عطاری بهار درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند. http://atari-bahar.ir 2018-09-26T11:59:11+01:00 text/html 2018-09-26T06:35:45+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 29؟ http://atari-bahar.ir/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://autorepublika.com/wp-content/uploads/2018/03/1-11.png" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-09-22T07:06:45+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 28؟ http://atari-bahar.ir/post/105 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIPFVhjqtLOpUIX_cS7jwpJ6O8Y9sBzGUa-4cqxIKxrlssGNMH" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-09-13T05:15:12+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 27؟ http://atari-bahar.ir/post/104 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://hdwallpaperfun.com/wp-content/uploads/2016/02/3d_smiley_love_heart__emoticons_wallpaper_hd_and_background_for_pc.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-08-22T06:42:15+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 26؟ http://atari-bahar.ir/post/103 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1053500x339_1515510759474620.jpeg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-07-30T05:27:13+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 25؟ http://atari-bahar.ir/post/102 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzGBNn2-a8xQ34qnf_X4Rg91uoqLSZGT3uCLfi9L1DP4aLGM47" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-07-22T05:30:44+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 24؟ http://atari-bahar.ir/post/101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci155.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-07-14T05:33:51+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 23؟ http://atari-bahar.ir/post/100 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://i.pinimg.com/originals/b4/26/2b/b4262be18ff76b7ada31e2f00b06ab94.png" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-05-25T05:25:27+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 22؟ http://atari-bahar.ir/post/99 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci660.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-05-14T05:43:02+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 21؟ http://atari-bahar.ir/post/98 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://d1yn1kh78jj1rr.cloudfront.net/image/thumbnail/rDtN98Qoishumwih/exclamation-mark-showing-attention-risk-and-danger_MyY8hWwO_thumb.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-04-19T06:51:01+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 20؟ http://atari-bahar.ir/post/97 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci155.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-03-17T06:57:19+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 19؟ http://atari-bahar.ir/post/96 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlgYJEBrukbiJWNkfcTHuN0yhGjOWtdAGiP5PPmhJHIemtCGl5" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-02-19T07:16:22+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 18؟ http://atari-bahar.ir/post/95 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2015/04/hhs2090.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2018-01-17T13:45:43+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 17؟ http://atari-bahar.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://dl.topnaz.com/2015/04/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-12-17T05:52:21+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 16؟ http://atari-bahar.ir/post/93 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqmv8vdojdr0__GcARzMYGgTzE3j7nOr5w6xcZ5uqV_6_cc79t" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-11-07T05:35:20+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 15؟ http://atari-bahar.ir/post/92 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.taknaz.net/upload/59/0.944005001319518142_taknaz_ir.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-10-22T05:56:54+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 14؟ http://atari-bahar.ir/post/91 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci4.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-09-21T05:03:03+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 13؟ http://atari-bahar.ir/post/90 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsnaz.ir/upload/51/0.929463001338911832_parsnaz_ir.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-08-22T06:13:02+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 12؟ http://atari-bahar.ir/post/89 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci495.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-08-10T04:54:32+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 11؟ http://atari-bahar.ir/post/88 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/07/20/13930720094827443825184.jpg" alt="عطاری بهار"></div> text/html 2017-08-08T04:46:59+01:00 atari-bahar.ir علی کریمیان آیا میدانید که 10؟ http://atari-bahar.ir/post/87 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://goodscooter.com/wp-content/uploads/2014/09/did-you-know_post_rev-711x460.jpg" alt="عطاری بهار"></div>