عطاری بهار درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند. tag:http://www.atari-bahar.ir 2018-07-19T11:24:54+01:00 mihanblog.com آیا میدانید که 24؟ 2018-07-19T05:30:44+01:00 2018-07-19T05:30:44+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/101 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 23؟ 2018-07-14T05:33:51+01:00 2018-07-14T05:33:51+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/100 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 22؟ 2018-05-25T05:25:27+01:00 2018-05-25T05:25:27+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/99 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 21؟ 2018-05-14T05:43:02+01:00 2018-05-14T05:43:02+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/98 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 20؟ 2018-04-19T06:51:01+01:00 2018-04-19T06:51:01+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/97 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 19؟ 2018-03-17T06:57:19+01:00 2018-03-17T06:57:19+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/96 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 18؟ 2018-02-19T07:16:22+01:00 2018-02-19T07:16:22+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/95 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 17؟ 2018-01-17T13:45:43+01:00 2018-01-17T13:45:43+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/94 علی کریمیان عطاری بهار]]> آیا میدانید که 16؟ 2017-12-17T05:52:21+01:00 2017-12-17T05:52:21+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/93 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 15؟ 2017-11-07T05:35:20+01:00 2017-11-07T05:35:20+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/92 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 14؟ 2017-10-22T05:56:54+01:00 2017-10-22T05:56:54+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/91 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 13؟ 2017-09-21T05:03:03+01:00 2017-09-21T05:03:03+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/90 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 12؟ 2017-08-22T06:13:02+01:00 2017-08-22T06:13:02+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/89 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 11؟ 2017-08-10T04:54:32+01:00 2017-08-10T04:54:32+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/88 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 10؟ 2017-08-08T04:46:59+01:00 2017-08-08T04:46:59+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/87 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 9؟ 2017-07-31T04:43:49+01:00 2017-07-31T04:43:49+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/86 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 8؟ 2017-07-18T04:47:14+01:00 2017-07-18T04:47:14+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/85 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 7؟ 2017-07-08T04:48:01+01:00 2017-07-08T04:48:01+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/84 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 6؟ 2017-06-06T05:17:58+01:00 2017-06-06T05:17:58+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/83 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 5؟ 2017-05-20T04:49:23+01:00 2017-05-20T04:49:23+01:00 tag:http://www.atari-bahar.ir/post/82 علی کریمیان عطاری بهار ]]>