عطاری بهار درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند. tag:http://atari-bahar.ir 2019-11-12T12:58:40+01:00 mihanblog.com آیا میدانید که 48؟ 2019-11-12T08:12:27+01:00 2019-11-12T08:12:27+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/126 علی کریمیان Image result for ‫آیا میدانید های خنده دار عکس‬‎

]]>
آیا میدانید که 47؟ 2019-10-09T06:30:49+01:00 2019-10-09T06:30:49+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/125 علی کریمیان Image result for ‫عکس آیا میدانید جالب‬‎ ]]> آیا میدانید که 46؟ 2019-09-21T06:56:27+01:00 2019-09-21T06:56:27+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/124 علی کریمیان ]]> آیا میدانید که 45؟ 2019-08-27T06:08:20+01:00 2019-08-27T06:08:20+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/123 علی کریمیان Image result for ‫عکس آیا میدانید پزشکی‬‎ ]]> آیا میدانید که 44؟ 2019-08-06T06:23:03+01:00 2019-08-06T06:23:03+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/122 علی کریمیان Related image ]]> آیا میدانید که 43؟ 2019-07-29T06:00:13+01:00 2019-07-29T06:00:13+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/121 علی کریمیان Image result for ‫عکس آیا میدانید جالب‬‎ ]]> آیا میدانید که 42؟ 2019-07-22T05:40:49+01:00 2019-07-22T05:40:49+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/120 علی کریمیان Related image ]]> آیا میدانید که 41؟ 2019-06-26T06:29:16+01:00 2019-06-26T06:29:16+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/119 علی کریمیان   Image result for ‫عکس آیا میدانید پزشکی‬‎  ]]> آیا میدانید که 40؟ 2019-06-19T05:55:09+01:00 2019-06-19T05:55:09+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/118 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 39؟ 2019-04-21T06:00:10+01:00 2019-04-21T06:00:10+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/117 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 38؟ 2019-04-15T05:25:01+01:00 2019-04-15T05:25:01+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/116 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 37؟ 2019-03-20T06:37:24+01:00 2019-03-20T06:37:24+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/115 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 36؟ 2019-01-26T05:49:48+01:00 2019-01-26T05:49:48+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/114 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 35؟ 2019-01-17T06:42:19+01:00 2019-01-17T06:42:19+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/113 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 34؟ 2019-01-14T06:50:50+01:00 2019-01-14T06:50:50+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/112 علی کریمیان عطاری بهار

]]>
آیا میدانید که 33؟ 2018-12-15T07:10:05+01:00 2018-12-15T07:10:05+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/111 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 32؟ 2018-11-26T06:22:17+01:00 2018-11-26T06:22:17+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/109 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 31؟ 2018-11-21T06:30:54+01:00 2018-11-21T06:30:54+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/108 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 30؟ 2018-10-25T06:30:02+01:00 2018-10-25T06:30:02+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/107 علی کریمیان عطاری بهار ]]> آیا میدانید که 29؟ 2018-10-15T08:52:45+01:00 2018-10-15T08:52:45+01:00 tag:http://atari-bahar.ir/post/106 علی کریمیان عطاری بهار ]]>