشتی نانوایان،قصابان،قنادان وشیرفروشان و....رابه خوبی بیان میکند وتوضیح می دهد که چگونه بازرس حکومت بنام (محتسب)به این اماکن سرکشی وصاحبان آنها رامجبور به رعایت مقررات بهداشتی می کرده است.
علیهذا ازلحاظ قوانین ومقرارت جدید میتوان گفت که :
درکشور ماتاسال 1334قانون مشخص ومدونی برای اقدامات نظارتی برکیفیت بهداشتی موادغذایی ورعایت مقررات بهداشتی دراماکن عمومی ومراکزمرتبط باموادغذایی وجودنداشت وبرای برخورد بامتخلفین بهداشتی ازابزارهای کمرنگ قانونی سازمانهای دیگرازجمله بند20ماده 55 قانون شهرداریها استفاده می شدکه مسلما مفید وموثرواقع نمیشد.
دراین سال قانونی مشتمل برچندماده درارتباط باامورپزشکی وموادداروئی وغذایی ازتصویب مراجع قانونی گذارگذشت،اما چون پیش بینی های لازم ازلحاظ نیازهای قانونی بخش بهداشت موادغذایی واماکن وابزاروشاغلین مرتبط باموادغذایی واماکن عمومی درقانون مذکوربه عمل نیامده بود بازهم جوابگو وتامین کننده نیازنبود تااینکه به ضرورت ونیازجامعه درسال 1346 قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی به تصویب رسید ودرسال 1347برخی موادآن اصلاح وتعدادی ازآیین نامه های اجرایی موادمختلف آن نیز تدوین وتصویب شد وبالاخره درسال 1353 بعضی دیگرازموادقانون مذکور اصلاح وتصویب شد.
درسالهای پس ازپیروزی انقلاب اسلامی قوانین ومقررات بسیارخوب ومفیدی درارتباط بابهداشت موادغذایی ومحلها ومراکزمرتبط بااین مواد تدوین وتصویب شد که مهمترین آنها عبارتنداز:
1-قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب سال 1367.
2-قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.
3-آیین نامه بهداشت محیط مصوب سال 1371.
4-قانون نظام صنفی مصوب سال 1359واصلاحات بعدی درسال 1367.
5-قانون اصلاح ماده 13قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی مصوب سال 1379.
6-ماده 196 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی،اقتصادی واجتماهی کشورمصوب سال 1378.
دراین مبحث سعی شده است مطالبی مفید وکاربردی ازقوانین فوق الذکراستخراج وبرای آگاهی بیشترشما درتهیه،تولید،توزیع وفروش موادغذایی وارائه کنندگان خدمات دراماکن عمومی هستید ارائه شود.
بااین امید که شما عزیزان ضمن آشنایی بااین مقررات آنها رابه خوبی مراعات کنید تا اینکه:
1-ازفساد وهدررفتن مقادیر زیادموادغذایی بعنوان سرمایه های خودتان وکشور جلوگیری کنید.
2-باارائه موادغذایی وخدمات سالم وبهداشتی ازمبتلا شدن مردم به انواع بیماری های مرتبط باموادغذایی جلوگیری کنید.
3-خودتان نیزگرفتارمواخذه ودادگاه وجریمه وتعطیلی محل کسب نشوید.
کلیات قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی.
این قانون باآخرین اصلاحات آن جمعا مشتمل است بر 18ماده و9تبصره که خلاصه ای ازآنها درزیربیان وسپس مواد 1و11و13و14 یه صورت مفصل تشریح میشود.
ماده 1 واصلاحات بعدی آن کارهای خلاقی راکه ازلحاظ قانون جرم شناخته میشود وهرکس آن راانجام دهد باید مجازات شود مشخص می نماید.
مواد2و3 واصلاحات بعدی انها وهمچنین ماده 4 نوع ومیزان محازاتهای افرادی راتعیین میکند که مرتکب کارهای خلاف قانون وجرمهای مذکوردرماده 1بشوند.
نوع ومیزان این مجازاتها برحسب وسعت وعمق خلاف وآثارآن برروی مصرف کننده ازجریمه نقدی شروع وتا حبس ومحرومیت ازکاروبالاخره اعدام برای کسانیکه باساخت وتهیه وتوزیع موادغذایی وآرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی باعث مرگ مصرف کننده بشوند ادامه پیدامیکند.
ماده 5 نوع ومیزان مجازاتهای افرادی راکه درتولید وتهیه موادغذایی وبهداشتی اقدام به رقابت مکارانه نمایند تعیین می کند.
جریمه ها ومجازات مرتبط به افرادی که به دلیل بی احتیاطی یابی مبالاتی یانداشتن مهارت درتهیه،ساخت،فروش وعرضه موادغذایی وبهداشتی باعث بیماری مصرف کننده میشوند،درماده 6 موادخوردنی وبهداشتی بیان میشود.
موارد 7و8و9و10 یه موضوع اخذپروانه های بهداشتی برای ساخت وتولید موادخوراکی وبهداشتی درکارخانجات تولیدی داخل کشورولزوم استخدام وحضور مسئول فنی واجدشرایط دراین کارخانجات می پردازد.
طبق مفاد ماده 11 تولیدکنندگان داخل کشورموظفند مشخصات کامل تولیدات خودراطبق دستوروزارت بهداشت باخط فارسی خوانا برروی بسته بندی محصولات تولیدی بنویسند.
ماده 12 مقررات وهمچنین مجازاتهای تخلف ازمقررات مربوط به مصرف غیرمجازرنگها،اسانسها،سفید کننده ها،پاک کننده ها،ظروف وبسته بندی ها درمواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی رابیان می نماید.
مواد 14و15 چگونگی برخورد قانونی بامواد تقلبی،فاسد یاتاریخ مصرف گذشته وهمچنین افرادی که این مواد راخریداری میکنند تعیین می نماید.
طبق مفاد ماده 16 تمام صادرکنندگان وواردکنندگان موادغذایی وآرایشی وبهداشتی ملزم میشوندکه حتما برای صادریاواردکردن موادمذکور ازوزارت بهداشت پروانه مخصوص اخذ نمایند.
تشریح مواد1و11و13و14و15 قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی به مجازاتهای مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.
1-عرضه یا فروش جنس به جای جنس دیگر.
2-مخلوط کردن موادخارجی به منظور سوءاستفاده.
3-عدم رعایت استانداردیافرمول ثبت شده درمواردی که تعیین فرمول ورعایت آن وهمچنین استانداردورعایت آن الزامی باشد.
4-فروش وعرضه جنس فاسد ویافروش وعرضه جنسی که موعدمصرف آن گذشته باشد.
5-بکاربردن رنگها واسانسها وسایرمواد اضافی غیرمجازدرمواد خوردنی یاآشامیدنی یاآرایشی ویابهداشتی ویالوازم بازی کودکان.
6-ساختن مواد تقلبی خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی.
ماده 11:درموسسات داخلی که نوع آنها ازطرف وزارت بهداری(بهداشت)معین وصورت آن منتشر می گردد،صاحبان آنها مکلفندطبق دستوروزارت بهداری(بهداشت)مشخصات لازم رادرمورد هرنوع فراورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی باظرف محتوی جنس قید نمایند.
درمواردی که فرمول محصول یامواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده بایستی محفوظ بناند باید فرمول محصول راقبلابه وزارت بهداری تسلیم وشماره پروانه آن راروی بسته بندی ذکر نماید،متخلفین ازمقررات این ماده به پرداخت غرامت از 5000تا 20000ریال محکوم خواهند شد.
توجه:مهمترین مشخصات مورد نظرماده 11 عبارتنداز:
1-نام محصول.
2-تاریخ تولید.
3-تاریخ انقضاء مصرف.
4-پروانه ساخت.
5-فرمول محصول.
6-نام ونشانی ومشخصات کامل کارخانه.
7-پروانه بهره برداری.
قانون اصلاح ماده 13:
نظربه اینکه ازیک سوماده 13سابق وآیین نامه اجرایی آن جوابگوی نیازهای جامعه ازلحاظ مسائل واستانداردهای بهسازی محیط،ابزار،کار،آموزش وبهداشت فردی دست اندرکاران وشاغلین درکارگاهها وکارخانجات ومحلهای تولید وتوزیع وعرضه ومصرف موادغذایی وهمچنین امکنه عمومی نبود وازسوی دیگرمیزان جرائم تعیین شده برای متخلفین درآن زمان درمقایسه باجرائم تخلفات مشابه درسالهای اخیربسیارکم وناچیزبودوبالاخره همکاری نیروی انتظامی درماده مذکورتامین نشده بود،لذاباهدف رفع نارسائی های مذکوروتقویت بنیه قانونی عوامل وواحدهای نظارتی درسال 1377پیش نویس اصلاحیه ماده 13تدوین وبرای طی مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارسال گردید.
که خوشبختانه درآذرماه 1379 تحت عنوان "قانون اصلاح ماده 13قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی"ازتصویب مجلس محترم شورای اسلامی وهمچنین شورای محترم نگهبان گذشت وبه وزارت بهداشت ابلاغ گردید که بدنبال آن آئین نامه اجرائی ماده مذکورباحدود دویست ماده وبندوتبصره به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت رسید وبه سراسرکشور برای اجراءابلاغ گردید.
نکته قابل توجه اینکه:
درماده 1:آیین نامه مقررات بهداشتی این ماده کلیه تولید کنندگان،پیشه وران،کارگران وتمام شاغلین درمواد غذایی وامکنه عمومی موظف شده اند،ابتدا دوره مخصوص بهداشت عمومی وبهداشت موادغذایی راطی کرده،گواهینامه مربوط رااخذوسپس اجازه کارداشته باشند.
اکنون به دلیل اهمیت موضوع عین"قانون اصلاح ماده 13"وقسمتهای مهم ازآیین نامه اجرائی ومقررات بهداشتی ماده مذکوررادرذیل بیان میکنیم.
قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی:
ماده واحده:ماده "13"قانون موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی مصوب سال 22-4-1346 به شرح زیراصلاح میگردد.
ماده 13:تخلف ازمقررات بهداشتی نظر عدم رعایت بهداشت فردی،وضع ساختمانی وسایل کارممنوع است ومستوجب مجازات میباشد.
مقررات بهداشتی مربوط به مراکزتهیه وتولید،نگهداری،توزیع وفروش وحمل ونقل موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی واماکن عمومی درآئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهدشد.
تخلف ازمقررات مذکورمستوجب مجازاتهای بازدارنده از25000تا500000ریال جریمه نقدی به ازای هرموردنقص مقررات بهداشتی خواهدبود.
میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم هرسه سال یکباربنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتایید هیات وزیران قابل افزایش است.
مامورینی که ازطرف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن ومراکز موضوع این ماده تعیین میشوند مکلفند متخلفین ازمقررات بهداشتی راباذکرموارد مورد تخلف باتنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند،مسئول بهداشت محل درصورت تائید گزارش به صاحب مرکزویامسئولین مربوطه اخطارمی نمایندتانسبت به رفع نواقص بهداشتی درمهلت تعیین شده اقدام کند.
درصورت عدم رفع موارد تخلف،دستور تعطیل محل ومهروموم ویالاک ومهر وموم آن راصادرمی نمایدوپس ازبرطرف شدن نواقص وتائید مسئول بهداشت محل ازواحد مربوطه رفع تعطیلی وفک مهروموم خواهدشد،درتمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می گردد.
مقررات بهداشتی وظایف ومسئولیتهای مسئول بهداشت محل ومامورین نظارت درآئین نامه اجرائی این قانون خواهدشد.
تبصره 1:صاحبان مراکزمزبوردرصورتیکه اقدامات انجام شده راخلاف قانون ومقررات مربوطه بدانند میتوانند به مراجع قضایی صالح شکایت نمایند.
تبصره 2:مامورین انتظامی موظفند درتمام مراحل اجرای عملیات بازرسی،تعطیل ومهروموم یالاک ومهرکردن محل،همکاری لازم رابامامورین وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی بعمل آورند.