عطاری بهار

عطاری بهار
"ایمنی وانضباط درمحل کار"
درمحل اعم ازمغازه،کارگاه وفروشگاه باید انضباط وایمنی درمحل کسب راتامین نمود.عدم رعایت نکات ایمنی وانضباط ممکن است موجب خسارتهای بهداشتی-اقتصادی برای صاحب کسب گردد.
منظور ازانضباط محل کسب این است که هرچیزی محل مشخص ومخصوص خودراداشته باشد واشیاء دست گیر وزائدازمحل کسب خارج گرددوهرچه انضباط درمحل کاربهتررعایت شودسرعت انجام کاربیشتر میشود وکاربه نحو مطلوب تری انجام میگیرد.
برای اینکه انضباط محل کسب رابه خوبی رعایت کنیم باید به موارد زیرتوجه داشته باشیم:
الف:رعایت انضباط محل کسب:
-باتوجه به مساحت مغازه ونوع کسب وحجم کالا درمغازه قفسه نصب گردد وفاصله طبقه تحتانی قفسه ها تا کف زمین حدود 20 سانتی متروقفسه باارتفاع مناسب به دیوار نصب گردد.
-درچیدن موادقابل فروش درمغازه باید سعی شود کالاهای همگن درکنارهمدیگر چیده شود،مثلا موادغذایی دریک قسمت ازمغازه ومواد دیگر مثل شوینده ها درقسمت دیگر چیده شود.
-برای اینکه محل کسب خودمان راهمیشه خلوت نگه داریم باید سعی نماییم تا اشیاء اضافی مانند کارتن خالی وشیشه های اضافی ،قوطی خالی را بلافاصله ازمغازه خارج نماییم.
-موادغذایی فاسدشدنی راحتمادریخچال نگه داریم.
درپایان هفته باید محل کسب خودرامورد بازدید وبررسی قراردهیم وچنانچه مواداضافی وجودداردازمغازه خارج کنیم وبطورکلی به اصول انضباط وایمنی آن توجه کنیم.
ب:رعایت انضباط محل کسب درانبار:
درانبارهای موادغذایی بحث ایمنی ازاهمیت بیشتری برخورداراست،به دلیل اینکه مقادیر زیادی از مواددرانبار نگهداری میگردد.
لذاباید چندین اصل کلی راجهت انضباط انبارداری رعایت نماییم.
-درانبار برای چیدن کالا حتمابایدازپالت استفاده گرددوپالت هابایدتاکف زمین 20سانتی مترفاصله داشته باشندوفاصله جانبی آنها تادیواررعایت گردد.
-چیدن مواددرانبارونصب پالت ها بایدبه گونه ای انجام گیردکه راههای عبورخاص جهت رفت وآمددرانبار وجودداشته باشند ودسترسی به موادانبارشده ساده انجام گیرد.
-درانبارباید کالاهای مشابه وهمگی درقفسه های مجزاچیده شود وجنس درانبار جابجا شودبه گونه ای که هرجنس که واردانبار میگردددرهنگام خروج به زمان مانده آن درانبارتوجه شود وبه نوبت ازانبار خارج گردد.
-باید سعی شودبرای هرکالا کارت مخصوص تهیه ودرقفسه مربوط نصب تامحل وجایگاه هرکالادرانبارمشخص ودسترسی به آن آسان شود.
رعایت مواردایمنی درمحیط کارخودکه موجب ایجادمصدومیت میگرددمانند لغزیدن،سرخوردن،افتادن،برخورد با اشیاءوآتش سوزی داشته باشد.
رعایت نکاتی که درزیرآمده درایمنی محل کسب بسیار موثر میباشد:
-چیدن مرتب ودرحدمجازکالاروی همدیگر.
-جنس کف مغازه نبایددرحدی صیقلی باشدکه اندک آلودگی موجب لغزندگی وسقوط شود.
-موادچربی وآلوده کننده درمحلی مناسب نگهداری تا موجب آلودگی سایراجناس نگردد.
-درصورت وجود موادشوینده وشیمیایی،آنها رادرمحل خنک نگهداری کنید تادرآنها واکنش شیمیایی انجام نشود.
-وسایل آتش نشانی مناسب وبه اندازه کافی،درمحل مناسب ازمحل کارنصب گردد،درپایان روزکف محل کاررابشویید تاموجب لغزندگی برای مراجعین نگردد.
-کالای سنگین وزن رابایدپایین نگهداری کنید تاازخطر سقوط جلوگیری گردد.
-ازچیدن کالادرپله ها وراهروها جداخودداری کنید.
-برای برداشتن اشیاء ازقفسه ها بایدازچهارپایه ونردبان مناسب ومطمئن استفاده نمود.
-بارعایت موازین بهداشتی میتوانید امنیت محل کسب خودراتامین کنید.
آتش سوزی:آتش سوزی ازحوادثی است که هرلحظه ممکن است که اتفاق بیفتد وبراثرآن جان ومال فردیاافرادی رادرچندساعت برباددهد.
ممکن است بعضی ها تصورکنند که همیشه ازخطرآتش سوزی درامانند ودلیلشان این است که تاکنون دجارآتش سوزی نشده اند که این طرزفکراشتباه است.
همانطورکه میدانیدکشف آتش یکی ازمهمترین کشفیات انسان میباشد که درپیشرفت تمدن بشر نقش موثری داشته است،وپس ازآن بشر آتش را مهارکردوازآن استفاده های فراوانی شده است.
آتش خدمت بزرگی به بشر کرده است همانند تهیه غذا،پوشاک وکمک به ایجادوسایل ساختمانی،حمل ونقل،فضدعفونی ،ازبین بردن میکروبها واکثر ساخته های بشری.
ولی باید متذکر گردید که برای استفاده مفید از آتش باید آن رامهارکردزیراکه همان قدر که آتش میتواند درخدمت انسان باشد اگرمهار نشود بزرگترین دشمن انسان است وحتی میتواند باعث نابودی انسان شود.پس بشر راههایی راباید بیاموزر تابتواند درمواقع مورد نیاز آتش را مهار نموده وازآنش سوزی جلوگیری کند.
برای اینکه انسان بتواند آتش رامهارکندباید عوامل به وجودآورنده آن را بشناسدبطورکلی سه عامل برای ایجاد یک آتش سوزی مورد نیاز است که عبارتنداز:
1-ماده آتش گیرنده.
2-حرارت یا شعله.
3-هوا.
که این سه عامل را مثلث آتش گویند.