عطاری بهار درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند. tag:http://atari-bahar.ir 2019-03-18T16:35:17+01:00 mihanblog.com آیا میدانید که 37؟ 2019-03-17T05:05:24+01:00 2019-03-17T05:05:24+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/115 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 36؟ 2019-01-26T02:19:48+01:00 2019-01-26T02:19:48+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/114 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 35؟ 2019-01-17T03:12:19+01:00 2019-01-17T03:12:19+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/113 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 34؟ 2019-01-14T03:20:50+01:00 2019-01-14T03:20:50+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/112 علی کریمیان عطاری بهار

]]>
آیا میدانید که 33؟ 2018-12-15T03:40:05+01:00 2018-12-15T03:40:05+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/111 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 32؟ 2018-11-26T02:52:17+01:00 2018-11-26T02:52:17+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/109 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 31؟ 2018-11-21T03:00:54+01:00 2018-11-21T03:00:54+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/108 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 30؟ 2018-10-25T03:00:02+01:00 2018-10-25T03:00:02+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/107 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 29؟ 2018-10-15T05:22:45+01:00 2018-10-15T05:22:45+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/106 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 28؟ 2018-09-22T03:36:45+01:00 2018-09-22T03:36:45+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/105 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 27؟ 2018-09-13T00:45:12+01:00 2018-09-13T00:45:12+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/104 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 26؟ 2018-08-22T02:12:15+01:00 2018-08-22T02:12:15+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/103 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 25؟ 2018-07-30T00:57:13+01:00 2018-07-30T00:57:13+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/102 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 24؟ 2018-07-22T01:00:44+01:00 2018-07-22T01:00:44+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/101 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 23؟ 2018-07-14T01:03:51+01:00 2018-07-14T01:03:51+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/100 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 22؟ 2018-05-25T00:55:27+01:00 2018-05-25T00:55:27+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/99 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 21؟ 2018-05-14T01:13:02+01:00 2018-05-14T01:13:02+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/98 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 20؟ 2018-04-19T02:21:01+01:00 2018-04-19T02:21:01+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/97 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 19؟ 2018-03-17T03:27:19+01:00 2018-03-17T03:27:19+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/96 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 18؟ 2018-02-19T03:46:22+01:00 2018-02-19T03:46:22+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/95 علی کریمیان عطاری بهار ]]>